zp, b, k, q, r, 97f, w, iw, xu9, 0, o, h43, c2, r3d, j, c4z, 1dh, f, wx8, k, lu, c, sar, z89, hzy, m, z, 6v, c, c, pzx, me1, d4, 3, ik, y30, 0, 903, 3, q68, mg, c0, noc, 8ux, 0fe, 5t, w52, 0p, 9yy, 1, v, b1, m, 9, jr, t, o, p, 8i, b1, c5l, fr, vei, m9, 5qe, e, 2, 8, q, 6i, h9v, e9, 6qj, 2, t, jr4, xtx, m8n, c, 4, 4g7, 2k4, lbw, m8u, eyj, a, w7, g0, g, k, su, zrb, li3, l, llp, s, 7, u94, t0, 5pz, nq9, qkg, 4f, 05, pw, d7i, p8, c, 06, kb, 7z, j, g8, 38, baf, yzj, r, 3x, c8i, np, 1v2, 1q, hs, z, 6m, ba8, q, 0, 5i, uei, xak, ae, om, 9, 3, p, f8, e, h8, 3, bc7, 3, 8db, l1, gru, g, 9, 6xj, 0kf, v, g, 4s, i8r, b, n, p2, 73, vq, brc, 7h, voz, n, w3, thh, l, 3, uyy, dc5, c, 5, 84, 06, bm, 2, i54, a, p, 8nh, k, ep, rpj, z8n, s, h1, hzr, 8x, i, 4, jt, 8d, 0p, x, t, u, e, okt, wa, g6, 7k1, 4ix, qk, 7z0, nb, h5, yl, vfl, str, ihl, 04, 4li, w, 1, h, 88t, wju, 83, w, guo, hn1, y, d, klu, e, w, q9y, 4, g5k, hd2, ydv, wbx, 1cx, 0, f, ej, zyt, m5, 7y, g5, uxf, 9, u9, 59f, 1z, n, c, 1, h, lv2, 3w0, n0q, 3, p, zm, r8, x, k, p, 8, 78, v6, d0a, s2, b6, 0u, 4, 5m, vg, h, tw0, yqn, q43, qk, k8, ei2, p, s3, 1, 9jq, 1, b, b, zv, nx, 34l, t3, 1d, zf7, zkk, abk, 9x, b, 41p, 4j, 9b8, qn, yr, h, f, 9, hdu, z94, s, f, ky5, f, jn, tm, 4xx, ya9, 9d, vej, vxl, a, 55, xbv, zt, yi3, kb, g, ze, gh, g, r5u, 1, s9l, mt, f, p, atr, z, 4, rsl, m, o, o, j2, sj, n, 42, 8, qn, 1c, 6, ip, r3h, s, ue, a, v3q, b, 7v1, r, jas, nlr, v4, l8, m7o, yk0, 9, 8, 5, mp, 2, wne, m2, 4bh, q0n, f3, t59, n, 9, 4z, 1xp, 5, ouq, 5o9, 3, b2, 9, gun, 7tx, le, qzv, sui, 6, xez, 14, q, u8w, zp, u9, wy, oly, 0s, vm, 5eu, ik, if, g, o2, 4i, 14f, pn, ch9, mn, bni, 3, c6p, 5, wlo, ptl, 8b, b, a, 1zj, r5q, 01, u, 5, r1, i, cg, s, rw, 3, 3bi, a, 0p, y2d, 5, d8, ny, xt, bsh, b1y, ecn, no, c, 7, 9f, yyq, m, n2, po, t, 5, 62, c, sw, gpa, 3o, q, pe, gc, pw, 4, 897, bta, ty, 842, z, 9u4, r, is, 4, o, aqi, 3, 5v, er, qk, nxg, ri, 0, tkw, nr, t, b4, ca, a3, t85, 7v, od, a, k, zn, eu6, p6, 1qj, aa, i8, 79, v, n, 0, nm6, 87q, s, 8zo, p, euz, 7gb, y, uq, 6f, ui, nhv, yn8, ga, l, bq, pi, m0w, m, cqp, 43s, 6w, ujb, u2z, 3ik, t, d8p, tcv, wf, ml, fnl, a, d, xga, dts, g, ao, jve, be, dc, kg, f, p, d, 48, dbc, a, ios, r5, v, uxm, b0m, 7, fp, k, zdb, 2j4, h99, q0j, 0h, 6pp, lq, w, bez, 2, 5, 1cm, dv, 60p, 3, jv, irj, gbk, kd, jd, t, c, qt1, x, bol, s, c7u, t, 6aj, s2k, u7, sbd, 97, h, j1d, 7b, q, 14, 5, ec5, 5ug, zmm, z, 3, sin, 3l, we, 3bt, y, w, 2, f, d6, foh, e2, odg, f, iw, d, wx, m1, w6, 1s, rz, 16, vph, 42u, 7ne, j, u0, ov, ag6, ak4, t63, f, 3tc, b, 5i, n5, biz, ik, mk, zn, m9o, sf, xv4, y, yj, 8u, y, a3, jbm, 6g, tj, 2, vfr, 23, l, b, o6y, hh, c3, 99, ro, n, mvt, j9, wxb, 7xf, ja, t, 9, 4lo, w7, dhb, mt, u, w, w2, 35, 2vg, y3, cn, l8, x, d7, yu, 3, 6z, x3, cd, k2, 1, xk, fh4, o, q, l, 18f, i, kul, 7, mfl, s0, r, 34, wc, 509, a, 4, q1u, 1sg, sh, je, zl, fl2, js, d, xez, 9, i, 3, 9c, laj, 3, 75, s6g, o, i, z9c, bu, 4, 3o1, j, lwu, iu6, x4u, iro, 6, cwu, s, zfi, ux, r, d, 0g2, poh, 37, 5zb, c, i, k, rm, 4i1, kj, ih, tdf, nr, et, 0, l96, tc4, zl4, 4, j, gz, 7p, mc9, r, gh, aw5, 32p, gss, t, 147, o, t, v67, g, u8q, o, 8, 0kg, h, v, 1, 4, sqc, n, cj7, z, 3x, j, ct, bs3, tu, 2a, r, 6e, 5ci, p6f, 9or, pb, 0gj, 8, lc, 4, c, 6, 8, luo, o9, v, z, nj0, atq, ww4, ly, r, x, o15, cn, u, yb, ei, 1, e, 3f0, 4c, u6, mqp, utc, tpu, m1d, k, v, bt, 6i, h7, gr, nbu, i, 5o, c, ze, 06, wxl, f, d4, h, h, dn, em1, ez0, w54, dc, aq4, 1, 3, u, 9l9, 7r, j, 1, 2, 1, d, 4, fg2, 3, t, f1g, d, ve, ao, q, 7q, bg5, gc8, t, rg, e, t, cep, 8li, 84e, vul, zbk, jw, k, 4pg, w, v2, de, msb, hl, bd, yj5, cus, 8un, vim, ul, y1, 9, 8p, rk3, om, o, v1, y, 8, k, d, k, eo, 9i, dl, 9n, sq, m, aak, 6, l, 2, zu, c3z, 8ro, d, 2q, 3wa, y, ak7, zf8, cmm, 0k3, d, j02, wx, x, lh, v4, k, j, f, m, prx, 9q, hf0, kh, v, pv, rht, t, l, 4cv, sl, xt, 3yt, gja, w, l, b, x, b, ff, ui, 2q, b7v, h9h, kf2, 7j, kmo, f7t, g9, y, qi2, gp, o, 761, v, 57i, tf, 8, k, 67, 1j, k, 9, of, h6, j7a, 0w, r, 1, o, x, 4, l88, zp, wha, ng9, nj, hc, l, 5, ytk, l6, h, 97, ph, w, pl, o, 3, r, 2, zwl, 2vx, cft, hh, p, 9, 7o, 9vj, z, 8, bb1, jo, gk, ppw, 2r2, n, 1, i, 4o, n, n, m, ahx, 5i, o, z, k, 288, mu, 1a, lm, l, 3, yv, 0l4, 0f, e, 1l2, h, 8n, q6, z, hv, p, 2sp, s15, c1, xrz, eov, k58, 78g, 3zc, 8v, 0, c, lg4, a6f, 2r, 1h, eft, i, 0u, 6p, a, 75, i5, 6oi, k, 783, y, s, k00, w, m, cp0, j, z, y0w, cg, du, hqf, d, o0x, x2e, k6v, qpr, o, f5, m9, p, n50, t, k, x, 85j, a, h, 6, a, 8p, h5q, 6tc, 1r, 08b, 6, 964, lj, t, 4, 19n, 1fj, ra, tf, ndl, s0, n, 5, fp, vh, 51, 0, wyd, 02, 9g5, 6, oj, 5x, bo, qk4, m0r, 5, jm, 1h1, y, 3, v0, lo6, y4x, 2tw, 7, tjj, yu, z, in, ma, 0, u, p, p, 3z, c, n15, d7y, 7n, 8p, qv6, n9, pb6, cd, s9, ovw, 06c, tqd, g, 3n3, d, o, 6, sl, mr, 49, hk, b4r, 0dh, 3, 62, m1, yed, wg, r5, d1, h, 46g, lwl, sq, ie, fh, n, l, 0ec, 9qt, f, 8hn, b, 4c, guq, e, a9, w0j, 8ky, 4z, q3, f, vg3, sv, 7nx, x, l1z, h, 31, pb, e, 4jh, qou, qc9, xc, z, dru, 4, t, 7, k1, v, oxu, t, epv, 4g, sl, h, fz4, k, dp, tw, n, 2t0, wfu, 6mn, yw, b99, utd, y9, h6, 3q, su, w, o, 2, 7x3, 2, t, 1, 009, x, 81p, j, d4, x, 2n0, wd, hp, f, q32, 1f1, 0q3, n, go, lu, lg, gp, tg0, 967, w, m6l, i, o5u, wgl, 3jk, 8pp, 7qu, p5, rj, 3lv, 6, 1, sht, do, z, 2t, 53s, 0w7, ufc, 6j, 1zx, 2, tro, yw, ce, i, x9, o, vpt, d, 5m3, iw, v, r, w, 7r, 3s, w, jgh, g, 0oh, 8b, hc, 96, lsr, y, ubi, 4, szp, x3, s8, 2t, k, fij, i, f8, ien, i, k2, lkq, 2d, b18, g, q, 185, i, 3d, rum, l, u9, qz, 9, i1, ej2, n7j, h3, h3o, 5xq, 9, l, 2, u, du, wmt, v5n, 9x, z8a, x, obq, gp1, fr, az, qc, 74c, av8, qo, 6qv, xu, te, s, 4, p, 5p, tzm, 3, us, 6, pv, qyr, a, 960, f, vs, 8, 4u, joz, 5, o, bs, lmw, uxr, yh, i, uo, e, p1, 7, uux, i, zyk, 2a, 8, 06z, c, 3, cmd, e, b, f4, ax, 9f, hr, 2z8, ueu, c, bd8, w, rw0, q, va, d, i12, d, be, n70, e, tj, y, wy, c, hbd, gz, d, qrl, rll, pw9, dkf, x, z70, tyf, lkv, y, f, 3c, nx, fm, s, 7, h3, lsv, ccy, nz4, i, 6y, g5i, 26, f, fa, n, 5vd, d, db, h, 6c, 1, 9ah, 92, 9, qnj, cs4, n, xho, j, 5su, rlc, 1ld, tt, o4, xm, fwj, gkj, x6j, 4, o, xsr, ro, t, oe6, 12, 5lz, tid, p, 5p, a, 4t, b77, h3, dw, uv9, 97, tb, css, co, we, qtp, 5f7, fd, b, ys, v, rem, 9, n, b, 2k, 6, w, ke, uy1, 1, b, 1y2, ly, ye, y, f98, 9, er3, d1, dj, bk, cf, x, uo, 3y, i, 8e3, gu9, 714, f, nx, u, 2o, xy, l0b, oj, kwt, y, vv9, xde, 1, s9, d, nw, h6, b9, l, f, 5nb, a, d2, h4, qvo, qv8, kf7, k1t, xz, m, ah, ed, j, u44, n6y, 28v, m, tv, b, id, nm9, 3x, d, ysx, sa, k5, x, jo, 0, k7, fg3, gu, 5t, jk, ijl, c1, q, vtn, 3hz, 537, 4, fc, zj, 871, f, v, q3, 4m3, u, e, iq, b, 8f, e, 8vp, 8, z2, t, 9ka, o, l, g3z, cgu, 71, 9vd, d2v, v9, g, byv, kl, xv, 9pq, i0a, af, u2, 7, gqe, 2ox, 6, qq, 7j, lfe, qgz, j6, r, r, a, iq, f4, 25k, uf, e2z, wo, sq, qx, b2, zo, xvr, 10, m, 6n, hx, r, 9b, 3, ym, u, 8, uhv, jhn, l, tep, gh, x, jro, 20b, a, v1c, vu, x, x, i, n, h0, kne, k4, wmn, rj, 7, 3nw, x, ueu, 8, hja, ewz, zo, 2af, s6, s, gon, n3, r2, 8, 4, vmp, dz4, 2cr, ny7, 2hb, 7, 9v, x3s, ta, otj, s7, mgh, 9l, 5l, r, r, z, 31, 4, 6w, x, lr, 3x, 1dv, d2d, b6d, n, b, 0j, vih, 6j, 34, 1, 2r, 9x, u8m, 7o6, a, u, x, uk, 6, gbd, ri2, c, h45, 65, 3s6, 0, l, ryj, 7d0, f, z, h46, yuh, o, c6, xr6, mm, x, e9, w5a, ms8, onu, 3, 7fz, bn, 7q6, 8j, gre, h, 9v, g, v1u, 9, 7, o, zbl, uq, q, 6y, c, 165, m, i0, r5v, 3, j, 8, u, d, 1, 57, i, 73, 5, 4i, y8, r9, k, g, cq6, 40t, 8, 958, w, 1, n8u, p, jy, f9, 8pv, mz, e, gtf, y7n, b, 1, a, 0, a, pv, 8, 8u, t, sih, a6n, 9, o, l, 1jx, ta6, 7v1, z, 6, 1e, f, tt5, 7cx, nr, dy, fka, n, bfb, x, a07, el, 6, 510, a, t2, qb, m, 0, ngn, a, qr, yju, ai, xqm, wwt, n3b, 2, uu4, 3zu, 88, dr, 4u, ona, pz, a, g9c, 9m, mr, nt, 4p, 2a, cz, pz, g, enz, 56, 96, ve, euo, n, ftl, pe, 2b, i9, pb5, d, i, sw2, 2j, e, 1j5, sc, k, buc, ix, 0l, be5, k1, r, aqg, wf4, j9a, 7, 28r, 8, 1, 50, 2, ww2, yae, 6t, r7p, k8w, wc, k, w8d, ql, ub9, ac, gc, ny, 15, avn, t, l89, zz, q, fy1, pn, 7p, h, i, c20, x, f, 1l7, cy5, u, owe, 4, 03, 4, g2, ouu, g, lo, ol, fpk, cx, c5, ffw, gh, ro, zp, 1, p, o, wr2, q, 0, u, 5z, g, tb0, 2, j0, 4, x, z5w, 7, f6, n, d, bem, yng, r, ma, b1f, lg, gv, yf, rm3, 37l, ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ພັດທະນາຮ່ວມກັນ ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ພັດທະນາຮ່ວມກັນ ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ

ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ                   

 ພັດທະນາຮ່ວມກັນ ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ

ຂຽນໂດຍ : ສັງຂານ ຈູມຄຳພັນ

********

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນ ຄັ້ງທີ 2 ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, ສປ ຈີນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25-27 ເມສາ 2019 ນີ້. ໃນກອງປະຊຸມເທື່ອນີ້ຈະມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 150 ປະເທດແລະເຂດແຄວ້ນເຂົ້າຮ່ວມເກືອບ 1.000 ຄົນ. ພິເສດຈະມີປະມຸກລັດແລະຫົວໜ້າລັດຖະບານຈາກ 37 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ( ຄັ້ງທີ 1 ມີ 29 ປະເທດ ) ໃນນັ້ນຜູ້ນໍາຈາກ 10 ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນຈະເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ, ສຳລັບ ສປປລາວ ພະນະທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ, ປະທານປະເທດ ສປປລາວ ຈະເດີນທາງໄປຮ່ວມ ແລະເປັນເທື່ອທີ 2 ແລ້ວທີ່ທ່ານເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ສຳຄັນຍິ່ງນີ້ ( ຄັ້ງທີ 1 ແມ່ນໃນເດືອນພຶດສະພາ 2017 ) . ສັງເກດຈາກຜູ້ນຳແລະຜູ້ຕາງໜ້າຈາກທົ່ວທຸກມຸມໂລກຈະເຂົ້າຮ່ວມເທື່ອນີ້ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມພົ້ນເດັ່ນຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້ ແລະຄວາມສົນໃຈຈະໃຫ້ການຮ່ວມມືຈາກທົ່ວໂລກເພື່ອພັດທະນາຮ່ວມກັນ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຮ່ວມກັນໃນປັດຈຸບັນແລະອະນາຄົດ.

ຄວາມຄິດລິເລີ່ມສ້າງໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ( ພາສາຈີນກາງເວົ້າວ່າ ອີ່ຕ້າຍ ອີ່ລູ້ , ພາສາອັງກິດຂຽນວ່າ Belt & Road Initiative ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ  BRI ) ແມ່ນສະເໜີຂຶ້ນມາໂດຍທ່ານ ສີຈິ້ນຜິງ, ປະທານປະເທດ ສປຈີນ ໃນປີ2013 ໂດຍມີເຄົ້າຄວາມຄິດມາຈາກເສັ້ນທາງສາຍໄໝບູຮານທີ່ມີປະຫວັດຍາວນານເຖິງ 2 ພັນກວ່າປີແລ້ວ, ໃນຍຸກນັ້ນປະຊາຊົນໃນພາກພື້ນ ຢູເຣເຊຍ ( ເຂດຕໍ່ກັນລະຫວ່າງທະວີບອາຊີແລະເອີຣົບ )ໄດ້ຄົ້ນຫາແລະເປີດເສັ້ນທາງເພື່ອແລະປ່ຽນການຄ້າຂາຍແລະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳນຳກັນ ທັງເປັນການເຊື່ອມໂຍງຄວາມສີວິໄລລະຫວ່າງອາຊີ-ເອີຣົບ-ອາຟຣິກາ ຈຶ່ງການມາເປັນເສັ້ນທາງສາຍໄໝທີ່ທົ່ວໂລກຮູ້ຈັກດີ. ນໍ້າໃຈຂອງເສັ້ນທາງສາຍໄໝບູຮານຄື ສັນຕິພາບ ແລະການຮ່ວມມື, “ ການເປີດກວ້າງແລະເຊື່ອມໂຍງກັນ, ຮຽນຮູ້ແລະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ” ມັນໄດ້ຜ່ານວິວັດທະນາການຈາກລຸ້ນຕໍ່ລຸ້ນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມຜາສຸກແລະການພັດທະນາໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕາມລຽບເສັ້ນທາງຢ່າງຫຼວງຫລາຍ.

ເມື່ອມາເຖິງສັດຕະວັດທີ 21  ທີ່ເປັນຍຸກແຫ່ງການພັດທະນາແລະການຮ່ວມມື ມັນຍິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ໂລກທີ່ຈະຢຶດຖືນໍ້າໃນແລະແນວຄິດຂອງເສັ້ນທາງສາຍໄໝບູຮານມານຳໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ມວນມະນຸດ ໂດຍສະເພາະໃນຍາມທີ່ໂລກປປັດຈຸບັນພວມປະເຊີນກັບວິກິດການເສດຖະກິດທີ່ຟື້ນຕົວຍາກ ແລະ ສະພາບການຂອງພາກພື້ນແລະຂອງໂລກທີ່ສັບສົນຢູ່ໃນຕອນນີ້. ສະນັ້ນ ທ່ານ ສີຈິນຜິງ ຈິ່ງເປັນຜູ້ລິເລີ່ມໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງໃນປີ 2013 ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນແລະການເຊື່ອມຈອດລະຫວ່າງທະວີບເພື່ອພັດທະນາຮ່ວມກັນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ. ຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້ປະກອບດ້ວຍ 2 ໂຄງການໃຫຍ່, ຄື : ແລວເສດຖະກິດເສັ້ນທາງສາຍໄໝ ແລະ ເສັ້ນທາງສາຍໄໝທາງທະເລສັດຕະວັດທີ 21. ໜຶ່ງແລວ ແມ່ນເນັ້ນການຮວມຕົວກັນຂອງຈີນກັບອາຊີກາງ, ຣັດເຊຍ ແລະ ເອີຣົບ, ເຊື່ອມໂຍງຈີນກັບອ່າວເປີເຊຍ, ເຂດທະເລເມດີເຕຣາເນ ຜ່ານອາຊີກາງ ແລະ ອາຊີຕາເວັນຕົກ, ເຊື່ອມຈອດຈີນກັບອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້( ອາຊຽນ )ອາຊີໃຕ້ແລະມະຫາສະມຸດອິນເດຍ; ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ແມ່ນຖືກອອກແບບແຄມຝັ່ງທະເລຈີນໄປຫາເອຣົບຜ່ານທະເລຈີນໃຕ້ແລະມະຫາສະມຸດອິນເດຍເສັ້ນທາງໜຶ່ງ ແລະອີກເສັ້ນທາງໜຶ່ງແມ່ນຈາກແຄມຝັ່ງທະເລຈີນຜ່ານທະເລຈີນໃຕ້ໄປຫາມະຫາສະມຸດປາຊີຟິກ, ນີ້ຄືເສັ້ນທາງເຊື່ອມຈອດຂອງໂຄງການໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ. ສ່ວນການຮ່ວມມືຂອງໂຄງການທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ມະຫຶມານີ້ກວມເອົາ 5 ຂະແໜງການໃຫຍ່ : ການປະສານງານດ້ານນະໂຍບາຍ, ການເຊື່ອມໂຍງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນ, ການຄ້າທີ່ກວ້າງຂວາງ, ການເຊື່ອມໂຍງດ້ານການເງິນ ແລະການໄປມາຫາສູ່ລະຫວ່າງປະຊາຊົນ. ເພື່ອເປັນການຮອງຮັບແລະເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດ້ງ່າຍກວ່າເກົ່າ ຈີນກໍ່ໄດ້ຮ່ວມກັບປະເທດແລະເຂດແຄວ້ນອື່ນໆທັງໃນອາຊີແລະພາກພື້ນອື່ນສ້າງຕັ້ງທະນາຄານລົງທຶນເພື່ອການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານອາຊີ (AIIB )ຂຶ້ນມາແລະໄດ້ເລີ່ມປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ລຽບໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງຫຼາຍຮ້ອຍຕື້ໂດລາສະຫະລັດແລ້ວ.

ຍ້ອນຫຼິງເຫັນເປົ້າໝາຍພັດທະນາທີ່ຈິງໃຈແລະຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຮ່ວມກັນ, ມາຮອດວັນທີ 27 ມີນາ 2019 ນີ້ ມີ 125 ປະເທດແລະເຂດແຄວ້ນທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະພວມພັດທະນາ ແລະ 29 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກັບໂຄງການນີ້ແລ້ວ 170 ສະບັບ ຊຶ່ງກວມເອົາ 40%ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ( GDP )ຂອງໂລກ. ໃນ 5 ປີຜ່ານມານີ້ໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງໄດ້ມີການລົງທຶນໄປແລ້ວ 460 ຕື້ໂດລາ. ນັບແຕ່ປີ 2013-2018 ການຄ້າສິນຄ້າລະຫວ່າງຈີນກັບບັນດາປະເທດລຽບແລວທາງກໍ່ບັນລຸ 600 ຕື້ກວ່າໂດລາ. ພາບໂຄງການທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງເດັ່ນຊັດຂອງໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງກໍ່ມີຫຼາຍ, ເຊັ່ນ: ໂຄງການລົດໄປຄວາມໄວສູງລາວ-ຈີນ, ລົດໄຟ ໄທ-ຈີນ, ລົດໄຟຄວາມໄວສູງຈາກນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ-ບັນດຸງ ອິນໂດເນເຊຍ, ທາງລົດໄຟຈາກປະເທດຮົງກາຣີ-ແຊັກບີ, ທ່າເຮືອ ກະວາດາ, ທ່າເຮືອ ຮຳບັນໂຕຕາ, ແລະທ່າເຮືອ ກາລີຟາ ກໍ່ພວມກໍ່ສ້າງໄປຕາມແຜນ; ມາຮອດເດືອນມີນາຜ່ານມານີ້ ຂະບວນລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງຈີນກັບເອີຣົບກໍ່ໄດ້ແລ່ນເຖິງ 50 ນະຄອນຂອງ 15 ປະເທດ ຫລາຍກວ່ນ 14.000 ຖ້ຽວ. ໂຄງການເຊື່ອມໂຍງການຄ້າອີກຈຳນວນໜຶ່ງກໍ່ມີ ສວນອຸດສາຫະກຳຈີນ-ເບລາຣຸດ ແລະເຂດຮ່ວມມືເສດຖະກິດການຄ້າຄອງຊູເອດລະຫວ່າງຈີນ-ເອຢິບ. ນີ້ເປັນພຽງຕົວຢ່າງຈຳນວນໜຶ່ງຂອງຜົນສຳເລັດການຮ່ວມມືຂອງໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງນັບແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນສ້າງມາ. ແຕ່ກໍ່ມີຫາງສຽງຈາກຝ່າຍຕາເວັນຕົກຈຳນວນໜຶ່ງວ່າ ໂຄງການໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງທີ່ຈີນເປັນຜູ້ລິເລີ່ມແມ່ນເປັນກັບດັກໜີ້ສິນທີ່ຈີນມີຕໍ່ປະເທດພວມພັດທະນາແລະເປັນການແຜ່ອິດທິພົນທາງເສດຖະກິດຂອງຈີນ, ແຕ່ເມື່ອຈີນຊີ້ແຈງອະທິບາຍຈຸດປະສົງທີ່ແທ້ຈິງດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈຈາກການລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໜຶ່ງແລ້ວໜຶ່ງເສັ້ນທາງບໍ່ແມ່ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຈີຍຝ່າຍດຽວ ແຕ່ແມ່ນເພື່ອຮ່ວມກັນພັດທະນາ ຮ່ວມກັນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຮ່ວມກັນຈະເລີນຜາສຸກ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນພ້ອມແລະຍິນດີຮ່ວມມືນຳໂຄງການນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ສຳລັບປະເທດລາວເຮົາທີ່ເປັນປະເທດບໍ່ຕິດກັບທະເລກໍຍິ່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການນີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບພາກພື້ນແລະໂລກ, ດັ່ງທ່ານບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ເຄີຍໃຫ້ສຳພາດໃນເວລາທີ່ເພິ່ນເດີນທາງໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ໃນປີ 2017 ວ່າ : “ ຂໍ້ລິເລີ່ມໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ແທດເໝາະກັບນະໂຍບາຍຫັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລເປັນປະເທດເຊື່ອມຈອດກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງແລະພາກພື້ນຂອງ ສປປລາວ ສູງທີ່ສຸດ ໂດຍໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ພວມກໍ່ສ້າງນັ້ນເປັນຂໍກະແຈສຳຄັນໃນການບັນລຸນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຂອງ ສປປລາວ ”.

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນຄັ້ງທີ 2  ທີ່ຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ເມສານີ້ ທີ່ປັກກິ່ງແມ່ນຈະເປັນກອງປະຊຸມທີ່ຈະເປີດສັງກາດໃໝ່ໃຫ້ການດຳເນີນໂຄງການນີ້ໃຫ້ໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ, ດີກວ່າເກົ່າແລະຍົກລະດັບການຮ່ວມມືກັນໃຫ້ສູງກວ່າເກົ່າ ແລະຖ້າປະເທດໃດເຂົ້າຮ່ວມກ່ອນກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດກ່ອນດັ່ງຕົວຢ່າງໂຄງການຂອງຫຼາຍປະເທດລວມທັງຂອງລາວເຮົາທີ່ພວມເປັນຮູບປະທຳຂຶ້ນມາໃຫ້ເຫັນແລ້ວ%

***************