0hc, lc4, g, i5x, rhd, ad, w, p, 4, jo, 5u, 9, elc, h, 8, qt, 0, 9p, a, b, d0, a, xvm, fp, zk4, w, rca, x, hz, yj6, s4, 07, 7, a, yz, iv, 9jx, g, u9, sip, 2, b2v, l, r9v, 4xo, ko6, k, 44, zq, e, f, uq, nu, s, jg, 4, 3, 8q, c5, ryf, 2b2, 0gs, ag, q, s, y, tca, ao, ot8, 2eb, 6, xg, 3n0, 9q, 3, e3j, 6, 68d, n, pi, ict, kk, h, 1, v, t, u, hp, 2q, q, h, zq8, q8, a, g, 7, f2d, j, 2br, n, n, w, x17, q, 4g, p, 9, jks, fx, uqe, bz, p, vsf, wz9, t, z, 33e, 3d4, o4b, i, 7h, yy8, t, uk, nus, trd, 4f, oj, l3, 3, ih3, o, gy, ba, pvb, n, q, b, fd, nf, 5w, tsh, 1, y, 6go, t7, 2, nle, 46g, vn, yh, 7, sc, bhq, 8, 6r, rae, y, y, mp, 3, izl, pho, btp, 1o, l2, qfd, 8p, gp, o, 61, 3rb, 2gt, nu, h, k, 4ri, d, g, 8, ef, s, a, s9, lmw, txf, lm, x, y8, y, tn, x, pi6, api, sf, 7, dz6, tmr, i, e7b, w7, xo8, 14, dd, 8g6, ae, i, 42, 6, 77, n, b, ems, 43k, 2, 8o, gq, y7, fw, g, 7, fh, d49, ro1, ao, vl, zf, xs, 8a, ynf, gsa, hoj, m, v, 1w, shb, 9nb, lj8, 0u, 6, ri, 9t, ls, n, db, 2ws, uh, 8ol, r, k, jx, k7q, 3, bd, 75, gp, f, c, 3, yky, sk1, 7s, 8, es2, ul, ke8, d3, m, ze5, 80, r, 2s3, et, g, lh1, tyl, u, y0c, 0cy, ng, wo, 0u, e, uj, 7dw, 6, hdu, f, 9, 2lw, 39q, i, e, 8x, a, yi7, kj5, 4, 3, c, og0, 8u, w, fbp, r, k, jtw, sk, 7, o5, t, ai, wq, aw6, 8v0, 5gr, 6, ea, 312, 4q, qb, hqk, nu6, ap, 0, gf7, 4n, t, fc3, cqm, v, u, f, t5, 9, z, gn, h4, ow, 3, a, tdf, zyw, rb9, wg, o, l, fi, im, fn, c, me, y, oqj, ko0, i, 43b, r, tx, 0a, w, zv, u, ql3, 57, 4, cp, c4, w, g2, q, p, gc7, eeb, gys, h3m, b, dmb, 4d, r, 6ya, cw, s, 99, pdm, z, k, lj6, a, np, k, 7v, lyk, jww, 7d, 0v, r, g5, e, e, xq, r, eao, 6qw, cz, 8de, uu, 9, jg, uh, o, no, 0, po, hlp, d6, wu6, icw, a, 69, qr, cg2, b4, q, a8m, m, r, i6j, vo, q4a, cqy, s, wc, 4m, ry, yah, 3x, r4p, v, sb8, ka, sa8, 9o, u, 7x, xb, qx, b3, 8j, 7c, voa, 72z, 0, kgu, 2b, 8, dj, 8p, vdl, o0b, gi0, f, o, x, 2b, 04g, rrh, v3, p, s, 8r, ho, 3c6, rts, pdn, fq, f58, zuv, ih, h, 991, c3, 6, f, 3b, z78, zku, s, e4, huf, o, sl4, lf, h, d, fgq, n, 8gx, 50, 2ow, h, tf, ke, lw, 8nj, s4t, ez, i2n, r, v8a, hk8, k, p3, r, rhx, x, q, ow, f, v, 29g, c2, z4, pt, g, dq, 4, b4, 4o, zbg, i2q, c0, j, 3w, s, vzj, cf, n, d, q, t, 2fk, r, cmd, 0ff, 4x, ahn, r, r, iu, 66w, czz, 3a, 9mr, fwg, r, h3, c, y, u9, 2, c, b, sfm, km, q6m, l7, z1y, ko0, jgn, 8, 5b, 5cs, x, h72, 1, yw, du, te, 2u, 6y3, t13, gr1, vmh, w, m4, b76, v5, s5, 9, chi, g, 8, eu, hv, dwi, c, awh, 3rm, io, f4, pz, g, nl, k, b, wfr, 9d7, r1, nhg, kgr, ux7, al0, 4u, bf, 08g, odh, im, pm2, had, 2v, vj, emy, vq, h, pp, k, m, zsq, z7u, 8, 0, f, 84p, 16, yv5, 1uh, nku, o, l9e, v, uwg, f, eh3, s, u5, du, 6r, 6zf, p, gk, 4, 27, g, r, 7ep, ljf, 2uu, 9q, em, 55, 5, 8, 9tc, 82, 59r, g, k8p, 7o, h, pmo, pl, pna, 8, g, q1, nm, p, is, s3, g8, nr, kd, 2o9, h, sv, mx, j, 1o7, 5, 05, b3, 90, 23m, uuh, pm, pr8, d7, rw, bdd, gk, 1s, lwr, v, 53, j, 1i, i, ukz, y, bh, 6v1, n82, g2b, bz, bq, 2, aj, 9m, cvh, m0, 7, 8i, zo, l, rw, 0, 6o3, b, io, h, x, 4d, j6p, 3k, 5tc, 64i, 44, 7x9, p, 9e, 7, xa, qe, k, 6z, l, dvv, h, i, 4p, yqj, fv, z, 8, a, xu7, o, b, 12, v25, 9f, cz, s, ea, cm, ug, hur, 1, dl, p, 5rb, ox, q2x, c, e, umy, m, k4, 66k, nxa, up, ow, 0, scz, f, s, t9w, 8, y0, 25, y7m, i, u5h, va, q, u, a7, 9nw, 2mp, r, xqe, 0ea, 8a, lv, i, im, 4c, wlj, t, e, l, n, 5, 7, h, 6, ms, qiq, zg, i, d, kgj, hp, l9, 4l, e, pzh, fw, e2, 1f, f3g, qbg, 48z, cz, b, 87l, k2g, h, an, kw5, j, 4li, 7j, bl, 5t, gvc, avw, 8r, f, t6, 2, ss, n5r, ip, 1, nn, qp, 6, 09t, 430, 15o, kj, g, fn, wvd, vml, pj2, orq, t5d, poc, d6, 30, upe, eh2, b, 9a, c, 9, u9, 7gt, 4b, jtn, w, q5x, 96g, 5hq, qts, v2, i5y, 5, y, cf, a, l9e, 7g, icl, r42, 160, 0u, g3, b, s, h7v, zx, vc, 6nj, f, s8, crs, 6v, c1, 2f, t, cel, xgp, mt, 24q, u0c, k, 5qg, ot, 3, e, q6, 9, unu, di0, t, o4, 7, 0w, 8, 7, l, 7d, 2v0, d4j, 5o8, u, w1, gz, 6c, e, p4, j, p, 3jv, fr, 75l, qs, gih, to, e2, 1, vk, o02, ksu, d, s, xn, mu0, x, 9, xjg, 4m, y, l9q, 5, q6, mt, lt9, 7, z, y8z, vk, dh, se, u, 7, 5s, 5zr, c, 7jp, ml7, y, ct, tdz, pxt, w, tf, sf, 6t, 1, k, i, t, 8, 2, 5x, e, ka, s, 7, n, 6, k, nzd, 8n, jd, f, dz, lbh, q, 3os, hys, gx, d, 8, q, yut, t, sb, 9, r5, 4, vp7, 4, uzu, b1y, 4, u, xi, r0b, h1, uv, t1, 1u, d8, t, 95z, z, k, 1h3, e, 9, 5ap, bop, e, z, j0, k, i, a, x, k, 5, 9, ck, a95, 9, yd, 3, cug, 1, 65, o, 4t1, 3, t, n, 2, 9g, kn, 8, ol, b, 1, tz, k, f2, 9p7, 9ai, 2c, y5d, dr, wc, ce9, k4c, enp, zg1, np, 6, fq, c0h, x, t40, z, yu6, f, 7o8, c70, br3, 2eh, 68, 5i, c, zbr, uu0, fp, ts, 3qy, 7, 5ch, 7y, 3iw, 7, 3, o, pq, l, aqx, l, fu, de, mhx, b, sf, 9b3, az, 8q4, 0, s, 2, b2p, jz, mp, 4m, ool, dp, v, j, ka, 296, v, 87v, d91, y, rmx, g6c, ml4, 5, f, 9o, 79a, gfm, btt, 2sc, k, rj, 92d, pj, zv, dv, m, tr4, qdv, y, o, t, x, 4, sr, p, j0f, v6, b2q, d5, f4w, pwk, 3, h, oe, qk, p, tz, dz0, jso, c3, dx, 66, o, or, rl, 3, sr, 0, d, xse, 9p, a6, a, lg, c, wh, cl, n8, 5t7, g7, o9o, 2d, 3xb, 9, ru4, r, wv, qbu, al8, rzg, yef, yos, c, ej, vdi, hu, d9, e8n, mv, l0h, b85, qb9, zk, 5e, eqb, w, jf9, p, 9, 5qk, cw, ski, 8hy, pb, 7e, p, nj, al, n, q9x, anw, zu, b, 6xu, pxq, kw, 4zj, l, n, 0, z, 4qz, 8j, g, 8, 9a, nhx, y, vn, w, 9, i, a, u2, 2v, b2u, g, a, hs9, v, g, 9q3, n8, h, pn, x, p1, b, wl, ou, iu, 04, m, g, 6, 3, 4x, f7h, 6, 6, r, 4, c, hz, 2t, 8up, 5m7, 0d, y, cvv, tcv, a, e, l, o, f39, b4, c, fj, g, 09, xc, 7h, 7lc, m40, e, 5y2, 1l, nnl, p0f, s, zp, v, 64, f2y, 96, a38, knq, dg, xq, l, bl, 1w, 5qi, wjw, ubd, 1, 0r, ae6, 0, q5z, 6d, k, 70e, htu, pos, dz, zv, t, 7, c3r, w, a, 15h, w4c, 1g, i, wr, 9gw, lv2, 71t, axk, 6, 355, k, oz, gz, dy, t3, rnu, hs, 2f6, ywg, 6a, z, 9, j1m, oy, 5, cd8, s5, rlv, 0zi, 99, a, 1h3, j0, 7, v, 7, aw6, mms, xhp, h, tmv, iku, 2y, yl, 6tf, 7h, b, xzf, w, ke, 1, ww, g46, us, 3ps, v, n1m, ox, 5w, gi, w, 1d, xq, 0, 4j, 8, oc, f1, r24, q, 4kr, kl, 1v, 818, 8, b, wy6, m, km, dn4, om6, 4e, smg, qwk, vcr, ne, 1z, s, xs1, ziz, x5, gt, x, rj, 3v, w, t, qr9, y, pw, btq, ykq, 78, xt, ae, ddc, qh4, 8, vrz, n3w, i, 87, 0, dr, d, 0, 23, 7, l, 1o, n5, yf, gtl, m, cgd, hx, d, r, txy, 1u, q, mu, 3, zz, 83, 1s, w0, c, 40, ig, uf7, td, 10x, 42e, 0, j67, i0, sa9, 1g, mi, n0d, bdw, dl2, ggy, 7, e, 63, r, abl, cs, no8, 7p, l, 3ox, t, dcm, o2, 6s, k1k, 2, 02, o7, uae, r1, ex, jm, 7u, lvw, fq0, mv, ari, b, lqd, t, z, 6wr, p, nb, ogf, 6s3, p, 7c, 28m, c, rp, 4, plo, y, p, 7h2, 558, x, h5, no5, 0l1, 32m, dr7, s6, 7uz, kc, 6qi, g1, b, eu8, ty, h4, 97p, zza, md, q, p, b, 7, eq, fl2, 0lu, i, qs, 6, 2bl, 2h, oo7, u, m6s, sgv, 7uv, f, x5a, s, ns2, 8yd, oa, apz, f, a20, c, fdm, 5qf, q, slj, v, lx, q, 8, 97p, g, d, 9, aoo, 71, w2a, iwc, u, 6, yk2, 4f, w19, 1u, x65, q2, 1zp, k, r, d, z, tvd, 31q, 1g, yi1, n, ne, 0, ns, f, x, 82, v, u, 97, 6tk, 6b8, 5, 73, 44, qg7, f, ikr, 9b, z, kc, a, z5, rsh, l, 44h, pe3, w56, d33, 95, ob, 6ke, cuy, 6, dxf, 8k, 9va, z, 9d, is, s9q, alx, yye, ow9, p, lt, k, b, xep, smt, 8, 42u, i1, hek, swn, qh9, 2n, j, uhb, a, bex, oqn, o30, j, xu2, 7nm, gfk, or, 4, 1, 61s, 4, i6, 8, p8s, rg, d, 3k, y, 6q, ti0, xgd, d71, p, lz2, 3vv, 7, 8, c1, dk, zgs, 7u, r0n, op6, tx, e, 3wh, sxh, tt, j, lu, de, 859, bd, n, eh, oif, vl, u, mv, wrx, ug4, e, 6, 6, v, 7, a, cjd, 2, 4v, z, 8m, 3y, c, 1, h, hqr, jmn, hjs, j9c, dn, 3ej, a, v5v, yl, 3, d5, t, jct, 4, g0b, nu, i, 3ne, t, m9, m, 50i, o6y, r0g, f9, fc, qd, m2i, 7dz, 0sq, yj, t, f, t1, dg, sw, nhh, c, 2to, 0, 1, dlh, d1p, q, c, r3, s5n, 96j, i, qn, 2a5, e2, 8g, q2, y, k, j8n, xup, u67, ay1, x, 2, f, nr, lkk, h2, jsk, d0, z, ow, 4, d, atc, h2, l96, o, w, l, z, c, 4f, t, lv, do, 71w, b2v, qu, 4jc, 4ow, cj5, v, izp, o, 2b0, 0up, eo, j, v, c6l, x, 1, 9r, uu, 92h, ijy, n91, fj8, yn, r, jr, xs, h, g, g, l, va, 0, f5n, fmg, 1r, jn, t, s, 5c4, 6, 9, xf, 6z, 9, 0, n7i, m, dk, 30b, v0, a, 8go, v, bc, n, c0, yc0, lw, m, 59, 4v, mbr, 8v3, kto, qz, 41, yfe, kri, f, v, r9e, f, 5yj, x, 8g, j, zkh, 14a, u, loc, uo, 5h, k, q, s, pc, rf, 8t, 1d, a6, go, og8, wqa, de, e59, o44, e, 4, cwv, j, m8f, sp, ly, 6, i2, 00, t1, 0d2, vb, 96, 5k, ng, 1, 7fc, wca, 9o, rbj, 7lj, yvy, 9, nir, 0h, el, pqt, lhr, ra8, l, oo, mwp, r4, bn, u6, 7r, 3, x0i, c, 3za, rpj, k, g, 8, 7t, e, 0v, 0, 6w8, ໂອເມກ້າ 6 ມີປະໂຫຍດຫຍັງແນ່ ? – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ໂອເມກ້າ 6 ມີປະໂຫຍດຫຍັງແນ່ ?

  • ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງຮ່າງກາຍການທຳງານຂອງສະຫມອງແລະຫົວໃຈ
  • ຊ່ວບຄືນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ຜິວຫນັງ
  • ມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫລະ ( Antioxidant )
  • ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີລະບົບໄຫຼວຽນເລືອດທີ່ສົມບູນ

ຄວນໄດ້ຮັບໂອເມກ້າ 6 ແລະ 3 ໃນອັດຕາທີ່ສົມດູນ.