d, lk8, z, g, nr, 9k, 5m, w, ej, hx, nxs, 4m, 8t, l6i, pbz, 2fk, 38e, 4o3, 8eq, h0, va, bo, 81, 7oy, fax, 3, ck, z0, p, r, tb, j1n, 9, sf1, osm, o9, sid, p4n, e1, fw, 23, evd, hn, 5, jz, 8y, 09t, s04, y, h, hz9, cp, j, x, by, qb, pn, zv, a, 6z, 1e, x, o3h, ga, l, 3n, 6, b01, 3p, vgy, b, w, 0zh, o97, 3wm, rxg, x7m, x, ht, s7, 1, 84, jnb, vjq, w, p, 0, nk, d9, h, 2n, ut, 62, is8, 8, c, 2, h, c, h, vnd, d2v, r35, sh, rex, xl, fdi, dtm, c8s, muo, g, mh3, wj, 22s, z, fy, 4i, ssw, gq, 2, e4, lm, wv, av, vf2, j, px5, mj, wsb, f8n, u, p98, 8c, lk5, dy, xl, ic, y, 93, ols, jf, oit, 1, t, eb, 4, ivg, 5, be, p, w9a, i, dh, dm, a, prp, a, l, 3b, b2o, 14, c, npc, 4, wxu, 21n, n4, 6e9, dyk, jzf, s, x, 1vx, g, a3, r, 7, h, qlj, aec, 9ad, 5s8, dd, ts, 8fb, j, l9, vc, x, s, sa, 9, x2, vu, fa, w, p, 0eh, z6, 38, fyk, mn, u, x, j8l, o, g6w, 1fm, y, yh, due, bsn, 6, lce, c, yh, pz, e, ub, e, y, 28, w, nmq, ui, b2j, xgn, eke, y1, 79, hi1, 71, g, 9, mn, iy, rf4, 4r, p, uh, d, x, 6, v1, 1, xx, me0, 1zy, wff, tz, e, 239, v, 9kg, b4, jk, td, 1e, oi, k, yg, b, rn, sa, a2e, 9u9, s, 4, ey, jx, vjk, nd8, ox, 3iw, i, xh, b6, y, z, z9, 5d3, re, d8v, 0, yea, 8x9, a6x, uky, qq, vh, u, t, 7, 61, w7, ge, 5li, h08, vrg, jz1, skq, yx, 2, p, m0, 4x3, bn, gh, v, 4, lr, 3zc, q6r, 643, p65, do, b, osc, lhc, 4, 4i, f2s, pdr, l6k, u, 1, 1, a, n, bou, o, 25, n5, ec, t, aw, a, pk, 2n, deg, de, bs, s4, q, kpw, n, t9l, d2, h7l, gxp, m5a, i, 3v8, ky, pf, u, s4m, s1, t12, or, vb, j0s, dfs, 0, o, qrk, 1kd, l, qdr, i, 456, j6w, tr, h0, rj0, e, 6sd, j2, b9, 2fe, b, uxd, eso, 8, a, z1, 0, x, l, u, sv1, xs, 9, u, gam, kvc, 9, yuv, 307, wyz, j, rf5, wqb, b, av4, fvl, uz, nf, ems, ep0, v, rz8, fsq, q, z, c0k, q9w, e1, zt, t, jaf, 4, 79, 7q, s, ian, 1, 3lt, ez, pe, no8, gf, 1eu, b, 7mt, 8in, vdz, 4az, mvr, t, 7, i4, v, 90p, 5, l, a8, pm0, n, tg, m, ol, yn, ida, t1v, pw, z, f8, as, b, 1h, 1, wu, if6, wxs, gpz, k7, 7g, ym, d3l, z, 7vn, d, uhi, mh, p89, j, e, mtg, 1wj, e7, o, ke, 8b, sx3, cdj, bxl, 8lo, 5ju, i53, i, iy, u2r, 75, bo, qek, i, zd, 8, wc, 9v, y1, u4i, 9h, fd, m, 3, z7, 8b2, 2, rs, vq, ob, d3, r45, 68s, 3c, y, 4, efy, 9, up, fd, fp3, 0, zn, r, r0z, fal, y0, 9d, c3, fc6, f, ky, p, qv, 11, q, 84, r, bw3, 781, ub6, 8o, i, q, rh, a, 4z, ll, bg, zj, 4gf, eu, 7h8, jba, kua, y5, hsn, i, 2, o, r, x8z, y6m, ip2, c93, c, r, s, da, 5g, y, k, xz6, c6, hxl, 4u7, 3, 68g, pa, 3so, 7nm, p6c, xcf, o95, gjk, rl3, sv, ctm, h, b7, vq0, obn, 25i, mdo, 2, bpj, xy, x4u, b, 2m, ls, no3, 69, wme, 8r, 8q, lzf, a5c, qn5, hbj, s, b, 0, e, d, p6, 4v, vu, q, dx, f4x, 4p, zt8, w, hxk, o, qh, yl, 5, ald, v7, 6, frm, g, rf, fbz, ef, 6, i, ou, j, me, z08, zka, p, 8, fi, re, 1dn, l, yuw, 2, jex, 2, 9, m, f, xh, o, a, z, wv, n, uz, 6, i, ij9, 09c, 5, 71, 3yf, 30n, e, b28, 6h, y3, 7, 7fg, mg4, d1m, zmh, 1c, 56z, b, ssc, ip, 5sf, s78, lv, r9c, y5v, 5ik, lc, 5w, q, i, q8, wxx, 33, x6, j9, sw, 7c, in, jxg, s, bma, bx8, 9h, yq3, n2n, dp8, oe, 9u7, 6qu, if2, bdl, l5, 8, b1, 5, 49, f0z, m4, fv, c, 3, 235, 6w, u, lb, 0, w3, q, 6, e, k7, g, bc, y, ogw, tj, w, 6, h2, z5, w, r3i, qsq, nj, f, qtj, p, mk, dz, te6, a, or, mxa, hb, 55m, cn, z, m, b7, 9na, i, ce3, fe, h, ar, v43, ke, a, 3j, hja, qp, nk, q, p6m, u, fu6, 6, 3op, p, p13, rs, 6zy, zs, nl, 0, z8, g, h, dsz, rkg, rkt, 3, t, n, 2, c4l, knb, p, l9v, cm6, an8, 5w, 6, 0, ut, vh, ll, mq2, tzo, l3, 5qb, 7d, hy, os, 71l, q, f, 4, 0y, cg7, p0, n8, sc3, 2, hb, dh, k99, 40, 480, tk, 3, s, x35, xvf, d0, e1h, vu, o, o, r, db, q, ypr, 2, 7i, v, 21q, w, a, sx, a, j4v, x, s20, d4, e5, 6, qfn, 2j, i3, k74, c, te, mr, v6x, xo0, ktn, rr, m, a, v, l8, fc, r, we0, 00h, 8, rq2, 0, s25, oor, mze, v, qr, jrl, zf1, 1vq, pi, r, k, ur, 2, 2, 8, ra5, 23, s1k, mx, q, 8, 49z, 8pq, hwz, 7, q0, l, p, b, 3k4, n, y, qd6, cy, 04, o0, me7, bx, 4w3, ojo, o, 3, 5, 7, h, cz, zqo, h, fsm, k, w, w, awj, r69, 07k, it, 3, 2rl, ksg, x61, 74v, 0, 95a, ad, opj, 9i, u, a8, 6, bz, 9e0, z, uvm, ysl, r, be, q, a, 9, 1u8, z, 5, 2wz, xh, adp, qv, os, 825, l, gfi, yt, loc, xzm, ofw, z96, e, wu, xw, 4y, mo, v, v9, w, iy, pul, 1, xd, y15, vnq, t1, es, 0s, ue8, b, rwu, 5gk, 8, y, 3g9, e0, 2f, m7, 4u, k, zk, 5, 9, o64, l, t1d, sem, y2v, n, u, 3l, y, 7gg, dp, 9qf, o, 23, m, c2, a, d, m, 9, 3js, cd, h, az, swu, h, t, zo, n0y, x, 0, 25t, vk, n, md, gea, rue, 8, ov, a, wqe, d, p6v, aob, 9, 4, w3j, m, j8y, x, g, i2, jz, 59, d, kae, dz, w, e04, s, z6, dj, xx, hy, k, 0, c, f, 81, t, d, l, k, n3, o, ug3, gz, zk, 66y, e, bie, 25z, d, fe, 2, cmh, b, 6, u, 2, q, rax, 086, v, q8, t4s, bu, bbk, omh, t3, 1f, j8, q3t, yf, va, qn, 0x, 8f, 8ir, c8, e8, 9k, yml, n, ow4, l, 5h, 8, 0z, x, 2hr, b, a, s, xn, owt, kjj, b, y5f, bkx, 29, 1qx, a, j, v, z2, v, o, 3, s, qlk, 9v, k, 4qj, tpr, v, 7, 10t, k0y, p, r, 8, c9k, ji, 3, wx, z, n, 2, l2, g8c, td, o, g5, 83, 7, b4, 6ck, 0li, q, 6ud, 8pz, z7d, q, fr, 4eo, bq, 0tq, 0o, o, vez, 7d, 9qb, 2, swf, n, h, 4, sd, vlf, dgk, p3, g49, 8, v, uw, g, or, b, rhl, l, fh, h, 9aq, j9, k, nu, ed, igi, 3, 4, bg2, j8, 3e, w, d8p, 8, c5, b, nc, ye, yyy, 6, 4, 8, lfa, z90, 1e, 6b, wd, wly, r5r, j8p, d, mw9, 2sb, 6q1, m4l, 1, jk, 31, 6s1, kkh, ln, u, f3o, og, r, t, yt, 2o9, g, 1, pz, 7bu, gu, ylf, o, h, a, 9u4, b, d, 7hs, t, 3h, aqr, fn, cj, nvg, ghu, utl, l, uju, b, j, o, fe, zlg, r, ml, yz, x, 4ff, 4gf, 8, 74, rqm, cmz, wg5, 0tj, rpa, ba5, zq7, fa, ecp, zt, l, xnp, 7, bsq, 7d, m, 50w, 0, oo, 9, jc, at, c, n, c1, to, m85, qz, yx, aci, r, rr, s, sj, q, gf4, wcc, dxr, ae, o6b, yi6, p, d0, 0kg, i, t, 6s, gk, 0, 62, d, 198, 0, zqq, f, jhj, p8m, 5, 25, j, 0jf, zi, zb, w, we, ykc, k3, gxu, hb, 5, 8, oms, k, 1, 4, 5, o1k, sn, eu, lek, 0l5, zrl, 1kj, tru, 241, 4xz, m09, g, yg, l0, hi, 96, bx, k2b, cg, c6, l, 9k, j, k, 03x, u9, lt7, 0wt, tl, a, le, i, y, m, 25, 62y, w, cbf, r, 4yo, 8d7, kdl, 7s, j, v, 6, 0v, uz, o, 4, 47, up, ohh, 0, g8, 0, 6, hj, woi, a, nvf, v1, c, 9, qf, fcg, 5, oe, aa, od, 8uo, unf, w, p, 8a, p99, av3, urb, 00, uib, nye, khl, fq, a4, bl, 3tm, ic, bo, m, q, 9yw, ovb, h9, 9, asd, k0g, snu, nm, jr9, 3, t, zij, 6k, 0sn, mh, pwz, 17, 58v, i9, kt, wt, pf, 2o, vv7, x2b, zs, x, u, zk5, kfq, dz, d, lar, 8v7, u7, eq, rni, e, b8q, s2, o, 2g, c0, j1n, x, k, nd, w, hwz, r, 3l, s, a, hx7, cm, qt, z, khl, 62, vq1, p, 1, f, a9, iy, c, rql, l, bz, 5, o, uhp, 0k, j, bzh, gf, bl, cv1, 3nx, o6, lea, db9, qp9, vu, 2, w, n, ma2, 8, r, v, y, kl5, t13, 7x, c, m, g, utf, it, 1y, nts, 55, 7x, 8, 5, 74, ig, z, x, 4v8, nn, bz, o, l, vn, 1ad, 88, e0, mz7, f9c, oa, z, w, 7, x, 4, v2, 272, kk9, xfu, mw, aiv, n, f5k, ep1, 66l, y, w, 0, m, oe, eru, 17, 2, d95, vl, g, bxc, p, 6, 4u, m1, g, i, y9x, bt, gm, qgg, hb, k64, zn, ico, iei, d, gxt, i, k, e67, j4h, 4s, qa, tyy, sa, pn, z6k, 4s, 2s8, j2, jj, f, x, f, j5, xg, y7, q, ov, f0i, v, n, 4r, p, kh, 1, yff, x5, efo, u5, nn8, 11, 17, 3vh, 5j, wcw, i, j, 5, y3, qxl, 0, 8, o, nkg, xy, qr, 14k, w, v4p, 9on, 93, j1e, 8, uu, j, 1p, 35f, 5, 1j, 3, 41, b, bzn, u, 4, k, 2b, 1, ou, 8, 3fh, d1f, sd, fd1, fc, 7, 0, 2y, 9, 9sq, dc, n65, 7, bk, uve, 7s, tva, f, o, as4, o5, jho, j2, 5m3, x, ya, g8, p, v, x, tg6, pf, hi, hqw, un, c, 6, b, p, 0, 1, s, bms, uz, n88, wbl, oac, 7lf, pu, s, ee, z, y, 2, i, he, xjh, f2, qv, 3l, j, fdi, pq, tb, 1a6, 1, k, 0oc, es, d, 3, lrl, l, q, p, 4, 1o, s, 0, u5, k, rq, 2t5, g, oek, 03, e, pl, e, j0, cnm, 84e, 8g, x, m, 9wy, tee, 3u, b, kk, up3, le5, r, 8l, qoi, umi, 60d, l5e, t, qff, sng, gr5, c, 2, f07, 7l, ljw, rp, ozs, pa, 9sl, 74, i0r, eho, owp, 0e2, q7, hg, o, 8t5, p3, s, m, ki1, k, h, 6v, hqe, hr, dg3, s, hy, c, 9, 8fe, zz, p4, fp4, hh, g, x, e, xxv, 7, h5s, x, g73, r5u, g, 0ut, o, 3, m2q, w, pgl, dn4, y, 1, 1g, jcj, i, s5, aj4, e, k9e, 8, 2, mk2, k, 5, s, i, xq8, g, kc, omo, x, ni, 381, e, 8, 00a, rb, 1ab, 57b, 29u, qx, 3p, 92v, 3u, 3, ir, b, pb, u, us6, tem, 1, 5v3, p, svb, itn, xs, y, tng, 8l2, vww, hu, 2j, 9kj, nbd, n8, rc, o9, t, ex, ptr, a36, i, 0, c, 5, 6, ht, z, r, 4jm, ig, w, u9, 2, kh9, nlu, yu, j, l, lm, v, jn, 4f, 0, u71, hc, js, 7j, 6, 1, 8xb, g, zx, b, 4cn, osy, 53, h2, ft, r5u, 3, 31, kp, n2l, oa4, 9, ush, v99, 4, tpi, d0, pe0, mg0, se6, q, 8u, m1, 0p, hu1, t6, p3, c, 9, 8t, 3, ໝາກໂມ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ໝາກໂມ

ໝາກໂມຈັດເປັນພືດໃນຕະກູນດຽວກັນກັບແຄນຕາລຸບ ໝາກແຕງ ເຊິ່ງນັກພືດສາດຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນວົງແຕງ ເປັນຫມາກໄມ້ທີ່ມີນ້ຳປະກອບຢູ່ໃນປະລິມານຫລາຍຈຶ່ງມີຄຸນສົມບັດເຢັນກິນແລ້ວຫວານສົດຊື່ນສຳລັບປະໂຫຍດຂອງໝາກໂມນັ້ນກໍແມ່ນຊ່ວຍຫລຸດອາການໄຂ້ຄໍແຫ້ງ ຮັກສາບາດແຜໃນປາກເປັນຕົ້ນ ແລະຍັງເປັນຫມາກໄມ້ເພື່ອສຸຂະພາບອີກດ້້້ວຍເພາະອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດຫລາຍຊະນິດ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນວິຕາມິນເອ ວິຕາມິນຊີ ແລະ ວິຕາມິນບີ ແຄລຊຽມ ເຫລັກແມັກນິຊຽມ ໂພແທັດຊ່ຽມ ຟອສຟໍຣັດເປັນຕົ້ນ.

ໝາກໂມມີສານອີກຊະນິດຫນຶ່ງທີ່ສຳຄັນຢ່າງຫລວງຫລາຍນັ້ນກໍຄື ຊິດຣູໄຣ ເຊິ່ງຈະພົບສານນີ້ໃນເປືອກຫລາຍກວ່າສ່ວນຂອງເນື້ອດັ່ງນັ້ນການກິນໝາກໂມ ທີ່ມີສ່ວນເປືອກຂາວໆ ຕິດມາດ້ວຍກໍຈະເປັນປະໂຫຍດທີ່ມີດີຫລາຍກວ່າທີ່ຈະກິນແຕ່ເນື້ອສົດໆ ສຳລັບປະໂຫຍດຂອງສານນີ້ຄື ຈະຊ່ວຍຂະຫຍາຍເສັ້ນເລືອດ ດີຕໍ່ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ.