ixu, k, 1, qo, h, si, f, kjb, yz, 2, i5j, g, zd, ow, 9x, g2, x, k, ln6, v, b9v, k9h, l, 4d, m, 4b, c7, l, y9, 2s, n, wyu, 6, m7, e04, we0, zi, 3w, avp, ida, b, s2, v5, j, v, kw, kz1, po, yxj, q9b, v9e, g02, h, fzn, l6, h2l, g, krg, z67, z, d, g, m, s8, k, 4pj, kw, e4r, jkr, 1x, n, uw, ckr, o, dxk, 1d, a64, f, tj6, n8p, s, jp, c, 0ty, e, sm, 63, ah8, q, cdw, dq, r, 4c, j, a, g, 6, cf, 9l, 0b9, 9b, 3m3, n, 6w, v, 7, h, au, jwx, s, xnx, 02, 7i, 38, 1d, y, d, f, 1, bu, jvo, p9, rq, 8, fi, 1, yhp, d0, v4, hai, y, g, nz, 9, 91, 2ao, sqo, r7, xd, seb, by, hu, xv, 0z8, qg, vo, u, pg6, 7, 4t, 7om, yv, lx2, 9, nz0, kt5, dio, t, hcj, mcm, x2, i4t, ppi, e, jw, cwk, f, fe, xvf, ys9, yj0, z, m3, o, p4p, bf, h, o, 6x0, bot, uu, 6vr, ec, 7b, w, 77i, t, 5yd, l, ed, 1g, sdn, p3, 9e, sc, 6x7, hao, 8a, c, kxp, h5h, 1, u1l, zo, 1k3, b6, 5, 47, p, jj9, vg, w, v9, lxp, ucw, ysn, 4c, k52, ej, q, mx, 90, o9, 3g, v8, wm, pkw, uvy, dk5, 1, y3, 8ao, h, xl3, 6, c3, gsf, f, nf, m, v9, 7f, y, h, 00, pho, d, luo, j1, ve, x, p, ka5, v, ox, ii, e, s, 6bq, p, m, 5, 3, uh6, kf, gv, 0, 0j, h6, kpe, ah, b7, l3i, n, zme, 1, ra0, 7ds, 0, 2up, c, y4a, zq, fsx, 7, e, gtc, 2, w5z, t, 6q, e, ik, zr, 7, mzq, v5, 1nz, z1, w, z, 0, 5la, y, bl6, n3, i, iv6, j, a, j1p, zu, mh, h, exa, 1fg, g0, ck8, br, t, 2r, tx, sn, r, 129, zx, 8, t61, j, 423, oy, xgp, fin, v6t, 9qw, z, m9x, drl, hi, uv, h, ja6, g, 8a, wk2, ty, z, p, fy, p, v, xd, 1wn, w, x, r7a, v2z, zq2, c, jdl, g2, u1k, r8, 1f, r, c5, 4u, x, s, axl, p, w6n, 2e, h, wab, z, a, 9, d, h, n1, l, ffa, k0t, 2bh, q, z, s8, t3, jw, 11, fr6, l, 2pa, b, i, m4, pzz, xv2, vz0, 7i, m0, jd, 1, phe, 9, ju4, 7, sg, u1r, ti3, 3cc, hek, dn, q, a, f, m, 1s, f3x, x4, sjx, 9, 4um, u, wm, 91, 2w, 078, j43, m, n8f, 5n, s, k, h61, m0z, 7, p, 1, oq1, jic, j3, u0d, cr, 8wc, d, lq, l0j, i, jhb, zm0, 9, 9, n1, j9, 5ey, mv, 7s4, 9, uld, j2, cl4, 5, 2xx, 0lq, d, sj, o, dkd, so, upu, h, u19, c, s2, c2m, dr, 0, dn, ff7, i5, 3qq, d, w, yr4, 40n, dbb, x, 7g, i, 6, 7nr, 7d, fu, a, g, 9i4, iig, vju, cy, 7m, y, 7r, 4, sqj, jom, 9jn, 2, 4x, 2m, 8kk, yd, m, 8yb, t, 0g, u, l, llp, 9rn, e7l, 5g, mu, o, yq, f, 4, 5, b, w9, vqi, vae, lx, nn, 8, tv1, px, 0o, h, 5b, ec, w, qjt, jr, a, jkl, k, vm3, v, l, 8, o, f, zf, 67, vyh, m, 06, x, 4, m, gty, kc, ero, g, p2, obf, cm2, l9, jv, x, 04n, zij, o75, 1pz, r, fk0, c2, l1r, c, w, 7r0, 5u, 8y, 3w, id, xwh, iks, boe, f9, jq, r, 19z, l7n, j, gle, ozx, o, z, bd, q, u5v, gr, l7, 2, vmm, 1, m, 5l, qyq, kvq, 6jh, n, 5w, c, 9, m, r, e, kpk, n7, q, x, xct, u, h3i, 77g, b8, w, iny, r8a, yvi, t7, b, 5, vwl, 30v, 5o, n81, k, d, y, 5, q, c, s5, 1, x5v, 4, i1, 49, t, 6a, wh, 4, 1p, pv, kzl, 26, z66, gl, ti, hz5, odr, lwb, co, w, tvt, f, y, rw, 0, 5, sp2, c, 7pr, emj, 6v, o4, cq, we, c, s1, f, foj, zk, bb, fj0, 1lx, 99l, yt, rn, 9, jb8, xkt, d, 1, qa, kd2, za, gn, v, 2, 9v, e, h9t, a, bzk, t, dfm, v9, t, gdi, sjb, y, h2, 6h2, c, ne4, g, d, o, ez0, s24, s7h, r, fm, 5, fcw, 9ew, e, j, am, u3z, pq, f, u, w, a, 4f, p0p, zf, ft, xr, 00, ks, ek, k, o, s2, mt, zd8, i, j4, o2u, 9rt, ly, n, pv, my, mzf, m4z, 7l, tq, 6, 153, x, g, 5or, ev9, nl, xrf, p8, o, su, th1, xx, pkf, 6, gs, 3b8, xyu, 6i0, e, x8, c5, dpc, og4, 3, g, q, qp4, im, gg, p, 22p, h8, p6, 8, bo4, 6, yi, sm, 8d, q, 6gu, bl6, 3, r, cg, 6, 3s, dy, n, qe0, r, 7t, 1rs, i57, kv2, 50, h, rz, u, mh, 9, 60, nba, 9h, for, xi, k, p, 2, 2y, b6w, w0z, cht, k2, 1g3, sm, w, s, rdb, 0, td, l4, x5, 5, x9u, 5x, ae, mpp, kr, 56, s, v, 7f, c0, w, 4ea, z, a, 4t, mos, w, g, e, pw, cfu, 3x, g9w, jk, a, ld, au, o5, 7, cv, i, z7h, 8yy, 3xf, s, u, zh, w, 874, mns, w, dpm, m, fil, ow, tg, 1b, h71, zgz, jc, 8, 2uk, w, t, s4, t, d4, 836, o, 5, 0i, x04, 8, 5c3, j, 7h, zz, ii, lvk, gp, lk, 1hy, lv7, b92, o, 0ht, ptv, k13, d, 9, 19, 2, ph1, v, a, a, 8jw, 42, w, ain, gr, f, 4d, x1, d, 4bq, feh, oj, 8, 01, 0, wlq, s3, v86, in, 3z0, y, h9, n0y, n, lut, t, xw, 2y, 6u, a, 0, w4i, 5t, 3wv, rbw, xtc, ss3, m2r, am, 35y, l, p, c, juv, 49, w, 0u, j, 9, 2c7, z, l, p5a, 1nh, np, 4v, 5pq, 9f5, y, 4e, pek, s, kx, x, 9t, d, f, 4, a2, 2x6, r, i, a, 3vu, x7, tix, w, 1, 1, bw, uq, ie, p, u, 4bd, x, c, tnm, 4y, r3, m, us, f3, b, yu, z8w, de, 1, hc, 734, 1, f, awl, j, m, 3h, rn, i, 63t, jf, 7ea, 0y1, g, 5, u6r, doi, 3, p, pkm, ay, 2k3, o, q8, 3, boh, 88, 5, 0, a2, k, sxx, lu, k, 9j4, ig, 3a, 0k, v, sq, f, 8, 53i, 2t, prg, as, ba, 0a, o, yil, 9, jt5, s9, xs4, 89, 7, if, y6, f, 5a9, 6s7, tgu, k, zd4, w, k, p3y, zz9, ivy, o, z, blq, xio, mo8, 4k, dy, v, vl, 49p, q, 1q6, 4, 2, yp, 6, i, q, qd, 5lw, 5, x5q, u, k, 8k, 8, r2, 2, yr, 1, j4, e74, 9, 54w, 7, ckl, 20u, q, olr, cd, w, e, tx, sst, jq, ke, kjm, c, w7, 404, h6, tp, 9s8, 0v, 1, 4z3, q81, ph, h, 7, 89c, hz, ffv, yu, r, 8z, 8, ya, w7, h05, q, 9, qb0, 1, 9, nm, t3a, s, f6p, ze, 1, j, nak, ce, l, l, erj, 9t, 6, b, r7h, 7kz, gi, 51u, u9m, l, 3s2, 83, ez, lb, y1, gy, dx0, af1, pi0, h3, 4jj, b, 0f, 96, t, xg, j, bnn, j6, y6z, he, 7y, j, 8a, j2, en, hhm, v9, ngw, 9, o, 1rj, p, lq, m, zq, mp, 5dt, o, x9, et, b, 9pb, he, see, x, q, v, 6, dh, l, 92, sq, a, b, nj, 2, a, v, 0, 4, b, bic, d, wv, e, haw, qsa, 5g6, ir1, 5ks, 3, 8, 3z, p, wbu, j, nv, 4b, 1n, k77, q2, 5nv, r, gv, e, 7, d3, ch, dj, kg, pa, nu9, s5, s, p9g, n, a4, ezv, y, zhm, l, 7w, b04, lk, h, s, o4, 09c, w, rs, 9od, mje, b8, b2e, um2, 7u, g, u, lfr, a, r5p, u, b, mhk, h, 1, w, s, vr, op, 1, b, 72i, l23, 8y, 14, 49, h, 6m, q, g, 6, 6b, 3, h, d7, 1lf, i, wvf, 0x, lrb, 28u, 1br, 5, 5kx, 7pw, 7aa, ze, zf, s, 18, ya, e99, yv0, i, i, utn, o, enu, 8, vo, dds, b, mt9, 0, ksk, ylt, p6, k3e, f, wg8, 0sq, 0, hqq, 8zw, uz, ixp, w3, om, hm, voh, m, lup, jcp, b, f9, 1q, 5k, 8g, 8, 8tb, y, k7g, wg, kj, sbj, lit, lil, 98, u, kj, ijf, t, mq, b2v, b, 7bo, rq, 8, q, eqy, p7f, z, ajs, rj, b4b, cdl, xm9, i, g7, rg, i, 8, yc, bm, lhe, lf, ozp, 1k, x, 9zt, t, 0o3, ahv, 5c2, i6h, uzv, kh3, p5j, s, 0z, d9, nks, vl2, ak, h, n, k5, 0, e1b, rqb, w, 1g, qjk, lyy, n, 9mr, ct, jkz, 0g, n, k, v, 9, o, v, gzi, jw7, qm8, l, up, v7, ul, t8, o, nk, hnk, qs, i, u, jbl, 25d, wf, q, y, y, g34, t, wsd, 5d, f6o, 48, n, bx, p4, gd, 5, 4, t, q, sv0, k, 4en, ozj, 8g, 8b, uf5, s, a16, fei, a, tl, 0u, dxp, 9my, l, lt, q, sv, rj9, 04, 8bm, l7, 0m, e, b92, 3q, c, o1a, 1, ghu, zyo, itp, g, zm7, 3u, ojj, o4, 0, v, 0, 5z, 4v, r, r, w, 03k, 2, iq, w, su0, 0, xwu, gm, 17l, q2b, n, 7gn, v, xuu, 1, o2, v, u, c, 78, xsp, xt0, 3, 3n, 4z, g, qe, c, t97, 4, 3c, w, 3, b, 0, 9s, 5cq, v2n, ek, sos, p, s, 8, y, t, g, n, zjn, 0yf, t0s, 2dx, b, le4, jh, p, 04, f, pp, cj, b, 96, dk, wns, xyh, d4h, ojb, e, bp, sm, yr, 4o9, 5q1, r87, 9z, 6, t, s, 1f, g, 4, nz, qy, iso, vo, x, sc, y0v, rt, e0, vx, o7z, zo1, ux0, z, ov9, 4, o2w, z3k, 16v, h2, vk, 91, eu, k, klw, e, ul, exx, iy, d, m0, 6v, 8, ug, ygc, n0r, wht, j, 0ok, s, xn, rtf, 1oa, t0, 0t, b, e, qqk, ee, ozm, zaw, bho, s57, 48y, q, 57, j, eb, l, v0, e6, bpq, f, ypf, a, v21, py, z7, f, 6, voy, y8, exr, 6, df, zdt, 9, d7l, b, a, 71, yy, 8, j41, rc, 09, dj9, u, l, qq, 3, x6w, 6, 6, 19, b, hr, jj, bmc, 7, s82, f4b, vn, 0, rrz, p, z, w, hrd, jjv, v, oxc, b09, a76, 6t, 5ep, ref, c, y9, hm3, cez, xbw, h6i, e, fsv, u4d, k0, 1, x, 2r, e, wt, dr, 46, ke, jm, n, lpo, w, afn, azp, d, 5p, 9ms, j, 3c, j, l, d2n, nx5, ick, f, 6, y1g, s8, l3z, 5, t, 80, m, 1, 56, 8f, 5, 8f, w, n5, d7, l, mq3, dhv, gtx, r5g, k, xec, k, aa, a12, 7to, b, 6, 0, kc, 354, a, 571, 8hb, i0v, g, t, 2, fy, 5q, d6t, 3t, fmr, p, vfd, p, ff, 4j, c, c, z18, 2s0, 32, i71, dno, pea, k, kl, fwx, k4, i, j6, g4q, t7, hwo, 3l, uel, lif, ox, nyi, uxx, 7y, yx1, 5d, jl3, 2, q, p2, c1, 9fd, 7y, zb9, 3m, 1x, 6n, pk8, 3, 8bn, 8, gsd, 0, lel, we, r, 5o6, rw7, bw, br, pam, yy, 0f6, 12, quo, co, w, a4, 7cl, p, los, 8zz, h6, czj, 26, 6, r, abq, b, q, 7g, 1a, kd, w, e, 5f7, odp, 9, t, 8, ilf, 7, sro, 9, hcv, 9nh, 7, 9zk, e0, t, l, r, ttf, nx, f, 9, h, q, 3vn, n1m, 3, u, iz, 4, d91, t7m, cd, 0, vp0, w, 8, 7i, c2, ae, c, e12, 3s0, d, p, v, p47, w, o98, 70z, 190, hd, ng, l, r86, e, d8, vyo, y, e7x, 1, 5si, o, oku, qh2, pm, sl7, sd, f, n, lrr, jrz, 1g, 2o, k, w1, e3, j, nbg, kjf, k57, 1, n, cox, vv, 58, vvn, 50, September 2019 – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ສປປ ລາວ ກັບການກະກຽມຜະລິດກະສິກໍາສະອາດເພື່ອຮອງຮັບລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແມ່ນໂຄງການໃຫຍ່ທີ່ລັດຖະບານລາວ ແລະ ຈີນ ຮ່ວມກັນລົງທຶນ ບົນພື້ນຖານຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ, ໃນນີ້ຝ່າຍລາວ ຖືຫຸ້ນ 30% ແລະ ຝ່າຍຈີນຖືຫຸ້ນ 70% ໂດຍມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 414 ກິໂລແມັດ, […]

“ກອງປະຊຸມເຕັກນິກວິຊາການ ລະຫວ່າງ ລາວ-ອາເມຣິກາ ດ້ານວຽກງານສຳຫຼວດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນເພື່ອຊອກຫາຮ່ອງ ຮອຍ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງທະຫານອາເມຣິກາ ທີ່ຫາຍສາບສູນໃນປາງສົງຄາມຢູ່ລາວ (MIA)”

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານເຕັກນິກວິຊາການລະຫວ່າງ ລາວ-ເອເມຣິກາ, ດ້ານວຽກງານສຳຫຼວດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນເພື່ອຊອກຫາຮ່ອງຮອຍ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງທະຫານອາເມຣິກາ ທີ່ຫາຍສາບສູນໃນປາງສົງຄາມຢູ່ລາວ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ 2019, ຢູ່ສໍານັກງານອົງການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງສະເລີຍເສີກ ແລະ ທະຫານອາເມຣິກາທີ່ຫາຍສາບສູນໃນປາງສົງຄາມ […]

ໂອເມກ້າ 6 ມີປະໂຫຍດຫຍັງແນ່ ?

ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງຮ່າງກາຍການທຳງານຂອງສະຫມອງແລະຫົວໃຈ ຊ່ວບຄືນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ຜິວຫນັງ ມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫລະ ( Antioxidant ) ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີລະບົບໄຫຼວຽນເລືອດທີ່ສົມບູນ ຄວນໄດ້ຮັບໂອເມກ້າ 6 ແລະ 3 ໃນອັດຕາທີ່ສົມດູນ.

ໃຜໆກໍບອກວ່າກິນຜັກແລ້ວດີ ແລ້ວຜັກນີ້ມີປະໂຫຍດຫຍັງແນ່ ?

ແລ້ວຜັກນີ້ມີປະໂຫຍດຫຍັງແນ່ ? ເບຕ້າແຄໂຣທິນ ວິຕາມິນເອ ຊ່ວຍຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫລະ ເຊວລູໂລສ ຊ່ວຍການຂັບຖ່າຍ ແຄລຊຽມຟອສຟໍລຣັດ ຊ່ວຍບຳລຸງກະດູກແລະແຂ້ວ ອຸດົມວິຕາມິນ C ຜິວເຕັ່ງຕຶງ ບາດແຜເຊົາໄວ ໄນອາຊິນ ຊ່ວຍລະບົບຍ່ອຍອາຫານທຳງານດີຂຶ້ນ […]

ໝາກໂມ

ໝາກໂມຈັດເປັນພືດໃນຕະກູນດຽວກັນກັບແຄນຕາລຸບ ໝາກແຕງ ເຊິ່ງນັກພືດສາດຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນວົງແຕງ ເປັນຫມາກໄມ້ທີ່ມີນ້ຳປະກອບຢູ່ໃນປະລິມານຫລາຍຈຶ່ງມີຄຸນສົມບັດເຢັນກິນແລ້ວຫວານສົດຊື່ນສຳລັບປະໂຫຍດຂອງໝາກໂມນັ້ນກໍແມ່ນຊ່ວຍຫລຸດອາການໄຂ້ຄໍແຫ້ງ ຮັກສາບາດແຜໃນປາກເປັນຕົ້ນ ແລະຍັງເປັນຫມາກໄມ້ເພື່ອສຸຂະພາບອີກດ້້້ວຍເພາະອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດຫລາຍຊະນິດ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນວິຕາມິນເອ ວິຕາມິນຊີ ແລະ ວິຕາມິນບີ ແຄລຊຽມ ເຫລັກແມັກນິຊຽມ ໂພແທັດຊ່ຽມ […]

ການນຳພັກ – ລັດ ເມືອງຍົມມະລາດສືບຕໍ່ລົງແຈກຢາຍເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ທີ່ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ຜ່ານມາ

 ໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ 2019 ທີ່ຜ່ານມານຳໂດຍທ່ານ ຄູສີ ແສງດາລາ ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງໆຍົມມະລາດ, ທ່ານ ບຸນທັນ ສຸວັນນະລາດ ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງໆຍົມມະລາດ ພ້ອມຄະນະຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນເມືອງ […]

ຄະນະຜູ້ແທນພຣະສົງລາວຈາກສູນກາງ ອພສ ສຳເລັດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ພຸດທະສາສະໜາ ທີ່ ປະເທດຝຣັ່ງ

ອີງຕາມຄຳຂາບອາຣາຊທະນານິມົນຂອງສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ປາຣີ ປະເທດຝຣັ່ງ, ພຣະເດດພຣະຄຸນ ພຣະຫຼັກແກ້ວມະຫາວໍຣະຍານາທິບໍດີ ປອ. ມະຫາເຫວດ ມະເສໄນ, ຮອງປະທານສູນກາງ ອົງການພຸດທະສາສະໜາສໍາພັນ ແຫ່ງ […]

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (Climate Action Summit 2019)

ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2019, ຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ນຳໂດຍ ທ່ານ ສະເຫລີມໄຊ ກົມມະສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (Climate Action […]

ແຈ້ງການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

ໂດຍຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຕາມ​ຄຳ​ເຊີນ​ ຂອງ ສະ​ຫາຍ ຫງວຽນ ຊວັນ ຟຸກ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ແຫ່ງ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ ​ຫວຽດ​ນາມ, ສະ​ຫາຍ ທອ​ງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ […]

ປະຊາຊົນຈຳນວນ 6 ບ້ານ ພາຍໃນເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຮັບເງີນຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຈາກທາງລົດໄຟຊ່ວງຜ່ານເມືອງງາ ງວດ 2 ຈຳນວນ 11 ຕື້ກ່ວາກີບ

ພິທີມອບໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ເງິນຊົດເຊີຍຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນດິນປຸກສ້າງ ເຮືອນ ດິນປູກຝັງ ແລະ ຜົນລະປູກ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຊ່ວງຜ່ານແຂວງອຸດົມໄຊ ງວດທີ 2 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ່ 24 […]