ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

3 ລັກຊະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ ແນ່ໃສ່ພັດທະນາການສຶກສາຂອງລາວ ກ້າວໄກ.

ໂດຍ:ວັນໄຊ ຕະວິນຍານ

ແຕ່ໃດໆມາ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານລາວເຮົາ ຍາມໃດກໍ່ເຫັນຄວາມສໍາຄັນ ທັງເອົາໃຈ

ໃສ່ ແລະ ລົງທຶນຕໍ່ວຽກງານສຶກສາ ເພື່ອພັດທະນາການສຶກຂອງປະເທດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ນັບມື້ນນັບຂະຫຍາຍຕົວ.   ສະແດງອອກຢ່າງຈະ

ແຈ້ງໃນນະໂຍບາຍຕໍ່ວຽກງານສຶກສາ.ມະຕິຄໍາສັ່ງຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ. ໃນແຕ່ລະປີ ລັດຖະບານສະໜອງງົບປະມານໃຫ້ຂະແໜງການສຶກສາເພີ້ມຂື້ນເລື້ອຍໆ ຕົວຢ່າງ ສົກງົບປະມານ 2012-2013 ຜ່ານມາລັດຖະບານອານຸມັດງົບປະມານໃຫ້ຂະແໜງການສຶກສາ 16,70 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງລາຍຮັບແຫ່ງຊາດ.ມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມໃຫ້ເອກະຊົນສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນນັນແຕ່ຂັ້ນອານຸບານຈົນເຖິງຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ. ການອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເອກະສານ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແມ່ນເປັນການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງຂອງພັກ,ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ, ອິງໃສ່ປະຫວັດສາດການສຶກສາຂອງປະເທດ,ທັງຄົ້ນຄ້ວາເອກກະສານການສຶກສາຂອງຕ່າງປະທດ-ສາກົນມາປຽບທຽບ…

ລັກສະນະການສຶກສາຂອງປະເທດລາວເຮົາ ປະກອບໄປດ້ວຍລັກສະນະຊາດ, ວິທະຍາ

ສາດ-ທັນສະໄໝ ແລະ ລັກສະນະມະຫາຊົນ. 3 ຫຼັກສະນະດັງກ່າວ ເປັນຫຼັກການ ຫຼື ວິໄສທັດໃນການພັດທະນາການສຶກສາຂອງປະເທດເຮົາ.ຈຸດໜາຍຂອງການສຶກສາທີ່ມີລັກສະນະຊາດ ໜາຍເຖິງການສຶກສາຕ້ອງແມ່ນຂອງຊາດແນໃສ່ສ້າງຄົນລາວໃຫ້ມີຄວາມຮັກຊາດ,ຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນ,ພູມໃຈໃນກຽດສັກສີ ແລະ ຄວາມເປັນລາວ.ມີຄວາມສາມັກຄີ ເປັນປຶກແຜ່ນແໜ້ນໜາ ເປັນພົນລະເມືອງດີ…ເພື່ອຮັບໃຊ້ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ. ລັກສະນະວິທະຍາສາດ-ທັນສະໄໝ ແມ່ນ ໜາຍເຖິງການສຶກສາທີ່ອິງໃສ່ຫຼັກການ ແລະ ວິທີການທາງວິທະຍາສາດ ເພື່ອກໍານົດນະໂຍບາຍ,ຈຸດໜາຍ,ເນື້ອໃນ.ນໍາໃຊ້ໜາກຜົນ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄວາມຮູ້,ມີຄວາມສາມາດ ເທົ່າທຽມກັບສາກົນໃນການສຶກສາ…ສະເພາະຫຼັກສະນະມະຫາຊົນ ໜາຍເຖິງການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ,ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕະຫລອດຊີວິດຕາມຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະຄົນການສຶກສາດໍາເນີນໄປບົນພື້ນຖານການມີສ່ວນຮ່ວມອິງໃສ່ມະຫາຊົນເພື່ອສ້າງການສຶກສາ,ການສະໜັບສະໜູນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຽດຂອງປະຊາຊົນ. ສ່ວນ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາລາວ ປະກອບດ້ວຍຄຸນສົມບັດສຶກສາ,ປັນຍາສຶກສາ,ແຮງງານສຶກສາ,ພາລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ.ຫຼັກມູນການສຶກສາ ໜາຍເຖິງຫຼັກການ ຫຼື ຈຸດໜາຍພື້ນຖານຂອງການສຶກສາ ທີ່ແນໃສ່ສ້າງຄົນລຸ້ນໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ສົມສ່ວນ ທັງໃນດ້ານຮ່າງກາຍ,ຈິດໃຈ ແລະ ສະຕິປັນຍາ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ.ການກໍາກົດ 3 ລັກຊະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ ຂອງປະເທດເຮົາ ແມ່ນທິດທາງລວມ ເປັນເອກະສານຄູ່ມື ສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ,ນັກຄົ້ນຄ້ວາພັດທະນາຫຼັກສູດ,ຄູອາຈານ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ເປັນເອກະສານອ້າງອິງ ເຖິງຫຼັກໜັ້ນ ຈຸດຢືນຂອງລະບົບການສຶກສາຢູ່ປະເທດເຮົາ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ ຂອງກະ

ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວາງອອກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ເພື່ອຮອງຮັບການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ.ຄະນະບໍລິຫານການສຶກສາໃນທຸກລະດັບ ນັບແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນເຊື່ອມຊື່ມຢ່າງເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ.ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນໃຫ້ເປັນແຜນງານ, ເປັນໂຄງອັນລະອຽດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານສາມສ້າງທີ່ກົມການເມືອງສູນກາງ ພັກວາງອອກ.ຮີບຮ້ອນກວດກາ ຈັດພີມຄືນຫຼັກສູດການຮຽນການສອນໃນທຸກຊັ້ນ ໃນທຸກລະບົບ ລວມທັງໂຮງຮຽນເອກະຊົນທີ່ບໍ່ທັນມີ ໃຫ້ຖືກກັບ 3 ລັກສະນະ 5 ຫຼັກມູນ ການສຶກສາ, ຕອບສະໜອງງົບປະມານ ຕອບສະໜອງຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ,ອຸປະກອນການສຶກສາໃນທຸກໆລະດັບໃຫ້ພຽງພໍຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ທ່ວງທັນເວລາ ໄປທົ່ວເຖິງເຂດຊົນນະບົດ-ຫ່າງໄກສອກຫລີກ.ຫລຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງການສຶກສາຢູ່ຕົວເມືອງໃຫ່ຍ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ.ຈັດກິດຈະກໍາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ທັດສະນະສຶກສາລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນກັບທ້ອງຖິ່ນ,ລະຫວ່າງ ແຂວງ ແລະ ສູນກາງ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ຄູເຂດຊົນນະບົດ-ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ.ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດ ຈັນຍາບັນຂອງຄູ ເພີ້ມທະວີຄວາມ ເສຍສະຫລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຂື້ນ ກາຍເປັນແບບຢ່າງ ສົມກັບເປັນແມ່ພີມຂອງຊາດ ເປັນເປົ້າຫໍ່ຫລອມສະຕິປັນຍາ. ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອ ແນ່ໃສ່ຈຸດໜາຍສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ປະເທດຊາດ ນຶ່ງໃນແຜນງານ 4 ບຸກທະລຸທີ່ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກວາງອອກໃຫ້ສໍາເລັດຜົນ.