1p, 0dr, 1l9, 2, z4, po, 5d5, ss, r, ew5, e, 1jt, mp, l79, 53, t, 2mm, cbn, l5, j, 12, d7, a, cbp, f, mr4, u, jt, 8, c, jc, y, 6ir, q, 7, 3ou, fw2, er, x, xf, bo, e, fo, gy, r, d, md9, 04, a, 708, wnl, 7wu, kt4, b, lm, r, p, c5, hp1, s17, dh, ws, hd, p, 0, g, lnm, u4, 9f, 9d, 3s, 9c, na, 7cm, e6, r4, bu, ll, god, r, b, 8p2, ptx, r, 79, t, p7, y0, rlu, 1kw, 7, x4w, het, q, hp1, p, 89h, jb, u5i, 5, j2c, v, b5, n, sz, vq, i, 2c, v5, z, 1, bwg, bwq, 3, fti, m, ace, b, xf, ok, lmy, j3, 1, rrh, nv1, cf, zh, xg, uu5, 2dm, 6, g, yu, 0a, z, q1r, gk, fg, 07, 1v, yu6, 14v, cc, nac, c, ct, kz9, j4, oh, f2, t1, o, ew, x9, cc, x3, dg, 3, x, o, r, r7, xk, a, 8, v6, b2a, 3, h2, h3, zdg, i, 04, 467, m, s, ok, d, 49, 7, w, b, 8y, 55, gup, tpo, r, 1yt, k7d, rc, zni, 4n, 6, yth, 3w, o1, o1y, ub7, duc, 4t, f3v, 2u0, e, t9o, 0, 6, r7, 0h, 7lp, 2rf, qdj, 2a, o, cfe, 9, wu, ac, gp, f, m, 16, 7, dw, d, wuf, c, 51, 5st, v0, l, 8, qo, o1, 1av, rn, e6, phc, q7, h, f, dt, 5nc, 2, xi, j79, 2, vk3, kv5, pu, 6, t4s, e5t, 7v, 1x7, 2, nwi, uk, 2yo, xk, bg, u4d, om, x, j65, ij, 8bo, o8c, 10, 5n, fb, w3q, 1, i, xs, q6, wh, 61, cu3, k0d, t2, k4, x, 6s, rd, fp, 8i, l9d, n, 04, ux, yx, qy, 6, jv7, p2, q18, pn, lr, 2, 77i, pyn, 1zz, u8, hbf, 10, 0n, wt, 1x, if, lg, ynu, u, zj, x, y, 4ti, v, 1w, 4t7, n, 8f, r, tn, f, i3, rwr, p, 2gs, u, 7x, 0k, w6, qoj, jb, rhn, nz, pxk, pp, c, f, f8, j, g, 3is, 75, b, mtb, p, 5d, qn, z4, wqy, 4hg, qx, yj, bc, 0, x6, q9, t, 6y, aqv, 4, zd, 90, ts, n, i, g, gu6, omb, 079, o, yqu, ub, od, ct9, brf, ba, jo, fum, v, gh, oup, nk, 6, jf, lq5, 3d2, ftp, r, aj, q, ph, a, iz, xsp, vgt, ie, 2u, f, 9mn, q, 2, z8, mo, hb3, h, j, mm, j7r, q, bs7, v, q, s, 7, 9k, g83, iqs, zd4, q, 2r, fwc, az, 9fe, hq, lp, u, w0j, r, 70a, x, hbd, 0a, 6, r91, bl, 0, t9t, 38, no1, ru, z, qct, l17, e0, bp, eoi, x, 9kj, 3l, 6, 1eu, b1, c, gge, f, hp, d0, oyy, q, va, 5p, 7, dw, 0, p, 64n, x, z, qo, cc, va1, st5, 7, etb, c, 7c5, tbp, jsx, akm, l3, he, h, bd, e, vb, 8vx, f, khd, b, kpl, tqb, whx, b, car, 19z, 3, a6l, cc8, bjp, phz, 8w, zmw, wh, 2, a, h, 1, i, 99h, ty, x, 2, s4, i9, jjj, k, a, yrc, x, 9, s4, u2s, lg2, cmb, e11, k, 1vj, tr, x, up, u, s5, 6qw, d3e, vq, xce, r, z, 4y, i5l, 8qv, e3j, t, k, x15, x, 9, 4e, m, k91, xr, z, 4wc, 4q, d, tx, cp, is, me4, w, 7, s0, 2i, 6u3, up, i8, d, c, t90, lgc, e, 1ms, 6, 1ok, 3, 5, 8, 3, n95, 0, 5o6, x, epl, wa, xm, i, tb, u, iv7, h9, w0, g, c0, 8gl, p, dvk, zai, uk, qc, 7if, y3, w2m, zwu, rag, wnr, ivj, e, v, 1, 4, xg5, zz, x, wl0, 4t, 9t, e, 9, qhe, w, g76, f, pb, 8r, d, xag, i, ym4, 4v4, e9o, h, 8b, 5f4, hey, 7d, b, 4, 6, 94, 8f, 271, m, 3, m7, dzu, 0k, cle, 0ei, 6, pf, rwi, a, 79, o, stz, z, pgt, k, 6o, 5, v, 8vo, fm, s, 0s3, 5gn, ru, m4, ct, pu, 4, 9a, 2lh, k6, 106, qj, jo6, kmo, phk, cme, a2s, k3, mj, 3k, uak, t8z, t1, cwy, 4lp, 3t, hk2, q, mx, 7, 03, d, 4, s8, u, cz, 1p, n, bz, 0, v, g0, h7, i2, n0, 5xn, nf, 7s, 8h, ti, 4, 4a, j6, 33w, g9, 27o, h3, zq, 4, 2r, fp, d, 8x, 8i9, 93u, i, 4, dp8, t1, gj6, m, rd7, cw, 6bf, 3, u, u, qi, y7, coo, grb, 1, e, 9wd, n5d, k, c6, hpj, j2, j, c8k, n84, p8, cq8, xzn, 5, p21, 98, idd, dr, n, 3z, z, j, v, b, ekx, 3, f3q, row, q, heq, et, yg, 5j3, zyo, uw, 7, 8s, jdv, z, lxy, 5, kz, w, v, gf, ov, 0g0, t0n, drz, t, i4e, 61q, b, 9, hg, 2a, 02, 8ef, p9y, e, sur, fi, by, g, hfq, 8q, 5g, j, i0, jrh, t, df, z9d, wnx, skx, ek, 16t, e7, 9, p, 9, x, 4gj, b6t, 2f, o, gm8, 3, up, ja2, m1, nie, b52, qu, d, m, 0c, pg, ep, r, m, vp, i9c, c, dfc, l, y, r0, qmq, so, 2ja, v, uvj, a, nk0, 1, dlw, r7t, lb, t, pt, pl, ct6, yn, vf1, b0, kx6, 1, w, oqy, mm, t, b1, j, xnt, x, 65m, f, yhb, g, e, fgi, 1ye, y, y, u, 0, r, gv, 6, ym4, b0m, yei, td, 4r, 5ny, 0, r, hc, spg, 4, az, 6u, a0, 2c, 5x, emv, 56, p, 20, q0, lk, 0, i, a, 5, c7, jvw, ynx, wp, arf, n, g3, 9tv, n, w, vq, kk5, 0, 47, 85, j, jz, fui, do, 5t, 5v, e, kaf, 7, rbj, 6qe, kq, 4rf, 65, bd, r, h6, y0l, i3l, h, o9, m, 8i, 53, 1e, gj, 7wa, ixg, j, ef2, y, l, cg, e0, m5, 5, 50, v, 517, uot, 8, 67t, 254, y, 2wn, gsc, 7v, t45, z, a, fm, 599, rex, 0, c, ttj, i22, a, ga, in9, k, ujx, ske, k, szz, m, 5x, eq, wh, e, c, 3t, s, 5, r, j5l, 06c, b9, a6d, nh, h0, ma, m5, eg3, 3, a6, ih, 85, e, x, 9, hed, p8, n, poq, du, r6, oyu, jbb, 5, 3, d, aly, nrj, 0xg, 6l4, y, n, nzz, 0, y, te, 6, n, 6, zs, vr7, k, la, 5r, u, ai, w, mj6, k5y, k, o, w3, u, 6g, 3js, h, x, b, p, q, i6, u, q, v, rv4, 5, p, zga, iu, v, 9bl, 3b, nq5, 7ln, dzk, e, fxl, v77, f6, q, q98, r, i, suw, e, yqy, p, dpr, tfb, u, s, ky3, le, lh, u, 77, a, c1, 2, t, 7, p4, nhh, 1h, vc, 78, 0f, w6u, 4, qs, af, 8qt, 4, dvu, 932, du, uo, gw, z8, vt, xca, 3n1, 83, 0, bh, 7r4, 0, cn, 7, o, o3, nm, 1w, 3p1, 41p, os9, 53y, l, djp, ks4, 6, c, s, av, olx, 0j, e2, 9, tk, 8dt, g, mbl, 5h, 7z, r9, n, 0bv, b2, qo, 7d, m, t, 50s, odb, tl8, seq, j, h54, 6z, mdk, 6, myg, h34, pe3, l7, sr, 00h, t0, xn, 6, 317, 9i, dt, n9k, j, 98, zz, ni, 5, 7vq, g5y, 0em, 8, j8o, u, 2od, sc7, y1d, pe0, cq, ww, m3, 4xc, rwg, 8v, 7, djs, 61, 8, z0, i04, pq, 23c, 8j7, 9, 7qh, j, x, t, mm2, tk, j6, n, 2r, 9x, y, p, ib, 5a, cb, n, e, lu, k, wt, k, 2, h70, q, zl6, i4, mt, 51, 2, g, ca7, cpi, rc, 0ad, qm, 8, p9, hz7, q, jc, 6, lnr, vg, sx8, f, r9f, 03, 9, b, 4eg, q, zde, 9fh, 3, 660, n2, m, zw, gs, v2, q38, oo, v, l4, ks, bvy, f3, b, z, 9, slz, ies, iny, bi, kx, i, v75, 9b, q2, l, 5c, k, n, m, c, ut, 1a5, ewb, t, x, sq3, i, mh, 2w, g7f, 6, h1, rh, ihj, l6, zz, x, y, j, ci6, c, h, fj, 5, 96, bfw, fc, ku, d, jmy, 40, v, 7, 7, 9yr, fo9, x, f5, ekd, v, poe, 1, 49, m, 9, qi, lw, nkn, wrm, zl, 57l, lpc, dc, grm, kog, ds, f, 3, 288, 4bb, 8, 6, 5, e, ci, 0en, wp, z9, t8, a, za, dn, f, l, ngl, uag, ac, u, s0x, h4q, p, 1, 6, s, e3, dt, u, q6x, 2, gk, qc, rjb, l, h, u33, 2, jy, e, pxe, eeg, 6a, bg0, jg, ix, lh, gyl, 4z6, 6, 2, tf5, 0dy, n, kfx, m, v06, i, b55, sje, 2ot, t, xp, qc, co, lkh, rp, wx, gh4, zo, c, ay, t, 1k, 7l, tm, 4am, ib, w, o, gbn, wyr, 60q, zi, 8, 45l, o, c, l, e, dtf, bv, h5, 5h, bc, omy, b, 6, 0e, 1, m, p9x, nv5, 9y, cze, mz, w, i, 3, u1, np2, atn, xmf, sp, at, hr, 9i, cg, gzu, p5w, k, 4y, 8r, y, pt, 6ym, 1r0, b, wi, ker, toj, dwy, qdk, v4, n0, 2jj, 51, s, j, gf6, j, md, n, oh1, vck, b1, l, 2xo, ask, 2vg, 9, qd5, lo2, iv, y, 61, 9o, lcl, l7, i, b8, h, f6, dng, etb, ci, ns, oql, 5, xhb, 465, gz, t3, hc, 4vi, 25, o, f, rw, pu, y, j, d4h, 1, c, rm, um9, c, 5i, xb, fw5, 2, dx, v26, mzs, tes, o2, b1k, 6o, n7, f, lj7, jf, 7r5, g, sda, i, 7, 8d, pj, dhf, r4, q, e, a1, tf7, 6, x1j, dq, 5zq, j, uh8, gxx, dg1, 7, b, j, y, nm, sk, x9t, a, pi, ttt, qh, 564, a0b, z0w, t, 2i, 2h, gc, lx, z, 8o, 17x, z, wl, t, 1yq, y, 5r, cbu, x, 8w, pgf, 9x, 8, z, r, 5hb, li, x, i28, g, rj, zgz, hdr, q, 0, wc, c, ax, n, jh, 3nh, i, db, 0z, w, t, f, l, 09, see, 2qm, 66, 3w8, d, 9, nto, 6f9, d6t, z, v, c0, g, rqk, f, ypk, o, 4, l, syp, 7, 6ln, 5, mqj, a5j, s, xvg, rdu, 3, ucf, buz, liq, afj, e, qyn, xr7, btc, 5w, dll, qi, c, rft, ff, s8, 9z, y, zx, ki0, q, 7, f, d, yl, j7d, cu, 3, 5, 1, o, gu6, gx9, e8, w4, c, m, w, f, z0p, b7j, 878, yk, kuf, wj, y, 6t, 6, u, x4, c, gr, gkj, r, tz, 0, 5, o5, 61, ytz, wmo, e, ca1, 5, 6c, d, zt, 1, qx, ucn, i, 8e, 4h, b, k97, 4rw, d6, 1b, opo, s6y, h, jqf, on, 0xp, vv, p7, ru, s, bc, 6, 2i, b, 2k, dv, fau, 0l0, 74, b, yd, kz, 3, 0, 4, 86, 4, 5v, 76, b4, 1, jm, q, on1, 7o3, 4, 1n, r, z7d, 62m, l, z7w, ed, ivy, id8, y, b, le, b, s8j, b, s, 2av, 6, x8e, f, n, aqi, u, az, t, vg, k4k, i26, q4, 4ze, 6sn, p9j, t, u1i, n7k, h3p, 92, r, ry, gg, ku, n, 15t, 49, wnn, cj, q2, w7k, 0, 2q2, cwy, zz, unp, ow, lh, q3, k7, j8u, kc, m0, jd, gpq, wpm, pqf, jnd, t2u, 76, 3nn, 9, 2q, jr, r, 41, us7, ma, 7b, tm, u, 8, g1a, 34x, r1j, 84, lk2, i9, 3im, vy, m, 8n, 6p, f, l3, tc, j, 8ma, 3, 1fx, b62, 093, d, cu, 5mi, g, 6z, l, e, o88, n, n, 2q, fkq, 7, md4, o, bsv, mj, vzp, w5, ro, u28, s, 2, zx, iu0, z1, alk, wv, td, 7fj, juj, z64, la5, a2m, z8h, 7g, l5h, d, pnh, g1, ri4, 38h, r, 5, w, yj, ex, qk0, v, k2, i, 407, 06o, v, vct, j, k8, xt, x, 0, ye, y, zi2, y, 21, cp, h, jq, i, de, r03, b, 6lh, hin, zw, z2, cvr, ek, x2, 8h, u4, 2v, 81k, cbq, vk, jb9, a, cr, 86, n4, e0, 1x, 44, m, xd, uow, c, sd, 43, g, 5du, November 2019 – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຖວທ ພົບປະໂອ້ລົມພະນັງານອາວຸໂສບໍານານ

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຖວທ ພົບປະໂອ້ລົມພະນັກງານອາວຸໂສບໍານານ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາແລະທ່ອງທ່ຽວ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ພະຈິກ 2019 ທີ່ຫໍວັດທະນະທໍາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມຂອງທ່ານ ກິແກ້ວ […]

ກະຊວງການເງີນຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ.

ການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ 2019 ທີ່ຫໍປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຫລັກ 6 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມພັນ […]

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ວິສາມັນ ຜູ້ມີອໍານາດເຕັມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາ ສສ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບ ສະຫາຍຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ

ໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ 2019, ທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ສະຫາຍ ແສງເພັດ ຮຸ່ງບຸນຍວງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ວິສາມັນ ຜູ້ມີອໍານາດເຕັມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ […]

ສູນກາງສະ ຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ 2019 ດຳເນີນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ, ພິຈາລະນາ […]

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຟັງ, ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະຮັບຮອງເອົາ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຮູບເງົາ

ການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທຶ່ອທີ່ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ 2019, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ແສງນວນ ໄຊຍະລາດ  ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຮູບເງົາ […]

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ.ເກົາຫລີ ຄັ້ງປະຖົມມະລືກ

ວັນທີ 27 ພະ​ຈິກ 2019, ພະ​ນະ​ທ່ານ ​ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ  ໄດ້ນໍາພາ ຄະນະຜູ້ແທນ ສ​ປ​ປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ​ສຸດຍອດຂອບ​ການ​ຮ່ວມມື​ແມ່ນໍ້າຂອງ-ສ.ເກົາຫລີ ຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ທີ່ນະຄອນປູຊານ, […]

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ວິສາມັນ ຜູ້ມີອໍານາດເຕັມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາ ສສ. ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບການນຳຂັ້ນສູງຂອງຫວຽດນາມ

ວັນທີ 21 ພະຈິກ 2019, ທີ່ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດຫວຽດນາມ ,   ສະຫາຍ   ຫວງບີ່ງກວນ, ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ  ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ສະຫາຍແສງເພັດ ຮຸ່ງບຸນຍວງ […]

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຟັງແລະປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ພ້ອມທັງຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົ້ມລະລາຍ ຂອງວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງ

ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 26 ພະຈິກ 2019 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈາກເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆໄດ້ຮັບຟັງ […]

ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດ/ເຊັກ ສຸຂະພາບຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປີ.

ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ  ຈັດຖະແຫລງຂ່າວ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ລົງເລິກດ້ານສຸຂະພາບແຮງງານ ທີ່ຫ້ອງການປະກັນສັງຄົມ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ພະຈິກ […]

ການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຟັງ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍະກຳສະບັບປັບປຸງ

ການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ ທີ່ຫໍປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຫຼັກ 6 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ແສງນວນ ໄຊຍະລາດ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຟັງ ແລະ […]