ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ໝາກກ້ວຍໄຂ່ຫລາກຫລາຍຄຸນປະໂຫຍດ

ຢາງ: ຊ່ວຍໃນການສະມານບາດແຜ ຫ້າມເລືອດ ໃຫ້ຣົດຝາດ

ໝາກດິບ: ໃຊ້ໃສ່ນໍາຮ້ອນ ຫຼື ບົດເປັນຜົງຮັບປະທານ ຊ່ວຍຮັກສາບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ ຖອກທ້ອງຊຳເຮື້ອໃຫ້ຣົດຝາດ

ໝາກສຸກ: ຊ່ວຍບໍາລຸງກຳລັງ ເປັນຢາລະບາຍ ແລະ ຮັກສາແຜໃນກະເພາະອາຫານ ໃຫ້ຣົດຫວານ

ໝາກປີ: ຊ່ວຍຫລຸດລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດ ແກ້ພະຍາດກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້ ແລະ ພະຍາດເລືອດຈາງໃຫ້ຣົດຝາດ

ໃບ: ໃຊ້ຕົ້ມອາບແກ້ຜົດຜື່ນຄັນ ຫຼື ນຳໄປປີ້ງໄຟປົກທັບບາດແຜໄຟໄໝ້ ໃຫ້ຣົດຈືດ

ຮາກ: ນໍາໄປຕົ້ມດື່ມແກ້ໄຂ້ ຮ້ອນໃນ ກະຫາຍນໍ້າ ຊ່ວຍສະຫມານພາຍໃນ ແກ້ບິດ ຜື່ນຄັນ ຖອກທ້ອງ ໃຫ້ຣົດຝາດເຢັນ

ຫຍວກ: ນໍາໄປເຜົາໄຟຮັບປະທານຊ່ວຍໃນການຂັບຖ່າຍພະຍາດໃຫ້ລົດຝາດເຢັນ

ເຫງົ້າ: ຊ່ວຍຮັກສາແຜພາຍໃນບໍລິເວນທະວານໜັກ ຫຼື ປັບປຸງເປັນຢາແກ້ລິດສີດວງທະວານແບບມີເລືອດອອກໃຫ້ຣົດຝາດເຢັນ