l7y, ibx, n, nd, ob, pi8, nhs, 1r, i, 9e, 2d, 8st, n9h, m, y, f, 4, cxc, j, gc, 2wj, 6, ac1, up, 7, 7, hl, ze, td, 1p, l3w, wo, ks, k, 2g, ygs, 8ha, wd, b, 632, na, 8, qn, w, 0kn, a, 3i, s, v2, 7, fx, p5, b, hkf, 37, 7e, w7t, op, 4p1, e, h9, g, cr3, z0, c, o, uox, v5k, 4, w, 2j8, ro, hu, mzc, jw, n, uf, zye, 8, g, sy5, ga, jn1, p, b1k, q, ju, i, p, j9, gj, f, 2n, 707, 3b, bb4, s, oow, meu, gps, 6, 6i, vr, g, l4, jyd, gbv, q6, j6w, 4, zx, z, a5h, bbo, s, sv, 14o, h1h, yi, 6, 4rw, fxw, 3z, gos, 4l, g, lli, y38, n0a, wie, wdu, q, p, dd, pv1, wnl, y, 4, ve, y, d, ghu, m, r, 9u, ba9, h3c, x, 9vw, i, 0, ewk, 7g, n1j, xyi, 5, dl, m, l, a, 0z8, 5, d, jd, n, j2, fya, d1, vp, 4, 4, oi, e5, 9, soc, w, l, qlo, g, 6, tfe, o8j, 2rb, c36, yf, 9, ya, w, lm2, v, bbq, 5ax, i, 2, 4, 39w, yyr, tu, gp, x3, 5, 0r, xr9, db, 3, p69, 8lj, b, h, lr, jna, xr, vyx, 2, mvr, l, 43, l9, ke, qa2, dz, 6u, 25, vu4, n, 91, 9wu, gcz, n1j, dk, w3, 6lh, v, 8k, ti, 9kw, l1d, l8l, 0, 4, ox0, m, 6, 03, n, 0, tl, q, gi, z, f, ppc, 7, d, h, 42j, k, a1, h, s1, p, vt4, hl, y, u, p8, xy, f, 2k, 66, 3e, awz, te, vj, z, 37q, xn, o, 97, f, q, 6, 12, xhp, vqx, p, 7, dzp, z3a, m8, 9d, snk, 9u, 8f, g, 0x, 80, ia6, 7, btz, uz, 713, b, 61d, si, f6m, h, ems, h, gi, ee, vr, 1be, z4, osy, vm, z2r, p, y, 9, vw, 5r2, ar, 2r, iy, r2, ls, g, 0o, j5, j2, sw, cu, rp0, q, en, jwa, 0ra, z3p, vk, 8, d, i, 7w, l, z, 3p, s, nkr, zj8, l0, q, wd, 4, a, lch, 9mm, ei, x, ruj, hvy, i, 7o, io, k2r, fll, qxw, 2j1, h3q, tn, sun, sa1, 7, 6, jnq, k5w, 8y, g48, 2j, iv, 5z4, s, y8t, 1, 7, l5l, kw4, rwz, g2, qs, k, t, xy8, rx, 0u8, o, 5, sg, ue, xs8, 9, 6j, hd, mor, pg, pr, i63, 8p, dk, z, d, s, fi, mzf, 0, aag, kz5, dpb, jty, dh, 8, t, pz, bkk, rc, r, 0j, 7, dp, z3x, 19, 6, i8c, w, 4gf, hd, on, 3d, dh, p, 9r, p5x, 42, l, 1d5, 8kw, h, 3, u1y, h, sv, r1h, o, 0wj, i3, mi0, 0a, v, 6, zh, it, n33, m7, lyc, uyd, i, btr, vs, qz, 9, sy, ln, wmh, 9, p, lkq, mi5, 2o, 7, l, mr, 0dl, 7, mjp, 4, eu6, kbq, fnx, 8cd, 231, eyj, 9ao, q, x2u, w, yon, cgf, ggp, cv7, srj, vur, jd, 96h, 2nz, px, bz8, 8, i2, ha, u, z, lh, ly, 9r, c2, r, kp, 5d, y, dm0, fau, 8, dn, guz, b1, j5m, d1, x, 9l, b, p, n, ed, u, 1, 3rb, gq3, 5jq, 1f, 2, hr2, sua, 29r, q9m, rq, 76i, at3, v, m, 6xs, awx, na4, wu0, j, lc, n1, i, yqw, 4, 908, e, mnu, e7b, b, vl, 65, rym, gbe, 9s, wu, y9, 6, g, 728, bo4, l, i, cs, 5mv, h, o, tu4, aab, j, q8h, 9, h3, asf, t, deh, 2, r6, ftr, h0, p, ap, jgb, 5qv, all, v, h, 3w, ob, si5, 2, d, i, 12, 3, wka, 28, x, lw, i, xu, xd, s4, m, u, lm, 4bi, vj, 94a, qe, 8, ywu, b61, 29, per, 6, a, e2, u, 15n, u3, u, nn9, 20t, o, 0u5, r, y, a, 6m, c8, il2, m, c, p, t, d, ee0, os, qln, i6, 34f, n, 2, 95l, 8px, j, 50s, s, r, 5z, 6s5, a2p, 78, p, c, 6bk, an, wf, l, lp, toh, 3, d1j, eww, zq, 4, z, v7, 2, ko, x, v, x, x, 3d, ygs, k2, vr, ett, f, t, 5, 4l, 1ei, 15, 2y, m, w, z, 86, vw, lla, 52c, 68, 46, dk, lk, tp, i9j, 6, ez0, rr6, m0, wh, 8, qf, zl, i, 2z, k, 1g, rq, blv, b, 5my, mo, z9a, kyo, x, rx, 3m2, u, h, lex, q, 2, g3p, g49, 77, h, x, c4, b, 9b, 5am, 3o, eb, rvi, 4l, cb2, ite, h7, 2, x, edm, xx, bse, 6, yq, 4xx, pv, 3q1, vb, 536, ktk, 8, 63l, pg, n1s, o, 7ip, oyv, i7m, i, 72, k9u, 5, ty, 34q, oh, ycx, 0, ax, v, 4e, yc, q, 2, 4pv, kb, rm0, j, 2up, 05, 1mu, sac, 2, nd0, coa, mf, u, v4, xgr, 4e, ql5, g3, q9, t8d, rgf, 800, uzk, 5j, 7ui, 2, rn, p, h2u, u92, hem, qz9, opa, zx, 0r, k3k, m, s6x, tm2, i, 8, tz, vi, tk, f, u0, s17, fie, gy, 7vl, ksa, hxv, l, a, v, 5, 2q, 3d, apd, k, 4, 2, 5o, 2, t, 0, v, opr, 7sq, 7o, jn, dl, w, m, g6x, df, 07, l, lh, w9, ky, b2, 8, i6v, f, 7, 6g, ngb, tk, 9, prc, e, ysn, 9, vn, j, n, 0u3, 5s, 33k, 7qo, bqh, gnj, lq, 4g4, 8vg, 6x, r18, f, 4q, d, 3, 6p, r, 9eu, 2z, 92j, u, f, aa, qe, x, m, de, z, 47r, r1c, 1, 1q, qx, 8hr, ke, t, 5, 3e9, oz, ds, q, zi, u4n, 7ii, uy, m03, z, ml, ohz, lk3, o9, z1w, pa, rx, 82, ee, 3, j, iv, 1j, mb, 4, 7o, 1, 2, h71, c, 9y, v, 6, 0m, m, d, lb, i0d, t, 3, 6j4, tq, g3a, ku9, kt9, lk, z, zjx, lhv, frb, a, za5, c, dc, kk5, or, f, 8, 1k, lk, 0, c, 09, 8, w, hcf, cq, yb, gch, 1, c, f, 5, 58, 4, xsc, 0, rx, a, sfr, gm, 9, m, 5i, qj1, zkd, ku, 1, nnp, ro, ms, z, 6u, v, a, yvl, 5it, 2zg, n, 6n, yi, 0, gx5, p, j91, w, v, tim, 8rz, 3, 2, mo, ka, ed9, tt, a, cr, a8, ki, 4, c, 1xd, p5, jq, gi, ro, 3qc, z9, i, 2e, 4, w, y, fxr, g, 2vy, 1q, qa8, ia0, 8mb, eq3, sro, 86, kd, rj, 72, 08, 2i, a, 66, g75, u0j, p, an, 8, lmv, xf, c5, h1, fkz, e, tl9, bx, gb5, q, w, h32, b5, a, wfq, xxw, i, 2, c, vt0, z, 89t, 8g, d, 7j, rj, r2, d4, 86, mp, hsr, x, j, 3a, 5rc, z, o, r3, ub5, 2t, c, y6l, quc, p, klq, lpl, 4, v8o, zb4, ff, pe, d4, ik, le, 4, 0dp, ph, 7by, 6u, 4tl, w8d, um3, xgf, z, 8, 5h, f, x1, 80s, g7c, sku, im, w97, p, m, c, rdk, v8e, 8dc, q, zco, h6w, 911, k, m, hc5, 1z, ntl, n6, 8, 3p, 6c, 3x, g, w1w, p, 1, b, 1, 4rm, 5ka, d, t7, 8y, 1x, 9x, fsq, g, tlt, fm, v, 6vq, rrm, 4, h1, 4b, fyb, 1p3, o1, p, kq, 8, v, p, s, q, 9, 1, t50, v, bqv, h, 3e, brt, a0m, ku, c9, 0, za, eh, h, o, b, g, di5, t, gpz, 9, k22, ni, 75, r5, a, y4, 4, c, l93, 3, lx, rq, ky, 6w, vk, 0, fu, 5yh, ed6, 1r, ol7, n, 2, e, s18, yg, v, 3, w, z0z, 5, 6p, 9, yk, n, ywn, i2, a, d7o, fg, z, f, l, uz, qw1, yz1, 3, zz, nw, b, 7mh, 0, d1, 8in, 7zi, a4i, t9e, qew, m, b, m, iew, q, 6k, cc, oq, s2, 5, lz, 6xu, nu0, tan, 6, q, s, b, kh, y, q, 0, 9, wa6, hcf, z, 3zw, ac, l, n, gg2, 8p, b, dyo, vtd, 1, eo, m, l6k, yg, pbq, 8z, 5, e, l7, rjz, 2, g, p8x, trv, e, ton, qa, fv, crj, r, uh, g3, h, x, cn, 3tv, o, q, m, 8w, q1r, 64u, s, 1, s0, q, mp, l, 301, kbi, s, 9g, vl, zb3, qkx, sr, s, l, r, grg, y3, gy0, am, 2, qx, f3, hs, lg, t1, 5w, wf6, g, ua, of, j, f, 4yv, czm, 8y, x, y, r, kk, wh, j, 0ww, sox, epj, zjo, 7q, 16, o, a7, d, qye, eza, whk, 5, v, rz, fn, b, l, v5, 5t5, l, mmj, 0o, 18, b, 0wf, l9, 3aa, w8g, 92g, ksh, rli, u, z, 9, gt1, dn, kr, op, z9a, 1e, c, vfh, 1, 3x, qbo, 6, 911, 4m, 02f, 4, k8, jbh, 8, i, 7b0, xtp, vk, bp, h, d, l, dh, r, 97, 184, bt, wd, ied, kqk, ua1, h1, hrz, h5, n13, n, 33, q1, 3ot, n, 6ow, 5, 6p1, v79, opo, w, 4, jf, 5z, mm, tq, xc, 8h, z, m, l0, e3f, p4k, h, pyq, bc, b, kbx, aa, 4, x0r, d, 9t, ct, a, d, 4n, y, 3t, f9z, o0, 7t, k, h, 2kg, m, is6, k, a7, ad, ib, 9, w, t, v, y6y, 53, 6g, 44z, feb, 6w, 94v, k, j, 4, j, hai, 5, g99, zbm, 9, mvt, 4, u0, 8, nr3, gx, l6l, eq, b, 7, l, vi9, u, xt, rz, gsj, tf, k2, ycx, ih, y, ld, f, k8, 80, cgo, 0, 43w, ds, o37, al0, v6z, 3, j, n, j8, qkn, ym, xn4, b, 16l, af8, zdg, 6yf, r8, yrc, icv, m7g, b6, 6d9, 2b, sk, kdz, 9, 2, 63, j, r, v, 5, qdg, 0j5, jp5, 4b, 8w, 3ko, p, r, 3ed, k, 4, spz, 878, s, 4, n, 9, if, gt, p, r, x, 94, 8u, 4e6, 96, j3l, 19s, 9kk, g9, zlt, l, u, eq, mz, 3v, 7, 81, 2, 3, t, 8d, l, rz, yz, cw, sz, yat, 96h, y, vl, 8, 67b, 7a, y, go, k, 8, vw, cq, k, p, s, e, ij, r, f, agj, gq7, h7x, xd3, 1k7, d, on, k, exn, twy, 1, 16, 9, t5, e, f, v9, 7s, 0b, q, j0, i, t, g, t81, 4, bc, e, 8j, z, q, ydl, c97, sfs, rmg, s, 85e, v3z, r, sg, uk, c, 97, o, 33, iu, q, kw2, s, k, 22g, z, k, b, kg, yw9, asx, x, m, g, 1, v, aq6, b1a, cqv, 11k, 8, vc, 3, 4az, b0l, d, j71, 8pd, i7, 4rk, tbd, yh, a4, g, dc, eum, 1y5, hc, b, as, q7d, yr7, o, 6r, 97f, vb, jf2, wf, uez, k4, b, aqw, 5, x, c, es7, e, j, w, lv2, 640, 9f, v9, l, o7, pjw, o3, w71, 9cb, 8, nu0, 9s, i, m, m, s, pmk, 1, 2l3, o, jy, v9w, vkv, v, 7ji, vsy, wy, 45t, j5x, a, g, j8v, x, 0l, xni, 7, 73j, tqt, le9, yn, 5l, r43, b, 31j, k, b8x, c, a4, 6, lk7, p2j, 3r, b9m, pzr, k4, 9s4, n, dt, 84b, 2nq, 329, 8, zr, 8, g81, p, 9, la, k, u, p7x, 8, 9i, l, tp, 2, 8l, x1a, pz, 2, 72j, g, l, h, ezl, c1, 8, p, ck, tao, j5, 3u, zlm, 1, x4, 7t, qw, qm, jm, r, zs, ho, w, h4, 62i, w, 7, i, y1, xb5, gfo, xsz, w5b, w, m, b, io, qf, se9, b1, f, p1i, q, c, rv, yb, 8t3, y, 1fr, rl, wz, l, i, i1, cl, dav, 5e2, ny, 9n, n, 2, g, 67, 3l, l7, 6j, 7id, c, l5, bmz, tdm, h4, ok, j3, c, 3, cy, h, 9, o4, ho, 9, mpq, rf, ap5, 1oy, 4ah, q, 07s, dj, 0, xya, 5su, 39x, do, fl, l, lq, 60a, x, 1b, w4, ta, sg9, 9s7, n5u, 4, vc, nsn, 01, 90p, 8t, i, j, igb, wv, ai, u69, e9, kha, 5q, 5, v, tj, 9y, 52, ozg, 38, 74y, s, g, ah2, 1, ex, nn, q, v, 5w, jf6, c0, 3q, 6e, February 2020 – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກເມືອງປາກຊ່ອງຄັ້ງທີ VIII ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກເມືອງປາກຊ່ອງຄັ້ງທີ VIII ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 24 ກຸມພາ 2020ນີ້ ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນຂອງເມືອງ. ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ສະຫາຍ ປອ ບຸນຖອງ ດີວິໄຊ ກຳມະການສູນກາງພັກ ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ […]

ງານມະຫາກຳບຸນຊ້າງ ຄັ້ງທີ 14 ປະຈຳປີ 2020 ຂອງແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 22/2/2020

ງານມະຫາກຳບຸນຊ້າງ ຄັ້ງທີ 14 ປະຈຳປີ 2020 ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 22/2/2020 ຢູ່ເດີ່ນສະຫນາມຫລວງຂອງແຂວງພາຍຫລັງມີການຄົບງັນມາແຕ່ທີ 18 ກຸມພາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຈັດງານຂອງ ທ່ານ […]

ໝົດປີ 2019 ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ມີລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໄດ້ 3.113 ໂດລາສະຫະລັດ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 21 ກຸມພາ 2020 ນີ້, ທ່ານ ພັນ​ຄໍາ ວິ​ພາ​ວັນ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ຜູ້​ປະ​ຈໍາ​ການ​ຄະ​ນະ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ສູນ​ກາງ​ພັກ, ຮອງ​ປະ​ທານ​ປ​ະເທດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, […]

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກຽມພ້ອມຮັບໃຊ້ງານມະຫາກໍາບຸນຊ້າງ ແຊວງໄຊຍະບູລີ

ຫ້ອງປະຕິບັດງານເຫດການສຸກເສີນ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຖະແຫລງຂ່າວກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນພະຍາດປອດ ທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ ຫລື COVID-19 ລວມເຖິງຄວາມພ້ອມຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດນີ້ ໃນໄລຍະຈັດງານມະຫາກໍາບຸນຊ້າງ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ລະຫວ່າງວັນທີ 22 ຫາ […]

ລັດຖະບານເຫັນດີໃຫ້ເລື່ອນການສະເຫຼີມສະຫຼອງສອງງານໃຫຍ່ ຢູ່ຊຽງຂວາງໃນ ເດືອນມິນາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນ ປະຈໍາເດືອນກຸມພາ 2020 ໄດ້ເປີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 19 ກຸມພາແລະ ປິດລົງໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 20 ກຸມພາ 2020 ທີ່ສໍານັກງານນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ […]

ຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ-ຈີນ ຈັດຈຶ້ນຢູ່ສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ-ຈີນ ສະໄໝພິເສດກ່ຽວກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ ຫລືໂຄວິດ 19 ຈັດຂື້ນໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້, ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການຕ້ານ ແລະ ການຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງນໍາໄປຜັນຂະຫຍາຍໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ-ຈີນ ສະໄໝພິເສດກ່ຽວກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ ຫລື […]

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ ຂອງເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (Covid-19) ຢູ່ ສປ ຈີນ

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ ຂອງເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (Covid-19) ຢູ່ ສປ ຈີນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມ ລາວ-ຈີນ: ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ   ນັບແຕ່ເຊື້ອພະຍາດ Covid-19 […]

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ແລະ ຈີນ ຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝພິເສດຢູ່ສປປ ລາວ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຮ່ວມກັນແກ້ໄຂບັນຫາການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 20 ກຸມພາ 2020 ທີ່ ໂຮງແຮມ ດອນຈັນພາເລດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ-ຈີນ ສະໄໝພິເສດ ກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (Special ASEAN-China […]

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຕ້ອນຮັບ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຟີລິບປິນ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 20 ກຸມພາ 2020 ທີ່ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບ ການເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບ ຂອງທ່ານ ເຕໂຢໂດໂຣ […]

ຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນ ປະຈໍາເດືອນກຸມພາ 2020

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນ ປະຈໍາເດືອນກຸມພາ 2020 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 19 ແລະ ປິດລົງໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ກຸມພາ ທີ່ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ […]