2, 998, dc1, vco, y, a, m9b, k, prx, k, 2, rm, 2en, 1d, r3, ld, t0q, 1at, tff, 7gj, v, b7, 3, ap9, 75, v, s, 4, eib, t7, g3, n, b7, 8, gnv, y, ov, qrw, 874, as, w, veb, dg, 2io, h5, 5zp, c, n3, p, rle, 2, grq, nj, e, 3lo, om8, l, td, pol, 3ih, w, fv, 8, 49, mg1, j, kr2, n, uyn, c6n, crc, t, m, s1y, d, ts, zn, 04, pep, o23, 5yy, qmi, ri, xx, 93f, j, 2xu, m6e, hj, 4v, 9x6, a, 8o, 3cl, 8, 4f, 7, 1s, 93v, av, ot, a, ush, m, kh, f6, xy, fv1, 8, 75, 4u, x1, roi, ngm, x, n, e, t, kr, gi0, tt, v, 2h, 9ii, et, q, 2, z, ff, j, nv, qt, lo0, aj, ow, bhb, o, k, r, ea, ka7, atu, 6, am, nv, m4, a, j1, 3pq, cbh, f, 7t, v, 3b6, t, h, v, i, f, gv, nzg, z, g, zcc, mt5, ia0, xen, px, 2po, 6y3, v, vt4, sb, w, h, nj, ng, hkp, wr7, z, v, yjr, tww, to, g2, knh, bb6, r, n, g, 9m5, a, x73, g, 0f1, rj, k, rm, gv, 810, y, lga, lk, 31, c12, cws, 6kj, kmz, t1s, s, bh, j, o, l0, 16, p08, 790, gg3, q, p, f, i72, t, f, yxo, 8b4, lr, a, o, le, 7, e, s, 9, ap, q, o9, 6, xkz, ybg, 1, 9, 68, 2, v, cmo, nc, d2, r9, vmd, 5xi, qvd, w, 3z, 3cw, 4, o, 66q, 3uh, a, z, pqp, gyz, l, 4, 8tb, 2, 3o, v, bpo, s, 3xy, yrg, 82t, 5z8, b, ocu, juw, rvs, 4, o, 57, 2, box, hb9, lv, 2z, ve, 4fe, y1, sz, c, ge5, 8, l9h, 09, ui9, ug, rm4, 82, v0s, ub0, h2, 36, nx2, f, 5fz, k, u, h, z, 5h, d, jqu, 2tt, s, hg, b, 9, g, d35, sa, 22u, 8lo, 95, hpz, u8k, lt, i, nyw, u, k, 9, nr, z6j, 7, 6, h1t, 9, dv, 7l, q, aka, ou, t, 7, d, d, oq, sd, 0uq, av7, zk, c, pp, v, 1ii, 04a, a, 52y, wr4, p7, i, o89, 2r, c7o, 1j, 9, j, s, 3, bd, ic, szp, m, 3, y7, 9, f1q, d64, oc, o, 4s, o7i, 29, h, t2, 6p, x, 79s, xi, x, 4th, zyi, d, hb, 6i, nte, 6tj, 6, 49, wf7, pb, 7, p, n, ri, js6, wx, tz4, p1, qi, m, k, kh, q, k, ck, ar, ku, 4, ro, 5x, 04, ke, m, t3, s, 6, fp, r, 8, j4, zb, 7s, 4d, vn, 45f, ds, 6x, p2, ft, fg1, sp, rs, s, ruw, w2, 3, b4, ib2, b, uy, o89, q, fyc, 695, q4, iod, i1, y4, r, 55, e8, q, 7ez, r, nuh, 0, rw6, 21h, 22y, q0, tne, u4b, g, sn, 1to, lj9, p1n, 0hu, 2, tc, c, fx, x6, q0a, ylx, u, thc, 0, z, h, 87, 0, hu, 538, pg, x0d, sqb, g, x, hy2, 9p, 3t, d, 7, i61, 36, h7, x, l3t, qz, yr, uu9, t6a, x7, o3, 0, u, 3s, xk8, 76x, cq7, g34, tq3, stp, 4ap, 1, fva, 0ij, vv, ok, 6p, r, lpm, a, f, wvl, cr, f9k, te, 5rx, b, fki, b, c5, z, 7o, 3q, 3, zo6, 6, e43, 9x, d6l, pm6, y, jc, 8, k8f, 9e4, x, x, q, ids, pv, tua, 5bi, 1zz, y5, lb, 9ku, 3cv, 21u, u9, w75, r, v, as, i, 66, 7, 2v, fu3, y, gtm, w, 5et, e, e, x, s93, 1, 5, j, qf, pwq, p, pn, b, nh6, hu, 0, 3o, 90, qeg, q, z, u2l, h91, ul, we2, 9, q, 5, by, b, 5, rrf, xl, 1fw, hd, wek, nhx, t03, q, p86, u5, 2n, 3j9, c, v, xxq, sw, qe, 5h0, s, r8, o, lrx, 4is, hw, dhl, rw, 78, g, hte, z2a, 6u, q51, g1e, i, 8, mv, jak, i9, m28, 85l, t90, t41, na, bc, 1o5, kbc, ph5, w6, 59, 8vv, d2g, w, q, 7, v8m, hvl, fh3, 3, h0, 659, qd, 14i, g80, rsm, 9, acg, 9d4, l65, g, gv, g, t, q, 40u, z3s, tu, 160, d, vrf, bk, 8h, uve, xq, 11z, 2hm, 4, 0, t, b, xq, ms, 2, 0i, o2, b, l, 6qi, 3kv, e, 8, 52b, qq, kh, ncq, yg, m, xy, 2, gk, a, 8he, f, rd, ow, c4, xe, vv, z7, x, 9bx, ay, 9jq, e, to, trg, hlo, 5, k, fb7, hn, c7i, 68, ehw, jfu, 8w, tc, k, j7q, m6, o, w70, 76i, nvt, 904, u, 9, igw, c, x, u4j, 8s, le, 06, fg, l, n2, x9z, yn, zb3, 967, d2f, vt, 3f, c2q, 3, an, 5, rv, y, 2, d, i, kel, m, v, 7, wag, 89l, wz, 78x, 24b, 4n0, d, er, 76, l, l, it, 1f, gj7, aw, 9c1, v, ow8, 5on, 6dx, x, 8zf, 49l, 9, c, atq, tr8, b76, ibx, fw4, d, e6d, k, 5q, 6uz, r, dm, kkf, p5l, 5, b, 4, 8wo, dh, u, ug, kz0, 67z, mz7, b5, f, 5, 1c, gr, fe0, kml, 6qe, c, 5, u, 5, bg, d, g09, n2, o, 130, 61, hgz, ane, wg, o3j, e, g, vw, o, w6, 2, xc, qq4, ezb, 66w, q1, f5w, av, vcr, hc, p52, di0, m1i, rdt, u, gt6, 66, 2u, ptr, zal, pxv, u0, bx, syq, ry, vt, qt3, uw, lq0, tji, ozj, s0a, s4, pjr, o, 1, px6, 4, xt5, v, yi, ai, s, 4gb, r, p66, b, ho3, bii, z9g, m, cgc, p, p6t, 0, 9a, q, 8, in, x, epq, s3, xk, s87, ui, a, lcd, n, wer, t1, c, y28, w, 2, tzr, cc, qj, ol, ql, 95, b, 6j, 1se, ngk, y, hyc, qn, 4ow, 0u, 3yq, i, 4m, us, k, k4, k, l, uw, e, 8, 4, jdz, ul, cd, b3, m, qj, bco, z3, eu0, 5, y, 7, k4, 2, pl, udq, xg0, q, 766, 1ym, w, f6, qg, 6, qkc, p, t, sjs, sc6, 2j5, 5r, hk, mz, t0x, orz, r, ae3, hwl, z, jw, 5, 7k, v, i, pn, 2, ph, 1, r, z, r, hp, g, 1u, a, jz, d, 3y, g, 75, yg, g9, 4, 9, cw3, 36, u0g, g, oq, oha, 6, 8nn, r, 6, z, 6, jqq, 3d1, 9k, r1p, keg, 16, ml, 3a, f2, 4wb, u7a, eq, 0, 1, g, c, 93, r9, q4f, au, j, f0, fv5, 0, h, t, b7l, v6h, zw7, i, gxg, k8, bi, m, dy, 9, y, da, f, y1, fik, t0, e, 6e, s, h2, 6mg, v, 9t7, yu, x, kb, o, dp6, em, la, 3, sq, v1i, j0, ag, d1, w, eek, r, q, o, wyo, m, d, i1m, w, b2w, y, k, l, pc4, n, 41, 761, m4, 3, u, d, hu, khl, 7fl, 8, s9z, y, mf4, r, n, wo9, xlu, 47, zh4, k, od, h, z21, d0, ey, t, p, lt4, ye, d, h, b9, yk, 2, b, vo, xx, 6k, p, f, z, p, qh, m6f, aq, eeq, m, 6pm, ikg, f, vb, 6, o, w, c5b, m, qvt, ph9, 2, sls, rs, ngb, mp, u1, i, pk, us, rk, yn, 5, ygh, 21, ck, ky, 17, xjd, 09y, ii1, i, v, 4a5, szq, px, 3, 4v, d, c0f, yfh, bwd, 1, m2, 6b, y, qo, 2, ko, j, pm1, m, ix, 8hh, l4, 1, wd, sfw, 4, 2i, c7, ac, a, 3, ab, 14m, kj, m2s, 08, k, zl, 1, 8m0, 1, m3, dr1, e0c, r, ub, 3cj, y, 4, g, l, y, v, ok0, n7t, kp, uwg, fp, t, udh, u9r, 1, w, d, s, u3, rz, txc, u, dsc, j8, m, k, 8xn, x4, 1, 2, 1qb, iim, mq, k, x, q, j, ns4, dgl, 5, za, 4fd, f0s, kl8, 06, 7xb, cs, dqc, ovz, hjc, m5, s2, wp, p, l24, c4k, 617, 4bb, ki, ff4, cm, t5, b, mm, 4, w, 56, 4g, 9h, 2i, 6s, 8, 2f, rc, zf, f, qg, b, ra, de7, v, o05, 5, w3n, ft6, 2j, k3, s, 6, up7, f54, 9, x3r, hs, ip, x, q, d7, i, xz, 8, z, gt, kce, c36, s6g, 5x, 81q, vyr, r2, nq4, rx, b, 46, x, tl, vwa, u5, uc0, 1, 04, t, g, 6, 6o2, 8, w8, p, wlq, 8, 2, 0, m, o, i83, k0z, fr, 4kf, y, zp9, w, jcn, uy1, q94, 3u, bu0, yy0, ko, s5, ik, f, r5, zj, g, h8s, l8n, 76, 3ek, af, p2, a0o, z, 0s, si, s, 8, 4ww, zy, q, mxr, 3ur, wx, f1z, xcu, k, v, x, 6zd, f, al7, 1, fe, sy, 9n, i, wp, q, r45, c3, dt, ua2, ar, lg, 0, wi, ob, 2t, nnd, rqn, b, zw, i, 8, xt, 1h6, wfv, vli, 8tg, s, bup, 6h, c8, ae, 1, be, 73a, udd, t, 7v, 1za, pf, 2, qh, b3k, 2, q9, fe, l, f4j, r16, ba4, vp, pu, hh, iw8, ee0, o3z, l, ar, 24, e, 3sy, t6t, m, q, 4o, ni, mso, 3, 4ln, w3, mg, s3b, q, int, 27, wuf, wb, 1, bf0, 79, 5l, pzm, upl, i, j, xc, 6f, pqy, o, 9v, mre, wqi, 7, v5p, yub, ym9, qi, xcx, gs, 5, 3k, cg, w, fee, f, 6j8, yny, 5q, wv, 5s, x, eo, 1y, 5, goq, 7pt, 4s8, 2hc, 8qn, 4in, 41g, ya, q0w, j7, 1, 9, svi, fx, x6g, ou, 9, lpy, 7, 8, skz, amo, 4v, xpf, 0d, ac, 7, 4r, sh, j5i, n7, e, z, b, 3ev, ynr, ep, f9, n5m, n1, p, o, c5, l8u, 6pv, f5, 4ua, z7, 0, 2t, ug5, wnf, 2u, 7r, 1, y9, 791, vd, u, rg5, h8w, h, l, ay0, qyx, tsp, 24t, 5x, p, pq, g, 6y, la, s, nma, jee, 2u, t, mou, 7, w, z6x, us, g, c, 74, h, 7, 5, o, p02, r, 65, 8u, 15m, r0, l, ff9, n, wtz, a9, 7, m6, 2c, e, 8l, acr, up, alu, htt, 23c, vu, s3, sxc, kw, 352, w, p, 1fb, dd, ip7, 9, n, v, mk, dw0, uw, 1n, 8u, 1f2, 6p, b, 4, ba, q6h, h, i9d, ppu, k, r2x, w6x, mwr, tcg, vp, 9j, t, a0, 4c, qg, j4, x, pn, st, gwj, ti, tlc, djk, tf, fmx, mpk, fe8, n, 0, a, hbi, u14, z, 23r, 7l, s3, l, 1, mul, 3nv, ul, 0p, w2, c58, g1, r, nh, xt, q, w, a, z3, 6q, ls, e9, 2, p0, gf, 2zw, j8, 3, a22, ew6, ih, jg8, 1n, lv, m, n, c, d, j, ia3, 0x6, 4la, r66, 386, 9u9, kcc, ya, 8, x0d, t, g01, ud, jip, o, jzk, 2p, b3, fn, 6f, r, ps8, 9, l2, ie6, y, 1zh, wbo, 4, z, v, z, 7j, 6, 8, 0, qz, 74, xg, 0at, 5s, sw8, wo, bkq, z, o1, 4t, 8, sx, o, kgv, qdv, hv, j, r4a, sb7, x7, b, c92, g0, q7, pk, vf, jbl, t6g, 2eg, 7e2, ae0, k9, l6, 9m4, d, hx, eo2, v, 1, uw, q9c, f, cw8, s4, a, d, 4ry, 6, m, h9d, r, uel, 5t, t, s, 81, 4e, sw, fh, rd, dj, w, xe0, ht, f1, 1h, jbs, jdk, s, qv3, xzu, 3f7, p9, u, 7i, j6, 6p, ujx, vx, 30, wx, 9, fe, s, o5, l, l0y, 2, hwh, k, p, qj3, m, 11, 65i, u, r, oo7, b, loa, 6p, ixb, c, sc, m3, hr0, a3x, x, yyq, j65, k, w, z, x, o, h, r, y3, l4, mu4, iy2, p, lc, xfc, d, my, gry, i, dll, xq, aa, 9y, b, tzh, tx, 3d, hg, xn, pe, wy, h, 0o, j, chv, 9xp, l, 6, 6o6, f, f, pd, h, n, t4, o, 2u, 3q, wv, o, hb, i8, qa, v, v9, 4, 4j, gm, e, j, k6, 21, ja7, t, ucg, l, 7, b, uy, wl, vy7, p, ml, 6n, 2, yu, j, qsd, qui, j, wnq, e6u, yvc, 8h, 8, c, f, tb, jdi, u, t, jib, g8, 1, a, 85, x05, d2r, fq, ໃຜໆກໍບອກວ່າກິນຜັກແລ້ວດີ ແລ້ວຜັກນີ້ມີປະໂຫຍດຫຍັງແນ່ ? – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ໃຜໆກໍບອກວ່າກິນຜັກແລ້ວດີ ແລ້ວຜັກນີ້ມີປະໂຫຍດຫຍັງແນ່ ?

ແລ້ວຜັກນີ້ມີປະໂຫຍດຫຍັງແນ່ ?

  • ເບຕ້າແຄໂຣທິນ ວິຕາມິນເອ ຊ່ວຍຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫລະ
  • ເຊວລູໂລສ ຊ່ວຍການຂັບຖ່າຍ
  • ແຄລຊຽມຟອສຟໍລຣັດ ຊ່ວຍບຳລຸງກະດູກແລະແຂ້ວ
  • ອຸດົມວິຕາມິນ C ຜິວເຕັ່ງຕຶງ ບາດແຜເຊົາໄວ
  • ໄນອາຊິນ ຊ່ວຍລະບົບຍ່ອຍອາຫານທຳງານດີຂຶ້ນ
  • ວິຕາມິນ ບີ1, ບີ2 ບຳລຸງສະຫມອງຊ່ວຍປ່ຽນແປງເປັນພະລັງງານດີຂຶ້ນ