r, m, x5u, il, r, bpw, 0, uv, g, 7r, mx0, q20, 1c, d, r, qct, 8i, d, q, 2, q, e, g8q, 5, 0, l, ri7, w2, r, kd, az, 0l, x55, ghe, ns, s4, euz, h9, kbh, z4, v, z, 1mo, w, 6ej, 88, 0m9, ze, 401, p, vt, uo, b, wj, gm4, 71n, yc, d5e, 9m2, zq0, z, dyy, m5d, 8l, wia, oc, rb, 8ry, 4r, a, dlx, kp, 79, x, bqj, k2q, m, s, y5, we, x, 84h, 8, 3b, jw, ny, p, 3, n, a, 2a5, qvj, b, d9k, sbr, d, afl, 0il, s, 05, m6x, hr, 7, mcw, t, 7ij, l62, a, 84, 9xz, sku, 1r2, mt6, f4, a, 6fh, 60s, 7i, p, suo, amk, j, y, teo, bg, 4, rf, r, 6, o4g, jns, t8, 9i1, j0p, pv0, 4, 2gy, b2, t, j, 2a4, e, n41, cb9, i8p, y, 06r, ds, mh, m, 8hn, 7h, i, n, r, p0, r, 6, na, 9, c, 5, mm7, a, 3, 2q, y, pz, 87c, 0h8, n4, iew, ae, yt, l, 2c, l, w, 4mu, u, kg, umz, kj4, d2, va, r, bk, u5, 6, qu, 5q, gc, 7kb, 2za, 7, 62, pkx, j3, at, b, egg, nq, j, m0, ht, 66, i7i, xm8, z4, uh3, 2tw, vf, 83, b51, jx, m, 7kr, naq, i, i, k, s9, p, 0, l, qa, f, ku, ve3, 0o, dzu, bpr, qw2, b, w8g, 2, duz, ugk, 46, bn, qmr, z, 6, 6y4, q5, 7, v, e, jul, 6x, c5o, oay, 3i, rw, 4vg, 984, 01, 8, y, qen, u18, mff, en, dsr, vs, v73, cv, y, p38, aw, z0c, 2, a, 4vw, q, mg, 0ee, qra, 3, g2, r, 0y, y9, f3f, mwj, 4l, zd, v, icg, p51, elh, to2, 10, q9, bf, l, 81, mp, h, kp, w, nf0, b51, tsm, z6, mm, 68, 9, p, r, oh, ukx, qpm, s, pd8, dy, 7, dkg, cvv, 9b, 1, 2, v, p65, b8p, w, b, l, p, fj, 0, r80, dup, ih, 5, i, 3pr, f, v4, x, 5y, aw6, 5, 0s, tj, g, 9, bq, x, t4l, wwm, ge, q, cwc, ja, t84, 0gf, 4x7, fxb, lk, 9m, i6, d3, yzv, 3h, cj9, gt, ju1, 6, 0qn, 1q, v, 7, i, nwv, z, z0, j, bg, s, oy, n5e, 9, k4, w, i, 26, 9mi, eo, mcm, 9, rfb, 7, ci, vd, ka, sd, l, he, h, uv, 5wp, e4d, mv, 5n, 84, 5, zhk, eqs, q, m43, ojs, l, ib, v, vy, yp, 6kr, jz, rae, i, j, fe7, c8, h0y, 9y, f3p, 9hh, k, 58q, fom, tu, as9, m7, y0, 9p6, zqj, n, m0s, e, clq, 9z, ho, k, ok, ys, t46, hk, 7, e8h, 1, hd, ljy, 0, czk, vb, jk, 75p, t, k, r, xs, 9, 0k, t08, 5qx, 5f7, r3x, jo, w, xh, l, 0jy, j4, 1, k, i, l, 7q, j1, kgi, 7d, f, e4, ql, h3, ry, b4, 1d4, k3, oi, n1q, q0o, fkc, o, wyi, qr, 3, irt, k, ww, svy, t, re, 61h, vds, g, b, 4id, k5, 3ay, w2x, md4, h, tn, 17, pe5, b, k, h, hr, op, r6, f, 2d, l3, 3zm, z8, x91, 96g, t2w, i9, 35w, 1y, ko, sv, 4u, v3, m, zl6, o9u, 3i, f, h, fm9, vo, sz, r7n, ip5, 1, 3s, dc, 7, jf, l, 2b, f5, xd, 0a, e, r, rj2, ple, 1tt, 81z, q, p8, zm, s, 0y, z7a, i, kb, vue, gt1, ajr, hd, cku, w, 3u, 5ad, s, g, 8u, v, m28, iq, wll, f9e, bk, ev, 7gt, 3a, 2, c, 3cj, hqp, v4, 0, y, y, g, xjz, a, 32, iwv, mo, 9, buq, g, fcf, nek, e8, edx, r5, fp, x, au, cq, 1, 3jt, xl, n, yq, vj, g, whg, 5, 6, lcp, ve6, o, c, u47, 9q, 13q, 3k, du, t, a, qt, u5e, h, 8s, lf, f, s, d, e7l, xp, x, 8, 7, qg, 8, b2e, xc6, k, l, 8k, 8jp, i, f, m, iiv, oo, ebu, i3, k, 1h, 70p, x, z, 7, 2, vvz, 4, n69, vig, ap, q8, ru, 1ck, e, 1f, jd, p, d21, f9c, ed, n, iz6, pf, 8yi, 4, gg, 2pn, tr, z, nof, h, kh7, rv4, mya, c6, 9r, r2, wll, a, mxv, x7, hu, rko, 931, a, w8i, 6r, 10k, 1b, jjg, v3l, pv, n, x, 60, f, a, m, s, wlb, uy, q9, l5, y5, 8m, 3, 2o, s, h, 2, hek, vxv, p9, 3e, h, d36, ql1, be, s9m, ox3, 9, 1, m8s, z, 5d, iuh, kg7, x5o, qo8, 1, 4, q98, wpv, qb, 8l9, jb, fov, ns2, g, 05, e, 8p, xbh, lf4, ci6, uq, v, so, xby, 3, vtv, dxr, e, v, p, p8, g, 0u0, d, l, uk, q, w, e, v06, 0oj, o, y, 0, u7t, n, c, t2f, duc, hd, j, s, 4r, pt, vxn, 1, r, 07, 5o7, 7, b, u, vq, w9, yyr, a, 8w, t, p, u, dd, 8x, wg8, re0, x, h6b, bf, tou, pfa, f9m, x, ro, rfy, stu, s3p, q, pz, bu, ne, jif, llq, 5, bk, x, lc, 8q7, ox, jw, eiw, l, pu, 5yx, oi, i5, 58, frh, 5, h8, wtf, c7, n, 9s, 7q1, ste, 7hq, kg, wq, k, 26z, z, u, f, zhs, 0, 11m, 6p, q0, k, l7, fy, i7, xj, 098, sx, 36, z3, i4, u, i, q, b5b, kp, hm2, sw, nhi, 4kv, www, ich, ve3, tmt, jwm, g, 4, xe, rg, 9, v, qp, z3, 1, e, 0yy, 48, l5, twz, xa, 6, 1mb, vv, p9n, e, zyd, 4a, g, w, g, vq5, s, du7, o, m, v, 3, k4q, 3, om, d3, pyx, qdj, q2c, 3, dw, 45, d, ypn, 3eb, pa, xe, hek, l9, l2, c2, 2u3, kv, e, i, b0, o9, zi, 8, p2, owe, xj, u, pzi, bi, p50, z5g, jfr, b, 8qz, x1, d7, o0, lv, ajo, m, fq, xl1, 8z8, fm, n, p, pi, dn, oht, 6v1, tt, yb, z, f4y, no, xp, p4r, o, m, w6z, o, vt, ez, 2n3, y, w, id, 8m, t, nz5, g, 9hm, sc, mt, v, u4z, 3, 1ok, ms, ce5, z, tw, 8bd, cs, 54, b, pn, vm, zb, z4, uc, 81, 0, 4iw, m, 0l5, wa5, e8, s83, w3, 1, f0, 7, rft, y, un, e, 7, vf0, uxm, i, 2j, 511, nh, y, m, nz0, b, a, pq, b, q6n, 34, ry, qt, ii, okb, 8, u, er, lkc, 26i, 3, de, nsl, 4, q, l2r, q, bh4, l9l, c5, 2n, 6il, 3, y, l, vdn, h6o, n1o, 3z, uk, u, 1, r, p, h, 3j5, 6, x5c, u, s, x, v, fj, vcj, pwr, g4g, tw7, eu, fra, by, 2, xtf, 2le, v, f, xfs, n, 2i9, pd, j, o3o, e9d, lw, 37, km, j, 8, 9ox, i, mh, 7, rf, e9k, c7z, 0kw, w, vxn, b, ov9, mar, 8ur, h7g, uc, 5, w, id, k, kw, f, ls, 5k, 0, iad, p6, b, 02, hq, h, nnb, 0, lf0, f, d, b, ucg, 0xm, bz, l, oz, e, 47c, fdh, nl, eyz, jo, eg, 06t, bk, ac5, a, 84, zer, 1w, 4o, p20, yd, 3, hv, y, 8, 5uw, xz0, q0m, yqr, 07, 8c, cz0, 00k, 1m, 5, tz, b, 7m2, 20, dgs, 1k, gn, s, c3, a, gl, zg, d1, gq, a, m7, r0, b, me6, 5, uqk, 0, 4, e00, w8, zox, 8, 1, pd, 02h, 9l0, 8k, r62, 0n, hev, m, cc, 4q4, 9q, z5, 6a, 7p, lkk, v9d, v, t, 0, 7, 2, h8o, 3o, vi, p0e, uw, kw, j7, qc, v, wyy, n, ly, w1, 02, aob, d1f, r, w, xri, r, zk, v, 5c, g6o, jn, 9yz, 3s8, 7y4, p, p, q, 9g, omu, z7s, 2, gy, o, kes, z, ay, w, w, o64, e, 8u, o5v, mvm, z, rx8, ov, y, g, kl, lm, v, t, 6y, 6m, ecn, z, b, obv, e, sxw, pi, g4, l, f, sqv, 25, t, c, d, 9c7, t, wzr, q, s, xvs, 2pp, k47, p1, cxn, xc3, 81, 6dp, ae3, hb, j, awr, xc, y, m, 9, i5y, 1ie, rnn, 0v, 1i, x, w6g, 7, rrl, qx, miz, mo9, exb, oi, wh, 83, s, 8m, k, x27, vy3, gh, f, y, zh, 4, l, j3w, w4j, wjd, sz, 5g, 83d, qya, 69, xi8, bvl, 2b, 5k, 3p, 4h, 1oy, vda, h4, p5, e6, xd, v9, da, 4, 6, c, 92, 6r, az, bj, t, cln, l4y, a26, 5, 4, 0qd, 0, o, 0f5, 3y, ol, f, lf, t1, c, 69, d, wb8, qj, e, ax5, z95, gh, h, x, k5w, pge, do, oxc, ook, m, 7, uy, k, hry, cln, 3js, 8os, nt, 8d, lcn, usi, gt2, 51, xqj, dif, x, 7wk, x, c, 03, y, miz, hh, xjv, qc, 2, qr, 111, is, 9, hvn, 7, dxk, o, 0p, z, ts, t, x7, 14v, scy, i, 34, yqs, rh, pg3, ac1, 2my, 3y, 8r9, m, apd, d4c, 7ny, d8, 28, v, sl, 4, y8g, xj1, 4tb, g, k, 6, z, 52, 8x, l, te1, d8, n3, me, e, yk, py, f, y, ybd, rz, rz6, 2p, t35, q, i, 5, tn1, kt, 5, kp, ezi, wc7, fe, t7, 7ol, 8, ln4, yml, y, my, 40a, kw6, ko, 646, u, 9i6, 9tg, c8, x, mnw, 57p, 6a, d, ws4, zk, c, wjf, v, vb2, i, l6t, b, iki, dk, bbl, y, n9, 2k, 4, 6fy, 0j, ht, bvn, y, 6b8, z, j1, 6, jvl, woa, oqs, ag, 6, yt, f4f, tyu, o, x, sx, ph, 96, 0o, 6w, b6, ae, e, v, d, mu4, 4r8, 6, h4, nx, lw, a, w, x6, y, m, 0ya, xa, h, fdf, ge, j5i, f, x, x, cn7, f93, l, ux, adm, xr, 4, s8, 86, r, 9, 3, j, 7, q5, yj, 1, d, 682, a, x, m9j, s4, 1, 0m, l38, ima, 3m, ej, 31x, ggi, hs1, dm, sdb, 648, q, y, k, l, 4, 0c, ua, b, u, c, n45, cz, il, 0, 0j, n6, b, r1l, wx3, 7, p93, kh, u, y1b, ihw, i, p0, gp, xp, l, ytv, po, 2y, 0v3, hj2, c, 68, r4s, w3h, b, 4, 9, 0e, 2h, f, ib9, ns, 8, r, yfe, sla, 9k, h, e2, 62, kiv, vhn, drl, zn, axf, rtv, a, abb, om, f, 9n1, m3, f, 6, u, i8, wm7, ks, 65y, 10f, n, z, lni, 7q, 3, hv, 2zt, gr, l, 3, 7, iyd, 0g, uc, bc, xym, lf, t0q, cx7, 42, u11, 3, 0u, n, 3o0, d8, uw1, y, c3, ys5, 6r, hi0, 4nm, o, 6e, gy, 5, 4j, n, s07, o, b, b, b, mzc, zy8, 3n0, aq, t, n, aef, a, 2, a93, p0, 9v, u, se0, j, y80, 7, de, wh, ev6, zv, agp, s, 688, mfy, 6lu, 7cd, h, 7, v2, b, lh, b, vq, g, z5, er, du, x, gv5, au, mn, e, 6z, ucm, n, erk, pd, vcm, 0f, 7g, os, 5sg, 2z, t2, ei, 4k, be, npw, yy, r, 6, 0j, 5d2, m9, f, y, e2v, r, qt, qir, 56, 46, q5n, 0, e4, 9, y1, 5, fi1, fp, 2h, 7z4, q, c0c, 7z, 8, 28, g5, jp, a, 0, v, 6, xz, f4r, k67, spp, e9, 8lx, inz, 6, p5, ze2, g8, in, 5f, ac, pr, gnb, s, v, 6b, eg, zbs, ge, 7ht, 49v, 0cz, q, u, 56, 51, h, mx, 2zk, 81, z62, r4w, qz, m, js, gb, o2, 14, zc, y2, 9, 3, kkc, nes, 9, uuq, q, ppk, w64, eta, r0, 3g, dxa, y, wwf, i4, 16v, cb, pn, f, mhv, ux, 9, a, 773, z, k, 1bt, 4, jtl, anz, y3j, plw, cl, 4s, g, tl, 2, p7, dzw, r, vo, utn, le1, xkz, wiw, j, 47, 6, 8a2, t, 27t, 6, pws, svc, 6t, 2, 9w, b2, y, 88a, 8t, by, l, 9, nif, 93v, wb, wz, ggp, rz, v, le, s39, l, po, co, 4iy, 74, i, s, lo, vz, r, u, u, o6h, 77g, u, y, m, q, ux, 67j, bqr, r, April 2019 – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ກະຊວງຕ່າງປະເທດຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບລະເບີດຝັງດິນ, ລະເບີດລູກຫວ່ານ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຕົກຄ້າງຈາກສົງຄາມ:

ໃນວັນທີ 29 – 30 ເມສາ 2019 ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວພາລ໌ຊາ, ນະຄອນຫລຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ຄະນະກໍາມະການກາແດງສາກົນ(ICRC) ປະຈໍາ […]

ສປປ ລາວຈັດງານວາງສະແດງຮູບພາບສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ ທີ່ແຂວງຟູຈ້ຽນ ສປ ຈີນ

ວັນທີ 28 ເມສາ 2019 ທີ່ແຂວງຟູຈ້ຽນ ສປ ຈີນ, ໄດ້ຈັດງານວາງສະແດງຮູບພາບກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ, ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະນະທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ພ້ອມດ້ວຍການນຳລັດຖະບານຂອງລາວ […]

ຫ້ອງວ່າການ ສນຍ ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວການນໍາໃຊ້ພາສາລາວ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຄັ້ງທີ 2

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ເມສາ 2019, ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວການນໍາໃຊ້ພາສາລາວ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຄັ້ງທີ 2, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ, ລັດຖະມົນຕີປະຈໍາສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, […]

ປະທານປະເທດລາວພ້ອມຄະນະເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດກອງປະຊຸມເວທີປຶກສາຫາລື “ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ” ເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນ ຄັ້ງທີ 2 ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກີ່ງ:

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ເມສາ 2019, ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, ສປ ຈີນ, ພະນະທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ […]

ກອງພັນໃຫຍ່ 201 ໄດ້ຮັບເຮືອນຮັບຕ້ອນຫຼັງໃໝ່ ມູນຄ່າເກືອນ 2 ຕື້ກີບ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເຮືອນຮັບຕ້ອນຫຼັງໃໝ່ຂອງກອງພັນໃຫຍ່ 201 ທີ່ຂຶ້ນກັບ ກອງພົນທະຫານຮາບທີ 2 ໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງມາແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2018 ຮອດປະຈຸບັນແມ່ນສໍາເລັດ 100%, ໃນມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ 1,565 ຕື້ກວ່າກີບ, ໂດຍແມ່ນ ບໍລິລັດ […]

ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງສປປລາວ ພົບປະກັບ ປະທານສະພາປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດຈີນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ

ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 26 ເມສາ 2019, ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, ສປ ຈີນ, ໃນໂອກາດການເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມລັດຖະກິດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເວທີປຶກສາຫາລືການຮ່ວມມືສາກົນ “ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ” ຄັ້ງທີ 2 ທີ່ສປ […]

ພິທີມອບ-ຮັບອາຄານຮຽນຫຼັງໃໝ່ຂອງມູນນິທິເກຶ້ອຝັນເດັກ ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນຫ້ວຍຊໍາອໍ້ເມືອງໄຊຍະບູລີ

ພິທີມອບ-ຮັບອາຄານຮຽນຫຼັງໃໝ່ຂອງມູນນິທິເກຶ້ອຝັນເດັກ ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນຫ້ວຍຊໍາອໍ້ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 24 ເມສາ 2019 ທີ່ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ. ໂດຍການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຈັນທະວີ ວັນນະພາຜົນ ກໍາມະການພັກເມືອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ […]

ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ຢ້ຽມຢາມລັດຖະກິດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເວທີປຶກສາຫາລືການຮ່ວມມືສາກົນ “ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ” ຄັ້ງທີ 2

ຕອບສະໜອງຄາມຄໍາເຊື້ອເຊີນ ຂອງ ສະຫາຍ ສີຈິ້ນຜິງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປ ຈີນ, ສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ […]

ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນໃຫ້ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວລາວ ບໍ່ຫລຸດ 1 ລ້ານຄົນສຳລັບປີນີ້

ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ, ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວປະເທດລາວເຮົາ ມີຫລາຍກວ່າ 4 ລ້ານຄົນ ແລະ ມາຮອດປີນີ້ ປີ 2019 ເຊິ່ງເປັນປີທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ, ສປປ ລາວ ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃນດ້ານຕ່າງໆ […]

ຕຳຫລວດຈະເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດການສວຍໃຊ້ການປັບໄໝ 20 ເທົ່າ ຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ

ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປ, ການປັບໄໝ 20 ເທົ່າຕໍ່ຜູ້ດື່ມສິ່ງມຶນເມົາເກີນກໍານົດແລ້ວຂັບຂີ່ພາຫະນະຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 1323/ຈນວ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2018 […]