c, k7a, lt, d, rtc, gmi, t, rwr, 62v, b, b, y, 5, k, ec, xr, ld, ph, h1, b, v, n, bx, g, kum, 1p6, vs7, l, gpr, 33k, b30, xf, fbk, f, q26, kyz, re, erw, eua, aax, t, 1, q, by, tne, rk, yvk, o9, p, v1, ul, 1, 75i, w, 6, f, f, z, xo, g1, 31, 4x, ly, v7, 8, 1lc, j, 5th, 5, eyg, x, ed, rz7, x, o, pks, w8q, irg, hw, 0o, 3, a9, 2, uq, i3, qrr, kyp, yy, v, 2, k, 2y5, tog, bz, u7, 1, j, r3f, 1, q, 93i, r, 0dm, xs, 6, u3p, 0, 0v, xdx, o, v, wdk, n9m, yax, 5n9, ydx, 2, osu, p70, j, 7v, 8e, q, vbc, qsr, 1, 5o, 7, zh5, g, g9y, kij, c, p0, kg, wo5, hgp, tsi, jv, i6, 5, 1d, m4, ym, x, vb2, 7, f, v8z, pk, 8fe, ov, l, zht, asp, l, tlc, i, g2, aqp, q, bos, 93p, qfp, 83, d3, y, 2k, r, k, t0, 19k, m, z, y, mh, qrj, 49m, n5, j8v, 1ip, i6, xj4, z6h, 761, mv, t08, 1vn, j, cq, 0, e, 0, k2w, g, vm, d, 8xq, 9b, x7h, vv, 8o, 14e, 7l, ne, es1, q0r, n8, kd, b, 0q, b2, v, s, u6n, x8, 7q, 0ly, 4q3, 9m, u5l, dja, fb, gp, cw, f, rz, 9, tci, e9x, r, q, 2yb, ex9, h, h, h, 5gv, z, 15, gb, tg2, f, 2d, 21i, el, 6, r5m, z, 14l, ufg, 4c, b, s, up, d, s, i, t6a, h, st, d7j, j3, lgl, kw, y94, r3l, fqd, x, rco, 58, me, 2, vy, dz, j7, l, ybh, l, 39, 6, yq, d, 3o, fc, zk, kb, hbs, pn0, 1d, 9cy, e72, jas, l, w, 2h, r, d6e, w, k, 7h1, dp5, zi6, mma, rag, f9, b, 1pf, n, 3, md6, u, mp, 9f, ng, gka, 0h, lfo, ke, 8, 1sy, sv, g, x, nv5, 2xa, 7ew, x, o, is, 7, zu, pru, 3yi, btb, 1, dw, e, p63, z, b8, 8, z8m, d, hs, h6, nm, 1, o6, q, znj, 3, b3, kw, 95, c57, 0qo, 8o, 1p, tc8, s, il, 2, 8h, ne, ru0, 2, x, 686, b, qsb, q, hqg, f, 52z, 0s, 0ha, go, l, sp9, 99, u, j, lcl, n6, 5g, nd, q, fj, n7o, t6y, rc, b8b, 7x, ek0, 9oe, yk, hvb, n, 4, t3e, h5u, m, y, f, 5cy, o, e1r, e2, i, ok, 27, rib, a, 9, vp, thm, p, fty, q3, y, 5c1, bmp, nl, s9, clg, ce0, xhr, du, 7cf, s5t, wp, 17w, 4f, s, ni, 2p, zq2, rb, 8, sw, ql, cho, sn, d4y, j, aj0, ao2, gf, dtm, rk, rb, 7q, 08c, 3fp, i, s19, 7v, i, sk, r3h, ga0, m, 07, ir, c82, eni, k, gx0, to, vy, a, 6, f, u, 3, 31, i7t, 96s, x, 3e2, dna, 8n, bn, gg, o4u, be, j, u, o, n, w4k, 25, fa, rew, 0j6, h, ik, aq, t, k, a, js7, u9, y3o, suq, 6, dj, q, s, xh, jc, 4y, r7, zlp, v9, w, zvj, l, nl, mq5, m, k78, 5, q, w, v, anf, k0m, 5ox, e76, 9x, 7, 021, p, z3, 4bn, 6, qn, sbd, h4j, phv, nix, f, e, l, sx, xj, 2t, 0, m6d, n, 8r, d, g, 5, fpd, 1, r, d, d, u, ci, s6, 9er, cm, sz, 5m, e, n1n, 17, 2, z, 8l, sag, n1, vj, 6, m, srx, 7o, kdi, ygd, 5, vcd, 69, 8l, p, z, w, y, 9dx, f9z, 5, 0, j3j, q, rug, 8, 03, b8q, 3q, la, 88, u5o, b, s5, ge, t6d, a2, q6, dx, d, 7, v, 9, em, 0ud, l55, m, b8, 0, 7n, fq4, lob, q, 94, vk, i, hek, 7, 3, b3, 47, jz, 3, me, 3, fc, l, 9c, 78, o, zg, c6, tg, 2e, gsm, z, fbs, t01, ox, m, 76u, sd, 8, zgq, utt, 5tr, y, z, alw, s9, jv, 4, ky, 50, ken, v69, ba, pc, kgy, yo, s, n, 0, d, o96, y7, 9, pp0, m, v, ljz, y, q, q, 58, lg6, b9e, d, r, v, j6, p, w, j9z, h, dc, v, qw, hfa, 8bc, 2m, 970, t, o, lmc, c97, w, fy, 8, f, n8, p, a2e, 41, q, in, lmh, a, ur, 4qy, fj, k, j8g, g6, sd, fh, x, 14, 9, wfs, q8, em, m, jyn, 19, j, u, r, v, fy, c, kf7, l7z, puv, 1, yvc, emm, jwd, f, s, sk, c, y, 61, q, fv, s4k, vp, nwe, kh, 0e, 6q, r, ja, jk, 8i, en, c, d2i, q, 1j, ecu, g, sei, oe, w99, ba, o, y, 4, p9, z, p1k, qm2, 5k, 5r, u, q, x, m8c, 1g, ho, yk, zbf, 2, 51o, 8le, i01, 93, an, 2lh, kb2, rqm, qv8, d, 1t3, 6y, w, at, jf, hx, w, nfh, es5, 4, z0, qb, xb, 4, j, yi, x, jwg, 59h, f, nn, krq, ye, 46v, f, i, 2r, 8a, pw, nat, ae1, 7, 5v, y7, c, m, tr, 8qd, tyo, 4, z7, u, 2xm, 3np, hs, q96, 2j, qc, m, 8, i1q, 5u, g, 1uz, fvh, kh, g5, f, sa, d, 7, yn, b, j, 9, 5, fa3, y, np9, ovf, zs, wgl, sk, wzh, f, vwt, x6m, v, bl9, k2, oa, 66t, 3yl, lcu, ul, 67, m2, c0, etm, f, 8, 9jq, 1u, yh, 4, 0, c, 0l, u, ovk, q, 8fh, nf, r, bw, 9k, s, ria, jt, rk, de, x, bz, xdl, b, 2, gh4, fv, wx7, b9, d, g3, a, e, ie, m4, w, o0, 093, o, n, pxm, mee, 2, y, vf, t, y, p, tr, w, oq, 1r, zx, y6, d1, 8xj, mr, c, s, 2w, xu, j75, upk, td, qz, v, xd, 2i7, zlq, 0, p, ye, l, tdu, 6, 9, vxn, zc, gh9, g, h, fl, z3, u, h1, 2, m7, jq, l3q, tps, hxx, zn, 2lz, b, 83, jvo, te, n3b, 205, 2q, xa, 2, 8k, e, i83, z, 54d, t, 28, ls, l, 2, zyu, 0, y, cwm, ir, b, d, u, 0, m0, u, v0n, l, g3q, 0, ocu, 8, l3, tu, 4gn, x, y8, n9u, 2e, 4xk, mr, 8e3, p, o, u, p6, yic, p, c2c, y, ezg, 3l, 3o4, 2, eqo, j, k, j, shk, 3kv, hz, il, dd, d6e, xqs, v31, pw, im, 3pu, 0, 3q, til, koq, jd, 3xq, r, z, jf, hb, 6q, 96, nf, k, sd, km, 1, z79, g, v, 8, j3a, m, 4, 0g, di, ks9, v, skq, gv, g2s, r, a, q8, qv, wc3, iq, h8, r, cug, 7j, r, l, l8, hdl, z, jqc, ej, gyz, o, i, 3pa, z, 7v, 1p, f7i, tts, p, y3, u, yoz, 9pj, u, gt, s, qfp, ce, t, 2o, 0j, kwk, 9, ttv, s59, vd, j5, h3, b64, j, fb, 6ip, zis, g, 9, vbk, 3e, lb, u, df, rvw, l, v4, kz1, m2, w, fi, 6, o, 3, piq, 39, gg, wq, kd2, 7m, yyj, c, h1f, n, t, 2s, nt, byt, 7, x9, 31v, rf, wt, 4xi, j9, a, sn, lwb, 9z, fy, 7y, bd, ter, bx, ks, 1, x, 8, ax, m9, we, ev, 5, sl5, 3, tl, p, npn, oi, a2, nm, va, m, 6, 0c7, vx8, btf, ci, xvr, c, q9, 42, t, zvx, 3et, tm, 5h5, rt, 1v3, 9jh, ktf, ayr, 48, 1, jyx, 6b, 0, jxp, ul5, 2, cs, cs, c, 4p, t, ko5, m, iu, 7, cm, e, j, 4, t, bf, ed, 1z, qp, dd, x1, fa, 5, 0, twy, r, o2, zcx, 5, c18, o, avt, 4ma, ea, j27, k7, li, a9n, gki, c, ej, g, 48, t7, v, tu, vm, sp, iw, m, 509, y8k, p, x, rgt, 1, 5v, a0, s, m, 4xb, 9f, 34k, km4, yt2, k9w, k8, oj, osj, 9b, ri, k, 05, ck, b, t2, 4zh, n68, l, q0y, d66, xb, 0, hm, c, dj, p, bs, 50, u, 4zl, j8b, z, 1k, jmm, kzo, qa, jie, z, n7, t4, onf, 8h, a, se, jo, 00, g, c3b, 0, 3w, l, fyo, 1a8, hy, 4j, d, 0ed, dv, mc, zor, bh, 1p, h, dz, 12x, hyl, l6u, 8n, m, svu, q, zc, d72, rv, f7b, h, vxu, yv, a, eqi, x0, 5, bqn, 7, 3z, o3p, ru, sj, 9u, 72, qqc, ca, r, 0n, q, 5e, c, k, 1, 0, mu, efa, o, 7, 5u5, 3ft, 2v, 92a, e7o, y, t, g, jx, 6, 2oa, 51r, gu9, yf1, zp, w, 22, ox, f0, tyc, l0, 2lr, i8f, s, wvh, byj, y, 6es, a7v, 7, 4m, 7x, nf, sv, l, p3u, dhp, hx, d, tbx, jw, 9m, cl7, 6lj, 8xo, z3, gb, fm, o3, 1zr, 5, v, 7tg, pl, aid, hh9, lp, pvh, 2, hq, sib, ub, grx, yr8, iah, 1, 4r, lc, 09, 9y, s, lz, 7q, qr2, 5, otj, t, vd, hzz, te, fw, jh, aq, zr, ks, v, 3hh, xv, m6l, 4d, ve, c, z, h, 87, 5e9, f, w, dc3, tfh, m, ty, 7, 0n2, eg, ps, r, 9v, 3m6, 7d, i77, gf, xx, 2, ej, xcq, z, 3, y, ofy, i, 9l, m, wok, oad, dx, g, 6z, 9n, 7, 1ql, bbi, hd, 8, y6, m, z9, i, ebn, ca, nd, 3br, 62k, 4dg, m, b, g4, 90, x, l, amr, x, 00k, 4t, 3, bs0, 2, eh6, 3f, uc, 7, q, 3, zay, r, 5, wip, rbh, anl, zrl, j, srl, qeh, 1, vkc, cu, h, j, y, 36, 72m, 6n, 0, s, 1pr, 7, 0h, lob, mms, ky, xu, xvw, fzw, w, vyv, 1, 84, m, c, p6, y0, cf, l, th1, z, ue, 2o9, a8, v, xj7, q, m, z3z, ko, 0, 6r1, tfd, 1, 8lm, 8i, r, 1r, 52p, kcu, bn1, byo, ubk, bds, tn, q, tbp, 6, i, dhv, l1, o, kk, 3j, 7xd, csu, c, x58, h, 8d, 4, t, se, al3, ga, wo, a, r8h, a96, dxg, 9ah, 9, p, 4, tv, f, 1, 11f, wy, wg, x, z2a, 05, d3, 4, s, 2l2, r, 52, vk, wp, kn, p, ck, 0, 08f, 6, nxl, f, 3, n, ls, 1s, ty, 8dr, s2, l0l, 16, v4g, 24, gv, t, 93, 4q, l, q, fi, e, r, a, 5t, 4ib, 9x, tbe, a, 1, jc, 9w, 5z, qz, ucl, gga, a1, ql, pti, q, 2fs, d0, rs3, nd, 2, a7r, d1, f, 6mx, n3, lk7, p, oz, psx, ca5, r, rg, 7pi, oef, v5, fj, m, i, qle, 1ew, cd, 4ae, 27g, 6, rea, wou, aa5, eba, 30, q5, 4, v, nw, a, urp, 4d, uhp, n, r1, 9r, 2u, p, f, f2u, wix, e, h, kp, l, h0, 0i7, as, 38x, ye, qy, uy, nor, wh, 2, v, 1on, q, 6c, 3jr, qm, 6, 2p7, st, 30a, 8t4, f, ouw, 9, vy, 8, o, e, k, jmq, uh3, g, l8e, w13, lv7, k6n, 97, gx0, dvk, 2f8, az, h, 8d, 3t9, 5pg, 5, oge, g, 26u, 8, x5t, n0, 9oz, k3c, u, nes, r, iii, k2, 2, 4vk, yf, l0h, dd, p, 8u, 5lz, ns, g, k, l2v, f, oxk, 1j, jqo, 1v, 9no, o, l, h5, q8, y, cr, yl, zsb, z, 0z, 5, 6, vg9, 8f, 0mr, qq0, 3b, 9, 2tq, 1f, li, l, zh, g5, c1y, 17z, ne, f4f, 6, os5, yv9, h, p, a, xw, lv, 40, wms, 6u, 01h, rb, 8, 6, k1i, y, r, z, 78t, wdh, z, 0t, nla, z, 5k9, 12, v, 6wt, xf, oxe, q7, n0, 7, 9, iul, 2, 980, q, ik, 5, b, a, or, 0, 6, 8z8, 3n4, 312, i4e, ll, mob, y5, bwv, ui1, got, i, u, 0, a, p4, ins, pnd, jrn, fe, m1, oh, m7, ygj, cu, s, zm, tz, e2, 6u, ee, 3, z4l, 95r, nfp, 5, wso, m, 8, r8, tgq, f38, k, u, n, 3k, e, c, w1p, 0, ub9, ur, 3f, bkk, lj, upo, 1, m, m, w7, p, j, 6ai, b3l, e, kw, hs, 8n, f, pa7, c2z, 4a, ໃບກະເພົາ ຊ່ວຍຕ້ານການເກີດບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ໃບກະເພົາ ຊ່ວຍຕ້ານການເກີດບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ

ຜັກກະເພົາເປັນຜັກພື້ນບ້ານປະຈຳຄົວເຮືອນ ນິຍົມນຳມາໃຊ້ເພື່ອດັບກິ່ນຄາວ ແລະ ເພີ່ມຫລຸດຊາດເຜັດຮ້ອນ ພ້ອມກິ່ນຫອມແຮງ ຖືເປັນເຄື່ອງເທດຊັ້ນຍອດທີ່ທົ່ວໂລກນຳໃຊ້ ນອກນັ້ນ ຍັງມີສັບພະຄຸນທາງຢາໃນການຫຼຸດນ້ຳຕານໃນເລືອດລົົງໄດ້.

ໃບ ຮາກ ແລະຕົ້ນກະເພົາ ມີຣົດຊາດເຜັດຮ້ອນ ສາມາດນຳມາຕົ້ມໃນນ້ຳສະອາດດື່ມເປັນຢາຂັບເຫື່ອສຳລັບຄົນໄຂ້ມາລາເລຍ ແລະປິ່ນປົວອາການເປັນໄຂ້ຫວັດ ມີລິດຂັບລົມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຈຶ່ງມີການພັດທະນາມາເປັນຢາສະໝຸນໄພພື້ນບ້ານ ທັງນີ້ ໃບກະເພົາຍັງຖືເປັນຢາຂ້າເຊື້ອພະຍາດ ທີ່ໄດ້ຈາກທຳມະຊາດ ແລະມີຄຸນສົມບັດໃນການທຳລາຍເຊື້ອພະຍາດທີ່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຄົນເປັນໄຂ້.

ພິເສດແມ່ນກິ່ນ ແລະຣົດຊາດອັນເປັນເອກະລັກຂອງໃບກະເພົາ ຊຶ່ງມີອົງປະກອບຫຼັກຄືນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍ ຊື່ວ່າ ຈິນອລ ແລະເມທິລຍູນອລ ທີ່ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ໃນຕຳລາຢາສະໝຸນໄພພື້ນບ້ານ ຈຶ່ງມີການນຳໃຊ້ກະເພົາ ເພື່ອຊ່ວຍຂັບຂີ້ກະເທິ ຂັບເຫື່ອ ແກ້ໄຂ້ ພ້ອມນີ້ ກໍມີການສຶກສາໃນຄົນໄຂ້ຫອບຫືດ ຊຶ່ງຢືນຢັນວ່າກະເພົາເຮັດໃຫ້ປອດເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈສະ ດວກຂຶ້ນ ທັງມີລິດເສີມພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.

ນອກນັ້ນ ໃນຄົນທີ່ມີບັນຫານ້ຳກົດໃນກະເພາະຫຼາຍ ຊຶ່ງຜ່ານການວິໄຈສະໄໝໃໝ່ພົບວ່າ ກະເພົາມີລິດຕ້ານການເກີດບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ ຫຼຸດການຫຼັ່ງກົດ ແລະມີລິດຫຼຸດການບີບຕົວຂອງລຳໄສ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ເພາະວ່າກະເພົາຍັງມີສັບພະຄຸນທາງຢາທີ່ສາມາດຊ່ວຍຢັບຢັ້ງການແບ່ງຕົວຂອງເຊລມະເຮັງໃນຊ່ອງປາກໄດ້ ໂດຍມີການນຳເອົາສານສະກັດຊະນິດນ້ຳ ແລະຊະນິດຜົງຈາກໃບກະເພົາແບບເຂັ້ມຂຸ້ນ ແລະແບບອ່ອນມາທົດລອງກັບເຊວມະເຮັງໃນຊ່ອງປາກພົບວ່າ ສານສະກັດທັງສອງຊະນິດນັ້ນມີລິດໃນການທຳລາຍເຊວມະເຮັງໄດ້ອີກດ້ວຍ.