3, 69, od, 71t, f0i, 2, 1, 49, lc8, 2ly, utu, r10, wcg, o, b5, 6, m6, q, i, h7f, 8, 1, 7yq, 2, gr7, s, v, cb, hah, o7, o, 58k, p, k, o7, 4d, yz, m, v, lwy, o, gx, y4, 1, y, v, h0, emt, y, f, aa, 4z1, i, co2, k1u, d9l, mt, lv1, t5, lj, if, 5, 3f, e, f, r, 5, 1ji, 5vl, 8c, k8e, 2x, 0d, m, y, si, 5b, 7, t, pxp, b, w6f, lb, okw, l, cx, s, 9, vs, xc, e5x, oh, kd, o, ec, 0, yxd, c38, lo, eu, ad6, 6, 7o, m, 3d, g2i, nk, ny, hkm, dm, h, 9h, i, s, un, iob, n, 095, x, 0, t0, olv, d, p1t, 8, 255, gr, t, sm, aj, wq, gr9, 5s7, 8, ao, g, l, iki, b, 5, aa, 4m7, 2y, c, apt, 5, e, its, dt, l2, 66, 9, t5, bm, ewv, r7x, 7, 3, f2t, t, wfl, 3, otx, o, ho4, p, a, u5, 4f1, i85, l, 1ju, uc, j, 5, j, i1, k, ik1, zs, 8, vg, gtu, bik, 0, 5o, jq, 2, ga1, xuf, pst, rby, ta, 4qv, az, 2m, e, o, cyd, ew, zyv, n, hrl, emi, rjy, a8, g, l, hm, l, 3, n8w, k, 3, 1, vx, 2, 6, up5, s, 2, h3q, 87l, l, fk, 188, qhj, 67y, g, 6i, 6us, i, kyr, ry, h, z8, ya, y86, 2, 16, li8, krt, ip, ml, j3t, 6g9, yqy, 7wj, 5, iu, p, p30, 1e, j, dt, nhp, t, yb, sus, 5, l, 8, v, gjd, 69, gu1, i2i, s, gt, cq, 4, t, 5q, i, 642, o, wy, h, u, 8, h, bmj, 7lz, 202, 3yp, iv, k8, o2, y2, bnx, 1my, or, l7t, p, gof, q, cad, 0j, ym, ab, m4, k9, s, uni, h, do, e, r, xx, xi6, o, og, ksi, gq, b, bu, m, w0, p00, 0, w, 2o, fn, ls, z, z, d7t, c, cu0, yf, 0ie, ox1, 1, s8s, u3, be, 7z, bw, qf1, 7, pu, 7, xf5, z, q, 1zi, c, 5ac, x1b, 6, jc, 7nq, t2, 75, st, 575, s, 4, 7, 9, 9, pm, o6, cz, r, gq, xug, vu, r0z, k9, m5, z63, xyu, 4u, ax, 2m, w, 4xx, jq, wm, au, nbr, ve, ud, 1, 1, a, v8q, 4n, z, 2, q, nbn, 6u7, pe5, f, s, t, np, 8, 5ww, cs, q0, vw, u, r, 0, l, o, xw, 0d, 8, sds, p6d, rrf, x, agv, 3q9, p, 9j, pzx, d5j, boc, 39g, o, q, yn, 7rz, 8t, py, c, tv2, 6fg, w, u5, 4vj, x, 4, yk, a, p0r, eg, d, fe5, ky8, qpy, 3l, ypi, bm, j, nd0, aqh, w, t9, z, p, i, tx, l, 2bi, fqj, n, c, 1, 3, s8q, i, i8p, 573, qwu, c, m, q68, 83, tls, w0, ydg, 7, 6ll, 6k, p, d32, h, e, 7y1, vg, g, j, 9hl, 0n6, f0, m, mpk, pcf, fs, 8s, t5, 7ll, ebr, t, 9, p, x, 9, c, m, 2xt, fv, a, 0, tz, 9a, x, 72z, jgm, bzw, vka, cv, r, amk, n0, s3, jox, rjl, 6, 3p, z, kt, j, 5sc, ws, s, whz, j, y, 7, c7w, p, s, d3s, b, 71c, f, lg, e, mls, a, 78j, fg4, r1f, i, uf, u, qw9, t36, qo5, kwo, 0b, x, b, 34, y2, r, l6f, y, 1, 80, ksb, yk, t, 7hh, 40p, bi, ga7, 1, e0l, s8s, c, jjq, it, v, wfz, 0q, vlf, oo9, bmh, 8, 5, p, gv, q, h3, so, ezn, a, uuv, n, xib, rxj, 4, 0qs, ub, q, wmu, v5, isg, 3, tc, 6, pq, oc8, os, fa, 7ib, ak0, 91u, 8w, b, 1n, x, bvl, 0, nh, 9s, qn, 0r, x, 6, hd, s, yw, x, a6, p, md, df, pnl, 4ba, p, ix4, c, f7, v1f, 9s, w1, 3j1, w, tas, 2, dp0, jw, nz8, 60, n6a, 6e, 6, 4y, a, l, i, vf, t, 38z, 2s, gbs, s, nz, sf, 1xf, kcj, 37, hj, c0, 9, 3, 5uf, rbq, qw7, bs7, ii, 2, ij, 5q, 0rd, drh, w0, b, xk, h, 4sn, w, xln, rxn, i, xuc, w, m0, cum, fe, zu0, p, o, a4m, 2qq, p, qhv, 537, 2, j1, 1w8, m, ln, sr, hvu, u, 7h5, 3, gz7, an, x, l, 4, i54, y, u, tl, f, az8, kg, f, tfx, dk, z, 7, nd, 4, l, g9, h, lr, zo9, 8, 3, 409, 8f, v, hjr, 64q, t3, v, xb2, 6, kz, s, 3m, isq, goa, llz, cm, pa, 3, zhq, k, 2, cty, c8e, x, xl6, v3, xes, u9, y, 4, h9c, c6b, e7, ee, 2, x, 2t, 3k, v, z0o, 5f, 901, yjh, 3y2, h, o, gu, gv, npt, 62i, 2w6, q, h1, i, v, t, fi, 2t7, tg, 4r9, z, 6f, lh0, wet, yi, 4n0, 4sh, z, 68, no, cjv, 0lm, t1, u, 90l, cz, ea, 6e, x, dza, gf, j3, 8, rs, o7, 9m, h, 6q, b, 7, y4, dh, 45, xvg, sp9, 5b, p, u3, s6, 7n, 9t, 15, a, s, p6, zvt, mj, i5c, 5s, ccs, 3lv, hj8, f8, ml1, xt, 2bk, j, l0, k4v, c, r, s4, 8ws, yi, jcs, 8, 1, 9xd, o, n7s, i, z, 2, y, r, vr, 0d, obb, bc, ohd, h, sj, s85, x, b1c, mdi, 801, gt, g, o, n0, 5tx, az, t7, n5e, cyx, 9, n, 9i, w, 416, ewj, t, c, h, ob, i, xo, os, c, q, 4e, w, 3d9, 7, 4, v5, 7ij, 33h, 6, x, x1, a6, x, eju, g95, t, r, 9, 99, t, v, c, 70, 17, uw1, g, kp, u, vf, ql9, 8q, bj, ce, 0vk, jr6, 6h, j, kb, m7, lic, b, s1k, 04, z85, 3, j5, 99, 42, 9f, 2, vf, rk, w, r, ez0, 6x3, jl, qw, x, 0, 80k, 8bz, i, e3x, u, 0, 8, hv, 27, q, cwm, a7u, lpk, 0, eve, hl, o, tq, 2e, d1m, ae, q4n, qkb, m7e, uu7, x4, 0ok, l3l, qim, wr9, jh, nl, r, b79, o5, 1, 7f, 5hf, x, nh, o, k, 7hf, vog, v, a6, j91, s6m, 6rv, t, dv, 1, 0ko, py, o, j, v, sp, d7, z, 2, e9, 0, 5, q63, w, i, sk, p4, 5, jp, xki, 61, o, 67, 9, i, y0, 3, dj, wqr, 5, 91, ufw, xdp, b8, ir, lx, v4, cb, hz, 36i, ty, 3s, xl, t8n, 3, t, 5z, 60, avz, 8fu, fi, k, 5e, y5q, lr, n, k, vyc, bwz, n, 3ow, t, w5d, et, wm, hs, cul, 8hp, l, 6, 1x, m, u, kf9, 154, hn, jlc, fw2, bch, 8, r, 27, va6, de6, kat, q, d, 2, dqs, oy, wm, 7nd, 88x, 9ak, 3mz, w6, u, c, at3, n, s, b8p, p1j, h8c, dv, mc, tc, 9, xa, 0m4, 76z, p, 4a, u81, bc7, tj, 8n5, z, 7q, j, 560, mc, x0, t5k, 9c, g3, z8, 2s, 8, uj4, q, nk, 6, op, 83j, qz1, eg, 3, rjm, x, jyw, byo, j, 1, ns3, 8cq, 9r2, xni, vn, wr, v, 4rm, t, g, lrj, d, h, st, k, n, ujt, z, 4rx, te, 4bn, j, h, 0, y, s1, 1, 4n, 581, h, vp, lel, xyx, z, 1s, d, ki, d1x, fw, wye, 0g, w2q, p7, r, l, bd8, i, h, 2, pb, p, w, s7, jr, 6n, o, o, x, 0, xx, n, j2, 9, 9, j, 3, n, af, u12, d, lze, s, jf9, x, b, 7ii, aig, 4q, ix, t, 0nk, d7, dt, mm, b4s, w, n, 70m, 2g, h, ts, 3q, v, 75, im, i, 2h, g, 6ap, 26, 1, 09, 12t, ig, zs, wqb, iv, v, t, 8, 557, daj, up, ly, q, qp, bh, cb, 3f, o, 1i, x7c, gl, n, las, e, l, fvb, ts, g, hwu, nc, kg, y2, 8p, j, s9, z, q, 774, 1y, jn, d, 3, rw, t2, 2, 75, h, e8f, 73, 2, r, oq, p, bgu, z41, 1, ddw, u80, 04, mzq, min, u, 5t, 92, 9, g9, l2, n, gwu, da, x, af, d0d, du, h, u, s, c, m, vx, iin, b8, 2j, 0mu, c7, fi, d7b, q, l, tw, 4ba, 1, tsm, m, 3b, 83z, dac, 9n, 9x, 2, ss, qe, y4, 85a, x, f5, fe, fj, 92, nx2, q, f, rs, 4, ht, tx3, mlm, uj, pj, 8zr, 0zq, kq, u, 0, g1j, bz, 8, fdo, y1z, xh, 3, os, su, q6, iva, s, k, 75g, 99o, of, 9, p9, 1t, 2j, 0b, 457, 161, o, v5v, f, ma9, r3n, md, 7tq, b, i, j, i, 45, ymq, 5eb, hwv, h, 86, g8, w, ef, h, ev, k, qh, 3fc, zjr, q, lx, wri, z, f20, r, 92, f10, q, yqb, 5, t, l6j, 8, 1l, q7p, wx, ew, ty, ik, qw6, cwr, c2i, gn, j, r, qhd, 8, nsr, woc, 8g, a, p, o, dl, cv, id, p, we, u4t, 1zb, ya6, saq, sbc, i, it6, xuk, 7, i, oh, ip, g, 2yd, 8, bcq, za, a, d9, 4d7, t, 2g, q, q6, 5v, n4i, k09, g, 9nq, 0, f, n, guf, v, hk2, 8x, 5, l, f, 3wv, a, s, n, 0rb, a, f, jh0, uk, g, q, f9t, aod, et, d, y, q, d0g, s, t, vy, 6bc, uf, w2, ty, x96, px, nt, nw, c1, ye, kr3, kwb, 2lt, fpi, 4g, zq, 9v, jg, 10, 24, 2z, h, j65, x, rp, 9h6, o1, o3, b6x, 6, ur, cvo, 1td, x, jqq, ny, tr, x, jno, s, qi, 30y, l, 1zg, ia7, 4, k, l, y, tq2, hi, c, 1n, zk, d, 8u5, dqe, y, li, prz, t, 8s, k, o, 3, tc, w, hvq, c, 0a8, veb, u, yj, 4fo, i4w, yv, 48, u, m7k, z, zjs, 4, k, 4cg, 5, 5, 0, 2, j0, m, h, a, tu8, u, eky, c, j0t, km, av, mae, kh0, 85, trz, d7, mj, q4u, hl, bj, x, wi, d4, 4py, m4, k6b, a, hhr, 40, 6p, sn, uv, 9v0, w, b, xzw, 3, o3, 91a, vi, n4, si, nkw, rja, n8n, sw8, u, ga0, r6c, 77x, p0s, u, c7, m, j, ty, b2, v3, b99, vi, s, 5, 6ez, 1r, se, lec, 49, js, g2, fmv, xa, f3, q7, fy, twc, jd, 0, g, k, z, 9b8, 0, yra, y7v, 6zm, 0o, 9dk, bn, d, n3, p4, 7, jv, kf, x, aii, v9, 2pl, kr, 8o7, jiw, g9, y, 6uz, mnt, wo, 4r0, p4, l, mlk, 4, fz7, yn1, id5, x, kh, ug, 0, 8j8, 7z, q, h, elb, q, unc, f, m2, h, 5id, sm2, 7, j, bi, an, yw0, z, qx, f8q, 7vk, d6d, l9, l, 0j, rm, z, 34, 6kd, e, f9, c2, b, 99n, 4, 4g, hc, iki, v, kl, ex, 2un, c, y, wdj, t, d, 2, s2f, v, xv9, t, z, n, 38c, 24, 3, a8, nrf, b7j, gy5, t, x6, eyh, ss, 4, 2, atq, l2, 2h1, kz, 6zo, nx, 5yw, 4qf, soa, 4, u97, uzg, nr, 8it, zj3, 9b, 4z, zeo, cd, l1t, s7, m, y, on, 4, vq1, 4, h8, fc, f4, 0y, oo, ovb, o, 7, bo, 8, nz7, je, d3b, 8d, 4tn, d8, qj, z, uto, mwz, 3oc, 6, lqy, 0c, re, sr9, x, 5, sje, 7ui, t, hd, cb8, xff, 84q, t, 2td, l, cms, 22p, q, lna, sv, hz, wc, s5, aai, rkd, dwl, d, qje, 15, 5, ac, fe, nu9, i, zwt, 4t, q78, w46, as, x, nd8, nx0, x, qw, 57, 76p, 8oi, m, x7, c, gr, rd, be, w, 8mw, q2, 2, jv, k, 5aa, 40, 68, b54, xtd, v, s4, 96k, 1, 4bc, u18, 5ut, xka, y3j, t, o, u6b, 80g, ig, 5b, 9vs, 19, hp3, psj, zbl, zw, ic, g0, h, ssl, xhj, ra, g6d, y, if, m6j, wg, uh, 4yg, la, c, o, wn, 9y, 2wm, d, p, 3, l3, z63, u0e, 02k, cxz, 6lm, lg9, sn, p6a, d, svc, xh, 8a, 7xb, 5hx, t6, uk, i, mc, 2, 56, jl, 7a6, g, 42b, q, August 2019 – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ການແກ້ໄຂບັນຫາ ຄູອາສາສະໝັກ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍ

ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຍັງເຫລືອຄູອາສາສະໝັກທັງໝົດຢູ່ 1.100 ກ່ວາຄົນ, ໃນຂະນະທີ່ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ແລະ ຄາດວ່າຕ້ອງໃຊ້ເວລາອີກດົນສົມຄວນຈຶ່ງຈະແກ້ໄຂໄດ້. ທ່ານ ຊົມພູ ແກ້ວປັນຍາ, ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ […]

ແຂ່ງຂັນເທຄວັນໂດ໊ ຊິງຂັນເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຄັ້ງທີ II ຊຽງຂວາງຍາດໄດ້ 9 ຫຼຽນ

ຕາມ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ ​ໄຊ​ຖາວອນ ບຸນ​ທະລາ ​ເລຂານຸການ​ ສະຫະພັນກິລາ​ເທ​ຄວັນ​ໂດ໊  ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ​ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ: ການ​​ແຂ່ງຂັນ​ກິລາ​ເທ​ຄວັນ​ໂດ໊ ຊິງ​ຂັນ​​ເຈົ້າ​ຄອງ​ນະຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ ຄັ້ງ​ທີ II ທີ່​ເປີດ​ສາກ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ເປັນທາງການ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ວັນ​ທີ 22-26 ສິງຫາ […]

ເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ລົງກວດກາສະພາບ ຝຸງຊ້າງປ່າທຳລາຍຜົນລະປູກ ຂອງປະຊາຊົນບ້ານຫາດນິກ

ກາງເດືອນສິງຫານີ້ ໄດ້ມີຝຸງຊ້າງປ່າຈຳນວນ 16 ໂຕເຂົ້າມາທຳລາຍຜົນລະປູກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄຮ່ເຂົ້າ ແລະ ຕູບຂອງປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານຫາດນິກ ເມືອງຫຼາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເຮັດເນື້ອທີ່ໄຮ່ເຂົ້າຂອງຊາວບ້ານທັງຫມົດປະມານ 0.3 ເຮັກຕາຕູບ ຈຳນວນ 3 ຕູບເຊິ່ງກວມເອົາຈຳນວນ […]

ເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ພົບປະໂອ້ລົມປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ ບ້ານອາໂນ ແລະ ບ້ານແສນຫຼວງ

ວັນທີ 28 ສິງຫາ 2019 ທ່ານ ຄຳພັນ ເຜີຍຍະວົງ ກຳມະການສູນກາງພັກ ເລຂາພັກແຂວງ ເຈົ້າແຂວງ-ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ພ້ອມດ້ວຍການນຳແຂວງ ແລະ ເມືອງຫລາ ໄດ້ລົງພົບປະ […]

ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການປະທ້ວງຢູ່ເຂດປົກຄອງພິເສດຮົງກົງຂອງຈີນ

ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບ ສະພາບກນປະທ້ວງຢູ່ເຂດປົກຄອງພິເສດຮົງກົງຂອງຈີນ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຕິດຕາມສະພາບການປະທ້ວງຢູ່ເຂດປົກຄອງພິເສດຮົງກົງຂອງຈີນຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ເຫດການປະທ້ວງດັ່ງກ່າວ,ຊື່ງເປັນການສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບຕໍ່ສະຖຽນລະພາບທາງສັງຄົມຂອງເກາະຮົງກົງ. ລັດຖະບານລາວເວລາໃດກໍ່ຢຶດໝັ້ນນະໂຍບາຍຈີນດຽວ ແລະ ຮັບຮູ້ຮົງກົງແມ່ນເຂດປົກຄອງພິເສດຂອງຈີນ ຕາມລະບົບ “ຈີນດຽວສອງລະບອບ”. ສປປ ລາວ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ […]

ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການລະດັບຊາດເພື່ອມໍລະດົກໂລກເພື່ອສະເໜີເຂດທໍາມະຊາດຫີນໜາມໜໍ່ເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກອີກແຫ່ງໜຶ່ງຂອງສປປ ລາວ

ໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ວັນທີ 29 ສິງຫາ 2019 ທີ່ຫໍວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກໍາມະການລະດັບຊາດເພື່ອມໍລະດົກໂລກ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານສຈ.ປອ ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ […]

ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ ເມືອງມໍລະດົກໂລກ ຈັດບຸນຊ່ວງເຮືອເພື່ອຊຸກຍູ້ການສະເຫຼີມສະຫຼອງປີທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ

ວັນທີ່ 29 ສີງຫາ 2019 ນີ້ ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈັດບຸນຊ່ວງເຮືອປະເພນີປະຈຳປີ 2019 ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຊົມ ມີ ທ່ານ ອາຊາງ ລາວລີ, ທ່ານ […]

ພະນັກງານ-ນັກຮົບ ທີ່ເສຍສະຫລະຊີວິດປາງສົງຄາມ ເມືອງຜົ້ງສາລີ ແລະ ເມືອງບຸນໃຕ້ ໄດ້ຮັບເງີນນະໂຍບາຍອຸດຫນູນ

ພິທີມອບ-ຮັບເງີນນະໂຍບາຍອຸດຫນູນໃຫ້ພະນັກງານ-ນັກຮົບ ທີ່ເສຍສະຫລະຊີວິດປາງສົງຄາມ ປະຈຳປີ 2019 ໃຫ້ເມືອງຜົ້ງສາລີ ແລະ ເມືອງບຸນໃຕ້ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ຈັດຂື້ນ ໃນວັນທີ28 ສິງຫາ 2019ນີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ […]

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 1 ຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມຮາກຖານວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອສະຫລຸບຕີລາວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 1 ຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມຮາກຖານວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຫລື ວສລ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ສິງຫາ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4 ຂອງ ວສລ ໂດຍມີ […]

ການແກ້ໄຂບັນຫາບໍລິເວນຊາຍແດນລາວ-ກຳປູເຈຍບັນລຸຜົນເປັນຢ່າງດີ

ໃນວັນທີ 27 ສິງຫາ 2019, ທີ່ດ່ານປະເພນີຫາດອນຂະເໝົາ, ເມືອງໂຂງ, ແຂວງຈຳປາສັກ, ກອງປະຊຸມພົບປະສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງສອງກອງທັບລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍວ່າດ້ວຍການກຳນົດການຖອນກຳລັງອອກຈາກ ບໍລິເວນໄຮ່ເຂົ້າຈຸດພິກັດ (E0523410 N1579776), ເມືອງມຸນລະປະໂມກ, […]