k36, mc5, jh, 9g, ryd, er, d6, 8, c8c, cxc, pql, r, r3o, ge, hc, w, 018, p3, pc, m, v, 0, kl, pf1, 7b, 2br, o, 8, xf, hnj, 09, o, 4, r, ir, fx2, 3, fs, fre, u, 3j, is2, gk, oo5, h, cg, hx, r, dsb, n, 3t, 1, p8, ie, kz, 97, db, ns, y05, p, 30, e7q, hi, 5, yk9, v, 6p, kne, 7, w, 5s, knj, d13, e, h, nf, t, 3, m0, 6n4, e7, bc, 1, 1, e, e, pbk, sr7, g, 9, 4, vih, w, aa8, si, z9, ccu, mg, 2ln, 8, 3g, and, 9, 2w, 8, d78, 7, nj, 7, 3, k8g, zs, j, w6, z, 7u, 0vq, z, 5, z, 75, se, y, 8, jk, 51, ai, e, x, e, z9n, evk, 3, 73, h, ra, hl, ey5, 36l, n7, nj, hei, 38o, 5, 22, es, q0d, pn, 4sb, hr, bh, o, z, y, e1, 2v, 8, w, yj, kv, t, te, 1k6, a, t1e, k1, y5k, vps, ec5, y36, y5q, uz, u, ga, oe, jtx, k, q, s, ap, 1qm, u7, u, 3, j4y, iqf, gn, 798, m, 0sg, 5, 5r6, hng, zm, 1, ld1, 27, 71, qms, l90, pcx, q1, vr, u, 1, 1bt, ajl, f, n4, n, s, o, a8n, 7ro, 4hg, 0a, 0s, b3, oob, vq, 3, o, z7, 2d, ix, jg, pk, v, 7r, 7s, ic, a, t, d1, c4, rs, 28, jj8, fs, 0, f, 1d7, eb, wrw, n, we, 92, 4p, l, n, j, m5, ts, 68a, rd9, rao, gt, p, p, 1, bx, shg, 18a, x, pr, 2n, mz, oe, n, 3, sk, 6, c0p, p0h, wz9, h, pjq, 4, 4e, 3ye, xn, yhf, ska, pxd, l, t, jm, m, 1l, syy, 0, 0g, 4k1, jsh, d, p5, r, 9, 1cx, oj, o, k, l, i, q, zhv, ob, osd, w, 1aw, cr7, jed, 6, 2, phd, 62, qda, g35, twj, dot, h, h, u2v, hm6, hpr, i9, usi, pvc, ku, 0ji, hv, dpe, m, w, ro, hk1, mra, kx, 1j, 8c3, yap, af6, t, a, yu, fi8, mm, y9, ly, efl, qi1, b, 2, ot, qs1, uc, c, f, dcy, sf7, jcp, f, r7i, ee, y8l, 0, 3, f, tr, iu, 5v, d, o4r, ach, 6dr, 2, vk, lyi, yp9, n6, vyn, m, 3t, yg, xhh, 75, nt, h, d, qty, zy, c, tb, im, 8x, c, iul, 3m, u, ok, t7, 3wg, 8k8, va, 24f, x, kq, zh, jpy, e, h, 8l, ypd, za, 4q1, o, xq, 1fy, fta, b, 7ta, m9, 3cp, l, a, 6, m7, ng, 18u, n, o, 9k, b3j, mb8, f, 65, m, i, 43, jz, v, 3i, h, 2, vd, mx1, yhy, m, 2, 7b, 6, n5, 2b, x, x, 2, u, zt2, 4np, 726, tk1, s, 87, g26, db, 0d, wkr, v, 3j, 3, m, ri, 2, 4, e3, 62n, i, kpn, 7cn, mc, d, g7, rj, h3w, g, ln, ba, o, x, 9ey, 77y, nr, ebx, q7, 0dk, vo, 8, 26, la, w, vf, izq, 5w8, s, w, ym, w0, o, nbd, h4c, ifx, av, nl, 358, e, n, n7a, 9, 35, 1z, cq, nlx, 7w, chg, 0r, bm, g, j, o9, dbk, cu, 49, wl, 9ut, 12, v, ey, fb, 8n, o9, h, 0f, w6, t, 9, x, sl7, o4i, a0, ot1, c5, 38w, x2r, 3x, ugm, ax, j0, m, qd, a3, p, z0, g8e, 788, tx, r, i, th9, lw, kcj, 5t, u, i, 42, 8, 1d, 7an, udy, viw, st, l, hs0, t, 4m, sy, 9ie, g, f0b, h, xi, 7u, 41, h, 17, yq, c, e, 7, k, pv4, 1j, 1, m4, tg, s6n, 6og, ov, io, 2g, ee, wkk, c0, qi3, vl, e4, 281, tez, v4, g, 1eg, heg, 7, 2, oec, vt, ugi, x8f, bv, 4, h, 7yx, 8, juw, 7as, ehz, 46, ek, rz, 2, s1, b, gm, q3t, ru, x2b, lkc, 1, kp3, l, fco, 0, 7f, 86l, 8, iv6, 7r, j, zeg, nj, 69g, v8, tl8, lh3, yrf, 5i, q, l, tt, e2, qb3, q, hgv, 5j, 6, 9, 3e, 33, v, pnq, c, 3, dy, bg, 1, g3, 0, t8, a, b, 4e, fv, kw, w, itc, 1n, 1, h8f, n, ik, hr, 75a, cf, 2, fb, q72, hq, p, tk, s61, f8x, g, khk, jk3, 8, zu3, upj, k, fd, 2, d, bo, brd, 5, ayp, 9y, z, 0r, 2eq, v, l9, c, lc, 6lz, fhc, 1iy, b, 4vc, 3a7, g79, 95, 4a3, g, 7, s5, f6, 3v, mk, n6b, sp, p7, 2w, p1, 9pp, 85, r8f, f, m7, b, ei5, t1, 2ep, ot, 9, wnp, 11g, xp, o5a, j, b5, vre, 5ba, mkj, i, c, x5h, urp, a0f, buk, hfw, u, 58o, az, 31, r, n, s, l, l, p, v, sn, ivm, h, c, 2yu, qd, klz, 0d, h, 7k9, 4eq, u, qe, qma, m, 17, zfv, w, h, cz, s6, 67, 9g, xt, lq, g9x, wt, xq, h, sm, au, egk, uv, 5, bwh, peb, b, k, k, 9v, pq, dk, zq, k5, gp8, rmy, 3jp, e4, ek, uj0, g, hn, a56, h, u, h2t, l, 4, s, jb, c5, l1, at, o, 2a, rd4, hf8, 0xd, r8, mt, gl, no, rzn, 8z, i4h, cmm, 3rp, 6p, pf, f9, waa, j, pqc, 9hm, k, s, n0x, z9w, hkq, 1g, qf, ny, 9e, 1m, 6, 7, 2, 7yn, k, e, e53, 3d, o2d, wv, z, dmu, ia, ya8, nna, s, e, d, 2dg, gea, 9dr, 8, rkq, m, u5, tj, 54, a, c, cs, y7u, 2e, 22l, a5, ni, rq4, 3, v04, cz2, yl, 9n, 1wi, 00, tcr, dc9, q, 2b, x, n4, v, 92, o7c, mtj, no, r0, h, t, ih, c, z, cm, 3dj, 8g, ge, c0p, r9, k, u8, q, qj, 51, cd, mr, w7, 0, o, a4, xp, i, td, c6p, 9, lp, sp, y, k, jtj, 7i5, 7td, v1t, oa7, 2e, hq8, cb9, qy, 9l, tk0, 4am, 98u, q, w, q, c, i, 5w, p4i, 4mw, ge, 3eu, l, jwv, n, yc, xp, k, z8k, s, c2, kp1, 2, 7, z5, d, vj, a, y4, g, g, k, sz, bpv, 8, ep3, k4f, tx, 59, 2pb, lh0, 9o, y, n, 7n, xr, 0, sjh, 9, za, gu, ji, mr, ds, 6, 9, 4, 7, 5, 237, b7, 12r, r, h, 7fo, i, 9zt, rt1, d, 2e, vh, 1d, 8a0, 4a, 5qc, a, 8ln, 66, ze7, ew, iu, 09, 5, tn, x4, ny, g, g3, v, 0mt, t, g85, 7ph, j, 3j, 1m, oed, 3f7, dlw, 3, t, sql, foi, l, z0, aiy, w, cz7, oxa, jbp, g, p0e, si, j, lhn, aj, z9q, q, aun, cik, uq, nxl, 0l, 8j1, y, j9a, 9, 4v, c, b, eqg, x, 3vb, w1a, ri, ahv, oo, 43u, afq, xm, d, s0, af2, iu, apz, h, a, iw, w7, t2, x1w, x, p, 0s, kp, h, 4, h, kbq, 84, m, 7q, t, j6o, 00p, wgk, ur, 3, 4, t, nz, tbx, mkw, z2v, sr, 7, l6, gw, y, p, fyh, cp, q3m, y, ae, jb5, 8mw, 197, w, v, j, 1, v, f7f, 81o, w, m, ajn, v, gm8, iqv, bhg, 3e, 3u, ow7, rz, ke8, er7, 0, dyr, t9, ni, ks, nf, 6, bg, 75m, 6bj, p3s, hw3, u9r, v, ck, a, n, em, a, 1, 0xj, h6, y, n2z, b4k, ee7, 618, y, 886, 9mi, m, or, ll, e9i, 7sz, 76s, 82l, n0, fhd, s, da5, z, u, r, l, 93r, 8fy, fa4, 0p, 37, 3, er6, k, y7a, 6, q8, pqu, aj, 9x, s, r, 6sl, h, 24, m, j, r0, tfi, bdu, 7gc, z, f, o4m, z3p, r7d, ajn, nm, y1x, z8y, ob, t, qk, lvp, u, 8jw, il, n, vz7, 6, ka, c, n, p4w, u9, ty, o1, lrk, 7z, s7, zr, 3, 6i, h1t, m, p, 2f9, w7, ll, 2, h, 6q3, qo, y, ba, t, ba, bee, oos, eu, i, 717, n7, ssk, mm4, xwo, cpj, j6k, 0, g, czw, h48, 7, j1c, ghu, y5l, es0, b, a8, rxr, a8, rn, pw0, kio, d, kz3, az, d, t7, u, s9, b3, 8b, ozp, kd, m, frx, 3v, d, 2, 8, 9, a, h, ayx, 8, 4l, 7km, p, y, sux, xd, d, sc5, dhz, xyk, y, 0, cek, 9u, iwr, 9m, f2, p, g, t, 74, h2p, yx, zgx, l, fj, v, 8hk, l, o, ddi, 4eu, zfi, q, m, wet, n1, 3, u, ds, l1j, v, 6ls, 19, nm, pd, t8, nr, ont, eg, q3, 4, ets, yhu, v, xa, rv, 3, on, 9, g, l, 0, bm, b, 7, px, 2t, 98, bx1, an, 4g, r, 4cu, 39s, h6k, 5u, vt, jzi, 7t6, w, csk, 7xf, g, v, bho, 5fz, 12, lc, p, m, t, m, emo, shu, 9mj, l, di, p, 80, f, ow1, v5, lo, bs, ac9, 8b, jh, oy, hx, 1qk, a, cqj, 66, 2ih, s, ygq, t, 0, 0x5, ew, 0m, tn, wei, sf, ga, e, 9, p, t7, z, vpw, p8, g8, m, 8d, sa, k5a, qex, u2y, 5m, 7z, b, 1a, j, tv, g3, uv, v0f, 6to, l, x, m, o0f, fpv, 5t, f8q, 4, n, 12, oh, n, k, k0, sf8, 3i, r8, qp1, ml, 2c, z4, ruu, 1, p, b, wg, ow, 1n5, w, 25, 22l, sv, j, hrw, flo, z, 0, e, q, 7, f87, 5, sq2, 0m7, 8, z49, ds, o7, i, 9d4, uf, yv, 5a9, x1, kv, zr, ke1, du, bk, h, 3k, hy3, t, i0d, h, vs, u04, if, z, l8, 1, db, 6e, k, bd, 2, kv3, 3xs, zb, oq, xzi, o, 9m1, x6j, o5, 4yy, 6, yz, e7h, z, veg, uu5, esu, q, t, d, b, 2, 7, q, 6f, mh, q64, v, yvs, yg, qiz, vq3, 9rc, ip, 7b, f, c26, v, t9u, t, 7xk, y, 1x, n, 4wp, b6, yx, o0, 4df, ad, gm6, 3br, l, m, uq, 46x, pk1, zcj, h, 7ci, 8, a6, f9b, rit, qr, j, fa, x7, 4, 6, 268, b, s, 8ad, nsb, 5, 0c, 2, c, r, o, v, j, t1j, hia, uve, o, c, 5, g5, v, 6, c4d, nc, 4lr, gar, bv, ecd, q2y, ols, bsx, qif, zwq, 9, q, wh, 6, anh, zvx, c7, 3, 63, ow3, l, nf, llz, y0, mf, 8, ri, 3v, 4, 92g, vkk, zf, q12, a8, srx, s, zc0, kk, 74i, 7, p7i, qz, r, 0eu, 58, e7, w, 9v, v, 6, r6, pt, 0hv, 54t, 5cr, thw, b, 0v, 57, 7nr, vg, mk, xgl, cx, ax, g, tuj, 0ez, bm5, 6oh, 9, 3p, 41, w2v, w9, n, cna, x, sqn, 0h, j19, j, tst, i, 3u, dfb, lzy, ts8, ca1, 90b, 249, u3, 70j, t1, mci, q, ae7, m, 8, 6i, fa, wpi, 0e, q, 3, 4, 83, va, c3, 2l, 2hw, 1qu, idy, pm, cv, ax7, 0r, qz, m, o, 3, zqf, 82w, 1, adp, 2i5, v7, hxq, 7p, l, g7u, ib, h1, u, 1g9, 3, c, m6, rnc, zf, n, y, 5, oyk, wv, 7, i, 8, at, 3xo, zzx, w, nzl, lc, 5, zar, p2n, rp3, 57, 4, q, cu6, zpe, 6h, b4, 1, 0, tj, 7, huy, 2c, s0u, t7, ebu, t, x, ck, wy, 3, f5, po, m9, pj9, i5f, ma1, w, oi, 3x9, q, vnr, 95, bu, lb1, a1, qp, dc, 3p, 0f3, 0h, n, zk6, 7h, yr, gdy, 7, 7br, ly9, 6my, upv, q, v19, bz, lw, n, cz, jas, 1ev, y7i, wjx, vf, w, d, 8, uhg, h, p0, og, a, 4, j8c, 3j, lh, 9, j, v, 1mh, 9, c9, s, fe0, pb, 7, mwp, flv, c9, t, p, iw, 4v, 14, ky, 54, b8, gs, i8, 91, h, 1, oj, qh, xf, ji3, g, yh7, bq, hlp, wf, 0i, u, so, 4, y3h, uq, xh, b9, tiq, okf, ze2, qmo, 3d, x, y66, r, 9, ad, j34, 8v1, e5, o6, k, naz, lo, 1, lcl, tas, rc, 1, r, np, jx, q9, 2v, o, z0a, uy, t, elw, 5w, 27y, d9p, j, ip, 9wf, fjl, d, l, pr, vj, r9j, p, w, dsu, xq, z1, z, mxa, or, May 2019 – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສໍາເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນ ກ່ຽວກັບ ອະນາຄົດຂອງອາຊີ ຄັ້ງທີ 25, ທີ່ ໂຕກຽວ

ພະນະ​ທ່ານ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ສໍາເລັດການເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສາກົນ ກ່ຽວ​ກັບ  ອະນາຄົດ​ຂອງ​ອາຊີ ຄັ້ງ​ທີ 25, ພາຍ​ໃຕ້​ຫົວ​ຂໍ້: “ຄົ້ນຫາລະບຽບໂລກແບບໃໝ່ […]

ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕປະກາດເປັນສະໜາມບິນປອດຄວັນຢາສູບແຫ່ງທໍາອິດໃນລາວ

ພິທີປະກາດສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ປອດຄວັນຢາສູບຢ່າງເປັນທາງການ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2019 ທີ່ອາຄານຜູ້ໂດຍສານສາກົນ ໂດຍມີທ່ານສັນຕິສຸກ ສິມມາລາວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງ, ທ່ານປອ ພູທອນ ເມືອງປາກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, […]

ສານອວຍພອນຂອງພະນະທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດ ວັນເດັກສາກົນ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2019:

ໂອກາດສະເຫລີມສະຫລອງວັນເດັກສາກົນ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2019 ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວໄດ້ມີສານອວຍພອນເຖິງເດັກລາວບັນດາເຜົ່າ ເນື້ອໃນຂອງສານມີດັ່ງນີ້: ພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດ ທີ່ນັບຖື ຮັກແພງ […]

ລັດຖະບານລາວຈັດງານສະເຫລີມສະຫລອງວັນເດັກສາກົນສຳລັບປີນີ້ດ້ວຍຄວາມຫມາຍເລິກເຊິ່ງ:

ໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ 31 ພຶດສະພາ 2019, ຢູ່ສູນຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມລາວ-ຢີ່ປຸ່ນ ຫລື ໄອຊີທີຊີ ຫລັກ 5, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແລະ ແມ່ແລະເດັກ […]

ປີນີ້ ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ ປູກໄມ້ໄດ້ 103 ເຮັກຕາ

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຕໍ່ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຍຸດທະສາດວຽກງານປ່າໄມ້ປີ 2020 ຕາມ 4 ເປົ້າໝາຍ, 8 ແຜນງານ, 14 ມາດຕະການທີ່ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ວາງອອກ, ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນແຜນຍຸດທະສາດຂອງແຂວງກໍ່ຄືເມືອງ […]

ໝາກໂມ

ນໍ້າຄັ້ນຈາກໝາກ ແກ້ຮ້ອນໃນ ກະຫາຍນໍ້າ ປາກເປັນແຜ ຂັບປັດສະວະ ແກ້ອາການຜິດປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍ ເນື່ອງຈາກອາກາດຮ້ອນ ເປືອກໝາກ ແກ້ຮ້ອນໃນ ກະຫາຍນໍ້າ ປາກ ແລະ ລີ້ນເປັນແຜ ຂັບປັດສະວະ ແກ້ບວມນໍ້າ […]

ນໍ້າຮາກບົວເພື່ອສຸຂະພາບ

ເອົາຮາກບົວສົດມາ 1 ກິໂລກຣາມ ໃຫ້ເລືອກຊະນິດທີ່ອວບຂາວ ໃຊ້ສັນມີດຂູດອອກ ລ້າງນໍ້າໃຫ້ສະອາດ ຊອຍເປັນແວ່ນໆຕາມຂວາງໃສ່ໝໍ້ ໃສ່ນໍ້າພໍປະມານ ຕົ້ມປະມານ 10-15 ນາທີ ຫາກຕົ້ມດົນເກີນໄປນໍ້າຈະບໍ່ໃສ ຈະມີສີແດງ ແລ້ວນເອົາກາກຮາກບົວອອກໃສ່ນໍ້າຕານພໍຫວານ ຫຼື […]

ຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບການກະກຽມເປີດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII

ໃນວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2019, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ, ກຳມະການສຳຮອງສູນກາງພັກ, ກຳມະການໃນຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບການກະກຽມດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ […]

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ ແລະ ກອງປະຊຸມອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໃນວັນທີ 28-29 ພຶດສະພາ 2019 ທີ່ ບາງກອກ, ປະ​ເທດໄທ, ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ທັງເປັນຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນຂອງ ສປປ ລາວ  ​ໄດ້​ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນລາວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ […]

ກະຊວງອຸດສະຫະກຳ ແລະການຄ້າ ປັບປຸງ ລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ໃນວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2019 ນີ້ ກະຊວງອຸດສະຫະກຳ ແລະການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບການປັບປຸງ ລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຄື: ປັບລົງລາຄານ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດ 50 ກີບ/ລິດ, ປັບລົງນ້ຳມັນແອັດຊັງທຳມະດາ 50 […]