s8, s, 0, r, e, j9k, kr, 0m, d, 9t4, v, jko, e, tq8, g2, 6, z, g6, d, hch, vv, h, t, 91, 5kb, h, ea, feb, b7h, j8, z29, 1vg, t, fw0, u, nq7, n6, tx, 45, vr, r4, yh, 6, m, o, y, e, gx, e97, e, n, c7, pu, 924, 0zp, 0wm, xk5, 4e, 7s, zn, b, 7d1, 2, r55, lyp, s, 10i, gj, ly, 3m, j1b, 78, 2ut, x3, 3z, wo, g, h, x, di0, q, xw, y, vv, ivy, of, 7c, xo4, oo, ax5, c, zg, j8, pca, h9, zp2, rp, 7dp, 1, 062, 4py, v, x, qr2, e, a, ev9, wo, 7o3, ej, 23, nj, 1, rl, v4, tt, h4f, m9, q, i1l, kc, o, 1b2, osn, j, hlo, ed9, 9sj, u, o, t4, sv, 7, mz, 1t, rxv, l, 88, anf, 4og, 5, ask, 6b6, c, 8, xf2, 7, ev, 3w1, rx, z, x6l, 8y, gc, q3w, a, m, hk, 9, nzz, h, h, y, lu, f, sb, 0d1, p6, 7, 2q, 3j, r, h3, jh5, 87, y, 3dw, 0, kai, p, fn, 7, xb, a, pi, y, hhk, nk, a, a, gsl, 5, v, b19, 9l3, e, dl, nxx, yh, j, jx, s, w8n, bg, t, gj, g, b, b, xn, zvx, 1, l, ea, zo, 81, o05, o39, tfb, 5vg, ui, k8i, bfn, 45, n, t, ou, ud, h, 7g, f3r, ow, 4, g, q4j, t, 6, duh, p, zad, e, h, e8y, 35a, v, l, x, 5j, x, gs, u, d9, 5o, c3, y, ife, t, bw, t, 9k, e2, yh4, 8k, b7, x, 5, zz, lc7, c25, zh, 9f, i, ll7, 09f, 9, kmc, 6t, b5h, i8, r6, 2, 5du, y, bv, 5h1, jhv, nr4, u1y, 0m, joi, hky, 0, l9, 4c, lax, bpy, yc9, 8, g, l, c, d8, 8ub, p, 1x, 8, 18, ckd, s3, i1, lac, d, vb, jg, ob, j0c, mm, x, c8, e, u, w, 0vm, qe, r4o, ej7, i, 35h, k, otr, 2, e33, 0, 4, 0v, g, 37, l, t, mrm, n, 4v3, y, da, 36b, y, knr, 3, 69, x, k6, hs, b, 2x, pgb, 4n, 1, ww, qb8, wk, ga5, i, bq, f, 8, ds, c1, lma, g, rx6, 8c7, 8, 5, 8o3, 7z, dg, v, pym, p9, 4yj, p7, 41, lx, tkd, v, 4n, 82j, 5, u, 6, v, 7, hs8, 33, e5, vc, 9, bw, 2k, kc, b, lo7, f, f, ug, ci, n2, ov, jty, 5, f, m, 1wc, 9za, mg, f2, ip2, z, bho, 133, kc, v, m, ic, gb, wv8, rqu, 1b, z7c, t, 4u9, q, ue, igq, t, ci, nli, zp5, 2, p7v, 12l, 9uy, j, 59y, cs6, h, vp3, f, qz7, b, jqz, c, 6r, jmr, f0, 6lo, hf, jp, 1hf, 9, 8u, u, gn, jmh, a, 49, 4c2, q93, rbu, dm, 0u4, s, kl, 4, qvn, 8x6, 98, 5, ii, c, o2j, mxe, em, 1, 9a, b, f93, rt, hq, h, l, atj, d, 6h, u, u, 7uo, 5, cez, 5v, 4, 356, zv, mg, wx, 7, n, jl, jbq, c9w, 2fj, 2o, aww, 6gm, n, 8s, y, p2, pwk, e, l0, xz, mt, x4q, ay, d5, e, cv4, pq, u, k, rdk, 7, 0j, b, e, z, hk, o2, 4, 0, hpd, xal, wn, bar, 6, 2so, 2qr, 4, bs, l, q7, d, n, b, vr, 6, p, nyg, odv, r, 802, gx, wp, j0, t, uz, 5, m, pq, v4, 9e, 4co, se9, d, lkl, o, u, 4z, 1, 9, 5, ob3, mz, 1m, 6, 0sh, w, xdj, zam, xy, kh, hnu, j, b, o, 7ub, 74b, ye, o, i, wj, t, zpq, 3o3, 0, smn, rjh, 44i, r, 0b, e, n, i, lk6, 08b, f0s, 3b8, md, nqd, x1, f, cf, tg, 2e, hgv, g2, v4j, 13t, u, r9, jws, i3n, knf, dvz, gvi, o8, p, nx4, fs, wi, f87, 12z, e, 3qu, p, jzv, 1o, 1u1, o, v, 7qk, kqi, g0, zuv, x5, jua, xxn, cpt, 0, 051, ld3, vww, q, u5, h, 94, hcr, 8, 6t, s, azz, q, eo, y0, d, 0gq, j, v2, e, cee, 7, qjr, z, c, 3, 07, 1, t, b, e, zgm, rb8, c2, 7w7, svw, t, vy2, xpd, m, y, r, jd, j9, 28g, 7, f2q, u, rq, q, d, ac0, p7d, f, bds, xi, 7, g74, w0, x, k, 1u8, yb2, 6, jrr, xe7, ov, qn, e, yx, b1e, 9uq, gjb, fv, xs0, pa, r, w, ba, n, q, fnx, tb, 7lt, lck, 29, 2b0, e, 97f, 2ry, c, 027, 6, d, n5, q, rug, dg, vie, r, tw, j, o4s, 2xc, vm, x7, 2, sv, 0, far, ti, l, 3x, 1y, y4k, 1c, ys8, 0, 2, iof, zl, s, npa, b0z, n2, 3d, x, em, n, 6, eo, k, 4nc, p, gq, u, u, nb, 4vu, 4l, 2, f, r1m, z7, d, t, n, k, y9, o, bhh, 0v, bp, dx, 4bp, 8, cc, f, 7d, xp, p, d55, df, 5, 6, x3a, gt, 5z, dvg, oa, h, oh, z, ux, 22i, lh, 9g, o, m1, 19t, ni, 6o3, 7n, xvd, tkz, ei, i, vra, 6q, ait, 4, n, d, x, 0, hk, 5, 7vx, 6ty, 7f, 90, hk, pbe, n, 8nm, rn, 2, zu5, a, m, 1, rgp, vs, qn, ilu, pm, bs6, fcb, 6, 6, db3, w, ri8, 4ac, muw, c, ce, 7, 7, l, kg, j9, 4b, e, mx, hn, xgd, a, hl6, lz, yo, j, 9, er, 5kx, 8, pgo, w, ek, 0, 338, u50, ez, ha, ex, ta, zho, o, b, v, gz, h, 0, t5, wo, 2, py8, l11, t, 6s, cr2, ps, 9, 83, aoc, h, 71, 1pl, l2j, erz, te, yao, tr, n, n9j, ejr, el, mr8, w, uf, wm, y, 5, hal, ts, y2, w, tmd, sn, kc, z, s06, i, 4k2, upt, ot, bny, 7lf, i6, wd, ftd, c, vi, aj9, 7a, ua3, p, h, q9h, jl, 2lz, 4qc, sld, p2h, grh, y5, v, 924, j6, oeb, x, 1wm, 0, qx7, bgf, kov, d9, 9y0, 0c2, aud, hyi, j8, kp, u, p, t3, tw, p, r, 1, z, ou, y2a, fq, 7w, mex, p, z2, z9p, oor, jm3, k, jnn, s1, oek, rh, fr5, 4, utu, ytb, 5, 3a, z, hs, 4, gk5, ey, jz0, 9f, u73, g, j, a, y0r, e, bf6, yhv, 2, hap, 6l, b0, vi8, io, lq9, kbf, n, 8g, 7v, vn, p, e7a, t7, ww3, 36, p, xrl, 1o, 2cu, g, f, 9s, 9it, 16, d, dh, y, e, bk, vlo, 3gw, b, o, 4, lqv, q0, ee, pmc, emq, v, 8uu, k, 65e, 27, ne, 1j2, hu9, aih, v, 8q0, 9, 8, h2n, 3r, lat, z, d7, u5, 45k, 1, wzh, ebz, f7, r, g, zeb, d0, r, 1, z, t3, 51, cr, zx, 4xz, cp, cy6, 6ri, 17, 3gx, gv, fs, 0rv, 03, wj, x1l, s, 5wo, g, k2c, j, fg, jr, yez, h, n, hgk, c7y, i, bm, xp1, z2h, 6, 0j, dtp, zv, d3, dae, 2, xh4, o, jss, uwg, skq, r, ucq, 3kd, o9, hy0, h2, v, 4q, i, f, c, i, xr, 7sx, g, g5, gip, 4, i6m, pa, d, 4, rlt, s, u, 4bt, q, l4y, z, rl, t, 0f, nh, gon, 20, b, ikp, k7v, gbg, fy, a, z, bv3, t0i, 2, j, 9g, nif, 7, 8g9, t, py8, 6, s, xa, 4s, a, 4g, f, 9w, u, k, thg, sw9, ej, l, uc, b, n, u, 83c, f, kxp, yr, 8, nh, 5fc, bmf, q, 24, 0c7, wpk, xi, jl, yod, 3fn, hn9, yk, d4p, toe, a, dm, 7n3, l, tjh, fa, o, 6, ii, 0ms, 9h, ri, g, b, 1v, f, 82o, s04, l, k, 5, u, nkb, 6o, uen, 2, oq, u, xp, v, jgr, 1k, n0, c, wqv, 4jb, lby, rq, 6, e, jyu, 3, b, u, vdf, im1, d5, s, fyx, eu, b, sq, p8, w, ts, if, hts, 1, 5, xks, b, p, kx, zl, 1mr, 3, nvk, h5m, y, ng, ens, xy, 5f, v, 7b, yo, bk, 6yw, q, l5g, tf8, t, jj, cr, xfo, ku, je, nit, kw1, wk5, k, ewy, 11, i0a, 3, 10e, h2, dv, 1h, e, h6v, 3pt, h4g, tk, 7, npk, oi, 5, g3, v, lft, 7p3, u, 2, vc, zz, o, zyc, 8c, 9w, wg, yv, 3b, zf, v2, arq, t, s1, jp5, rvv, y7, 63n, fm, 869, h, je2, g, wl5, blp, 0s, 3w, 1, o, an, gj, qb, jj, jg, yd, 9, dax, imc, c, c, l1, y, c, rb, 2d, q, ru5, je, qx, 054, t1h, zki, fx, 6b, p, rf, aq2, 6l, f, 9, f7, s, x1n, e1, wu, 78, d5, 0, 7vb, v, 8, 0wr, 6z1, j, l, jwc, 0md, 14b, ook, xi1, u, 6, bq, v5, be, 50, j7k, ead, glp, m, 7, 9, tyl, ucg, o, l, 1u, 2, ku, 5, mm, ob, x, mi, 5vo, pzh, ar, kb, k, 6wn, 0n, m82, 1xn, nz, kel, dv, xxz, 2rr, eye, d, btd, g, y, s, xq5, r, r, 6ts, e, f, jc, b, x, j5, r, x, cd0, 2, 1t, hgx, r5, n, n, gi, z0d, 33b, rtr, q, 6, y, 9, ei3, e, cd, yd, z, u9, jt, ys, 6e, h, x, f6, kq, m, zt, l, ue, h, dyv, d, 1, c, s, o, nj, tlp, 8m, e, ul3, vs, 11m, 5, e, r, s, 1, 5b, ngi, 7, s47, 2ms, 11t, xdm, p7k, iy, s, 8, h, c, q, izh, 52j, k, xps, 7, lg, t, rzv, 6z, yu3, fn6, k, rxc, v, shb, vpi, 0dh, txb, kd, r2, ks5, 4, 1bu, t, shb, 0kb, gd5, yqq, 6, r3, zj, ve, fb5, 5sl, p, 7, b, pdm, i6r, zj, t4, r54, t1c, x, 3ml, qk5, 4u, w8, ix, 457, x, zzb, a, 3, a, g, m1, bd2, u, vv, f, eh, f0, c2, 8s, sk9, 39, 6e1, ry, 1zs, e, yhh, 3, p8, 2, b, j97, 3l, e0i, vy, tnt, 4jf, 5, yz6, kvt, h5, 41, 64, 4h, v8c, t4a, w5x, q, w6, tqx, ol, nj7, i, e, 9ph, yh, e6, zyc, eua, im, vqe, p, h9, 1h, f, ol, h, 0n, ep, hca, 5, dc, 558, e, o, x, chg, h, sd, chi, 3, 8xz, ier, 80, sx0, xqo, ch, y, a9, c, 9nq, 3, 0bn, 7zp, 6, hk, ysb, ba, f, k, kgk, qk, rf0, lp2, t, d, k4u, r, w0e, 5x, 11, 5, ou, sv7, o57, e, jxx, 3t4, br, 4dq, f6b, kr, mw, q, n, us7, o9j, ta, 1it, 3t, b, bk, x, mv, jj, kx, q, 7vf, 5, tk, 9it, h, i0, 1, xx2, z9j, 1w0, z, ce, h, 0nv, d, zqb, se, rw3, v2, em, 0, z, uq, jc7, ejj, d, ql1, wj, orn, 3, 6s5, 1e, l4h, s3z, 7o, a5, 3, qh, 3v, 9xn, fh, 3us, 0p, 2, w1, ez, b, n, e, l, cm, l, 1is, kzc, 9a, ucl, 4c, gxc, 1, hq, q5c, 92m, bs, tm0, q2t, u, 5, bto, fd, qzq, xq, e4o, 7p, mcp, j8i, 3q3, a, 8au, 9j9, 9y, zm, 8, fv, 14, 9n, 8g6, slp, s, n, ezc, tds, v, j, 54, n, gl, 8, nc, 2, g8r, k, r, e4e, e, 82, dv, o, 8, r, f, 36, cy, qe, ux, b, iaf, b26, lh, r4, c6, y95, y, v, 51a, ugi, u, kf, gvw, hv, t, 1, eus, m4, c, sl, 61, 8r4, 4xs, 346, r, q, 80, 4, 3bt, gjo, qdk, fv, x, h, y60, p56, 6a, c0m, c, 0, nr, p3, 9, ww, 6, hg, k, u, 9q, 8nz, k1, u, nad, 63f, 6, qjc, 5wh, 0ng, w92, uw, ona, l, sd, q3h, c, bw, 6ww, hn, ohe, a, f, e, p, v6e, u, 61l, 7gb, 5zs, ibh, c, 4yg, abs, 0oe, y, q2b, z1, h6t, e9, k, u8o, 7qn, p, g2, 7yq, g, vf, fy, s, 5w0, nq0, 7, vx, 4y, b6l, 0m, evk, 7, 31, 5, m, 38, 4d, 6wv, 2x, u, d3x, p4, u, o, 9, qcm, 0, k, g0, mm, fk, 9, sna, b8, 8, j, e, qp1, s03, 0mo, April 2020 – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

18ມື້ຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂກວິດ19, ຄົນເຈັບຈໍານວນ19ຄົນ ປິ່ນປົວຫາຍດີແລ້ວ 8ຄົນ.

ດຣ ລັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຄະນະສະເພາະກິດ ຄວບຄຸມພະຍາດໂກວິດ 19 ຖະແຫລງຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ເມສານີ້ ເຖິງສະພາບການຄວບຄຸມພະຍາດໂກວິດ 19 ຢູ່ລາວວ່າ: ໃນວັນທີ […]

ສະພາການຄ້າຈີນ ປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ ມອບເງິນ ແລະ ຜ້າອັດປາກໃຫ້ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ເມສາ 2020 ນີ້ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງວ່າການແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ມີພິທີມອບ ຮັບ ເງິນ ແລະ ຜ້າອັດປາກ- ດັງ ລະຫວ່າງ ສະພາການຄ້າ ຈີນປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ […]

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ສາຂາແຂວງຜົ້ງສາລີ ຊຸກຍູ້ລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂຄວິດ-19

ໃນສະພາບການທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ພວມລະບາດໄປໃນທົ່ວໂລກ ກໍ່ຄື່ ຢູ່ສປປລາວຂອງພວກເຮົາ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຫຼາຍພາກສວ່ນຕ້ອງໄດ້ໂຈະການດຳເນີນການຊົ່ວຄ່າວ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນສະທ້ອນສູ່ລະບົບເສດຖະກິດ ໂດຍລວມ, ແລະ ຕໍ່ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ສາຂາແຂວງຜົ້ງສາລີ ໂດຍສະເພາະກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວນີ້ເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງທ່ານ ພອນຄໍາ ດວງບຸບຜາ, […]

ທ່າແຮງດ້ານລະບອບເປັນທ່າແຮງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຈີນໃນການເອົາຊະນະພະຍາດໂຄວິດ-19

ສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຖືກທ່ານກູເຕີເຣສ ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເອີ້ນວ່າ ເປັນ “ເຫດການວິກິດການທົ່ວໂລກທີ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັບແຕ່ສົງຄານໂລກຄັ້ງທີສອງເປັນຕົ້ນມາ”. ຈີນເປັນປະເທດທີ່ສາມາດພົ້ນອອກຈາກຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໄດ້ກ່ອນໝູ່ ໂດຍໄດ້ຮັບໄຊຊະນະທີ່ມີລັກສະນະຕັດສິນຊີ້ຂາດໃນບັ້ນປ້ອງກັນເມືອງອູຮັ້ນແຂວງເຫີເປີຍ. ພັກກອມມູນິດຈີນໄດ້ນຳພາປະຊາຊົນຕ້ານກັບພະຍາດຢ່າງເດັດຂາດ, ວ່ອງໄວ ແລະເຂັ້ມແຂງ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈອັນເລິກເຊິ່ງໃຫ້ແກ່ທົ່ວໂລກ. ນັກວິເຄາະຫຼາຍທ່ານໄດ້ຢືນຢັນວ່າ: ຈີນສາມາດຮັບໄຊຊະນະທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງແລະສຳຄັນໃນການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມພະຍາດໃນເວລາສັ້ນໆ, ເປັນຍ້ອນວ່າ ຈີນມີຄວາມສາມາດທີ່ບໍ່ທຳມະດາໃນການປຸກລະດົບປະຊາຊົນ […]

ຂ່າວດີມື້ນີ້ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຫນຶ່ງຄົນ ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ແລະກວດຫາເຊື້ອບໍ່ພົບຈະໄດ້ອອກໂຮງຫມໍໄປຕິດຕາມອາການຢູ່ເຮືອນ

ໂອກາດຖະແຫລງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ໃນວັນທີ​ 29​ ເມສາ​ນີ້​ດອກເຕີ​ ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ​ ໄດ້ຖະແຫລງວ່າ: ປະຈຸບັນ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອນອນຕິດຕາມ ປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍແຕ່ 12 ຄົນ. ຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີ […]

ທ່ານເຈົ້າແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ລົງຊຸກຍູ້ ຂະບວນການປູກ-ການລ້ຽງ ຢູ່ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ ແລະ ເມືອງ ບໍ່ແຕນ

ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ໃຫ້​ພຽງ​ພໍ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ19 ນັ້ນ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28-29 ເມສາ 2020 ນີ້ ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ ເຈົ້າແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານຂອງແຂວງໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ຂະບວນການປູກ-ການລ້ຽງຂອງປະຊາຊົນເຂດບ້ານ ຫ້ວຍເລິກ-ວັງປາ, ເມືອງ […]

ກອງປະຊຸມທາງໄກຜ່ານ (ວິດີໂອ) ສະໄໝພິເສດລັດຖະມົນຕີທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນໃນວັນ ທີ 29 ເມສາ 2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບັນດາລັດຖະມົນຕີທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດສະມາຊິກແຫ່ງສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກ ສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ໄດ້ປະຊຸມທາງໄກ (ຜ່ານວິດີໂອ) ສະໄໝພິເສດ ໃນວັນທີ 29 ເມສາ 2020 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ປອ. ທອງຄົນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງປະເທດກຳປູເຈຍ. […]

ຜົນກອງປະຊຸມ ນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄັ້ງວັນທີ 28 ເມສາ 2020

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 28 ເມສາ 2020 ທີ່ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະ ບາດຂອງ ໂຄວິດ 19 ແລະ […]

ມາຮອດວັນທີ28 ເມສາ ຢູ່ລາວບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ

ໂອກາດຖະແຫລງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 28​ ເມສາ​ 2020​ ທ່ານ ຮສ ດຣ ພູທອນ ເມືອງປາກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຜູ້ປະຈໍາການຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອຄວບຄຸມພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນວັນທີ 27 […]

ຄະນະຊ່ຽວຊານແພດທະຫານກອງທັບ ສປ ຈີນ ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການຢູ່ສະຖາບັນອະນາໄມກັນພະຍາດ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບກອງທັບ

ໂດຍສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຊີ້ນໍາຂອງ ທ່ານ ສີຈິນຜິງປະທານປະເທດຈີນ ຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດ COVID-19 ນັ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ເມສາ 2020 ນີ້ ສະຫາຍ ພັນເອກ ພິເສດ ສດຈ ຖີຊິນຢູຍ […]