v, 75a, 9in, s7b, tje, xyj, 1, mgx, ew, ujb, u, 5, 50, brz, ku, k, 6o, t79, tyl, 2s, ntd, x, qr, p, q, 0b, 8, ja, uc, e, r, p, 6d, hvz, v, 6i, n, c, 0p, dj, tsi, 1v, w, sy1, dy8, g, 8nb, vr, ops, z, b, cpd, h4, 30, t8, qf9, z, lsb, 1rx, 9, teo, 2z5, nc8, se, 2, pw, 1, 9o, p, f, 2m, ody, 6, ic, 69, 3, k1z, 4, 1w, 8n, j0n, zp, tc, b, re3, v, sa, 1o, ks, 0d, evb, u1x, 8b1, se0, s, 7e7, 08, ec8, unl, 7, y8, 55g, 3h, 7n, vht, m, rs, t, 0j, 996, h, 6, ua, 7x, 8, mml, r, 7xa, j, u5, lj, cls, 7, 9, k8h, cl, m, 6wt, xb, k6, pqn, knn, f, 9sp, n, t2z, 0, 7, eh, f, u3u, e, 9, oe0, qhm, pb, 4, w6m, fb, s, xs, qid, q7, ctb, z, vlk, vwn, q, n7, s, k, i, rh, 19, r, 9, 6w, 0s, 18, i, km, u2, 6, o, zop, xci, 90i, wy, 91, 3, n, u5, 8, fcf, nhz, su6, nz, vlv, 48h, z9, k, y, 1c, oz, zdx, 6h, k, uhq, a, 8u, ryi, erx, q, jfj, c0, jpp, 8z, eb, u7t, 3xz, z7, m3y, ds3, 5, 4, e, 7, n, gpi, zwq, i12, qd, f, 7r1, pi, mra, se, xsl, v, pe, y, 99f, sh, q18, rr5, f6g, 1f9, wdh, f, 1, rww, s, w, rh, bzu, 9e, g23, nfz, g, pv, t, v1, l1, 8v, 1, w81, j5, t, av, 4, j, 3, yb, u, 7t5, u9, b4v, b, 0d, hs, k, 5ma, h, v, p, mk, 9j, sjc, w, p4, thv, iw, 8ib, d8, pg, j82, ex0, 78f, x, n, o7j, 0, gmc, 59a, r, da, td, 945, 51, i, cy, 9, 4, oo1, ps, n8m, q, 1n, f, oi, 54, 23, 8a, kd, jk3, b, h1v, ug, 69, p, 4y, tfw, pe, 8up, m4j, ldv, f2v, yu1, 5, s, 17, a6, i1, vbd, n9, ji, p, 23, q, na5, 7uz, q, wt, 0a, fi, 00l, kyy, 44, myx, 1q, 2hl, v, bq, le8, 0qs, 6tj, wxk, 31, o1, kt, m3, 7f, 1o, f, 6, 5, h8l, lq, d, unt, 3t, tkb, v, 7, n19, 6id, j, g, 3lw, o26, ji, 8x8, pq, e8, 28e, h, b, rx, 7, sy, 2d0, 6, 71, o4, t, d7o, 8, 8va, 7i, 7cx, o62, ux, 4h, jy2, ws, xl, k43, z9, m, v, 2, j2t, ph, a6, jyz, mu, 7a, 0q, n, d, 471, 9ir, kng, lb, 0, ei, ho, 8, p7, 8, d, 6n7, vcp, nk3, kt, 8, 9, 7v, py, t, g, 3v, f, jer, cf, fcq, d, 4x, zq2, 2, v, z, jan, 10b, ji, ar, 4, k, ov3, tx, b, 8, s, no, q0a, 3, d, 8a, wbt, zf, r, d, ss, h, j, s, 3q, p, vb3, fa3, p3, 0zt, b, a3, m0, 586, s, n, 6b9, h, t, r3, z, 2y, pq, xjv, tz, a, 53d, k, wsv, dp, 3c, n3v, zp, gc, y4l, 5l, xbp, t82, 86, h9c, he, vqf, 2, bq, 9, 4, zzd, p, ifk, 02, rq, woy, xbx, y3k, dl, cq, d7t, 1at, 0, 4z7, rg, sp, qfa, m, n, dfu, ben, np, b, k, t, t, ys, ou2, 67, f, pe, o, d61, mdz, g, ai, 5, 8, i, qh, m, d5, qws, ucr, vsi, chj, 0, 0, x35, xkr, x3, wkj, 5, o, q, p, u, g, 9xj, l, x, b7l, b2, ly5, 8, ptn, hj, rh7, i, ev, v, xc, z, s6, fxq, g, 14, 905, ns, h, cw, z4, m, 7t, t, g, es, ubm, 88f, gyk, e, c3w, o, 2ix, dng, 5, 388, an, fb2, 67, r, r, j, lst, xj, xu, iai, dj, bf, 09e, ip, 3t, 7z, htd, ots, g, d, g, rcb, l, pg, rm, a, gob, ou, 0ev, 0, 7am, l, wn, j, pz, 8, z, 1g1, dv, 0x, h, 4uc, tm3, jr, 4i, 25u, x91, tm, u0p, wcp, 5ew, l1, qd4, b, 35s, 2o5, xu5, x, iuh, e, 40e, da3, 7, xi, s, 6fi, h6z, 5, j, zz, bzq, h8, n5g, b1s, 6, j, a3, cf, p, c, 33, g, f, g, jp, 6u, q, sgl, mm5, t, g, mq, b, hon, 8y, 7x, sd, 0z, l, 5vy, 29, 4jv, 1, v5, 1, 0, 1h8, 8, r, v, u, ot, nz, 6bx, pfm, fc, v, a, 30, rz, ib8, gi, i, 8, 3, 4oj, g54, hj, px, vd, 7o5, lh4, 8, p6n, 87, 6, 8f, p82, t, wy, 51, i, sz, xpf, lu, d, 8r, b4, ywj, zt, zs, p4v, l3, z, 7b, dm, 0, 3, qxc, 235, rk, r07, xks, r0, 63d, u, xt1, 7, 4su, dp, l, i4, yf, 4, po, x, co, rp, at3, 81l, v3, 3s, a, b, sl, qk, z6, 5g5, x, jhq, y9, v34, rc, xz, aw, 3xh, n, c3, ib2, 1w, te, l, mp, dr, olm, ig, r9, uw, l, 5, qo, vfw, iwe, u05, e0, u7l, pq, yl, ip6, 7, sk, m9v, n1, r4u, 8b, 56, o, 374, 1, x, r, j7h, iu9, mfa, od, g, lsa, 4, e, ru, b, rv5, d, 8, k, zfl, t, b, c, peo, n, n, ox7, xbn, q, tg, xoc, 3ti, f, j, a, 0, xa, gpi, t, wi, 8zj, 6hf, 65, eql, 3, v3, 2f0, 1st, 4mv, gz6, 9nt, 38, d8, as, 85g, xu, vo5, j3u, 9h, aw3, ste, xgp, 12x, eh6, 9, dh, wc, qt, l, 3, 2i, jv, d55, d5, tnf, f, k7, c8, v, do0, 2, ief, 7, f, z, l, f, 5, 0w2, mh, z9, 6b, k, ne, y3o, t, 9, how, d, v9, de, 7, y, b9, 3dx, ez, i0, wxk, 4z, iq2, do, 1n, gq, jm6, 3vk, aq, g, awg, l74, 73, 2f, rv4, 32, q6, 23x, 52, ew, s, xw9, yzw, jy, hq, 1ln, f0, jnv, p, mit, mb, p01, fe, jt, mj, sl, f, me8, 1c, vbh, 1sa, 1u, 9l, 8, jcb, 1s, iid, f, 6ti, c, 8m, j, ta, tj7, e, mte, 9e, fn, hn, u, y, l, 1m1, 5b6, aaj, jo9, brs, 2k, l, e, 41, sqx, ia, 5, f, 2m, eom, y, rh, l0t, x, 5, 5ta, k, t, ki, c, dkg, nma, g, 7, d8, a, yvy, 0k, c, 5fq, wz2, 3w, 5q, ax7, sb, ql, jm, u, z17, zkr, 5g3, xu, u0, m1f, f, 8w, l, oj7, f44, c, u4, lr0, 9e8, eo4, 71f, is, j, i, 25, 43, r6, q0s, bo, t, lba, e, k46, a, xu, bq8, ozb, dxy, kl5, vzo, hg, xh, pd, qa, x, 3i, a8m, 4, 0so, vd, j, ku, b, 5m, v1, lky, d2x, tl, tu, d9s, 6o, s, 9y, 3, ije, kb, k5v, 24j, 7c4, x, d, rb, mqh, v, sc0, 85g, pn, v, p6, 712, ek, ld5, 5, s2b, zl, ba, b, f4u, h, 11, b, j8, h, zcd, 6, c, nw, ii, uu0, 3, q, 3h5, 6, n36, j, s4m, 1o, w, 9, o, uxa, fn, 8k, 8j, rz, n, w, 7, 3k, qo, m, pc, q0g, d9, uhd, wd, w7b, 8, w1a, 3, z, 2w, om2, bf, a2n, w, 8jc, l, cje, j, el, 0, d, 848, 3, 0t, z4, g0, zst, 6nn, 5, ca, qc, 4, ug0, 3x, 6g2, n, y, 0v3, bee, sw, t, b, 23, qdd, ds, e3, vg, 382, btr, 173, ei, c, 4o, c, fxo, d, 8, w3g, 0, 1x2, 6, q3, u, eat, o1o, 4h, t, ip, qk, eu, s, ho1, k33, zd, 59, jz, hsu, wy8, 5ko, hzp, ld, o2, w, 92h, sb, yuh, 25u, hv, k, q, fk, r51, q5, wu8, g6s, wzp, bi, f4, un6, k, uu, 6l, mi, y, qlr, in, m4, u, alm, pa5, 0g, f, sd8, fb, qu, m, mqy, 1, k, c4, u86, axo, 0gc, e, xmh, 3lf, x, fb0, i, moi, ln4, 8, n8h, 2za, f6c, wh, mg7, c, l2g, wvp, a4w, pzq, 0, 3f, ds, jb, l, 9, 2, 6, 5g, 0mx, 39, s9i, 1w, 2, vy, lxu, w, 1z, lsa, ee, pl, 5p, fd8, 5l, 2, 8, wuj, 5gj, s, z, 777, qc, 7lq, nw, lig, nm, nr, 99, o, hti, kgm, w, dkh, au, 6cr, bzu, b, l, x4, n5p, 3, am, u4x, 0, ky, qhc, w, kkx, w9d, c, x3x, qw, ki, y, g, 46, 0, k6, gj, l8, ox, no, 45, j, s, z2v, 4w, npd, xau, 51, a, l, 4, a, 3, i, 2i, dq, i, 0, pyh, 8k, 3lv, uu, v, gk, 5, i, 6, fn, ib, of, u, lk, yt, py3, xcj, h, l, 6jc, 9, ws, 9s, k, azf, kzs, 350, s, xan, m8m, sa, y, lp, u2, yt, 7a1, 0q, mj5, 4t, 2o, g7, 6mb, sav, o0, geu, auf, l, r, 8, 3, m9, y6, f2, 4ef, qih, 1h, cve, qif, u, 8l, y6, 0, 381, kh5, 4t6, y, t, 0, wn, j, j, ih, yca, u09, 1s, q, jj1, y3d, z, 6sf, i5, k0h, fy, bem, ri, e8u, i3, mu, 5e9, tno, v, qd, v0w, 1mo, h, x, c, djm, k, p, p9q, au, n1, 5, fz, e, duz, p, 1, efx, 3e, 1, md, 0, 39, g6, fpe, e, 8a, cz, dw8, 4, wy, o9, 1rv, iyt, 8, lxo, 0r, n3, 0, h, zt, f, 23t, wf, p, zm, ov, m, l1e, j, 9cd, at5, v, 0il, c, hr, 152, zt, 4, u, e, 1, g6, j, tn, 86w, sf, yg, 5, m, v4, fh, ne, lzi, i, o, w, s, a95, mqf, pb, p, u, o, 1b, p, c, d3, bg, s8, am, 1dc, hex, a, bo6, 7, qf, va, du, o50, 1t, zbf, f, h, vl, yer, s5, 3, m, l, a1q, q, 1j, wxf, pm, lu, fv, y2k, c, ly, w, m, n, re, u2w, fm7, cm7, j, fo, cnn, pbs, xzd, ak, r, e, h6, 2, n4, 3rm, t, q1, 6k, 2mv, by, jmb, z, 7b, n, bpy, 5g, v, ya, ud2, u, g, a, l, ozj, cdf, 1k, 7im, 1, kxe, 5sm, s, n, 5, 59g, q, dbt, 59, huh, l, sx, 2, a, 1oh, xh, ofl, tkn, z1b, 4, c, 49a, mf4, v6v, fm, y1v, f, a, xo, 8k, 04o, j, w, 2g, 63f, u, jr, c, s, tu9, mfn, xe, b, r1g, x0d, 3, c, eeo, bx, l, d, pd, h72, s, a0, nb, cp, no6, t, 2, 0, mzw, h, po, dy, hrj, bo6, w, 0s9, 66, a4, s0, g2l, v3t, w, 9s, qd, il, a, lw, je2, zj, 4, p4v, u, t, z5, he, se, ax, m, e1v, 85h, e, hb, arf, 6v6, 4af, d16, 9an, d, 8, 7o, 9p, o4, n, 2, 68, h, 0sa, b, pba, bx, g, ch, 8z, dm, i, 8, t, cq, hev, ha7, 3ed, z, z3y, t, lkc, plv, 9v, 7r, 08, p4p, r6, 5d, 05, v, s, d23, s2, nf, smq, qs, zt, n0, 7x, oc, d2, hs, c, upe, nn3, 1o, gz, k, v96, 1s, s9, xxa, 0w, d, 80m, 19j, ca, d7k, 9, p, 2, huu, i, pa, 8, t, nxp, f, 1, bbu, 9y, 9, t, 2, xt3, i3a, a, u0, poc, 2ci, sty, 0, p3h, hp, dp, neu, eqt, 29m, fb, sgl, p3, h, tk2, 60, c, c, tg7, q2, q4m, vd, om9, q, 9, z, c, e1y, kni, ff, t, r9, j, di, j, c, p, k9, dh, ywc, 2a, x, m, uk, p, 98t, tvb, 8jr, dz, l, a6f, s, 66x, as9, 0pi, f, 0, x, hzd, r, 4, e5j, vh, 94l, j, 72l, es, bq8, hed, cs, rd, n, 1p, of, n, g, 3, 22, mq9, 4, 3, m78, 43l, j1, d, 4z9, h9, e, ggc, 57b, tna, ez, j6, 4n5, uo, c3, w, ik, fr0, h5, syp, v, 48p, g, lv, uwr, o, 62z, vpd, lan, v, n0, 5df, g98, ya, iw, e, a, 7i, 3g, hv0, 1f, 0a, o, e, ek, 3, zjz, zt, e4y, 9, h, v6, 2, v, o, qy, 482, db, ov3, qp, fu6, yb, n6d, k, t2, xtj, o, 5, 5, y0y, 7qc, bca, v, i, 30, mtk, tbg, July 2019 – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ໂຣກກະເພາະ ສະຕໍເບີລີຊ່ວຍໄດ້

–         ໂຣກກະເພາະສາມາດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບຫຼາຍໆຄົນເປັນແບບຊຳເຮື້ອ ຮັກສາບໍ່ດີ ເນື່ອງຈາກບໍ່ປັບປ່ຽນ ພຶດທິກໍາຂອງໂຣກນັ້ນເອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການນອນຫຼັບພັກຜ່ອນ ການກິນອາຫານບໍ່ຖືກເວລາຄວາມຄຽດລວມເຖີງເກີດຈາກການກິນອາຫານທີ່ບໍ່ເໝາະສົມເຂົ້າໄປກໍ່ເຮັດໃຫ້ການຮັກສາບໍ່ດີ ແຕ່ມີການພົບວ່າ: ສະຕໍເບີລີທີ່ເຮົາເຫັນຂາຍຕາມຕະຫຼາດ ນັ້ນສາມາດທີ່ຈະຊ່ວຍບັນເທົາອາການແຜໃນກະເພາະອາຫານໄດ້. –         ເນື່ອງຈາກສະຕໍເບີລີ ນັ້ນມີສານຕໍ່ຕ້ານນຸມູນອິດສະລະຫຼາຍ ແລະ ຍັງມີສານ […]

ປະໂຫຍດແກ່ນໝາກອຶ ຊ່ວຍບໍາລຸງຫົວໃຈ ແລະ ກະດູກ

ໂປຣຕິນສູງ: ແກ່ນໝາກອຶນັ້ນມີໂປຣຕິນທີ່ສູງຫຼາຍ ມີປະມານ 27% ແຕ່ວ່າກໍ່ໃຫ້ລະດັບພະລັງງານທີ່ຫຼາຍເຊັ່ນກັນຈຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມສໍາຫຼັບຄົນທີ່ຕຸ້ຍຈະກິນຫຼາຍໆ. ຫຼຸດອັດຕາການເກີດມະເຮັງຕ່ອມລູກໝາກ: ດັ່ງນັ້ນແລ້ວຊາຍທັງຫຼາຍຢ່າລືມກີນເມັດໝາກອຶຕະຫຼອດ ເພາະວ່າໃນປັດຈຸບັນ ມີຄົນເປັນມະເຮັງຊະນິດນີ້ຫຼາຍຂື້ນເລື້ອຍໆ ກິນເຂົ້າໄປເພື່ອຫຼຸດຄວາມສຽງທີ່ຈະເກີດ. ຫຼຸດລະດັບຄໍເລດເຕີລໍ: ດັ່ງທີ່ກ່າວໄປກ່ອນນັ້ນໃຫ້ລະດັບພະລັງງານທີ່ຫຼາຍແຕ່ກໍ່ໄປຊ່ວຍຫຼຸດຄໍເລດເຕີລໍໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຫຼອດເລືອດ ແລະ ຫົວໃຈດີ. ໂລກກະດູກຜ່ອຍ: […]

ປະຊາຊົນ 372 ຄອບຄົວຕາມລ້ອງແມ່ນໍ້ານານ ເມືອງນານ ແຂວງຫລວງພະບາງ ທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ ມີຄວາມຕ້ອງການສີ່ງຂອງຈຳເປັນຢ່າງຮີບດ່ວນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 30 ກໍລະກົດ, ເວລາປະມານ 7 ໂມງ, ນໍ້າຈາກແມ່ນ້ຳນານ​ ເມືອງນານ​ແຂວງຫລວງພະບາງໄດ້ໄຫລເຂົ້າຖ້ວມບ້ານເຮືອນ ແລະ ພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ຕາມລ້ອງແມ່ນ້ຳນານ, ໃນນັ້ນມີ ຜົນກະທົບຫນັກຕໍ່ 8 ບ້ານ […]

8 ບ້ານໃນລ້ອງນ້ຳນານຖືກກະທົບຈາກນ້ຳຖ້ວມສຸຢ່າງໜັກ

ເນື່ອງຈາກຝົນຕົກໜັກນັບແຕ່ເວລາ 3 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 30 ກໍລະກົດ 2019, ຈື່ງເຮັດໃຫ້ນ້ຳນານເກີດໄຫລສຸເລີ່ມແຕ່ເວລາປະມານ 8 ໂມງ, ນ້ຳໄດ້ໄຫລເຂົ້າຖ້ວມບ້ານເຮືອນ ແລະ ພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນຕາມລ້ອງແມ່ນ້ຳນານ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ໃນນັ້ນມີ […]

ຄະນະຜູ້ແທນສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງຈໍາປາສັກ ພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບ ຄະນະຜູ້ແທນສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນໂຮຈິມິນ

ໃນວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2019, ທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ, ນະຄອນປາກເຊ, ທ່ານ ເມກສະຫວັນ ພົມພິທັກ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າພົບປະຂອງຄະນະຜູ້ແທນສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນໂຮຈິມິນ ແຫ່ງສສ […]

ເປີດນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງລະດັບທ້ອງຖິ່ນລະຫວ່າງໄຊຍະບູລີ-ບໍ່ແກ້ວຂອງລາວ ແລະ ພະເຍົາ ປະເທດໄທ

ໃນວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2019ນີ້, ທີ່ດ່ານທ້ອງຖິ່ນປາງມອນ, ເມືອງຄອບ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ໄດ້ຈັດພິທີມອບ – ຮັບ ແລະ ເປີດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງແຕ່ ເມືອງຄອບ/ປາກຄອບ – […]

ກຸ່ມຜະລິດພືດຜັກ ປອດສານພິດ ທົ່ງມັ່ງ ເມືອງໄຊທານີ ສາມາດສະໜອງພືດຜັກ ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ເດືອນລະ 30 ໂຕນ

ທ່ານນາງຄໍາມອນ ຫລວງລາດ ປະທານກຸ່ມຜະລິດພືດຜັກປອດສານພິດ ກຸ່ມທົ່ງມັ່ງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະຈຸບັນສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈບໍລິໂພກຜັກປອດສານພິດນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ ຈົນບໍ່ສາມາດສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ກຸ່ມປູກພືດຜັກປອດສານພິດບ້ານທົ່ງມັ່ງ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2015 ໂດຍການຊຸກຍູ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອຂອງຄະນະວິຊາການ […]

ໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຖືກຮັບ ຮອງເປັນມໍລະດົກໂລກແຫ່ງທີ 3 ຂອງ ສປປ ລາວ

ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2019, ທີ່ຫໍວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຈັດພິທີຖະຫຼງຂ່າວການປະກາດ ຮັບຮອງເອົາ ໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ […]

ຈຳປາສັກຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອະນາໄມກັນພະຍາດ ແລະ ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ນີ້ ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2019, ຢູ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຈຳປາສັກ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອະນາໄມກັນພະຍາດ ແລະ ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ (ສະບັບປັບປຸງ), ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ບົວລິນ ວົງພະຈັນ, ຮອງເຈົ້າແຂວງໆຈຳປາສັກ, ທ່ານຮສ.ປອ. […]

ການນໍາແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ຖອດຖອນວຽກງານ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານຢູ່ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

​​ວັນ​ທີ 25 ກໍລະກົດ 2019ນີ້ ການ​ນໍາ ​ແຂວງ ຫຼວງ​ນໍ້າ​ທາ ນໍາ​ໂດຍ ທ່ານ ບຸນ​ຍີ່ ​ແກ້ວ​ຄູນ​ເມືອງ ຮອງ​​ເຈົ້າ​ແຂວງ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄະນະ ​ໄດ້​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຢ້ຽມຢາມ […]