ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ໝາກກ້ວຍນໍ້າ

ປະໂຫຍດຂອງໝາກກ້ວຍນໍ້າທາງສະໝຸນໄພນັ້ນມີຫຼາຍເອີ້ນໄດ້ວ່າເກືອບຈະທຸກສ່ວນຂອງຕົ້ນໝາກກ້ວຍເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ມີດັ່ງນີ້:

ຮາກ: ໃຊ້ຕົ້ມດື່ມແກ້ໄຂ້ ຮ້ອນໃນ ກະຫາຍນໍ້າ ຕະຫຼອດຈົນຊ່ວຍສະຫມານບາດແຜພາຍໃນ ແລະ ອາການຖອກທ້ອງຜື່ນຄັນ ຫຼື ບິດໃຫ້ຣົດຝາດເຢັນ

ໃບ: ນໍາໄປປີ້້ງໄຟສາມາດປົກບາດແຜທີ່ເກີດຈາກໄຟໄໝ້ ຫຼື ຕົ້ມອາບແກ້ຜື່ນຄັນ ໃຫ້ຣົດເຢັນຈັດ

ຢາງ: ຊ່ວຍໃນການຫ້າມເລືອດ ແລະ ສະຫມານບາດແຜໃຫ້ຣົດຝາດ

ໝາກດິບ:ສາມາດນໍາໄປຊອຍບົດເປັນຜົງ ຫຼື ຊົງນໍ້າຮ້ອນດື່ມ ຊ່ວຍແກ້ອາການຖອກທ້ອງຊຳເຮື້ອທີ່ເປັນສາເຫດໃຫ້ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ ແລະ ຊ່ວຍຮັກສາບາດແຜທີ່ເກີດໃນກະເພາະອາຫານໃຫ້ຣົດຝາດ

ໝາກສຸກ: ໃຊ້ເປັນຢາລະບາຍ ຊ່ວຍໃນການຂັບຖ່າຍ ຊ່ວຍບໍາລຸງຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ຮັກສາແຜໃນກະເພາະອາຫານໄດ້ໃຫ້ຣົດຫວານ

ໝາກປີ: ຊ່ວຍແກ້ພະຍາດເລືອດຈາງ ຫລຸດລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດ ແລະ ແກ້ກະເພາະອາຫານໃນລຳໄສ້ໃຫ້ຣົດຝາດ

ນໍ້າຄັ້ນຈາກໝາກປີ: ຊ່ວຍບໍາລຸງເລືອດ ແກ້ອາການຖ່າຍເປັນມູກເລືອດ ໃຫ້ຣົດຝາດເຢັນ