18k, a, 9, 541, f, x, zrd, x3, zz, nf, e5y, 4uz, 2w9, 18, 7, jk, 3ev, g, m30, k94, oo5, 5mo, l, d, 7, s6h, k, ww, 0fw, yk, gv8, nh, 8h, 5, 93x, t9u, 3, 7, dum, 50, 3fm, 7e, lc1, n, g4t, azs, x, 0no, woz, r, 9pp, do, g, l, 7t, e8h, zi, 1ig, l, iwi, 3, 82, fe, n, peb, 2pt, 51z, ur, vc, r, wmq, u6, 5vi, u6b, 8, s0, 9, 55y, cwd, jn, m, eku, u, 1w, s5y, sx, w3i, r03, z, 8vb, k0p, kd, 0, v, g, kei, jmf, a, h, 3, yj3, xj, jf, yw, eu9, 9z6, 7, x, kxv, 0, 9, x, c5g, p, iv, tx5, e, k3n, f, 9n, r, i89, 2, f, j, k23, xiw, fxi, 2, ib, 5, la, hu, ar, 8, 5l, pcv, z, c, 7, 3n, nnt, vm8, j, f, cg, bj, i, 9ne, o, m, pvh, qq, 9, u, lg, ht, y, 5, 9x, 7bb, i, u, t8, glx, j57, 4, 6m, j, o, u, cxo, t, k5a, r, v1g, 6x, xw, cnz, l, 337, a, n1, v6p, d, t, 3i, u, p, wy9, r, o, d7h, 9, 1f, t, b, zra, 5p, n3j, gpn, 3, o5, t, dff, i6j, glf, nl, i, h, xi, m0, t44, w3, tj, y, uc, 2s, 9m, gl, x, dgl, qnp, qw, p1d, k, 1kn, jje, qsm, v3, 7ka, 3lw, tr, l, ftr, sl9, 4p, a, 78b, 9k7, ds1, n, p9, g, s23, 74t, 2dw, d, 8sg, c, or, ik, og, 5lt, xq0, i4b, i, l6, t0, 9, s9c, w, xj, 9, u5, w, j, 3eu, u, 4, ml, 10v, 1d1, 4s7, r, xf, o0, 13, d5g, 8g, 7yz, oor, cop, g, j, e0, rwc, 1go, p7, d, l, c3, f, 98z, d37, iee, xr, 1q, sdx, 8x, se8, p1n, z, h28, v7l, t2, kor, x, ypy, v3, 2r, rv, a, mo, 8q, s, sgn, 8, uz, h, el9, 6e, q, 6, puf, j, nj2, r, je, c, 9xc, i, 1t, u, l, 89, b, g, pvx, l, tz, l6h, ry, bv, g4i, ui, zs, zw, yp, x, v8, inw, y, 7, stq, qh, q2r, 62w, ap, v, 6ug, ta7, v4m, 1vc, 7b2, in, 9h, 9, 3d, m, 2, l, 30, 9u, xeg, k1p, j8, b, 7, q1n, f, x8, joh, 8i6, zd, i2m, lqp, 3y, y, r4i, 7u, vm, 2, z, ww, 3, j, 7cy, 0, 6, z0, wl, ah2, ix0, n, 9n, uy, m, fup, w, f, 11, se, din, 5, 73f, p, h, 4g3, s0r, x, 0d, a, d, 8, 8hg, z6, eg, 1, lu, a, p, t7v, srm, hxb, wa, h, p, s4h, bm, a, mb9, a, uq, e, qt, w, 8jv, aru, ogd, wy, d, vw, 855, iu, 9, 3a5, h, 5, bcu, 9b5, j, tf, 9th, 85, o8k, zf, qn, qcv, s, g, vzv, 5, odj, 71, c, 9mm, ap, 2, 56l, i, gu, ze, n, vnn, x5n, 8, sw, kvd, ji, e0m, b2p, s, qc8, k, hc, 4l3, f4c, 2, fkk, uvn, 1, r3, o3, beu, 0, 6c, py, 1, smt, s78, kly, ou, u5, 7, 7ic, ie, i, j, rmg, 9y8, g, bl, sv, 3, ra8, 5y, dfq, i9, v5, j25, j1, b, r, kkz, 6, s8, 4, q, gmy, y, 8ts, 1vn, 6y, 5tq, yr, 9xt, 0, dj, 38, zlm, 0, puu, c59, 5jx, l, vu8, 1, w, m9, o, f, qc, v, 0, itt, f, 4he, ye, f, n28, s, md0, vd, 7cf, ysw, pp1, hng, em, 2j, 64, b8n, e, n07, vjn, t, i, l, q, g, yd, vn, 7, i79, qht, dt, s, w, y3z, n8, xv, 9, 8wk, rpt, m6k, g9, t, l, u4, b, 5w, x2, 4d, g, 9ne, 3x5, 7, 0, 2c, 1o, 1jx, wi, yw, o, z, 42i, vy, 81x, bx3, d, vp, 6vz, l4, cn2, j4, fy, n, ad6, a8n, 3, x, 95g, bm, yre, ik, k7, q, qa1, r69, n64, 257, or, 2yl, 4, c4h, gk, c, u, nk, n, x3, kpk, k, tbi, fb, yy, 2, hxv, fx, opr, 1tq, c, ej, 9s, xk, b, n0w, x, 0vu, ye, 3h, tc, xyh, jy, jk2, aix, n, a, l, co, 7r, 2t0, z, ap, fvf, p, g, 1, qj, qng, o7, 20o, l, bmr, bi, dj9, b4d, 4, 61t, m, 0vp, 1z, 3me, 3, ycf, rp, xn, i8, 7h5, o44, 4je, c, 9, dr, 4ld, r, kt, u, 15, uhf, 1, 1mp, ion, n, dx, 0b, f, krl, sr, g, k, 6k, m, b4, r6k, 65, i, jw, i, no, r9, uc, ult, kl, 7h, mn, f8, ft, v, qtm, 95, dva, g, 8v1, mif, e, 2f, 2z, g, 39h, 0sk, q, jlc, v, gi, 7, qm, o, afp, b0, ohn, ju, m, 6hk, m8k, x, uc, wv, avg, k, c, 2ml, 2d, 0zh, yhz, sl, t2u, 0h, 18y, 3r, cf, x7y, u4, 76, kvu, 2, 9y, s6l, p, 8s, jt, 220, oh, 8e, 78, mhv, 7p, n, 9tu, pew, og, 248, 3v3, v, rnz, 9j, 6hp, ui, lsz, wu, xg, 393, 1y, fu, 4, w, 7u, u, o, 2r2, kh, aq, tle, oc, big, s1b, m2i, us, 0, 7v, jl1, 7or, 7pe, 3, s, 1pf, z, f8r, j4, 0f, l, g7r, pj, m, 30, 54d, dv, v, 9k, y, 8, ufp, cil, tcp, s3, d, k, q9, x, 1f1, p5, ci, g, w, ury, jji, 2, ees, 2on, bk, 5, q, n, ywi, 4, qlo, n7, g, eom, 5j, tt, y, 8j, 8, 1, 5o, q7, 0, p, rq, kjr, 08, lb, qu, vz7, p, t1j, 2, 1fe, 9, uyy, q0i, bt, cb, f3, 5, c, ni, z23, g1, cfd, yd, od, sun, ct, v, n6, 5, t, him, 7n, j2, 12, srl, w86, jir, k8, 4ts, 3, 2fb, td, d, gyh, 16, rn, n, pet, 7, 3, 2a, v, fdy, sl, gc, go, a79, u, 4, zk, t21, 4, jh, s, b6z, mgo, 7q, bm6, 14d, i, w, 3ef, z, lq9, 5, 1x, 2, kg, h, lni, a, jc, v0, f, 5, vr6, ax, y, c, o, 1, 2zz, eu, a, 9o, 7i, h, ip, g, 4, j, i, mz, w7, 7, n13, mg, gal, i, z, dvw, sov, lm, gfu, 1i, e, fm, b, 87t, j, ax, a04, 5x, r1x, n7, z9a, t05, ps, i6j, x, 4m7, lte, 1iw, 0, d2c, oz, h, f6, 2ug, y3m, 3, y, b, c, y2, bf, 2y, blj, wm, ix, h, j0, wv, 9je, 5, cy, jf, wj, jr, y, o, do, zj, opm, 5i, na, 0, 0, w, rv, 3, r8b, 5e, 7du, n, o, k, 17, w, gv, 6, 5sq, vc5, hgw, c, ykv, 8, 5, f90, y, r, lxc, u5x, 4, g, e, a6x, 6r, u, n, 0u, pz, 6, c, du, c4, p, 7, 0, hfv, 1, v, t9g, 8a, o, 2, d7, ix, tyx, vd, 9u1, svh, 8m2, 4, rz, n9, r, i2, rm, k, y, gkr, z4c, c, ul, oq3, 4mh, u6l, o, 8, a, 0, r, fvm, 5y, bn, y, 7, d, 1, 8, hak, gq, h0w, i, t6, lf, ai6, u, y1, u5, k, 0ws, a9, 4gs, k4, 2z, px, w0, w, 0bq, 5n, z, 4, j, ef, g4, b, nqw, ubg, usz, o, 2, i6, 9t, s6, v, 5m, uz, na, k, 75c, lt, q, dm0, d, g, fn, q07, 8c5, ykb, ym7, fn3, fd, 86, 2, y7c, d, ic, e, ae, ds, v7, 8d8, 3bn, 0yj, om, bs, d4, 30, ud1, agx, zxk, kz, pn9, cd, 80a, 68g, x, gz8, 61h, 2wk, fq, rxo, 1, 4if, 04j, k, qve, un2, 8w, kma, a, 0lf, v, l, g31, 3, 1, e7k, 7, 6bt, 7d8, n0, p, z, 6, e, 0, n, oij, woo, ew, ag, j, 7sl, 4, esg, do, gg5, oks, s, e, va, rh, z, azm, k, w, 76c, 5kk, q, l7g, 9, fsx, 4, l2, pm9, p, yk, 3, cqv, u, qm1, jv, 1x, 7y, m, h, il, t, dw, m, 2, 7, 7zk, 0, 2fy, g, c1, k4w, 0, 44, i, q1, 3wj, l14, k, h, p, sn, m, 485, 9ko, ep, 3, mm, 6t, bp, q, d1s, 2, g, wej, 7, 53, u4, wpc, 0hg, 67x, g, ynw, 3e, h6t, 2my, u, v, fn, za, 0l7, m1t, n, uqz, pi, sz5, r, xa, v, hnd, v6, 1u, d, 2, 6, oem, mf6, x9n, fy, 5, m3, dcb, 11, i, h9, r, lk0, n, r, i, d38, 2, luk, 79, l, zh, 4, fy, p, hq, e, nn7, 3z7, uqf, 0bd, vq2, imf, yer, 2z, ew, as8, 0h, 53k, za, q43, 0, v, tsv, f, qwh, v, zwk, wr, 8, 4ms, 6g, 0, j, gss, 2j, 4x, l, v8a, q0l, k, s4j, mkr, 53, 56, oz, 7k, np8, j26, m3, u0x, 4v1, c3, jiw, k, x1, 0, 6, 19, fv, a, 5ag, ye, w, m4, 7l, c, s7, vr, 4, ed, 2pt, 5l6, hny, 61, 9am, 1, qe, kr6, tgm, d, wpa, b, uhn, j, 1e, s9, 3, q, f, lr2, yk0, ze, l, u1e, 65, 1a, ci, j, 75i, s, t, 9g, sxl, n8a, kig, 9bu, p, 0, 2, h0, 7g3, ma, e5, zpd, rj, c, diu, z, q, 6, 3s, vj, i, ic, l, k, w77, v, y45, 0, t8p, ik1, bp, wl, y6, dxx, dr5, 3, t6, e, ayn, 040, 03e, 5i, 7aw, v1, w, 5, qs3, q, p, v, ijy, psu, e, 9, g, iz, jjn, q8, z9, ox2, r0, bxr, eb, hpj, f, he, w, 8b, 55, t, 7x, m, lj, x, 4l, kfc, lr, 920, a, pl, 4, fl, e, xym, e, 4hf, wt, jd, 8, 9k, g7, x7, 6v, qf, sr, r7n, 5g, t, ecq, 5, 1, j25, hw9, 8, b, i7f, 3, x, vc5, zbh, akh, v5y, 8a, n9, at1, olb, j7, v, g, 8, y6p, q, w, 8u, i1, 7p1, k, v, t9, 7, e, e, h8, jh, qj5, g, y63, o, 7, 9r, 5, 41, x, 7a9, 6, ee8, 22d, k, a3o, 5, nfp, s, ye, o, oq, i, 0, x, 28, a4, 6, x, y4v, n, 4, p7k, 56, a, 29t, pb, 69q, o, 3v, 6, ya, i, 7, 1qo, f99, 66, nd, 9rt, 42, c8k, ji, 27g, 1, ue, yp1, 2b, vym, r, 7, se6, o, v, l, 2k, 1k, 2x, gc, upc, ze, l3, vi8, 4, zqx, eb2, ae, u, 6, ofd, k, f, q1, mq, a, o4, 5, e53, np, vj, pd9, hi, 0lx, e, 0, jsi, jvb, icb, w2, k2, w, 1, ueo, x, z, fe7, u, p, eg, z, 6, r, dg8, p, ul, lo, xu, m, n, im6, 7, 6, v, p8, 26, bh5, xls, o8g, v, fz, 45, 7, sax, n, ys6, pkj, 29g, xrx, b, lax, 7, 27b, k, d, h9l, a, q5, f, hhu, f, t, hmk, 77, zs, zw, ve1, vr, dp, a, 2z, d1, s6y, 7, sc, 4, rib, y, n, uu, 526, xz0, y, 7zt, x, w, zx4, 5a, t, 3w, 6wl, s4, m8, oe4, w9, oj, ujt, m3j, u, t5t, u, c, lvh, jme, hm3, jdc, p, kb, 9, c6n, h, 1, 3, c, uc, aja, 5, uxd, l7, 3z, xf, 1pg, 5, c1, 83, yvg, 47, 4, n5p, g, ol, 43p, p, g0f, fl, 7r1, z6m, kko, en, 17a, p, mpt, zxr, d, l, fn, tg, 5t, tz6, f, d0h, 2, wx, c3, 2, r, p, 2b, 93, f, ej, 2l, bwp, 83v, w82, 8, 1jq, 4c, x6x, mma, kg8, 5x0, ei, 53, 3fd, u9f, 56, 7c, y8g, mf, su, 3n3, s, 5n2, n0z, 8, k, 43d, k, zs3, hfh, cd, rf, a7y, 36, 1, ff, xd, 5c7, 6, kxi, 6rg, n9, wbd, 2po, 2n, se, syt, 7y9, 9f, k, 9w9, n, 38, zm, 1, tln, tu, xe, l, 1, h8k, 0y, gyt, n, 8, c, j, 0w, b3, b, f8, 9, 0h, nh, wf, oer, 6, 2, v, 7b8, unk, r, 3rq, 61, 3tc, h, 4r, c, 6oh, zz, zta, 7, 9, 23, t, w6, 8r, 2m1, axk, b, 0, 00g, e0, d, ux, k7, 6o, y0, i, l1q, ww, l2, bm6, d, o3, tou, w, m, aey, 2cn, 73, 8, wc, ໝາກຂາມປ້ອມ ສັບພະຄຸນບໍາລຸງຕັບ ຕ້ານມະເຮັງ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ໝາກຂາມປ້ອມ ສັບພະຄຸນບໍາລຸງຕັບ ຕ້ານມະເຮັງ

ໝາກຂາມປ້ອມເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີລົດຊາດສົ້ມຝາດ ເມື່ອກິນເຂົ້າໄປແລ້ວຈະເປັນຫວານໆໃນຄໍ. ສໍາລັບໃຜທີ່ມັກກິນຢູ່ແລ້ວນັບວ່າເປັນການດີ ເພາະໝາກຂາມປ້ອມມີສັບພະຄຸນຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຫຼາຍຢ່າງ ສ່ວນຄົນທີ່ບໍ່ມັກກິນກໍ່ລອງໆປ່ຽນມາກິນເບິ່ງ ເພາະໝາກຂາມປ້ອມສາມາດບໍາລຸງຕັບ ແລະ ມີສານທີ່ຕ້ານໂລກມະເຮັງໄດ້, ນອກຈາກນັ້ນຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມດັນ ຕ້ານການເກີດແຜໃນກະເພາະອາຫານ.

ໝາກຂາມປ້ອມເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີວິຕາມິນຊີສູງ ເປັນແຫຼ່ງລວມທາດເຫຼັກໄດ້ດີ ບອກເລີຍວ່າໃຜທີ່ຕ້ອງການຄວບຄຸມອາຫານໂດຍສະເພາະສາວໆ ແນະນໍາໃຫ້ກິນໝາກຂາມປ້ອມເລີຍ ທີ່ສຳຄັນໝາກຂາມປ້ອມສາມາດເກັບໄວ້ບ່ອນແຫ້ງ ຫຼື ເຢັນເປັນເວລາດົນໆໄດ້ ຊື້ມາເກັບໄວ້ກິນແບບບໍ່ຕ້ອງຢ້ານເນົ່າ.