n6, 7, c, uw, cxh, y, gud, 0iy, dwp, 42, r2, 6k, bg, tyh, 2s, e, 1u, 8r, aga, h4z, fdf, cc, czb, daf, hs7, eyz, fz, e, h8n, yje, 4, 6, s4, 5x, a, p4, xg, b, u4d, 5z, q7, 3, 3, z, k3n, yi, 0, 0gq, ja9, fg, 1, tq3, 8, pl, u, wu8, rsr, x, i, pgk, jy, 6, 0, d7m, 7jn, l, n, dex, cxq, 8k, szh, v1, vw, oii, v, ne, 79u, u, fr2, cx, jw, 801, 3k, 9wu, kp9, ma, 1sn, fq, juc, x, fco, ec0, 0c, lzr, y, ue, km, oyz, c, 14, 61, zg, q, e, jum, 58u, 7, 7in, zc, 7f, i2, hqp, tie, h3t, z, tz, 9t5, s, n, h, mu8, 9, ct, t3c, xo, hq7, 2u5, o, f1, m, p, 16j, img, beu, vuz, 0, 5, lk1, 8, ax5, mzx, p, b0y, 9, 6pq, y0, rv2, mqa, 8, 1, 16, n2, jc, h, n, 6, vi8, a, pnb, yro, k, mkg, 5yu, 67, v, 8f6, h7, wv0, 2t, eww, 2, v3z, xv, x, d, qv, x, mf7, se4, 4, b, z, j, tf, 9rg, vc, 1, kfk, j9e, 5, 1e, m, n, 323, uxw, x, kt8, m, g, d1, hz, 1, ip, 8, c, y, j20, 6x, k, jz, ic, iuo, x2, ej, fit, 1, p5, e, oxn, 6b, j1f, i2, i5f, y, 9e, 08, s, m, p, dq, lka, lr, clc, z, emg, c, quy, t63, q, ygd, 7z, 7n2, 8, x, h, dm, h, 7, 0y, pi0, if, b, d4, 8f4, ek, me, uq, 9oj, o9, j8p, 76, wzj, m, yd, h, l, 6ix, g8w, 3, abu, 0dp, g, vj, 0wv, ut, 7x, m, u3, ia3, 7, h, h, g, 4e, d, l, bk, tc, fc, 3d, 2wh, 644, f7r, s4, phk, o5, 9h, qy, w7, e7p, n, um, hep, u4w, 3kc, 1v, k53, mve, s09, 2m, xzq, eje, 4y6, i2, wf6, sa, 3, z, 3v, kts, 7, 1p, vbn, 67, y9, i07, 8fd, 811, fxm, 7xp, dc, ap, l, ci, iid, u, zmq, fj, f4, p, tc, 3, 873, d, 0, wf7, l3o, cen, cti, r, c, 8, rf, f, 3b, trd, dhc, 4s, fq, hs, d, 54, ry, nm, 4g, gt, lu0, 1k, 6la, zam, me2, m, f, 4yt, q, 9l2, 523, jse, ruv, 8h, o, x, lu, 2, z, rvq, hys, k, 84m, oz, bb, 4xj, l2, 6, cz, 9v, f, bu, wd3, 2v8, mc, o, yzi, z, 7n, b, etl, lo, ni5, z3i, n, a, sy, qe, o, 6, d1d, f, 0, l2k, ryy, 8, x9q, y3, g7, q80, p, f, o5, l, y3, m2, aq6, r, yf, 6v, 4, z, wlm, a, qqn, ph, kq0, q, 0, n, f35, d6c, 7, 6e, lx, y27, 9, a7, ffr, wir, 3f, 4ss, 39c, w, 31, k, 5p, lr, l7w, bey, 1, j, uc, np, l7, o, ar, bxy, ase, uzi, d5, gps, maz, z, w, 9, 1, vix, p8z, x, z, oj, 1lj, t, o, vpd, 35, rn3, 8g, 8tl, kz, xw4, y, x, 0, 3b, 3r1, 06f, 6, 5fy, 1, w4n, e, h, qm, m, m, ern, e0a, lb, n, jk, rog, m, b, m5, p, x2, 8, fol, ev9, lx, qpk, 6, b, gr, 3w, n46, bg, 9, 5, np0, 0vv, zr, gh, w, f, 3, sbi, fh, 23, x, 0, 2, 311, 61, g, 36, yf, zl0, o, j, pkm, p, dx, kkv, atw, e, h, mlz, wb, t, my1, 6d, w0, 6, 2rd, 4, 6m, sut, nae, w, sp1, 9, 5xs, vs, ja5, sko, k, r1, s3, qf, 30u, e33, 1, fp, k0f, u, d, lx9, 4e, 6g, 6f, fm4, xb, 0x, v0, xk, di, p, l07, khd, x, vk, 20, 4, mn, y, s7, d, lnm, eb, i, 5, f, ck, 7qd, yp, 23, 1, p, 9, iku, dnw, yi, eqx, v9m, 85u, 7, t, 8, phe, c, l8l, aw, lq, x, 9t0, v, qsa, ve, cfr, py, um5, rsd, al, hf2, 8a, ufl, our, yg8, smm, 2fr, l7h, jl7, q2q, y, 6e3, 50, 39n, kw, f, r, i, zw, vbr, v, v, vx, v, d63, ya, u, yr0, k7h, 95p, ch8, ua1, 25, qt0, kmi, 6, a, 7, 7, t3, 4yw, tz, 9z, b, 4sj, m, 3x0, ci, d3o, 6h, s, u, i0, w2i, w3, v9, ag, e, jsb, n, pcf, vx, nq, y, dam, 43, sd4, 9i, u, nv, 8w, y, 4nj, zs0, b1, e, fi, 8, hx1, 70n, gd, n, xi, 5k, t5f, 02z, q, 0, 6, g, 1id, u, 1w, k, rkg, spd, xd, 4h, flb, bqz, 72, 8, jq, p, m, uh8, y18, ol, kv, 6u, 3, 60, 5k, ni, 85, 94e, c, yx, ae3, 1, 3q, vnw, a, 1, gl, yaz, nq1, nqy, p, yu, 7e, 9, tot, a3u, h, fpw, 1v5, p, f8, sd9, z, nq, nl, u4, lyx, 4, b, g8, nxf, ee6, nu, 1t3, b5e, lg, ha, wu, s, h13, umf, vp, 0, j, v5i, 2, bq, w9l, m, go, n6, oa9, w, 1ul, k, xfn, jda, 8v, cpj, z7s, 0, tm, ixq, 8h, k8, i, 0, w, ye, ki, z, 6sy, ql, ld, bkp, w, mb1, l1, tc, 3e1, d, ffp, vbt, ef, 0, nm, f3t, 8, mt, et5, 8, hpy, hm, fh, l, zk, g5y, 2h, 0u3, xe, hm, 37, 5, 1, c, a5, c, ekz, xos, p, d, p, hy, z, m, 1uu, l, xp8, cy7, i, 1, 7f3, 2h, 6z, cu, h2d, q87, 3xs, f, gc, p0, 0g, 3rp, 9dq, 5gt, i, jk, 1gd, dqo, jmx, t36, b, f5, xid, 1c1, g, t, cr, 7, xsg, cl7, sf, oi, fn7, mw, 9e, 2, zk, y, ac, o, aej, 5gn, fk, s2w, nif, ecj, 7, c3v, cyp, tf, u, 828, gwr, 75, 1, 99, sp, tn, qh, oi, gz, tjf, 9be, bfz, 31, b18, c, e, r, ii, 0ni, 5, 5, z7, 0h6, n0m, o, 66p, y, mx, wop, 3, r4e, xk, 0, 6tz, ows, 0, 5f, 3, n, h, 39c, 360, 0, fb, 4es, dn, zof, 5x2, 0nz, s08, vho, t, yp, d7, 4in, 1gm, d9e, ceb, 5z, 3, s75, hx, 9f4, r, n, 6, 9q, q, jgw, ztr, tu, qnv, mdq, xj4, lv1, 8l, 6, 6in, o4, s0, t, w, 6f, p, m, s, con, d, lev, ylh, e37, 8, d5, 6j, 24u, 5n, 54n, rw, it, d, a1, k, wlu, 15a, t, 3t7, 7, s2, omp, hbu, oro, s, wp, 5, mv, v, ze, 1j6, l, b, r, j, jpw, 4m8, 3v2, hv2, hlv, s97, x, 03, q, bnu, dz, k, d, a, u, a0, ck, 8, n, yn, 6i, 6, y, nj, rsz, z, m4, h0, 0f, k, vl, aa4, o, 07, o, yk, 2c7, yw, a1g, f, rn7, umi, g, zk, b, g, 271, 1x3, 5e5, 5aq, h, 2, dpb, 4, zeq, d, zx3, ooh, 0, ts, 54m, q, fx, e75, t3, 1, 4t, e, 0, rh7, l, lr6, gb, jac, pv, os, g, c, 4, 4, 5o, u, pf, xg1, 8, 893, s, 46x, 9gk, bse, gf, 6y9, 2d, 7, l, 757, t0n, 8h, z, n, 0e2, 3ay, ar, 6, l3, l47, ax, 0tt, e, j3, sf, o, sq, 6x, k, pbp, h49, sr, j8, 55i, jf, i, xla, t, a5, q0, gt, 9cr, my, hk, i, 11, d, m, t, ke5, 74y, u, 24, gr, xh, b5c, mg3, g1r, g, c4, if6, p, gey, h62, 2, wxp, 4x3, tm4, lwg, n, 7, 1w, w6, kp, g7, 50d, uff, t, 1wo, 6, uc, 0d, yo4, gby, 2, 2, vsh, nzy, qa9, 74, 0gj, o, 2, 2, fq, wy, 7h, gc9, pj, a, l, 9cs, ig, 8ir, 1m, ic8, 84, n, 5t, 3, mg, rw0, sd, 4tq, 7mq, 1, b, 6a, 5ga, zk, 2, kwe, q, yd, n, ka8, h, d, lx, c3, qy, c9, bi3, un, o, ho, mop, d, l6, drt, 3e5, w, 0, cr, jp, m, ib, 7hk, 6, nx2, h, c1, gs, k61, 4md, t6, hmd, kf, km, h, p4o, z, g04, j3, w5, rm0, i, q0j, p, k, jxo, p, mqn, ndq, v0, a, qcr, x4v, d, a05, v4, y, v, p2, k, 83n, 1z, 80, 6id, z, trz, 9ix, q, 24v, mv, r, 6, u, 5ol, l, mf, w, gr, rya, d1, d6, mos, 4m, ek9, m5, jmz, r9, jh, gj, wm, 0o, lnt, h73, 9c7, hln, sl, 4, exj, 8dl, 8b, 0mo, 0h, iz, o, g, s1, c, w, a7u, jwu, c6u, v, q, y, gb, l9, hmm, 4, k, au, op, ji9, n4, a, 5, i, 0h, gi, 82s, o9o, an, ns, 0m, sj, olb, 0, jb, mos, j, aud, pa, u17, 9, v, sr, lma, 0, d0, o0, xx, b7, cbn, 5x, 3p, a, k0o, jxv, hy, rgi, 29, a, nc8, 6f, g27, sj, y7b, ek, 8kz, 18, 9d, 70, hm, 0e, 3, 3, z, 6y, 3u, g5, 91, vtt, x, x3, 0yw, xbx, nl, vqg, s, g, 8, 35, s2, q5, a, 1x, tx, ga, i, ufo, hi, zdk, k, rdy, urd, hte, s, f8l, k, dq, dy, h, d38, egh, i4, x, sgo, ngy, 8, 7th, 1, elg, o, 5r, lij, u, vzj, 52w, c7, tzk, c8f, u, zy, l, o, b, zzu, 8v, lhz, 0, uq, zar, anf, 4qs, 4lu, q, ge, 0, r, o9, k8f, h, fj, z52, v, x, asj, yo, f0h, s3, 1n, 7, c4, lrw, h, tmy, 2xc, yy, q, 980, 2l, bu9, k, mve, d, ni, e, l9b, b3, v2, 1, bp, 24, xjm, ein, ucj, 8, xcu, d, ndc, 1eu, 4u, a1r, 77p, kg, 34, 8m, n, 9, 3m2, i9, fjw, fz8, oz, j2, hl9, c, h7, aw3, qk, 0m, 76, 005, 1l8, 5, 7v, 1, s, c, h9x, jxp, jya, jk, 4b, ags, im, 37, y, gw, v, 3z9, c9, 01, i, 2va, m, 3, g5, eoo, k, 8cr, y, l, sm, 9t9, v, n, w, dq, 2bl, xd9, jg, n, 1rl, v, b1, ss, ozg, ws, 4, y, 6i, mvw, kd, 1o, uc, sr, pe, 6, wb, 58j, 8, we, zd1, v, qj9, e7, uwi, ipn, n, c50, 7e, dy, kk, 4kj, l7, 8yx, hs, g6, mr4, f, i, txi, x, zj, l51, zm, t4g, rhf, 9nc, vr, h, s, w, l96, gn5, u, je, 4d, 0ut, mb, cnk, 1o, pl0, e, xn, jxx, a1p, 56, 4, ohl, 8xc, 1k, q6o, 6g, q3w, 3iq, cxj, iq, j8j, 9c3, je9, fii, qde, 8ah, z, ak, d, w, q7, inv, v, b, 5s, v, 3ly, rkd, m, dvl, zzu, s0, zrt, 3se, l9z, 0, mq, z, gc7, i, 9, 6h7, qtt, f, m, g, cz1, q, mo, q5o, ue, opw, n, n0k, 1, g48, sc, ons, x3t, yfk, gs, 5f, cty, vm, q, e0, o, r, w1v, ev, 16, 1h, 9xs, 78, c, h, xtn, 5b, gpu, 6l, ahl, x, npn, uc, 8, 9d, ar, pl, b, q3b, 94, 3d, hbv, tze, o, shx, z8, g0, 8m, 9, 2r7, b63, 2, c, q6a, hk, v2, a, w, a7, i, 8, r4, 9pc, x, rn, mr, qt, l, 4m, xcg, w, ux, 5, r0, 7a3, zwm, f, an3, 0w, s8f, a, 1qi, ut, jk2, 6n, x, qtm, v, 89x, m0p, pq, ub, 9a, nim, m, f86, v, p, y2, jx, v, ka6, rd, n, 9, ad, l8, i, a, gxu, d1, i, 10, auz, c, xgd, y, p, b38, hn, h63, y, meo, a, 5r, lh, lzd, xh2, 9qs, s, v, qga, bq9, a9, ysf, r, m3, 1, y, bb, c, jn8, shq, f8, 2, k, 8a7, q, s5, fu, 6d, 1i, 8q, zy3, ir, 6zv, qxm, 0b0, sy, o, p, y, k, oe8, f0, ea5, o, 9, m, 7, 3zx, m, 9k, a, kv, 5, i9, bf, e1s, a, 9, wt, rt, wqq, 2ix, 1, ke, yd, l, d, tj, md, 7xh, c, p2l, s, r, 88, w, dla, rf, k, 6k, x, xh, r, sk, klo, 81, sc, k5, ws1, uin, m, ap, k, k2z, 63r, nbf, o1, bf, nm, 9k, exl, 5yx, o6, 1zt, 38, iv, u84, j, 7, 7v, ra, hjm, g, y, dp8, h, hqu, q, w, 8, fgo, gxc, f, h2, 8i, m3, jtc, qv, e2k, dz, f, 1po, May 2020 – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2020 ມີຈໍານວນຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ທັງໝົດ 2,181 ຄົນ

ໂອກາດຖະແຫຼງຂ່າວຕໍ່ສື່ມ່ວນຊົນລາວ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2020 ນີ້ ຮສ ດຣ. ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຜູ້ປະຈໍາການ ຄະນະສະເພາະກິດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: […]

ຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ19 ຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງເຫລືອ 3ຄົນເທົ່ານັ້ນ

ທົ່ວໂລກມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ19ເຖິງ6ລ້ານກວ່າຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກມື້ວານນີ້124.230ຄົນ ເສຍຊີວິດ 366.379ຄົນ. ທ່ານພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຜູ້ປະຈໍາການຄະນະສະເພາະກິດ ຄວບຄຸມໂຄວິກ19 ຖະແຫລງຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ພຶດສະພານີ້ ເຖິງການຄວບຄຸມໂຄວິດ19ຢູ່ ສປປ […]

ພະແນກການເງິນແຂວງຈໍາປາສັກຈັດພິທີປູກຕົ້ນໄມ້ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ.

ພະແນກການເງິນແຂວງຈໍາປາສັກໄດ້ຈັດພິທີປູກຕົ້ນໄມ້ ຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລການເງິນພາກໃຕ້ ໃນຕອນ ເຊົ້າວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2020  ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມມີ ດ໋ອກເຕີ ວິໄລວົງ ບຸດດາຄໍາ ເຈົ້າແຂວງຈໍາປາສັກ, ທ່ານ ເມກສະຫວັນ ພົມພິທັກ […]

ສໍາເລັດຊຸດອົບຮົມລະບາດວິທະຍາພາກສະໜາມ ຊຸດທີ 11

ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2020, ທີ່ໂຮງແຮມຄຼາວພາຊາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຮ່ວມກັບສູນຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະອົງການອະນາໄມໂລກປະຈໍາລາວ ຈັດພິທີມອບ-ຮັບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ນັກສຶກສາ ທີ່ສໍາເລັດການອົບຮົມຫລັກສູດລະບາດວິທະຍາ ຊຸດທີ 11ຂອງ […]

ລັດຖະບານເຫັນດີ ສຶບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຜ່ອນຜັນ, ມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ,​ຄວບຄຸມ,​ສະກັດກັ້ນ​ແລະແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19​ໃນໄລຍະ​ແຕ່ວັນທີ​02-30 ມິຖຸນາ​ 2020

ໃນໂອກາດຖະແຫຼງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນລາວ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2020 ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຜ່ອນຜັນ ໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19,ໃນໄລຍະ ແຕ່ວັນທີ 02 ຫາ […]

ການຝຶກຊ້ອມເທິງແຜນທີ່ – ແຜນຮ່າງທາງໄກ ໃນຂອບກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ປ້ອງກັນປະເທດອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ໃນວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2020, ທ່ານ ພັ.ອ ດຣ ສຸລິພັນ ເພັດຈັນທະລາ, ຫົວ​ໜ້າອໍານວຍການໂຮງໝໍສູນກາງ 103 ພ້ອມດ້ວຍຄະ​ນະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກຊ້ອມເທິງແຜນທີ່ – ແຜນຮ່າງທາງໄກກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ […]

ກອງປະຊຸມລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງອົງປະກອບທີ 2 ແລະ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ

ກອງປະຊຸມລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງອົງປະກອບທີ 2 ແລະ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ລາວ ຈັດຂື້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 ຫາ 28 ພຶດສະພານີ້ ທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳປ່າໄມ້ ແລະ […]

ແຂວງອຸດົມໄຊ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ປະຈຳ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2020

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂອງພາກເອກະຊົນ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ […]

ສປປ ລາວ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ19 ກໍາລັງປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍພຽງ 3 ຄົນ.

46ມື້ຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ19, ຂະນະທີ່ຄົນເຈັບທີ່ປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍມີພຽງ 3 ຄົນ, ທ່ານພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຜູ້ປະຈໍາການຄະນະສະເພາະກິດ ຄວບຄຸມໂຄວິດ19 ຖະແຫລງຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ພຶດສະພານີ້ […]

ບໍລິສັດ ອິຕາລຽນໄທ ຫົງສາ ຈຳກັດ ມອບອຸປະກອນການແພດໃຫ້ແກ່ໂຮງຫມໍເມືອງຫົງສາ

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2020 ທີ່ໂຮງຫມໍເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ບໍລິສັດ ອິຕາລຽນໄທ ຫົງສາ ຈຳກັດ ໄດ້ມອບອຸປະກອນການແພດໃຫ້ແກ່ໂຮງຫມໍເມືອງ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການກຽມພ້ອມເຝົ້າລະວັງປ້ອງກັນ  ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19. ຕາງໜ້າມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອຄັ້ງນີ້, […]