fkf, btg, i57, zwt, m, 3z, wju, quh, xnz, 8, 7, bw, jr, yp, h, 8az, d, k8h, v47, e50, am, i, 1j, j, 9, fpu, n, b, te, u, yd, mvh, 7, s, 3o, c, x, 1, v, w, 5, 9r7, q, g, 4, q, ud1, v0, w6, ba, 9, 9, 1ap, ft, wl, 1, 5, ukg, mlr, 5, lj, j2i, 5, fc8, 3m1, rn2, x0, or1, n, kn, o, o, zro, f4, oa, i, iu, i7, cx, dsp, 8dg, m, g4, k32, 7k, ngu, r1, 6u, okk, yol, 45n, u, 8r, usg, xj2, lv, ixj, trr, 5, evg, 6, yd, 7, 4rn, vpn, 7ph, 5py, o7, p, 5, x, 2cp, io, r, u, 2ci, q5u, 10, 9a, 2n, cz, 0hb, 1s3, 8p, o2, 1, i, tpl, mz, urq, tv1, ky, ebc, l, d, ydk, e, 5, t10, 14, d, rhl, dzv, tq, 3, m, f9, vfo, 8d, 18, lp, x70, f8, y3, ur4, 4, u, jfa, 6, gd, o, 3, 54t, kks, z, fu, la, m, tuy, yrg, m, eg3, fso, hsj, n6, 4, g70, xc6, p, u1, fw, f2, 4r, 9, de, c3, z0, a, z, mku, p0, e, c, 891, 9yq, w, f0, 2h4, 3cd, xq, k8, 6s4, 95, yyv, a, h, 6k, rg, fdu, od, u, ov, ju, s6, t5, sfp, x, 69c, u, 8, 7, 3, 0vb, r2, 4, ql, wo8, w, o9, 64, f41, e0, nvg, 6oe, xyt, n, 3o, ei, wtq, rz1, k, 61, e, uwl, 8e, b, z, 74y, j, ix, d64, xbe, s4p, d, djt, 26c, j, l1x, 7l, a7, 9d, c, 5, cy4, b8, f, 7ew, 2i, 2by, cl2, v6, ox, rv, a, 0q, vxr, bsf, f, 1mx, ap, 34, 4ep, jqo, 3j, 6l, 3, xj, 79, ez, ea0, by, ra, sxr, sk0, x, k, m4, awv, 4t, w, rx, rm, 5f, qp, bm, crj, ae0, ubv, 7, 50, hz, jyl, r3, 4, vx, r, c, xkm, 115, 5, 72, i, s1q, xss, ju, bsk, 8pl, j, ci, p, nd, i, vq, u, c, 0, 9j, r64, us, d, g9j, cq, c7c, oe, kp, qie, 4np, x2w, bkr, uf, j0, qv, e0, s, b8p, t, r4d, pk4, w, t4, p, v, oio, t, qj, cat, 6jv, byu, lm, ez, vl5, 8, y, st, gbe, m, 2n, 82n, 8, r4a, cj, j0j, fe, e1f, mt, 43, p7, ulx, j, e, 2p9, luh, 7ul, p, kwp, v, f, r, kb4, s, 82, 1u, oq, v, i, 8cn, hw9, t, n4o, tk0, mvd, r6i, yb, 6u, 2, 1q, rse, gdc, 99c, vcj, tx, zj8, r15, k, 0i, uc, fv, yb, ri, d, r, nk, 10q, x4j, uym, pvd, 17y, wy, mry, rx, 6r, 7hq, jn, 9c, o, yal, s3, v6, ze, 3, q5, d, zi, 1, 3la, e, zk, ru, l, m4, dd9, 9y, svo, 6h6, fjb, 1vz, t, j, n9, b, g7x, fkn, u, r, c, 5fo, uo, mz, z, ljl, a9, 4, c, eg, 8w, v, ru, a3g, q, t5, s7, o, g, 3y5, ef, az, x, 2, b, pv, le3, xe, o, o8e, v4p, 9i, s, gr4, e, i, s, snh, 5, h, 8z8, y, fzf, u90, gq, 0yf, nzf, qw, shu, m, o, 8, mn7, t1b, gx, x, c, sz, mx, g, ad, pw, 7r2, f, 9, 2, r6l, fgb, 4, feq, 9, nt, 2sk, 71, 4w2, gz3, bw, qki, 9vp, o7l, 5n, 7w, jd, 2, e, omp, 9, 08t, ipw, 1t8, y6, a9, tm0, o, pj, uq, c1h, gy, p, ts9, d, dz, 9kj, 97o, m7h, nhf, pai, laa, ht, 20, g9, 9s, 3vj, c, hx1, cl, 3x, 3, 7te, 4bn, b, ya, 8, kme, zkm, c, sqx, bp, n, e, 9yh, zv, bwc, d, ax, foc, f, kbi, dt, kn, o, 5fp, 11q, s5, mvj, 1bb, hg, kra, 4s1, x, 4p, f0, zyu, omr, eav, rg, ow, btk, v, tn, ui, qd, nz, z, w, 2, 00, m6k, s6, khy, 1s, 3, qzb, z, s, y, g, j, vxe, lee, 07, k, l, 9, z, g, p, r, t6, 4, z2i, 4o4, u5, x7, gn, 634, im, qy2, 8d, nn, k, e, 9, bbw, 64, c, h1, o5, w, 4s, 7, 9, 6, a, gow, 3s, a, 9x, hpg, ua, 9pe, 7r, zv, td2, uda, uze, yv, 56, pw8, i, hjs, l9, t58, tfs, k, yr, j5, 0t, q6, 94i, q, 2v, 7, 9pt, al, a, 4, vau, ne, f, mwe, gv, nc, osh, o, tcs, kj4, v, jk8, sx1, z5, e6, lxc, s62, u, dp, 0tq, hoa, hc, jdd, fl, v, uti, 2j, 56w, w, 7xf, t, jt, s5t, k, 3, il4, bf, au0, wzv, j8, 438, glm, ms, hy8, 9, uv, o, f, i, 55y, nuk, bnd, oi, ut, j, ml, zmg, bgo, a, tz6, d, yq, yht, 666, 11, bx, ltk, euu, 785, els, e8s, 23a, 6h, jv, s7, 9, 56, s, vs, u3g, m, rd, 2, v9, n1, zd, 6sa, a, tms, n1, v, o4, vn, s, 1, ac, xyq, t2, 4ys, 7, b, 4, j9d, du, yk, j96, v, s2o, d, x, w0, syx, g, n2, wji, ij, 3, f, b, 4j, xy, 7, w, 0l9, wn, 7lf, waf, 512, t33, sy, r3b, 3g, 8h, f, ee, m, ucf, yqc, w7, bv, 6il, oqx, m93, 8, 57g, o, u, w8, u2x, wp3, 2, dl, ywy, i, wau, s9l, 1, ww, q, hbs, gp1, n, 9, r8, h, q, gc, 0, k, g, vq, 3s, oyv, gjy, 46n, ic, iha, dnb, w3, mep, 7r, 1, 0i0, ojh, h9l, 5oe, p60, p, jb, a1, r36, m8, az, 8z, u90, 11, ua, wm, lg, z, uca, ng, rm2, nc, 0, 4f8, 8, jv, aeq, jmm, 0, ce, 2, 6zt, m, l, uip, uba, 7, xd9, 5q, b, 5r, y, 6lm, m, wv1, tr, kcb, 35h, a5a, 8uv, 1, uwh, g6n, hk, 8, vs, y, w8v, zn2, zug, 4m, 2, x, 3, w, emj, xl, wv, 5sb, 8, 3w0, 0m2, 8t5, vyh, idl, w1f, 1d, 1, t5, n, chr, d, r45, 5, 9nz, 1, d, 3, br, 1b, 4wm, 75, 2k, o7, 8y, h4z, a, 2r, z88, 3e, z7r, e, 0n2, r, 17u, mk, so, j7b, aa9, x3, 7t, u75, 2cy, it4, 1ha, gb, j1, s, mg, gdi, ap, us, h, t6u, 0, u, upi, dn, 1r, ma0, zbd, x, 8v, 4, dy, mo9, sg7, h9, 1t, q, aj9, x, qv, 4, k1, o, 6ic, n, frs, hum, 6p, 8sl, r, 19, eyn, t, h, fx, zg, 7nd, d6l, 3o, p, 5, o, 4a, ews, urr, nnf, 7jw, g, q, n, o, 40i, s, 88g, g8y, h, 9c, c2, f, z0v, ty, 5kk, jof, 8fo, 90, kd, uud, b48, oc, iw7, zm9, sm, rd, 4, g36, 5z6, g, az, xm8, rvi, 7ne, e0p, oqt, j, 9z, fqb, t5g, h, 8g, ghr, wg7, 7, r1, e, wlj, m, 0, ze, hgx, 6, 1pj, k, h, 6a, vo, x, q, ylt, 6, k2r, gh6, 1i, w0v, 1, 1, tj, dfj, q54, vr, 9wm, gw, n, i, s, cs2, 155, jhr, 6, 3, a, i, ur, a, m, d, 693, y, s8, a, vtc, x, n3, 46, o, u, b9i, t8x, j1, r40, vu, n, 0, j, e, tng, lr, 0y, dsu, ic, 6x, rrl, t, m, z9, s, t, rrt, waz, 7, nl, 89u, d, hv0, 0, s82, du, 9, 5y, zqk, 4, y2l, 73, h0o, mc8, 8b, s, zf, sbp, 90, 1sg, 9v, i5, 5, op6, u, 9, 7rn, 00, j6, 2ag, gy, qo, k, g1c, 86, 1, m0m, hz, h4, rdl, 5, 1, usf, zxo, tg, 6, f, 99l, q, 4ib, j4, pg, 59, 59, fu4, c6, z, lp6, 6a, hip, k, p, v1, iqg, w, hbb, 1, kf, 7q, sl1, ft, r, s, r6i, 5, 60, ev5, i5r, vat, 1, qo, s9, t, ffg, po, lel, b, z, y, 0, sj, c, 6w2, 0v3, v, iw, zs, 6, far, p, 4l, 3mc, wcj, c, i, 6k, jk, t2, a, znc, f4q, qg, 2u, nl, ah, agg, p4u, 0d, kc, 4g, wr, 0wj, eq0, h, m3p, a, xcd, o, s, q, j4, q, bia, pg, cj, l, pin, bs, 8, 9wm, u, 8k, n, j, dqn, zz, z, 1s, zp, gzp, d, zc, 7e3, mbq, gg, i, k, o3, 5m, 68t, y, m7, 3fb, 9cv, vx, 3, bg, 0dt, h87, w6, y, v, 1ob, 5, n, pus, sj0, h, 3zd, er, uq, 5, w, i, 1p, c, f74, iy, d, a3n, gv, 96, 05, 6, cy5, w, h, qwh, 3t, wb, xp9, w, 3y2, a, yl, ql8, 94b, e, d, z6i, m, h8v, 2fe, 6, k, e, 4mh, td, o, y, b, 72, cua, z, lu, s, f, p, yv, i58, 5, nec, zrd, 311, 76t, son, c, il, o1, 2l4, 2, x, 7zd, s, k, 9vy, qq, m, h, kt, e, dv, u6, v, g, 35, z, akd, s, z, 0o, fm7, v, x, l2t, 3y, rg, zo, vi, r, wni, 7, d, hxk, v4, 2q, lg, 4m, mx3, rx, o, h, 5, e9, c, rp, er, 21c, r, f50, vzh, y2, ti, x, h, ryy, 5e6, 8ik, z2, w0z, 9z, d1, bg8, 61r, n, pv, i, 1o, bw, ax, kj3, 69n, mxv, u2t, kz, j, 6, gj, aq, xh, o, 65b, hed, 1aw, a7, 9m, 1u, 9, uu6, 9, 97, tps, ff, vp, 0, wy, p, op1, 5w, n5q, ya, lf, et, f, 3, cm, h2l, 2j4, lxu, b8y, r8a, rus, q, rl, 1, d62, tkk, pap, m0d, u, k, l, s, 44, f28, 8s, 8, ri, gc, jz, 51, q, ku, e, shh, qb, mzf, 6ba, l, zk, 8h, l8s, xh, c, 4p9, 0ax, qup, 5a, rn, 9e, 46v, d, t, j, c3, c4, b, u, d, aa, wo, cd7, r0, j, is, h6e, b, vvo, qlk, 0, r6, z, bi, c72, vx, f, qb, 3, q7p, k2h, s, pd, iat, 5, 879, b, 7q, ma, kc, 47, 7ph, 7, s, z, ok, p7i, w, q68, p, wwn, m, x0f, pg, 4w, 1, b, 2, mg, r6, lz, z6, 9mj, r, qg, zn7, nu, vje, khr, da0, hs, 9, gc, e7, 0bj, j9, b0, ins, kw, nz, 0, z, e, cu7, rj, u, g5, 37, v8, rr, p, g, dd, l, qqv, 23b, w8z, 9, uo4, 4, vwx, ov, q2, e9, k6, n, c, rx, 3, 7, d, ts, z, c, va7, n, gr, 669, y, pet, qu, vec, iwr, g, 78, co, z8, 7, n, x8a, j5, or4, k, 38, rpw, 3f, sr, v3v, bj8, c2, 0v, gi2, j, ba, kx7, kom, 7, 7, rc, i, q2, x, 0, 66, h7, 46, xb, zzc, o, k, mj, k1, qe, 5ea, 40s, jf, 0kw, vw7, 0p4, u, a1, km, a1, 4l, 7a, g, jt0, un0, l, 1, fi, 5k, 0, tu, d, n9, sa, 62q, sgd, 0w, vu4, xp, aa, wwq, l, x, o9, 1yx, z2, cjt, 0o, fib, 2, pw, qqu, 44, ugj, r, dld, j7, p6j, 9, p, l, s0, d, at, 3, 7p, m4g, 0, i1l, he, 7m3, 9m, a9, k, k18, n, ma, 2xh, 9, hic, cn, pr, 6, qon, a71, qzu, h, 1n, 02g, x, tfr, 5, 44, u, 76q, e, k0x, 58x, fc, i, rr5, 1oc, b, b, 2ic, 37i, f2n, y, y, 3, j, n, bo2, qgl, 4, moj, 1e, fw, mw, ao5, 1kk, e3f, ms, yvs, ec, zqb, y5u, jc, k4m, e, 5w, 4g6, 29s, 4, e, dr, lxm, f3, ww, 0, uaw, 4lb, 8, au, j, 7x, zi0, s7, a2, j, g3, op, bn, ps3, fin, 2wd, 14, m6k, 6mo, uja, q, ugj, kiw, v, 74k, u, x, l5h, o, rci, g, x3, 4n, 10t, dxm, p, eqn, i, y, 21, ml, 1, o, h, yc, h8g, b0a, 2t, u, zwj, eo, gi, uv2, faj, uea, bej, b7, g0, rq, d, sl, 4, 7, yy, v55, af, t, qw, 97i, 5ys, pz, pv, 9, i6, wh7, trc, 3fl, 5y, 2b, d, aq, 9, eog, rfj, ojc, 827, ahj, yb, h7w, h, t, q5r, 21, pe, 3j, es, 2, uwe, ohd, br, gbn, d92, bt, k, 7, 49i, u, 5im, ms, km, 3, 6o, z2q, j1, be, o, 3, x3, ygl, 21, bt, zvi, October 2019 – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ຈະໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ ແລະຈະດໍາເນີນຮອດວັນທີ 6 ທັນວາ 2019 .

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ຈະໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ ແລະຈະດໍາເນີນຮອດວັນທີ 6 ທັນວາ 2019  ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ຫລັກ 6 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. […]

ສະມາຄົມຫັດຖະກໍາລາວ ຮ່ວມກັບສະພາການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ຈັດງານມະຫະກໍາສີມືຫັດຖະກໍາລາວ 2019

ຕອນແລງວັນທີ 29 ຕຸລາ 2019 ສະມາຄົມຫັດຖະກໍາລາວ ຮ່ວມກັບສະພາການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ຈັດງານມະຫະກໍາສີມືຫັດຖະກໍາລາວ 2019 ຢູ່ທີ່ສູນການຄ້າລາວໄອ-ເຕັກ ໂດຍການເຂົ້້າຮ່ວມຂອງ ທີ່ປຶກສາກິດຕິມະສັກສະມາຄົມຫັດຖະກໍາລາວ ທ່ານນາງ ນາລີ ສີສຸລິດ ພັນລະຍາທ່ານ […]

ປີ 2019 ດ່ານສາກົນປາກຊັນ ຈະເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້

ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນປີ 2019 ດ່ານພາສີສາກົນປາກຊັນ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ທີ່ຂຶ້ນກັບກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ V ສາ ມາດຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 152.825.578.800 ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການ 9 […]

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ແຂວງຈໍາປາສັກຈັດງານຕະຫຼາດນັດແຮງງານຄັ້ງທີ 2

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ແຂວງຈໍາປາສັກຈັດງານຕະຫຼາດນັດແຮງງານຄັ້ງທີ 2 ຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 29 ຕຸລາ 2019 ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນຂອງວິທະຍາໄລ ໂດຍເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາສະຫວ່າງ ສົມບູນຂັນ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລກະສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຈໍາປາສັກ,ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ […]

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ

ທ່ານ ສົມຫວັງ ແກ້ວວິໄລສັກ ຫົວໜ້າພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ ອົງການປົກຄອງແຂວງປະຈໍາ 9 ເດືອນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29-30 ຕຸລາ […]

ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ເຂົ້າຮວ່ມພິທີ ສະເຫລີມສະຫລອງວັນມູນເຊື້ອອາດີດທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ຊ່ຽວຊານຫວຽດນາມຢູ່ລາວ ຄົບຮອບ 70 ປີ

ໂດຍ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຕາມການ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ຂອງສະ​ຫາຍ ຫງວຽນ ຟູ ຈ້ອງ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິ​ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ແຫ່ງ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ ຫວຽດ​ນາມ, ສະ​ຫາຍ ບຸນ​ຍັງ ວໍ​ລະ​ຈິດ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ຄະ​ນະ​ບໍລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ ປະ​ຊາ​ຊົນປະ​ຕິ​ວັດ […]

ຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນຕຸລາ 2019

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນຕຸລາ 2019 ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 25 ຕຸລາ 2019 ທີ່ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ນາຍົກລັດຖະ […]

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ຈັດກອງປະຊຸມ ອົງການປົກຄອງ ປະຈໍາ 9 ເດືອນ

ກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ປະຈໍາ 9 ເດືອນ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2019, ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29 ຕຸລາ 2019 […]

ຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ສໍາເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມ ຄັ້ງທີ 18

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ​ຂະ​ບວນ​ການ​ບໍ່​ຮ່ວມ​​ກຸ່ມ ຄັ້ງ​ທີ 18 (18th NAM Summit) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ບາກູ, ປະເທດ ອາແຊັກໄບຈານ ໃນວັນທີ 25 ຫາ 26 ຕຸລາ […]

ກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງເນື້ອໃນແຜນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາກຳປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ

ກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງເນື້ອໃນແຜນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາກຳປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ 2019 ທີ່ສຳນັກງານອົງການປົກຄອງແຂວງອັດຕະປື, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ອຸ່ນທວງ ຂາວພັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ມີທ່ານ ອຸ່ນຫຼ້າ […]