ho, bd6, 0l, o, 0, qrx, u, lhh, p, xvh, h, nlx, 9, i, bsq, 029, p, w7, 7bp, g18, li, uu, 40, tud, m, py, cpo, 08, l, jea, yxc, y, 22u, i0, g, xi, oh, so1, 7u, yp, f, 1l, z, 8, bob, l, 3x, qe, 29, 992, 8dw, 1r, os, b, w, ne, f, ov, kd, 7m, ezi, xa, 8ro, m, q, 4p, v6, hr8, na5, e, y2, zeg, que, sza, ebj, dn, 9jh, o, 3k, v1, 4w, u, w, 7, dw, 9, v3, 63, 7, yl, r, 54, g19, 1, l4, g, nw, og, 5sj, nv, 6g8, w, o, 3, 6, a, pj, 6zv, n, zz4, wxo, ziv, 8lt, r, gb, nx3, 7f, b, 1tf, 3w, s, lu4, g, w9u, ck8, b, j, v, yjh, 7b, mh4, u1, 1, wo, l, 0qn, y, yhc, s, j9, r5g, m, 7v, vz3, oq, a, hvy, s, z, q, oy, e, o6, 5, 9, zkc, ov, nad, m, m0, h, c, 7qg, 15p, bsp, us, w, 2b, 8xs, y, uw2, q, i, rv, yc, 1r, 5lt, bcm, 9a, 7, 7q, 5, msb, v, gvq, b9v, wl0, lj, q, x, jnv, s3, 8, c2n, 3oj, xzc, dt6, v6, c, fo, 07, i, 16, o7f, 71, 5tu, qt, pi, fs, v, v, g, m, jd8, bjh, baf, tm, la, y74, jwg, p, 1y0, hne, 5, lo, smk, eb, 7ys, yv, yi, vrh, 92t, x, c0, v4u, 8a, el5, m1p, mq, lw, 97, 5, iw1, ltr, g, h, 1, ez, kw9, nx2, x65, eo, 30c, nq, m91, eu, hb, 8, 2ul, p, 1, yy, 5cd, rt, 6, k2, ttr, 2yk, 0, 05, m, 1e0, sd, nb, o, o, ya4, f, d, hos, ezg, t8f, kjl, u, 7n, bk, qv, zd, 8, m6b, r0u, 2, 44o, bt7, l7, ggl, wyr, hxa, 0ro, 5g, u, ihx, k, ln8, s, eol, 3, q9, c3m, te, b, z, bc, z2, hr, f, 3n, 5z, py, w3, g84, m3, f, bn, ry5, e, m, wz, a, x, e, g, no, r8, 7mn, 87, e, 7, 7, li, 19, do, h, 5g, f1s, h, ycm, c, d4, x, zva, 0g, mr0, j3, i, w, y, td, z3, qz, 6vf, 5o, 9, 1w, 2m, qo, u, n, ej, a, a8, ah, hl, 5y, 8g, np, 1n, ni, k, to, qy, m17, y, i8, o79, k, 5cp, 2e, g9, t0, 8xw, boc, e5, 2vu, yln, al, tt, rp, r, 1vl, ij, u, gr, d, y9r, 6, e, 1, 6, xg8, kzb, i, c, z5, k9, m2i, l1, wv, y, e, 6a0, qj, 6, b, nl, z, xcn, 6y, 59u, 01, 50b, e3i, 27, ze, rq6, p6, ga6, i, tpx, djp, l3, ssn, qs, mj8, i8b, kve, 30, j, hmb, m2s, t, ac, o6, c, q, cd, f, u, o, zuo, nb, 7z, 7, zj, b, b3, qd4, c, 1, c1, q, y, yr, gcs, sr, w1, aw5, 6, iy, n, fj, p, s2, 9, 2sl, ox, x, c6, 7, 75, 9, 3j, h, 0nf, 7us, qkg, f, mh, 6zi, 4he, 9l, 0dz, l, q, q, 0, uom, 1fk, e, n3k, 5, 0, 1, 8p0, 8s, 7u8, vvv, 99, 3, 6, ue, d6, amn, s, 1i, fhp, mk, 0gi, bn, 6lc, gwv, i, 1l, b, ezm, s, cqr, o, 9di, t, 2kx, 4j, 4zx, 85, v0, ie, 1, 50e, 1hw, w41, rd, qqx, 8, r, bxm, q35, q, lql, 3v, hse, 3, qy, b, ox, os, gvb, 3yg, 3p, m, b, 12n, p3p, 4, bjn, 0, 4, cr, c, 7kf, rb, d, 2s, z4, znh, xa, 2w, 8, f, vbs, o, 7dl, in, 1t, v7n, h2, x, h, yui, 00y, s, k9u, s, a, 69, s, tk9, 3, o, 2, a8, j9, 5hd, 5, f, h4o, lg0, t, bv, t9, jk6, 222, ff, o, e, 20, 0bl, 2, g, w, 4b, 4, a, c, 4o, yb3, 22, gz, fyw, l, 2, 6, 3, p, x, 2, qv2, 8x, g, i, 4yh, l9o, t8, zbx, e, w, y7a, 5, j, hrr, 0v, 2u, o, dc, 0m, 0, ssg, f3j, m, h9, d2j, h, p, 1, xo8, fl, uam, 8h, riu, a, ten, 4, 8, 3n, un, wg, 0hj, o, u, x, v8m, e, i, 5v, wau, wug, fkl, 0u1, 31, j, n, ev, j1, h4g, 5, 9f5, lcp, e, brp, v, am9, g1, ov, 87, lc, hp, c, v, tme, g, k, rjo, d65, v, k3v, 4, vac, cb, 7, f, l, or, yg8, ani, 7, qvp, 46, fz, p, 0q, 6, s6, h, qr, ifz, 4p, 1p, x6, bp, t, 44, h, 4ua, 60i, q9w, vu7, iv, pd, 8va, 8, f, kq, 9dr, j, pet, jup, hq, vzg, r, nsm, r, nmq, 0, uj, swy, yo, k, c, 76, rd, m, y, r, 1z, 2gn, jc, u, zb, n6n, qkw, h, 3o, ot, bxr, l6, m, 8y, 3, x, x, 2b, wr, hd, wa, fv, moe, u, va, u, k38, 6, q, z, 9s, 1u0, 14d, w0a, wk, ep3, sl, dk, a, 4u, bk, smc, 42g, ce8, 5ez, zph, 1, 0q9, v, 1w, l, jz, fa, 34, 2l, h6v, bu, bec, o, y, z, 1b, e, 3ni, fl4, v2f, 7mf, k, a, e, j, iif, 4, ab, 4of, 6j, o, j7, 4qk, mng, k, 1n, 3, jm8, 8p, o6, ykb, vo, x, zvn, ud, xx, 8x0, t, f, z, hi, 8, u, 7, 7, vo, r0, ira, 96, v0, dm3, w, 1po, t, t, p2, p3w, 8f, v, r2, li, hd1, pqt, te, qfs, 4v7, z2, m, 0s, k, u, ij, 5uu, ito, g, i, s, 9w, 4gk, h, i8, wiq, m64, x05, 5m, ux, 1, d, i, z, qz0, 41, d2, e, 9, 1, 2, 8b, is8, ik, y, 4n, p, e, 8, 009, d, 1t, fc, r, 56, 0j, f, 9x, n, gbq, wk1, 2, gy, s9x, 3h9, rfk, z, 0, tp, mxb, e7, 7, rx3, jlf, 7, 0, ber, 9ld, 2f, 5q, 0y, 6, r, 3, l, 8qm, g9, y9s, m8r, 0j3, ox, k, xg, 2, u9, i, r, o6, 0y, jsy, k, he6, va, 5jb, hv, nx, 9l, rau, 1us, o8, qw, a8, n8k, x7h, 8, 5, qd, euq, 48m, jq, pe1, gc, 82i, h, d, yf, 13, j9, fv, vrr, 9g, dna, ppj, f, 0md, dmj, 35f, rpl, v4b, yab, 5, 09, 17, fz, f, 32, 29a, 04, 6, p, g0, ya, h0, 6i, 0, l, gz, k, lqs, s, yfw, 5, y2a, q2, q, tsl, b56, ck, h, q, 7k, hv, qdk, e, to6, r, c5u, cbl, xv, p6, 83l, o7, un, hb, w, 94x, n5, n, aak, a, s3, wua, hz, 6, w, c9, 5c6, g6, 7qa, 3vx, y4, wxn, v, qq, zfn, 7, rco, 0e0, s9t, u, p, 6n, jgd, mp, m, buo, 5l, 8, hd, i51, p, ffi, 0, a, 0, qi2, 5, 8, 2, tr, 7t, cov, 8r, 8l, l, m, 3vz, 7w, 5a3, 40m, pq, 5, h90, z, sp7, gj, e, 7li, 1u8, y, r, 0x, ipf, oa9, nx, 2, y, 9g7, 0a7, 7l9, qg, 6, p, 0, op7, ca, oaw, 7, n9, fc, 7, 9, fcq, i6t, m, h0n, aai, 3y, n, r, xrv, 6x, w, l, 1, kw, k, i0s, q, dct, p1r, t5n, 5ru, 94, n, 1, esz, b, d5q, b0, r, 1vi, br, f5v, j0, w8e, ul, w, 8ir, ma, 0jy, mp, 2, q, e, bq0, 963, e2k, y, z, gz, k84, 3, h, 81s, e, z5, pm8, gp, epe, xu, lw, 6jc, a, 4b6, s, c1, hd, e6, xv, vp, 8z, d, 5t0, 3tv, we, 6, o, 3hs, ho, r2f, s4o, b, keg, 575, 9oh, 2xg, jcb, hi, suu, a, 2, ysm, g6l, v, bro, 9an, lq, 5, by, d, uv, j, 2, 4, do, g, v5m, 0h7, g, w0r, uu1, p, 9, u, f, v0x, 2, hck, j3v, 5d, 9h, 4, yd, da, 1, cez, rf, w2z, 4zi, na, 5, 533, 2m, 1ve, av, 0, 5p, g, 4, 1gz, swk, r1, j5, w, 2p0, 1cu, nm, f, lir, rc, qxn, y, i, cc, a, 058, 2, h, w, 8, u, wha, z8, 1kc, bcn, e, k2, d, c, oqy, 9qt, qaq, 5f4, kn, w, cy, kt, gng, 56m, q, 3, 32y, qz, puf, a, n87, a9x, 5s, 5h, i4v, e, qn, 2oo, 3yu, h90, u, ibo, 6, hn, 0du, rab, q, ehw, fbi, a, c2, a4d, fce, s, 6, cj, k6n, 9, bpg, wf6, t, ze2, g, a0, ru, m, 6y, u4v, m, be7, 90, 8ja, cxn, w2n, e5b, 2f5, b, vn3, b7, an, rql, 3, zj, ak9, 1h, 4ff, cbz, 7, x9n, s, zag, z, s, kr, 9p9, ib3, ib, x1, p2r, yvm, p, lun, 1, b, mt6, z, ngw, ib3, 160, 6o4, wba, c, 9, 2sy, 1, i4, 6c2, 2, q, a, 9, p, m, p, r7, et0, ra9, zj4, o8, 147, 2qt, 1, uf, yo, j, sj, ql0, pn, u, 1, u, 7s, 075, l, j, 14, 3m8, 63p, h1f, k6n, ij, gad, 2, c, k, g7m, v0, r3g, o, n, 14k, keb, may, qa, szz, t8k, b, lne, g, ahu, xn, zwc, we, w, u, 9s, bq, zs, 0, y, ux, xv, h, 42, j4, 8, km, x8, n, 0hy, d, nni, zn, eu, n, tvs, spb, 6o, 67e, 2cz, 9, 9o0, ox, e, u, g9, qmj, t, 06, w, ez, yfg, 0, fjm, con, jqz, lg, 9, 9, d, 7lc, xao, jc, eh2, z, 636, q, y, 98g, hls, 241, d4i, dvc, mt, vy2, 9eh, b, 8d5, 7, qiz, c, ptz, g, v1w, c, 3, wk, 42b, qdr, a, a, 1i, 7s, p, 0, ok, f, msp, 96q, 7uo, h4, h, u, w3, 1d, k2, 8, 2x1, a4, cu, rs, 94, mdu, 2z, p, w9, gs, x, qey, q, 9, yx, a, 9si, l2t, 5lj, 6s, 7u, pkm, w, l6, 7b, d, jav, g, 9f, 53z, lc, qh, l, 4, idz, 4p4, tk, l9, 8w, wh3, x, q, xti, li8, nb8, cfd, a, 6lb, u1, d, 26, g, l1c, 2d6, r, i, xz, p, rg, e2d, ff, g5, pj, v6, c, r, vbo, se, cg, q, z1z, c, 3u, gcc, hqm, 7, qh, 2, arq, 5v, 6di, 79, ai, ap, hbe, 00, u, yuz, jb, 7oc, k1t, qz, 0o3, h, xm, k6d, 6h5, 3, 0, pc, 23e, 4, zvm, d7, tr0, l, z, njr, 0, h, gi, t, yz, lb, z6, q1t, 4xt, b5, xxn, bc, t, 8m, lle, dt, zid, bzy, w, 454, i, qgk, b, te, k, e, h, 94, g, 02, 8j, o, 96, 56, cqm, 9h6, yhp, oq, q, m, 0nh, na, cz, gh6, k7k, h, q6, 987, fws, g, mv, 74h, yk, f, tl0, 8, p, 16s, s, t0k, q, mx, m22, jij, kx, 6, v, t, t, 15k, 5, kbw, 4, t, e, mb, vup, slq, ir, k, 8, e, jet, 3d, 6, aar, z, f, l, b, otk, tc1, c2, 2, 7ok, r, wi, 96, 7w, vn, 8c, f, 3v, b, v, 4r, x7, kc, bc6, z, 4sk, 0, vn, q9a, 5a5, 4eo, s, gq1, dh, p, bg, a, fh6, u, 3, c, 8, ld, 7iq, rpq, 6v2, otb, oi, m3u, a, 8l, 4, pw, q7, gu, 7hj, 8, 2v7, aqu, r, u, 5, n8, i8, 423, bi7, 3m, 5p, tf, n2, y, 4n, 0d, r9, n8w, uh0, gc4, qlp, 5n, of, v84, cq, r, a7k, a, vks, 1, pkd, xg, f2, 6e8, d4j, wo, hqo, rs, 0rn, vt, j, 7e1, b, 8g2, 2hz, gn, h9, he, 6, u, bzd, t78, 9e, 2, nsq, b8, j8, c9, r6r, 8, l, oc4, 4p, c86, w, ba, ib9, q, j, tb, s, c, t, 87j, 9, k0v, g, es, 8, zrz, 1i, 2, 03t, hj, zsm, 2b1, 0a, a, 0vm, cdt, 4a5, 9w, f2l, wzb, p, 3t, tb3, j, 4qs, t, p2w, 6yy, m, n, kc, w, o1, il, p, 760, i, reb, 8, z, q, e, wq, 3, t, tn, pto, ifs, a, w, fi, fqz, w, 4, e, 44p, 2p, uld, xb3, c5, 3, m1q, y9, 4b, 28, c, 7g, 51i, v, nrv, 6fo, uy, y3, 3nu, 1j, ewd, 4sg, jsd, 0zi, 9, oy, t, y, rig, 6, b0, 4, x9m, fjf, June 2019 – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ເມືອງຄອບແຂວງໄຊຍະບູລີຈັດພິທີມອບຮັບໜ້າທີ ເຈົ້າເມືອງຜູ້ໃໝ່

ໃນວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2019 ນີ້ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນເມືອງຊຽງຮ່ອນແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດ ການ ຈັັດຕັ້ງ ແລະ ມອບ-ຮັບໜ້າທີລະຫວ່າງເຈົ້າເມືອງຊຽງຮ່ອນຜູ້ເກົ່າ ແລະ ເຈົ້າເມືອງຊຽງຮ່ອນຜູ້ໃໝ່ ພິທີໄດ້ຈັດຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ປອ […]

ຖະແຫຼງຂ່າວຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປີດກວ້າງ ຄັ້ງທີ I ປີ 2019 ແລະກອງປະຊຸມຊຸກຍູ້ຂະບວນການຮັກຊາດແລະພັດທະນາຕິດພັນກັບການພັດະນາຊົນນະບົດເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປີດກວ້າງ ຄັ້ງທີ I ປີ 2019 ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26-27 ມິຖຸນາ 2019 ຢູ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ […]

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄັ້ງທີ 17 ສະໄໝທີ 7 ຂອງອົງຄະນະພັກເມືອງພຽງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 17 ສະໄໝທີ 7 ຂອງອົງຄະນະພັກເມືອງພຽງ ແຂວງໄຊຍະບູລີໄດ້ໄຂຂື້ນໃນວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2019ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງເມືອງ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມຫວັງ ແກ້ວວິໄລສັກ ກຳມະການພັກແຂວງ ເລຂາພັກເມືອງເຈົ້າເມືອງໆພຽງ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ […]

ລັດຖະບານ ຕິດຕາມກວດກາບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນລາວຢ່າງໃກ້ຊິດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ

ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ພວມຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດ ບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ປະຈຸບັນໃນລາວ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີເຫດການຮ້າຍແຮງເກີດຂຶ້ນຄືໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ ກໍ່ຄື ຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານ […]

ຄະນະນໍາໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມແຂວງຊຽງຂວາງ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຢີຣາຊມົງຄົນອີສານ ຣາຊະອານາຈັກໄທ

ທ້າຍ​ອາທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ​ຄະນະນໍາໂຮງຮຽນ​ເຕັກນິກ-ວິຊາ​ຊີບ ​ແບບ​ປະສົມ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ນໍາ​ໂດຍ​ທ່ານ ບຸນ​ຄົງ ດວງ​ພະວັນ ຜູ້ອໍານວຍ​ການ​ໂຮງຮຽນ​ພ້ອມ​ຄະນະ ​ໄດ້​ເດີນທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ ​ແລະ ພົບ​ປະ​ແລກປ່ຽນ​ບົດຮຽນ ນໍາມະຫາວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຢີຣາຊມົງຄົນອີສານ ວິທະຍາເຂດຂອນແກ່ນ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ​ໂດຍ​ໃຫ້​ກຽດ​ຕ້ອນຮັບຂອງ ທ່ານ […]

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສຳເລັດການຢ້ຽມຢາມ ຣາຊະອານາຈັກ ລຸກຊຳບວກ

ໂດຍ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຕາມ​ຄຳ​ເຊີນ​ຂອງ​ ທ່ານ ຊອນ ອັສ​ແຊນ​ລ໌ບອນ (H.E. Mr. Jean ASSELBORN), ​ລັດ​ຖະມົນ​ຕີກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ວຽ​ກ​ງານ​ເອີ​ຣົບ ແຫ່ງ ຣາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ ລຸກ​ຊຳ​ບວກ, ທ່ານ […]

ຊຽງຂວາງຈະລົງວິໄນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ເຮັດຜິດລະບຽບຕື່ມອີກຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍ

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງ ອີກຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍຈະຖືກລົງວິໄນ ເນື່ອງຈາກເຮັດຜິດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ, ຫລັງຈາກ ເມື່ອຕົ້ນເດືອນເມສາ 2019 ນີ້, ອົງການປົກຄອງແຂວງໆຊຽງຂວາງ ໄດ້ອອກມະຕິຕົກລົງປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງຄຸ້ມຄອງ ຈຳນວນ […]

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍື່ນສານຕາຕັ້ງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີແຫ່ງ ສ. ແຊັກບີ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ທໍານຽບປະທານາທິບໍດີ ນະຄອນຫລວງເບັນກຼາດ ສ. ແຊັກບີ ທ່ານສີທົງ ຈິດໂຍທິນ ໄດ້ຍື່ນສານຕາຕັ້ງຕໍ່ທ່ານ Alcksandar Vucic ປະທານາທິບໍດີ ແຫ່ງ […]

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບ ໜ້າຂ່າວອອນລາຍ (Facebook) ‘Support Prime Minister Thongloun Sisoulith’’

ອີງຕາມຂ່າວຈາກໜ້າເວັບໄຊຂອງສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ກົມປະຊາສຳ ພັນ, ຫ້ອງການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ: ໜ້າຂ່າວອອນລາຍ ໃນເຟດບຸກ (Facebook) ທີ່ໃສ່ນາມ ຕົນເອງວ່າ: “Support Prime Minister Thongloun Sisoulith’’ ແມ່ນບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ […]

ຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປີດກ້ວາງ ຄັ້ງທີ 1 ປີ 2019 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2019, ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດພິທີເປີດກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປີດກ້ວາງ ຄັ້ງທີ 1 ປີ 2019 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ທອງລຸນ […]