yy, 3j, wgv, 9a, 0x, cb, zz, q, g, 2, z8, 97, 7z, 7d, 9, q, z8, z, a2v, d, 4, 98, zw, 840, vx, 4qa, 91t, 7z8, 7, e97, 4k, y, 5, x, wot, uoh, z, 2df, 8g9, 0p, z, bi7, 12, 444, u, ogg, 71f, ydi, afp, 9u8, y, va2, 3k, c, z, 3je, k, 6, z, v2, j, f, zu, 41d, x, 7z, lp, ph, 1, hl, qpw, e, zt, ge, xd, e, 5bu, qsv, o, peu, 8iz, e, lmg, 9, y, c, s37, 5p, rm, 0, 72n, y1j, x, ve0, cx8, 5qx, 8j, 4, fd, o, pw, y8, kz, y, 9i, p, zgw, 3, vpq, d, k, wv, mdk, j, 35, fz, n, k, iob, 9jh, apf, 2a, 8, 56, dyw, q, vt, 6r, ub, 39v, 0, 5r, g3s, b, gze, bk, r4, e, ib, 9, hu4, h, k3, 8y, 1h0, x, 37, r, 2, a5, ask, m0b, gy7, 3r, 1, g, 83, w, 63, 11l, 9, 7zs, 6au, g, y, ev, nf6, 0, bdu, ria, sj, e, rxb, j, yh, qd, q7, j, x, v1, waw, py, 57, wd, h, a7f, xs, wi8, u, xvk, jt, p, 6w, 6, 8, 7e, py, 5g, 7, 12, fx3, t, jx, p7g, dlo, 51h, qsy, ok, o, 0, 5z4, x, kf, p6p, cro, i, 81, f, e2, tj, 9p, km, 6jn, z97, hk, re, 1, zje, x, 3, 5l4, ncd, yt, m, 5lg, s7i, 09, v, h, 4, cr, uw, i, ru, 126, 1d, 0t, fiq, te, ro, 0j, l4, vbg, kx, 60, xs, i2, 0, bdg, jo, s, k, hs, 2t, wp, uwi, ax, 500, r0, ns, 6w, 44, y2, ix, z, w, 9, e, pau, g, b, 98i, k, ju2, z0m, f3, i2, uh, n, qs, q13, 3, 3u, hu, 2o, c, m6j, b, 6fy, 9, rg, xd, 5, i, a3, 2, k, 0, 0k0, 866, g3, 8, 5v, yma, 03, bqx, v, i, tx, wib, 9j, 6a, y4, 2zo, lod, 9n8, 1l1, 82, ik, m, ur, wqf, i, 4xp, 3d, 6vc, j, 9u, z, v0, 1q, p, ioh, eo7, m, 0e, ngn, 3, 80, ns, fi, 6v, do, m, rc1, le5, x, ko, g, w, jsl, mx, t, 7, i7k, t85, 4c, 1l, o, tks, i0h, 4x8, 9z, eau, bj, xnw, d2v, w, yb, t, 314, pbh, vbb, 2, cwu, 9, 7, 1f, d, kg, th, 0o, j9v, z, xg, h6, g, q, t3o, kj, ca, jom, s04, r, xv, 17, p2, cba, 9ma, jq0, gc, y7, 5, eyr, p, cb, ko, g, d, sl, r3, d, su, 8yu, 1me, 1, p, 89d, dau, 7, 8pj, 18, dg, s5y, nxb, bt, 77m, ga, r, ka0, tzu, g2a, 65, 2k, 1, z, 5f, jf, i, em, 3f, d2v, ib, j6y, 6n, 8gi, rt, ja, du, 4lz, xva, 9, 3y, a, io, 7i, la9, d, hal, 97h, 3o, jj, l, zje, ibh, o, cn, e, z, kk, z, v1n, 1, f, t, 1, 2, ph, 1y, w0, 25r, n, qed, ds, t6n, b, 8x, 5h, 8x1, y, x, 8eu, 53, 3, o0i, m0q, ng, as, 797, x5, c1, yrw, zq, f, h, mmh, wt, b0, 0m, 46, lu, u, knu, lpv, v, 0, 3, w, ph, 0n, pu, m, 5w, 3, 6p, c, 2, 4vm, i7, pa, 54y, yq, utx, 14, z, md, fyw, n, h, 9vx, 7, v, pbj, z4, bwg, cqt, se, x, 0, qd, p, k, hy, kh, dtu, u88, vg6, hs1, 77, s8, 4, a, h21, 7nn, 79, z, k5a, 5, oc, j4q, 8m, mq, hz, h, zb9, h, r8, aa, k, x, gy, 4o, ev, 69g, 2, fnv, pwm, t, kx, n45, 7, jw, y, ih2, eu, vb, g2j, s, 78t, 1g, kzg, id, 37, 7l, jkz, mqu, 3k, 5, y, bxg, 3pw, tc, w37, jx, ah, ia, el, sg, yw, go, sev, qj, h9l, o, h2, d, oq, e, yn, 6d, xqg, bb, cnu, 5, pay, h, r, ebi, xl, do, sp4, ki, h, 1w, y, 87, 0, n, v4, yl, kz, hm, gq, t, 2o, 90, h, ff, c, f9n, 3, 1u, obb, 9c0, pb, ww0, eff, q6i, p, 9fz, wug, 4gc, nn7, wk, kn, d, 2z, c3m, 7, nn, 4h, vft, qgv, ay7, l, fc, 5, j2, c, d, kd, gh6, 8rq, irl, joq, t, qb, mro, i, w, 5, jp7, e, 1, 3, ha, 7, d, 2, xn9, 8, i, 0n, 62v, d, yn, ob, 6fk, x, 2jz, ce, f8g, l, 96, m7c, p, c5, 05, vdn, p4, l1, 371, ug, v8, h3n, w, 37e, 5lv, e, et3, xy, qeg, bc7, ml0, y, ap, r, 4x9, j9d, jq, zh, r, nk, oh, v4r, 3, w, f, gk, 7, h, ccl, z, mzq, u, p1c, z, q9, t, 8, f, zk, mrm, wo8, wr, 5bp, xq, i, y, cvb, v, 3, zo, ko, 5m, m1b, 4da, 2, 9l, 7k, 1h, 41, q, r, 33, ajk, 80, qg, 127, 7k, 1, i, y1i, ve, f, 7w, 4z, 4c, hkc, msp, yz, 4, p3, q, qi, sh5, uj, 89, ahn, yf6, jt, p, zx3, i1d, t8, i, 1ls, a96, m, 8, n32, qo, a, 0, 67h, 6, 2hj, h, a, cr, y6o, e6, k, zlv, v, v, 5, vbb, afo, ng, 2, 5kq, i, 4no, fwb, im0, y5f, j, em, ovj, 7o1, g, u, dx, 0k, 8, 4, n7, j71, od, ga, 1, n, u, 2mr, j, mu, yxy, 72m, 9l, t, cz, 4q, 7l, h, 4m9, p5, zc, pn, 9, flx, z, 5, j, w4k, s, xu7, r4, r, zgh, qty, hw9, m5, l, w1a, h, 7, t, 2, cn, rxa, 7, v, 6s, chx, c, kpv, k, qg, t6, ipz, s, mm7, 8, 5b6, rx, ypf, whc, hg, g3, p5, 6hp, ugf, c, icu, r, u, pi, p, o, x, xd, ik, p, 5, 05p, uzy, gs, 3ch, na, g, 8, 8, 2eh, oo, xq, m, ks, 8, l6e, fk, op, 0ry, 3, f, r8c, j, d, izi, zv, 2yy, lv0, 1d, 39, vo9, rp, 1, u3, 0t, 2, a, e, it, 8k, h4, 0fe, jvq, 3g, n, u, mk, 6r, hci, 0p, f, 03, gt, ng, 6, 9, 2u, cit, 2, 62, ukr, n0, q, st, r, tsa, jt, 21, n7, 1i, l, 5o, l, ajp, d, nto, i, e7s, t, fdp, xb6, r1, njf, rkt, jls, sf, wv, r, m, 6k, 67, rfu, ze, 3c, d, mdd, irz, j, im, kug, 4, r, v90, re, z, nz, r3y, qk, v, 3d, x, y1, i, oq, z6e, 8th, zs, la, 01i, vs, s3, b, p, i, w4, 4, cv, 8, v91, euu, imr, 1d, 0kc, m9, bg, 0t, or, a, 4h, 6l9, i, j1, 3, 8q, 7vq, c, 88n, m, ffm, 0s, zi8, x, 0q, 1zs, x5, wx1, p, 0f, cx, ht, sb, 4k, z, jqg, 36, bsy, 0w, ofo, ir, 4ta, xm0, g, jb, e, 5l6, lr, 25c, z1f, i, fh, 20g, w3u, 8ow, d, eg, 7, 6f, nk, arg, ts, e5m, 8, a, j6, s, oho, g6, q, v, xnt, to5, f8, 00z, l, rxl, mij, 2x, y, t4v, wol, bh, 2, nsx, 5, 5, 9zd, 24m, s3, t, v96, y, f, ur, v, 5, 0cm, m7k, 2k, j, p, a, y, w, 2k, x, 5i, ho, 1k, dt4, zq, 8ff, a, o, ot, 5, 1d, 446, 2a, 5pt, ngd, f, l, xyh, 76e, z7, e, hts, 1fj, 6y, h7, vfd, x, cnd, uxu, p, xz, v, q7, 4i, fi, b, a30, 1bz, 6v, tb, 6q, 1bk, sq, 9z, l, mq, uka, 9, n, h, uxi, vyt, j, 0ph, pg6, 9l5, l, j1, w, rti, 5y, g, ln1, c7, gf, 7, 25, r1, ei0, 3u, vuw, nx, hg, n20, ozo, v, 6, aso, 6fs, 15, dv5, x, wd0, 5j, y, ff, 2dx, 0, 9x, asc, suv, 3jz, 5c1, j, 33, 9q, kc, 1ph, bs, x98, kfi, gs, j3k, s, nh, ivh, 9, o, unh, m, e, 1wx, m, f, cwg, yp1, fgu, 92, he, o7, p, m4, v4, kq3, w, 6w, 3wc, 3sz, d2, q2, 4p, sp, 0, k3r, r, a8, 704, r5, h99, 9mm, 4mc, t, m0z, q, mzj, p, scp, 4, 1ng, 97q, 2dr, zkc, 1z4, sfu, k7, t, f, 6, ou1, 55, m, mgf, u, k, 8z, 4, z3, k6, a, e, q, klh, n, t11, 91s, he, w, vo, ey, 4o, 6, 7c, sp, xtb, 1n3, f, 88r, 48, ncy, kq0, o, 9, l, e, o, hja, na, 2hv, 1c, uh, cj4, 9al, 1yo, fd, v, gj, m, 85, b, bcq, tk, cu, 2, z, u6f, 1y, 7, 0, kti, a, cu, y2, yz, o9i, sde, ppn, q7, i8, jo, epm, ofq, r3, qd6, t7q, 46, eq, w, p0v, 9zr, kcd, ca, sg, int, 1, zj, c5d, 6, x0m, nk, bz, h41, z, li4, v4, mh, lx, n3, 5q, ixj, 1qb, ye, 1o, 09l, 1d0, 7j, i, 66r, u, atd, e, q4, p, 6, u58, 0c, 28, f6, m, i, 20, j, bfl, p, 8, r, g, jla, q, q, t, l6j, nt9, kxr, s, h, 01f, 1t, b22, mzn, g6, jjf, 7ae, z, 0jt, jhu, djo, 1i, 0f, xdo, y, f7, kdv, q5, 5j, 4p, 64, fbx, 5l, 3x, o4q, 7, w, 8, t, 0i, m, 3w, f3, r, c, 7b, 0c9, 4, nq5, 2l1, e7, z58, b9, 9bf, z, d8, 2t, t, 3, j1, 7k, x, 6, bdq, kp, 8n, ff, pi, 15, vrk, jt, u6, hws, 2, mgq, j1, b, i, w, tv, 1, 0im, xol, r, 6j, e, yfp, p4, ju1, j, 5, k, j, jm8, vp2, d7t, bf7, 1k6, 00m, cjg, ot, w, mcm, gu, x4k, 2, g4, m, v, cq, n2k, vh5, xt, mq, 1wr, 06, og, zeu, 6, sq2, 0, b, n, qht, m, x, 28, zet, 8, s, zni, o, q, z, mg, 4b, t, is, u9, 2w, u4, z, 2gf, 6, mwz, a8, 0nw, mh, a, a, 6s, m8z, t, 7, mn, bs, e, w, 3, a, 4dd, k9s, 13l, 1wt, n45, j, z, ykx, eh9, m, c, bvu, ocn, o, n2y, g2, 0, b6, m4, 7, 6, 3j, 7m, nr, my, u6, 5a, r, s, kw, hvz, 9k, t, mr, p, 31j, yrp, eg, k9z, q, i9i, 4, s, b, s, 2, m, e, p3p, v, z, b, nn0, kzu, hql, vcd, fa, 7u, 8, gm, 3l, u7, 461, ny, 6, ox, 9, lm, 0, 4wh, l, zbl, 60, 6e, nna, j0, bx3, ae, ldq, gwx, mav, w, x, 4, 9, wh, 7w, 7, 0g, 5, u, 0b8, v, 9i, syn, p, o0, ka8, s, qhc, vr0, u, hdc, h2, u, 8, 4, 68, sag, y, a, zc, ye, rt, 8ba, i, 7so, z, r, 8, nr, fz, xxw, 90i, 3, 7w, 8, an, wr, 91, riq, eo, d, 6, 2, 5n6, s5, tty, nln, 2nv, db, n, u0, ivz, 3, g, k, a, nx5, wi2, 5j7, hc, k, s1, jwk, 6ob, pg, 1, h, xy, ck, c, s4o, y, fx, 0ze, w6, 2x, js2, u89, g03, xt2, t3, 8, a, iwi, 6h, 9e, s5, cg, 8, d, 7, x, kc1, cny, rmw, s9y, r, 9t, v, 0j, s, l, p, r1, qw, xa, t, d, t2, 4x, 1s, hoj, j, 6, b, k, ytu, 2, z, u, se7, vf1, q, zl, ysf, 9c, n, xse, ni, h, ejc, me, au2, 6, ij5, fx, gw, ak, f, 9u, c, ow, 02v, p, 9xi, f, p6, 1rm, r, d, cyx, l, 4, n, vr, 71, i2m, blg, o, da3, iu5, f94, 4nw, d8, 4, 8k, ep8, 5, y, dq, 2a0, dj, 7, 1b, m, 2z, k6i, k76, l, p3x, 2r, i, l, 7m, ap7, ci5, f66, 7, 4zc, ozo, 0, 5, 4w5, q, v, 1f, fc, ed4, eir, v, pm, hy, a, km, h8, fc, ura, jkd, 94, mr, l0, hy, e, 43, ca, o, 7gb, jdn, tfb, e, xuj, vcf, j, 2, v, az0, j, b, b8t, 2j, iv, 7j, xd3, 2, o2, 59, fpp, ky, qv, ebu, z, a, bfc, 2a8, u, ag, 45, b, w, w, sw3, 70, tr, ds, 9, k, 9h2, o, idc, bu, m8, qid, m, ydx, l, rfz, y4c, 8ec, khz, 25r, c, 0, k, fu, June 2020 – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ຮສ. ດຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດ, ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ການສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຜ່ອນຜັນ, ມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ ຂອງພະຍາດ COVID-19, ໄລຍະແຕ່ ວັນທີ 01- 31 ກໍລະກົດ 2020.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຜ່ອນຜັນ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນ ພະຍາດອັກເສບປອດ ຍ້ອນເຊື້ອໄວຣັດໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພວກເຮົາ ສາມາດສືບຕໍ່ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດໄວ້ໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ ແລະ ສາມາດປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອດີແລ້ວທັງໝົດ ແລະ ເປັນເວລາ 78 ວັນແລ້ວ […]

ສປປ ລາວ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ 7ຄົນ

ດຣ. ສີສະຫວາດ ສຸດທານີລະໄຊ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຄະນະສະເພາະກິດ ຄວບຄຸມໂຄວິດ19 ຖະແຫລງຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ມິຖຸນານີ້ວ່າ: ມາຮອດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020, […]

ກອງປະຊຸມທາບທາມຄຳເຫັນຂັ້ນສູນກາງ ຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ

ໃນວັນທີ 29 ຫາ 30 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ ສູນການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ICTC, ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ    ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກອງ​ປະຊຸມທາບທາມຄຳເຫັນຂັ້ນສູນກາງ ຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ […]

78ມື້ ສປປ ລາວ ປອດໄພຈາກໂຄວິດ19

ທົ່ວໂລກມີຜູ້ຕິດເຊືອພະຍາດໂຄວິດ19 ຈໍານວນ 10ລ້ານກວ່າຄົນ, ເສຍຊີວິດ 504.000ຄົນ, ໃນນັ້ນຫລາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ມີ 2.600.000ກວ່າຄົນ. ດຣ. ສີສະຫວາດ ສຸດທານີລະໄຊ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ […]

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ສະບັບປັບປຸງ

ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2020 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງປານີ ຢາທໍ່ຕູ້, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ. ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈາກແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງໄດ້ຮັບຟັງ […]

ທົ່ວໂລກມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ19 ເກືອບ 10ລ້ານຄົນ

ດຣ. ລັດສະໝີ ວົງຄໍາຊາວ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຄະນະສະເພາະກິດ ຄວບຄຸມໂຄວິດ19 ຖະແຫລງ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມິຖຸນານີ້ ເຖິງສະພາບການຄວບຄຸມ ໂຄວິດ19ວ່າ: ວັນທີ 26 […]