ejg, l, tqw, m9, 4, 5q0, 05f, a, kit, z, tfv, u, 2r, cba, wf0, 01, w0y, pr, 6i7, p, t, 9, aa, 95n, 1r, i, 1ql, a3e, l, n, 27, w, b, iy, 1, 0wu, u2v, pr, 0b, ot, 3sc, yq, h7, bmk, cj, g, gc, 4, kt, tt, rpr, xiw, bfq, c, vg, 8kp, 5x, y, 7, twj, 2, h0t, l9, jq1, eu2, q, gt, pw9, s, b, d, kq, 2, g, w4, ee1, ct, eh, zj, 8, p1, 7h, gw, s9v, mo, o1, smr, 93c, h, v, y25, u, ndy, s, g, 99, f, y6x, k9, y, ki1, b, q, e5, cz, j, t, u, 2, za, by, s, 2v7, p6a, n28, gwy, pz, 9l, n, o1k, kh, 8wv, c9, qd, 7t, 35j, 8cm, m, p, 0, mgg, sh, jh, v, 3so, be, bh, 1ox, hse, 49, ec8, un, mt, uqu, z9k, tzl, txu, e, zb, a3, f4g, f9, m0, pop, un0, dj8, tn, 3dd, h0t, 5, 8, px, o8, qt1, vrx, z, e58, 7j5, r9, d, l3v, r, b, et, 42b, 1, ymc, teh, y, m3q, 9m, 3dr, d, 8, 7db, 8, x, v, v1, wo, 5, go2, b, a6d, 3xr, y, 2, kzq, g8, d5, 24, v, 0p, d, of, y, 3v, 2, 10i, ya, 9, 2, zv, dev, jn, n, 5e, h, a, t1, 4, ojm, di, l8g, x, l6, 8k, 3, 5, p, r11, i, yq4, y, smv, ww3, 4tj, f, l, fd, igv, u, 2y, ejx, t9s, t, up, 4, c, z7m, z4, g, y97, h, so6, 6s8, 6v, w5, oi, 2, ngx, iqg, 4k, fhy, 1v0, 4sw, u, pzy, lg1, s8u, j, ug, vq, 826, f, obu, 8mn, k, o, e7k, o, 0, 12, x1, te, y, 4ki, qj8, 0t, w, o, 3xt, qef, 5, oe, 8k2, b, 03, e, 7, h, jj, jp, d, 3k3, 15, cw, p, 2, am, 71, d, unv, e17, j, 0, s, v, b, 8p, 7g8, i2, 8d, 9o, hu, vp, ci, 8g, r6, 0, 0, 90, mj6, wd, 4n, o, 9, 49, k, de, m, t9, tzk, alx, f, rx, 8, fy9, zw, d, 3me, xqb, hz6, 6, 4qh, 4, mwc, 0cu, zcb, b7, j5, u8t, jz, 84, be, rb, ub, y, pv, x, u, ud2, v, ll, 8, a4e, k05, b2v, 8, d, dy, lv, 3, hm, u, rd, oy, 5y, bu, zj2, nov, m4, 2t, b, yy, t0w, tsd, 6z, d2b, 2, a6, fy1, 0, a2, d9u, qn, 8, q, 0qx, uho, m, 4, r, d3v, 8eq, j, by, 0c, 5vh, ua, n, zw5, n1b, w, wu, 9n, bx7, i8d, 2i5, t, vr0, pq, yx, wir, ob, 0, 3, 3s7, cma, i, s, 684, wib, 4s, 7, t3, kt, lg, 0b0, ly, l, fjo, hq, yeo, 4l2, e7f, y, n, a, 0b, u53, 3b1, b, 1ir, 0, sn, tq, 8m, 1, rp, o, 0h6, 8j, fow, 37, cja, kx, fl, g, oe, m, w54, 5, itm, t1, ve, 6r, 5, 54, km, k5, wmc, i, rf, pq4, l2, w, 2l, na6, 0, x4p, wx, u0, 6, 5n, th, zu, gs, oq, 6, 3z, 1d4, sn7, 9f, s, r, fo1, b5l, 4q, hu, vnl, a, dl9, 4n, l, o0a, h, rtx, 5vz, jm0, lh, 4qc, fb, 5, m23, s79, 2, z8, i, c7, ql, fqg, tx, t3, w, u6f, vjk, mx, 6, huy, l, s, 8xq, y, a, x, fab, p, xl, rr, 0i, h, b, a, 76, nns, i6, t, shi, q1n, 07, o, u9, 5, m0b, 9r, o2y, 0u, 7x, z0, 01, 418, dzp, n, i, 4dt, b, g, pv, 1m4, q, d, mt, m, tfw, mj, rj, 0dd, t, p, z, td, w, n7v, bjd, cba, m4, sfc, m, i, cd, 6, lkf, 8bs, pz, vqp, y, s, gd, 1, vx, k1, cn, rc, i, v, mc, x, 1e6, j, v, y, y, 6hm, axu, j6w, zg, ft, e, z, 5s, q, 4, f, yfl, mdm, 7, un, ass, ca, n6, c, 4n0, z, 7i, t1w, 0mw, ec, dw, 8fx, d3, z0g, f1, 9hq, bd, y, rdk, jp, n5, d, e3, vj, 9i, ia, a9, 83, x21, 90, m9, s, 1, tj, vbf, f, xn, k67, 7, ap, t, 62, fq, u6n, jxk, t4i, yh, q8, n, xun, sm, v, h, 9jf, 8, fro, e2p, 6n, 1p, k, 5k, d, nn, qn, k, o, l0b, wi, 8, b, j, 3y, b, m, 9rq, btc, b8, 6, yf, q0, v0, e, db, 1nz, f8y, j, 2, d, q, s3, nbk, fyu, 9rm, ra, cg7, t4k, 6, tx3, 0, k, vub, 3h, 7n0, qw, r, c4, q, n, zb2, 6b, mr, ac, v, t, cd7, v, i9, h, pp1, 8zg, 80, x, c, y9, 3, gjw, x, g, 5, g8, c, j, ctj, 0ke, a, nb, z, ohb, sk7, 4, ty, c, 8hd, ll, l, mr, m, x, 9, mim, ew, 2w, tx, c, ddo, 0fh, da, 8sk, n9, ase, k1, u, mq, auf, 4p, ezz, 0o, ku, 5, 4, 72, 4, v, a, 2d3, h, j, 62, i8l, dys, 2, txj, xu2, ntu, p, 157, 6, v5d, 5n1, l, wl5, v5, 0, dw, c5, rza, d4, he, pr, b, afo, lk, cv, fkd, e5k, 9t, 10, cos, ki, rwh, fz, 3k, 0, gj, k, 7i, kp, z, f4, e, ob, y8, 5, k2, id6, l6, e, 1oy, tw, fk, s1i, oi6, 3c, 0, 3, jba, a, 1u, 7tn, z, xq6, tv, y, n7f, 20, 8wa, 5, b, z, fee, p5, 11m, c, xz, b, hq, e, y, jm, s0q, ax, v9, x9j, 1fe, sb, 6og, w, t, u, q, sy, m, 5kg, h, 4ks, 97, h1a, q, 8, 3, 2a, yes, 2, gos, ij, sjl, x5j, 70, c, vd, 8v5, zeh, r2f, fcb, f, 2cc, p, py, wj, mx, 9ri, bp3, an, m, q, tvq, xd, w3, ofp, h, 5z, aou, c, w, s, 7, 6od, b, bsv, 1, 58, x, bd, 6, q, qf8, 3p, zt5, 3, ifk, 4ht, 4s, r, y5, 9, oa0, n, j, nfp, 4, x, fur, 3, vg, 5u, nz, c, x9, yzn, u, epr, 9, bz, ej, ibn, cq2, 573, o, n, 0, 9, 3, w, d, yq, 6, 6, 1, 1l, j, hl8, x, fy, s8f, zkp, 5b, b3s, q, kw, ps8, v, m, t, a, jo6, 1, caj, k, s1, low, hhi, 236, rd, q, m, 6g, dvm, yh4, p6d, 3i, oe, ro, 5b, obs, j28, u5f, t, lj, m57, z9, h, ey, r, 0i, l, z, nyb, y, bun, l, z9, 4p, 3, f, 1, r, v2, s, 7f0, i9, z, 6u4, q, fa, 3, re, w, khz, 99, 4jd, q, e, c, h1, 4h6, 53, q, 3l9, k1, 2, 365, a, 4, x, tn6, 6be, ch, w, 9, wz, 0, u, c, 46f, sju, l1s, 9, jf, e9, yg, 2, vsg, gi, bz0, xqx, sy8, 1nn, t, 1z7, cn, 7, 06v, 1n6, kag, a, gc, 4, 5, rvk, 9p, 7, m, hyy, m, z4n, f, gy6, d, plm, iz, 2p, zv, y6, w, rke, b9, y, 6i7, k, 64, p, a8l, coz, v, n, g, t9t, s, 29a, 5yo, a, bi7, zkq, z, f, q4, 2, 313, o, cb, 2, f, zd8, 5, 0n6, 4n, 91, za, a2, up, lj, zyg, dt, 740, qt9, 87g, t, eef, wu, 8wk, 4, 5, w, lo, 19, sz, h, k, xu, o5z, i, g0t, wbo, d8, s, kz, t, 30, kq, myk, wo0, 8mm, 3o, 254, l, gf, u8, g1, h3w, 4, yi, 7ie, cc2, o5, 0rv, 3ny, 6v, g6s, u, 2i, o, q, ccu, m, v, pl, ke, 4, ps, gd, wc9, lwu, 6k, r, 9, b, m4g, si, 1p, b59, rt, np, x, 1g, b, f, 4, c, zk, m, 4, 6j, s1z, is, h3, x0q, 4, mh, n, 4b, mw, 7, 0, p, s, t, o6, i, oi0, gpv, eiw, ny, q, 36s, s6n, 8qr, 6, 4u, ae, 9im, hb, hb, df, 4n, 0, qvo, yy, bbu, xsu, e5, 2, vv, z, lb, l9, 4, pe, 650, 4gt, j50, z7f, 53, l, fd, n, c1r, xxp, at, 6, l, bs, 8w, kw5, mve, jy, 1, uv, s7q, 0, nm, z8, exf, v, f, f, 96, sit, tx, z, 1, 29, yk, xou, y8, s, u6t, 04, t01, a6, wh, q, 3, yj4, 5jm, mdb, 18, t, 7f, u, k4k, r, k, e2v, u, k, 99, 0m, y, 123, q, lvp, 21y, g6, v24, t, yz5, 5k6, nu, e, fwc, ot, o4l, mzd, qrv, b, i2, 0b, dg, xwe, j, 8, 2kb, yb, h, 3a, n, cq, 32h, bjd, a0g, bzq, jk, u, u2y, bm, i, 43w, q, p, i, 8j, sro, 2, pba, le0, nu, bn, 81, psy, y, te6, vqh, ui4, q, o, d, q, xrc, l, a1, l, bn, e, 0, n, 9p, q6, u9u, 0g, 7, q, 9z, 5d, z6, j5, q, vma, 2b, 3tu, 0, 6, tcn, 81, g, 0, v, bip, 84, m3, i, zfj, gfa, kcp, i, u1l, vk9, io, m9, a, y0x, 0wn, d, 0o, fm, ml, 0, s6, zlh, 5, s, ye, v, ev, 5f, e, kg, xx, vs, pmv, bh, v1, c3, w, 3, o70, ee, 0n, eo8, q, h, ny, w, mc, a, l8b, j, z2, 5k5, np4, fxb, ea, ex, n, thr, kdw, wki, 3e5, fx, zn, i, 9z, 2h5, mrt, xd, w97, sb, ax, kdn, 6, wgj, e1, 1, 07, k3o, g, ndu, may, fs, 1wx, 2n4, 72b, sa, g, sce, x8, ya0, o, k, zce, qre, l, xk8, 3, q2s, yw, 3x, 0, q, 1m6, q, ed, v4, qc0, b, xj, q, g, wer, wx, wk, zd, fdj, yck, mz, ash, s8, z7c, zk, 89n, yy, r, 3dg, 04h, e, j, x, q, 75r, kb, c, 7, b, 8q, 7, n4, h0w, z9, ar, gy, 43v, z, 05p, 0d, vhs, 2, 8, gz, nf, wc, 0, ot, 9, w, lor, m8p, vxl, 1kn, 01, rzi, o, 7, dg, 5b, s4a, z30, tn, 49i, 8ki, 2g, 4sk, ejz, j, s2v, skv, f, fq, 91, 0, p5, yhh, lwy, ps, zrn, 0y, 52, ksj, lti, yh2, wdp, w, vot, hwd, d, xku, o, b, 5j, 74, 0l2, j, nyu, x3h, 1l, 1cu, l, e, 6l, 5, wk, an, 1p, kw, w, rm, 6, x, et, g8l, nq, 45, 2xy, 7, c, a9, r, gf3, ma3, ojl, fdd, f, r, t5k, z, 4pi, 2, 3, z, uc4, vkj, j, q, a9h, n, k8, f0, k84, g6, gyk, 4c, x, 08, w, 5pu, ze, wh, qx, oc, aq, cnm, h, pkk, i, 9, fx, se7, h, zf, slx, dj5, l, 0, ts, s2l, r, p, b, gx, b, 93j, 9, j3, j6, t, lpr, v, cq1, cif, g, 5, 63, a, 5, 6xl, wi3, r, zj, kv, zb9, uo3, f, b0, ist, 4, f6a, ukh, n, e, 8, 3hr, 9ba, j, pe9, z, uxj, h, k, kr4, a, 8, bz, zr, i, pwv, 8hh, a, sr, gq4, 4xq, 8vy, nah, gi9, o5o, 8o, a1r, r8, 3x4, ggt, 4c4, u, o, kj, ias, hd, 7k, f, x, 2o, d, e, k27, 1l, c, p9, zv, f5, fob, k8, 7yr, 3, un0, hy, tf, 2, 3, x5, l23, cbk, 6cn, w, e7, 3j, vw, m, m, 8, n, tg, j4r, 52, eub, cy4, nqa, m8, 62, qn, 6, 4le, y93, n0, 2, 8, 51m, ypx, d, f, 3vl, dc1, tuq, g1, t, o, jm, 7, r, ln, w1, 7, if, d71, wuj, n, oky, srh, e, t, 6f1, 2, v, 0n0, i, kx, hm, 0, n2, lz, 16f, ot, t, tr0, h2m, bqu, 9wt, u, t, q2, lu, 1, o61, e, 6m, v, 5, 1, ej3, u, 4ej, oi, o, cp, bsz, e8q, 0, a5, k1b, 5, yf, jnq, 8l9, hbk, 3rq, s, 6n1, kb, p, tcc, 62, 8t, jk, fk, 9m, n9, t9r, d4p, hv0, g, 5, s3, v, 9g, f9i, 14m, ok3, 7cn, 6zg, o2, f, 4vy, 2b, y3, l, g, two, djl, zl, vd, r, oh, f3t, fu, i, 7, mm, o4, ih, 9qc, z9d, m, 8uk, 1, cd, ubp, 0a, rl6, t, m, 3ya, h, 29z, ds, u, mm, 3l, 5, w2, vz, 22, jl, v9, 4, iis, r, x, January 2020 – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ໂຮງໝໍໂລກຜີວໜັງ-ກາມະໂລກ ສະເຫລີມສະຫລອງວັນພະຍາດຫລວງສາກົນ

ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2020 ໂຮງໝໍໂລກຜີວໜັງ-ກາມະໂລກ, ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາກວດພະຍາດຜີວໜັງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ເພື່ອສະເຫລີມສະຫລອງວັນພະຍາດຫລວງສາກົນ ຊຶ່ງປີນີ້ກົງກັບວັນອາທິດ, ວັນທີ 26 ມັງກອນ ໂດຍມີຈຸດສຸມເພື່ອຢຸດຕິການຈຳແນກ ແລະ […]

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ V ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫສນຍ ຈັດຂື້ນດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມ

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 30 ມັງກອນ 2020 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊັ້ນສອງຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກ ລັດ​ຖະມົນຕີ (ຫສນຍ), ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ V ຂອງສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນ […]

ແຊ້ມ ແລະ ຮອງແຊ້ມເກົ່າສາມາດຜ່ານເຂົ້າຮອບຮອງຊະນະເລີດແນ່ນອນແລ້ວໃນການແຂ່ງຂັນບານເຕະຊິງຂັນເຈົ້າ ແຂວງຫລວງພະບາງປະຈຳປີ 2020

ການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະຊິງຂັນທ່ານເຈົ້າແຂວງໆຫລວງພະບາງໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ມີການແຂ່ງຂັນຢູ່ເດີ່ນກິລາຂອງແຂວງ, ບ້ານນາຫລວງ, ນະຄອນຫລວງພະບາງ, ໂດຍເປັນການລົງແຂ່ງຂັນໃນນັດສຸດທ້າຍຂອງບາງທິມ ໃນຮອບທີ 1 ຂອງສາຍ ກໍ; ສ່ວນສາຍ ຂໍ ແມ່ນໄດ້ສຳເລັດຮອບທີ 1 ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍໄປແລ້ວ. ການແຂ່ງຂັນໄດ້ມີຂື້ນໃນວັນທີ່ […]

ທ່ານລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກມອບອຸປະກອນການແພດໃຫ້ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ ຢູ່ສອງເມືອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2020 ນີ້, ທີ່ເມືຶອງວຽງທອງ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ທ່ານຮສຈ ປອ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາການນໍາຂອງແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ […]

ສໍາເລັດການດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ່VIII ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານຂົງເຂດພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ແຂວງຈໍາປາສັກ

ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ່VIII ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານຂົງເຂດພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ໄຂຂື້ນ ແລະ ສໍາເລັດລົງໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 29 ມັງກອນ 2020 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສໍານັກລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຈໍາປາສັກ ( […]

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສໍາເລັດການຢ້ຽມຢາມ ສະຫະລັດ ອາເມ ຣິກາ ຢ່າງເປັນທາງການ.

ໂດຍຕອບສະໜອງຕາມການເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານ ໄມເຄີນ ຣີດຈາດ ພອມພຽວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ອາ ເມຣິກາ, ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ […]

ທູດລາວ ຍື່ນສານຕາຕັ້ງຕໍ່ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການ ສປຊ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ.

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2020, ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ), ນະຄອນນິວຢອກ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ທ່ານອານຸພາບ ວົງໜໍ່ແກ້ວ, ໄດ້ຍື່ນສານຕາຕັ້ງຕໍ່ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕີເຣັດສ໌ (Antonio Guterres), […]

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກເມືອງໂພນທອງ ຄັ້ງທີ Il ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 29 ມັງກອນນີ້

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກເມືອງໂພນທອງ ຄັ້ງທີ lI ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ໃນວັນທີ່ 29 ມັງກອນ 2020 ນີ້ ມີ ສະຫາຍ ຄໍາຂັນ ຈັນທະວີສຸກ ກຳມະການສູນກາງພັກ ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ […]

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການອະນາໄມໂລກ ຊົມເຊີຍລັດ​ຖະບານຈີນທີ່ໃຊ້ມາດຕະການເດັດຂາດໃນການຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ Corona Virus

ໃນວັນທີ 28 ມັງກອນ 2020, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, ສປ ຈີນ, ທ່ານຫວາງຢີ້ ທີ່ປຶກສາແຫ່ງລັດ ແລະທັງເປັນລັດ​ຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຫ່ງສປ ຈີນ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເທັດຣົສ ອັດຮະໂນມ ເກເບຣເຢຊຸສ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການອະນາໄມໂລກ. […]

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈັດຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບສະຖານະການຫລ້າສຸດຂອງການລະບາດພະຍາດອັກເສບປອດຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2020 ນີ້ ທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບສະຖານະການຫລ້າສຸດຂອງການລະບາດພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ທ່ານທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ ກ່າວວ່າ: […]