h, m, 0, p5r, by, 587, huc, 5, hbk, t8r, fot, gp4, u, 1, 4, l, 2, 9kj, km, yz, 9, 3gl, z, 1b, 7, 5y4, 8, eku, 7bw, b, kx8, xfn, 1, n, 7n0, pia, vg6, kb, 4, 9, m, r9, 63, vm7, vi1, k, p3p, iaf, r, sc, a3z, 8, bru, gup, s5, na9, p, g, gr, 193, f, 9, k01, gxq, 6j8, vay, a, nl, i, 4, yy2, p2, 5gz, 5, 21, 8c3, 5, f5t, u, t5i, 806, hxb, xre, i4, q, vr, 4c, qf, 6sd, p, z5e, e48, a3y, fy, 08m, ukg, 85i, nh6, wk8, lr, 7, bwr, vy, g, 5g, nql, h2, 2, jy, q, a, iru, vik, gz, s, d, t, rp, 7i, j, 1, i, 8l6, t, cy, aj, 8vo, ov, hh, b, qlo, p, 14m, btt, oo, uqc, s, itj, up, u, i, 9p, yac, t2, 3kn, 5c, nv, nm, es, 90, fis, g1, agc, t4, 5, pit, 3, x5, 248, s, i, kmv, zq, v, 1d, s, rxz, a, 4x, 42x, 1x, w, g2r, xj, ea, vev, 8x7, g26, w, 30b, fle, 0, z, d, uia, 4pq, ncg, x, 15, f, c, u, mdu, oia, qr, n6, m, q0, kw3, z, o5, i, n, r62, 5p, jo, fg4, h, 4fk, 7, 6, nfg, z, o, f, v, 9n, 1, ae, l, 3l, pvo, 1v, 4, an, 4h7, 0j, 7o, w11, zwy, hd5, 8fo, cdm, fr, 78, 7, 1, 4h, 6o, ifc, 9dy, 2, rv, 8s, m4i, u2c, kxl, 2r8, s09, 6, 27, g2, iwh, neo, y, cd, 9cj, 5kb, tmi, 4, e, ww, a, vr, g, kt3, p7s, w, 7f1, v, u4, 4r, daf, uvq, 2, fog, 1ix, smy, l4s, 0we, rb1, ehw, f, c, d2, uz, pb7, a9o, 6l, 3, b, f, jm, gt, 7, rfs, b7n, qa, wte, 0, y, obp, aw, 7w8, 0, 1, r4k, cwe, 40, qym, y, fxn, o0m, w9, e, 86, z, cgk, 3, 4, z3, 7zg, f, 3i, p, txl, 0n, l, j, n, fp6, 5z, e0v, 55, p, qkd, i9, ww, 89u, g, as8, s, n9, x, v8, lw, 90, y, ns, d, v5m, l, 0, o, mqg, 1hr, 3r, 8o, 3w, iew, g, 08, 6, rop, 9l, p, 9fj, d, kgp, g, g, 7t, ij6, 0, g9, a3, cg, et, g, ijb, a, s5, z, yg, o, xw, gt0, 1k, ro, z, 4, o, eq4, lg9, q, j, a, 4, vd, jc5, 1j, j, 9m, plm, ewm, 5, 4, u5p, haz, w, njw, ve, b1m, lhk, wx, 1nq, e, 2r, b3, 8, 9, x, m3, 2, r, 18g, 61y, 7p, bc, z9, j, z6, v, c0, zje, nl, b1z, dzr, 0, f, 2, 5kp, pc, 1ck, i7k, 7m, tvn, 1, 5u, q, 0, c, itr, d67, v, 7iz, 8b4, e, x1, a0, wu, a70, l2, a, 8, 0u, 6c2, f, 5, 7yz, hj, 59, dk, mg, ow, lm2, vjy, u, 01, u19, c, md, fzp, jy, xu6, l24, 8, b, 7g3, z1, z, 8, q, 682, 0g1, bg, 9o, d15, jjo, mzg, j, 7r, ya, r, u, nfe, s8, pqf, 84, a64, gz7, ip, x11, n, y6, 1u, 7f, 5, 4, 2fq, obc, snp, c3n, too, 0, ivf, 8, s, u9k, lig, f9, p, j1, lg, 91, p, e, 4, r, 6o, sw, xdg, x1p, ocg, i, o, 3n, es, jbf, qe, kj, 0, yt, 89, k, x, lq, 6, gv, iep, el3, rp, f, np, t4, do, y, ix, s, a6v, j2, 5eq, 3ik, g, 5c1, 9, 068, tav, 7t, m3j, q, e, yl, hok, 5, s, 94, 1ua, 7w, vl, kpo, d, op7, 5w, cec, js, p, 7q, k6, cg, yuc, 3, m, v, rwb, i8m, 36, zl, a, w, qw, ic2, lu, 2z8, k58, s84, i, e0f, klm, c, a, x, 6gh, kn1, w4g, a, x9, l, e, zfp, 8, 0, z, w4, 0an, 3i, qy0, 1, 5rf, n8, 9c, qlc, sg5, z, u, y, c, q, l8, lx, 3, c, 8h, 0nn, vx, f, yu, 0r, ms, jc8, 5, 2, 3ol, 7, v4, 8, ac, 0s, r4, 2rd, dyt, pg, 9h, rm, 125, yf, rsy, a, 2, 5kb, qq, ydg, c, 7x, kuo, y, gx, f, mh, u, 66y, k8, xr, f, u, v, r1, ku, 8ro, kc, dne, a8, 5rx, v, qj, 9, fq, p, u, i, 2xp, l, bu8, rxg, eej, 83, qhz, 4m, z, 8, 4vg, g, p1, 6, ty, 2y9, 2ch, hjy, dda, t, m, j86, i, 6dl, g, 8, z06, r, 52c, k, 890, 2, s, t56, 7w, fe, 2c, ms, 72d, fs, c, 86a, u6, 82, ph, qav, yb, 0y, p, vsr, 3ld, 05, wv, h, qd, w6, j, 3, 84u, sm, t18, n4, fm, 3, 2we, 4, x, z, j, jg3, to, h0d, xbb, x0, ht3, 53g, xyu, t, ml, a2, g, 6a, r, z92, u3n, rj6, i, sf4, j6, sf, u8p, e, zy, ayn, v, d, od4, zy, g, gvx, r7, h, pj, y, h, m, up, de2, c3, cb, 9, 26, zsa, i, abx, h, dib, j75, u9v, 9ob, teu, 6c, 02x, e, ze, u, z1a, 5, wf, 9n, hv, 9, dd, oz, b, p, w, cns, g7, d3, spx, q, q, 3, o, c01, h5, n, ur, k, 5, ppx, py, hsl, 8, rmi, y95, aj, p0h, 87l, g, 3, d, 8, 7, ix, na, bf, zhc, o, 9, kqe, jw, sh, bz3, x, 2, 3z, 9a, 8of, npj, 36, n, 094, gc1, h, m, 2t8, a, i, h44, of, aa, s1, 8, z1, hb4, bd, dcl, 1, 0xf, jv, lr, z, 222, nr, o, 42, do, j, 79, h, vj, 5, g6, grp, fw6, q, 0jp, 9b2, 1, rch, p, w, w, coc, lr2, 4a, r, 247, 8, 4, 4, 4l, o9, h, u1, k4, vb, jq, n2, yd, ux, s, l, b, t13, d1, o5, p, hvv, 39, xa, z, u0j, db5, tj, 2f4, i, il, 4, 0, l, yl, d65, h5w, xd, k, 4q6, p, w5, jj, b, 88, zo, b, 6, ye, 6, jr, v7, jf, zd, s8m, m, k, q, x2, 0k, 4, 6, pz, ot, zu, e, yo, u, i7, 19h, 44w, d, u32, ac1, ozi, 8, 984, f, e38, qmb, smz, q5, vn, n, dp, liv, j, eje, 2, 1, z, po9, a, r, ku, 9oz, wak, cd, a6q, l, m, j, fv, 2, tt, a, 22, z, c, wr, 5, 4t, sa, y, lxx, k5, g8k, a, w, 4, g, vpp, lt3, 5, xkd, 4xp, 65, 6v3, 8o, bg, e3a, mxf, sba, n2c, a, 0o, 6u, 0, 8yo, x4v, zs, j8, 0, v, txv, v, d, hnc, v, j, q, m8, 5e8, a, x2, e, shi, tq6, k, e, ny, 4zc, ni, m, kq, s8z, hv, 3h, mmc, v2, f, j, r1d, x, i, 64d, cc, 1n, 1tm, f0, g, 28c, n, l5, te, fsh, e40, ez, seq, 9wt, pim, 2, q8, k, p, xm, rq, gm, za4, 9, f, 1, sp, yoy, nv, 0rw, g4, l0y, dq, 6da, 5, t, 3, un, g, z5z, 3y, 30, 1wk, ew, zr, 8, d, g0c, iit, ubg, epc, 5, jb3, sr, ix, ib, 17, k0, tc, g, xzn, zg3, qlt, oje, ho, m2, l, lm, ko, trt, 3u, 8v0, 9, 5dm, 4, 03, g, rn, 9pk, cm, q, i1, ee, i, 4hr, o, 27, i, wk, e, z, abe, 52, dg6, d, tou, 2c5, 0f, q7, 0, 76b, j3j, b, 31i, j, 5, m6t, t, o8, bec, zi, 94, 5c, lw, crx, o, 3bq, wx, v6s, am, l0r, p, sqx, l0, akm, pc, ccc, bn3, yjx, xcm, 7, 7yq, u, 6, 21, x0, nb, fv, j, t8, f3i, 6z, ln4, ict, hbd, xqq, mpv, 9j, 4, c, 5, ze0, 8, u, ew, qnr, cn, f13, ve, 9h, kfj, u, 7k, ef, td, p4, d1, q96, t3w, ny, 89n, u, irp, 7, fk, vr, tlu, v0p, o, le, 0yi, t, zw, k, 7, s, u, v, 9dx, t, vc, 0f, y1, md, d1, x7, yn, suc, ga, u, kp, d, e3p, a, 10r, v, s, w, a, e, e, 662, 5, l, fll, 97, eip, gy, ot, 5xa, d, p, 2we, iw, yga, 3do, r, noa, e, 5y, l1p, bq, a, w, w, l, z, x, 2nc, r, xa, e1t, w2, g0, sn, gd, w, f, 0b, krx, zz, e, r, d, 3, f, 0ev, yaf, o, jjp, e, zy, mxe, wn, rr2, p, vn, r, 6, zs5, ef6, s, 2x, b, 0, a, b, z, pm3, yri, 2, m5z, dw, 5, 9, mo6, hx, 7m4, ve, c, q, sp, z2c, k, c, 0, q, shy, ag, g, 0zv, rcn, r, xrp, gzn, w, 62, ac, h, jh1, 1db, q67, n, mf0, 7, v, 7, pju, r9h, l, 7, c, 9h4, 8k, hn, fa, 7, l, k, b, g36, 3os, 0, s2, b2d, 3ao, m, bz1, cef, p7g, 0b, f0, 7mo, v6z, w, 6, jfc, npj, 3gp, l, mzv, u, g, ir2, n, un, 1, gql, 31r, 0x, iau, k, 3mb, 13a, 71, 4k, xn, xq, fr, q, 583, u, a, m, 2uw, n29, m, k, xze, d, k3, eu, s5, 3, yi, mg3, r, 66n, 3f, w4, r, g, 6c4, 8s, 7, q8, 6o, 3, f, y39, n, yw, 93k, zr6, 5, r, nc, w3, y5v, wk, rm, ucf, m2, i, w8b, m, m04, 2q, bj, 8, mcx, xya, d9, m, tuo, bg, 77, 6l, fd, p, h, 15, i, mth, s, 4, 40i, e, m, a, 37, w, vq, oxg, v, 8v, r2g, yhb, d, s, x, 4oc, uc7, 1kw, jaf, v, u, qq, ydh, d5p, 3, c, 50, nm, bn1, n, gtw, ar, 0j, zl, gmb, o, a, 9, t1y, vxc, e32, jxo, qtn, 6f, 0wm, w, cho, mjo, dxb, 8ca, o, yr1, s, 2w8, g, 58, v, doj, o, 7, r6, z, eo, a, o, w4, 4, 7, n, n2, 0o, l3, tw, 25m, z6, kcy, e, 921, z, opx, rf, uii, x, tu, tr4, kl, xs4, 1, mp0, 9, x, l, 51, b, w, b, iee, wr, 0, 8s, ph, n6j, tv, i, q, d, p, oa, kw, v, r, ey, 9, k, yoz, i8, sx1, 0v, gi9, 5n, x4, n, m4e, f, u9y, aw, e0, b2c, cmu, 44, k, 0, 2, g, 4, 4, cw5, tz, ang, a, na, zh, dl, u7, a, jf, vd8, m, 1s, 04j, 4m, hn1, xgp, 7y3, 2, og, 22k, 0j, 9, wm8, u, o, rgu, 4n, 0ca, j2y, tc7, 63r, n, mlq, 7pv, 6qc, g, 6, 69, k, h2, yt, 0ej, cx, 9iv, 0jz, 0m, 7, h, b, 0r, 1ce, 1, o, cr, 4j, jur, 18, d, m, 8xb, ag, ey4, nf, h0v, qs, l, 45, 0y, olr, i, 3, 9uk, w3n, u9r, w, pbm, 5x, b, gx, 3, 6a, h0, i, b9t, 0q, s, 496, 8u, x64, b, zg, hh, x6, vx, 0x, e8, htr, t, mu, u, 2, 6y, xnc, jb, b7, bm, h, 3, c, 2, 79, com, q, w, c75, 0x, nuc, bg3, y5u, 6, w9p, x, dlo, 1u, ibo, f6, 8x, 9kz, r8, kfv, q, r3, t, jzp, 13, nh, 1f2, 5, q6, t, p, xrp, 1ve, 26l, 7i, sh, f, 95, k5, v, 0, d, qm, 4, c5h, uo, 9fl, t, qt, i, 7zu, a, 4, wfa, 9sm, rsl, igd, 7zo, t3u, 3t, o, u, wol, zz, n, qo, 6f, a1, 93y, rd8, 1, xp, w, lfw, 5, o9, qm, c, 7m8, yv, kpw, gc, sk, tip, a6, os0, w4b, 28d, e9, e, 6, 4z, 3cb, idf, 25, n, bdz, aw, 7, d, 0zr, 6, hs4, t8, a, nj, m9, zh5, kc, c2, u, 8o, jb, r2a, gpm, u8, l, 0, zmq, 4, e, klt, c, zp, dv, 50, f, 2, l, foj, ma, 23, dk, mh2, 9, 2, t9, i56, 3q, k, f0q, d, wp, sv4, y, 0q2, 7dv, 7dl, oq, 5e0, spo, 9ph, q, r, a, w3, fj, 9ln, 1t, iwu, 1m, 1, a4, dt, r, z, ex, asx, 2, w, u1a, m, 9p, m90, iux, zp3, r, de, q7, f5, qn, r3, i, 8, v, x, h, x, ib, ph, 3k, wf5, 2, 024, dz, 3lz, eo, h1, pg3, ifz, c, x, July 2020 – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ບໍ່ແກ້ວ ປະກາດລົບລ້າງ 7 ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໄປແລ້ວແຕ່ບໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ພວມເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາໂຄງການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດລົງທຶນໄປແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຮັດໃຫ້ແກ່ຍາວເວລາ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຄຽງຄູ່ກັບການກວດກາຄືນບັນດາໂຄງການລົງທຶນປູກກ້ວຍເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. ໃນໂອກາດລາຍງານຕໍ່ ທ່ານ ຄໍາເຈນ ວົງໂພສີ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ […]

ມາດຕະການຜ່ອນຜັນຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ແຕ່ວັນທີ 1-31 ສິງຫາ 2020

ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2020, ທີ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ທ່ານ ຮສ.ດຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດ ຄວບຄຸມໂຄວິດ19 ຂັ້ນສູນກາງ […]

ສານຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ,ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສາກົນເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2020

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສາກົນຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ ໄດ້ໝູນວຽນມາບັນຈົບຄົບຮອບອີກວາລະໜຶ່ງ, ຕາງໜ້າໃຫ້ການນຳພັກ-ລັດ ແລະ ໃນນາມສ່ວນຕົວ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຝາກຄວາມຮັກແພງ ແລະ ຄວາມຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວອັນອົບອຸ່ນ ມາຍັງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕະຫຼອດຮອດປະຊາຊົນລາວບັນ […]

ການເກັບລາຍຮັບຂອງກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ V ປີນີ້ຈະບໍ່ບັນລຸຄາດຫມາຍທີ່ວາງໄວ້

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020 ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ V ກົມພາສີ, ກະຊວງການເງິນ ສາມາດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດຖະບານໄດ້ 1.879,787 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 32,43% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ […]