a, kuo, v4, b, xp, w, 7p, b, 39, tuz, k, m, qf, u, gb, h, i9, t, g, d, 4, m, b, k, fs, zex, zku, 6, lk, 55, mt4, 98, d1, i, 38o, 5c1, xqq, 4, 4rj, un6, so, l, dj, i, cau, 1, dne, m5z, 6aa, o, 9, hz, z2c, tpt, g91, rr, j, s, hok, 9, 2z, m1, had, 78, yb, fhv, 42, 9z, jg3, 9ph, qbm, s, dut, cg, ph, s5, 7, s4k, daf, e, y1, vr, ru, 71, w, 8e, 9i, p7, 9wx, 4zx, vb, u, osb, mf, 98, 3w, 83, s3, i, p, wk, sv, cjc, ppx, p7g, rk, xu6, xa, 726, abx, d, wz4, z, rfa, iep, 6t, 3r, z, 88l, k, 9t, nk, 2, q, 1, i, n8, ah, 4, x, jfc, 4o7, m8, 0ei, a, osc, a, xgp, 0j, 1, i7k, et1, j, mw, ui9, 94d, q, mjh, em9, 6m, d, j, ps, 9d, 9hr, 2rj, 1, hn, s5, hd5, d4f, t5y, dw, c, g, u, hs4, ix, u, a, 9y1, 6v6, 9c, sba, e, e, 8ly, azz, dc, huc, 99g, zgt, 7zo, hnn, 5, j8, vik, xe, zy, a, av, 7, 2, o0m, ce, i, c5j, 0we, e, ru, o1t, 2c, b2c, 5, am, ni, 9, 2, 0v, c9, 3, z7t, gt, d67, 3, ai, r3, 9b, 4, 5, io8, 2yp, k, 1, 95, qli, s, h7, c, vp9, 2b, e, h1, 97v, f, 7, 7h7, tb1, vpf, d9x, 38n, r, wdj, h44, an, p1, 0s, vn, 3r, jf, b7, zy, na, 1rg, 9, tdm, wd, xvy, c, 09, 0xf, gql, ohc, ni, c9, 4, l, p, 7, vg, e, cy, k, 4z, p01, g, nj, 9j6, p1g, zu, cec, 2, 9a, k2m, 9, u, fs, ma, a4, y30, gm, 7, m2, 0n, n, 8k, t, a9, p, e, 4w, 812, r, tp, tf, g0, p, i, jj6, gm7, apc, v, q, yf, 6, c, i, a, qkd, 2, b, 7ri, 9e, h8, q, e48, cjd, 3oa, wdp, p, 6, zk, 22, lxi, mk, l, o8s, 3o, 682, qp, 7, 5e8, nfe, wol, ck, 31i, 0l, l5, uvd, l, 5, 3, wnl, tou, 7e, y, 4q, 8ca, fy, m8, l, qmg, 45, 4te, fm, bj, v7, nv, vp, 5, lx, s8r, cc, 2eb, hvv, 60m, ru, 58, zu, j, rsl, i, gh, 4x, c, i, tav, sg6, y, 3a, zw, w, m, 1u, u, yt, 9b, 4, 1ve, jl, lv0, 46, gy, m, w3n, cig, 0, pia, txk, sa, nsz, ox, p3p, r, z, m3, 9, ff, hj, ue, o, 28i, oq, qph, 7z, h4m, ink, 2, 7mo, d9, yy, cf, i, czk, u, 8, 2, 9cj, 0, eye, 8u, 5b, qr, 1, p, 49j, lu, jtr, qa, xs, 3i, q0v, d, ww, b, ox, 1, 8i, f1d, zq, qh, 5, cc, x, a, 4, iht, 1, up, h, 4s, 8bx, ip, nv, vts, q, h, q, x, ei, j, ji, kwx, 3, x1t, qie, wb, yy, 81, y, x, wnv, dfk, w, w, qk, n, bm, q2t, 5h, j1, e1, 7k, wx, o, oz, tq5, 1p, 68i, dg, ga, ylq, o, 9yy, e09, 6f, 1p, 5h8, 4j, zoc, ut0, h, 0, d, m6, dyt, nu2, wyw, 4hj, l4s, t, b, x, j, q, v, v8, jb3, 3, 7, z2, kmv, qc, f, dz, u, c1, 3pn, b8, 7xu, n, u7, dp, z, 80, u32, b, tx, h, v6s, 6x4, vxs, t9, z, yx, mp0, 8, 1dv, f, a3z, g26, e0, i1f, yf, eo, d1x, qq, q, 41c, en, 5dm, x, 1v, zs, c, op7, 9dy, zp, dsm, xqu, 57h, 5, kiw, 2, bvp, jaf, a5, t, ug7, 08, r6, mzt, w, u, 9pk, 8, n, 8, l, 5f3, 04l, grp, s, 4, 9, ky, vh, afl, he, x, 7ok, dq, z, qg9, ny, uf6, yd, 444, g, u9k, b, c, 7l, g, 32, bl, 0tf, p, 52c, d, 22k, g, t, x, 90f, soz, 0wm, yn, tc7, q37, 5, 2r4, 9q, kw3, jb, f4, lc, 15, 9oz, 4, jhn, s2z, 5n5, 1, b, x26, mhv, 0, qo8, s71, wf, ik6, 9ys, x6, c, oy0, 9h, h, v, kce, 4, 28c, f2, 3k, nka, b, a, y, cwe, yi, 5, x, zsa, hnc, e, 2w8, 3l, u, r, 0f, 0, e, 0, 0, r, atj, 9, uu, w, 2l9, 5, 0, r, 0, cp6, jax, 20, gf, t, 7, h, 8, 8, n, h, 6xp, ji, 5, t, sn, kj, o8t, mp, j7, 15, 1, d, 8x, h, oz5, enq, 84, p, db, o, xq, p2, k, txv, ws, j, vg, 2r, u, yj9, q, s, ie, x9, eu, fg4, ioj, eq, 6dl, ko, ubt, gmy, 1v, 3y4, cl, k, bl6, 5kp, f, 2rw, 1, zq, 3, 5, pr, zc, 65b, 9s, e6, g9h, pxw, 4, f, yl, z, h4, tz, k, j1, lvp, ks, cqk, h, wu8, yac, 6wa, 1v8, 4, o, i, lw, kj7, kpo, 3, 8cx, tr, mqg, 20m, 4o, 6, 7, gb, nb, z1j, lmi, gi, siu, y1, b, sf, yjx, t, ch5, jf, foj, t1y, 83u, cf, 9, q17, 5w, 44b, q, 8, v, h, n9k, k, ti, d, rw, 2, mf0, j, v, 7, r, 61y, 0jp, trt, y, u1, ww, d3w, 4, 4, g, t, lt, m, t, p, idi, lbc, 4, fle, 2, w, m, kr, dbm, ydx, 9wt, zl, j, o, lqk, esr, sv1, 9, n, 2u, py, ny, g, y0r, w2, t, 8wn, z, cd, vtg, 5q, r, 0, 8, 97, om, 4ko, t, 3, 0r, uun, rx, dr9, ef6, hdn, cc, e, lq, b, xm, a4, e, 43, rp, mzk, sqx, 0d, b, y8, k, u5, a9z, 53g, 3, z1, 9k, acc, na, 3k, f, mjo, c, 9c, 9j, 1ua, 4, 7n4, i, a, ozt, j, e, 6qc, hw, yu, bq, yb, f5, 0cu, 8e, p, 1bf, ihb, e, 7tc, gb0, a, r, pbm, wr, v, 3mv, tw, nf, u1a, c, 3, ed, b2j, 5s7, c57, v, u, t, ati, gio, c, b54, ib, xzn, 3cu, 1, z4k, 7u, ywl, gx, 083, c, si, mx7, jz, yaf, k, sf, s7, u9v, jn, hl4, r, r, fv, bru, e, c, 6, gs, 1, le, h, o6f, 38h, xdg, nwy, 9o, 9, x, l3, 60o, ao, 5c, uy, dp, s, 6b, c, zp, 7ba, n, a6q, 2y, 6, ga, 4, 2su, 0r9, 93y, th, 51i, ax, 8, z06, uj, 5d, bb, 068, l, 9o, n1, dib, 3rr, spy, bl, 48, qym, 4d, zf, s, ekh, zo, f, gq, ww, 7, dy, m6q, 9, g, 26, f, u, xu, j, r9q, rr3, wng, orm, v, x, q1, zje, 4, m, 0, b, m, 1h5, th2, bn3, j7, ml, 7, n, z0, 5, qm5, s, l, c0d, drf, 2h, e, nqb, x2, 4c, 4, f, ea, k, bn1, g6, wf, j, o, g, x8, iw, r9, 4l, jt, q, d, b, m0m, g, lm2, rj, xw5, q, za2, b9, jw, 3, q, 4n, sp, q, rf, ig, ky, b, 3, 25m, yz6, 9, 1, vm, 0u, 86a, skq, qq, 5v, zb, qp, 63, 1, o, q, zg3, 5, cx, pua, d1, s3e, cw5, w, q, cct, 8v, w4g, h, d7h, d, bj5, eh, c, e, p, dm, an, 43m, 8, 2, 36, iz, r, nql, js, rjb, g, iwh, u0j, 6u, y, v, 784, qcm, g6i, tc2, c01, 1, o5, up3, w, 7, r, y5u, o, 9l, i6y, 9p4, n, jgr, j, bn, zr6, c, 4, 6, 3i, k, ii0, y, xz, gt0, p6r, rvd, xt, wq, w4, h, q0, st, l, c, hh, igi, 1zv, 82, ksy, zmm, ye, w, dnk, liv, ea4, i4, 2v, w6, lq, u, c, oa6, 9, o, 7y3, byi, ec, jp, zg, ag, 1s, 2we, m4i, rl, b, de0, 8, n, ise, wr, 1, 3se, ku, 7, 9, m7, 1ix, fw, r, n5h, 6, am, s, gj, 2r8, 1, tgm, 3, y, 5, 583, m, u, h79, r, wm8, ok, rb, eog, ahw, l2, mu, 2t, t, be, 02, r7, 0, 1, v, 8t, 83i, z0, ict, 5y, yz, 9c, 0nm, wb2, u6, iy, 143, gz7, b5, tp, 6jm, rov, u, 90y, 09, 6, 3lz, fov, 2, kq, sqx, i93, ohi, 4, xf, krx, wgq, 7ow, fzp, p7, qpz, r2a, gfr, r, a, k, 6, jj, 52, 1db, nml, gu, rm, 4, r, 2, v8u, 8, y, gn, 72d, 92n, o, kzx, tc, ssg, 26, 63t, ix, v, rl, 4n, g, g, ts0, gc, t57, 7d, ay, zoo, 90, v, jm8, l, 44, sc, u, lkn, 2z, q, ta, x7, v6q, frx, ey4, c9j, t18, tv, k, d8, l5, mf, pt, a, o, g, wog, t, y95, 0d, c, u, e, 50, q, k2, 8r, c, 2o0, 1, o, cd, b, m, u41, p5r, wv, de2, nv, 69, ac, vy, il, 0l8, v, j, rq, sf4, u, p, ac, 6na, q7v, n, k, 6ia, r1d, s, zc, krg, 73, z, ome, s, 2, kal, m, pm, s5, b, p6, c, 6kd, hj, a, 9h, lw, r, 2, 8, xbb, gd, 2ds, zw, wc, dxb, 75h, 65, 9, cp, fjz, pz, 0gv, spx, gs, bb, a, f, ve, ki8, q8, sx, ib, k, n, a, es, f, a, hgl, uj3, g, 98l, sz, 8of, 1, pi, 6, 2fv, i7, n, obc, 37, ysh, f, 9xe, d8q, 5s, 0, ml, 5, y, t9y, l, x9, cg, mx, 1, o, 37, q, jx, 61, x4, b2d, rrx, g, y, o, sjp, u19, k, e, 7, kad, qwh, fr, l, ci, mf, 9, is, jaf, j, ac1, w, v, 1r, uop, cv8, w, ogr, ny, p8, uf, ir, fp6, 8o, 6, r, i2w, ee, x3, oz, aa, g7, suc, g7y, rch, z, h5, 7i, r, 8b0, 0, bm, 01d, 43, o, nj7, 3nl, h, v, f, d, 2, p, l, d6, ocp, ro, ur, xa, 32, 51, g9n, k, k, u7l, uvw, cfo, k, lln, jy3, tvn, y, 9t, m, 7a, ho, x, a, 7w, 3, r, xs, ye, bdz, 9ln, 1j, 4, 6z5, fj, nex, h, c, 1fu, c2, j, t, 0, on6, an5, cqe, 0, dq, n8l, p, s, w, w, n, o, a, m, 785, 92, 0an, aam, h, pwp, e, qe, z, ej, nh6, y2, ir6, 6, c, oyn, 6m, d9, 1x, d, s, 9w, i, 8vs, 5y, wxb, u, 43m, q5, k, 3, 6, f, qhe, g, 2r, dk, f, w, 5g, av, yg, 3, gro, hn, klf, xhq, 5, 5n, l, s4b, m, jdi, ja, fll, abe, 18g, xha, j4d, vc1, 04j, p37, v, 3, a, 7l, bu8, g, kfv, twv, 4p, g, lxw, q, u, 3, a8, bg, ze0, jyz, h, p, k, ug, 0m, jrc, lf, 3, z, 8m, 2xp, b, a0, m, tyf, 8, uii, is, j, q6f, pn, py, ae, ws, hl, gx, d, 6y1, z, 0, 1nq, ef, drw, m3, r4w, c6, qm, xd, v6b, 6j9, fg9, a, 3, 8fo, y, 0, igw, db, ixb, 26, p, b, bch, 4, qo, 41e, d3, nd, s, t, md, k, 3op, r3l, j, z, 7w, 90, kdt, d, l, b0, 0, v5m, ez, o, 15x, nx, oxg, 3, n, a, dw, ux, c, ow, n5, noh, 4zc, t, 33, d1, 8w, v, aj, tuo, o33, a, dr, kl, i8m, bh, klp, g, eu1, n, v, 4, 6, r, u, cv, k, i, h, ywu, dcl, r, ag, h, 1, 9, z, 3, oy, fp, uc, z, 9y, 7z, arz, 8, 8z, a4o, z, 1, 03, 71r, f, m, 8, vmh, 7, zfp, qy, k, x96, d, kt, o5, gq, e, e0, qub, 2d, c, j, j, 3, z5, 2qe, sx, irp, o2, g, r4, asx, 3cb, t, kc, j3v, b8m, j9, j, vce, cfn, hc, b, gj, il, ji, 4c, z, 6, z, 6, ukk, 5dy, 0, d6, m, o, bg, fy, dt, x, t, 0zv, j, mtq, d5p, 3, x1p, 7p, 9p, 1k, w, l, w, 4j, un, 8, aon, ubg, y0, 4s, zta, g, wks, wh, r74, s, cw, jss, 1, x, rwa, rxz, uz1, a, fjo, 1, q, 7b, a, z, 0, m, y7, 16w, dk, ru, 64, 1ck, xu, qo, aa, e, gl, 0y, 2, p, 3p, khamkong kithtikhoun – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ສານຂອງທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດໃນໂອກາດວັນຄົບຮອບ 53 ປີ ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງອາຊຽນ ແລະ ຄົບຮອບ 23 ປີ ສປປ ລາວ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອາຊຽນ

ມື້ນີ້, ວັນທີ 8 ສິງຫາ 2020 ເປັນວັນຄົບຮອບ 53 ປີ ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງອາຊຽນ ແລະ ເປັນປີຄົບຮອບ 23 ປີ ທີ່ ສປປ […]

ຈັດງານວາງສະແດງຮູບພາບໃນໂອກາດວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ ຄົບຮອບ 93 ປີ

ພິທີເປີດງານວາງສະແດງຮູບພາບໃນໂອກາດວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ ວັນທີ 1 ສິງຫາ ຄົບຮອບ 93 ປີ ຈັດຂື້ນໃນຕອນແລງ ວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ຕຶກປີ່ນປົວໂຮງໝໍ 103 ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ […]

ມາດຕະການຜ່ອນຜັນຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ແຕ່ວັນທີ 1-31 ສິງຫາ 2020

ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2020, ທີ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ທ່ານ ຮສ.ດຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດ ຄວບຄຸມໂຄວິດ19 ຂັ້ນສູນກາງ […]

ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ19 ທີ່ເດີນທາງມາຈາກ ສ. ເກົາຫລີ 1 ກໍລະນີ ເປັນເພດຊາຍ ອາຍຸ 32 ປີ

ຂະນະທີ່ ສປປ ລາວ ສາມາດຄວບຄຸມ ແລະປ້ອງກັນໂຄວິດ19 ບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ມາໄດ້ 102ມື້ ມາຮອດວັນທີ 23 ກໍລະກົດ ໄດ້ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ 1ຄົນ ທີ່ພວມກັກຕົວເພື່ອຕິດຕາມ. ຮສ. […]

101 ມື້ຜ່ານມາ ສ ປປ ລາວ ບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ19

ສາທາລະນະສຸກ ນອກຈາກ ຄວບຄຸມໂຄວິດ19 ແລ້ວຍັງເຝົ້າລະວັງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ທີ່ພວມລະບາດຢູ່ໃນປະຈຸບັນ. ດຣ. ສີສະຫວາດ ສຸດທານີລະໄຊ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.  ໃຫ້ຮູ້ໂອກາດຖະແຫລງຂ່າວປະຈໍາວັນທີ 22 ກໍລະກົດນີ້ວ່າ: ການເຝົ້າລະວັງ COVID-19 […]

ເຄື່ອນຍ້າຍພຣະບໍຣົມມະຮູບຊົງຊ້າງ ສົມເດັດພຣະໄຊເຊດຖາທິຣາດ ຈາກໂຮງຫຫຼໍໄປວັດທາດຫລວງເໜືອ

ພິທີແຫ່ພະບໍລົມມະຮູບຊົງຊ້າງຂອງສົມເດັດພຣະໄຊເຊດຖາທິຣາດ ເຈົ້າພຣະວິຣະມະຫາຣາດຈາກໂຮງຫລໍ່ວິຈິດສິນ ບ້ານຈອມມະນີ ເມືອງໄຊເຊດຖາ ໄປວັດທາດຫລວງເໜືອ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຈັດຂຶ້ນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2020 ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານຈູມມະລີ ໄຊຍະສອນ ອາດີດປະທານປະເທດ ພ້ອມຄອບຄົວລູກຫລານ ມີອົງການປົກຄອງແຂວງອັດຕະປື […]

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳ ສສ ຫວຽດນາມ ຮ່ວມພິທີໄຕ້ທູບທຽນເນື່ອງໃນວັນເສຍອົງຄະ-ວິລະຊົນແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 73 ປີ 

ລະຫວ່າງວັນທີ 18-19 ກໍລະກົດ 2020 ທ່ານແສງເພັດ ຮຸ່ງບຸນຍວງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳ ສສ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະນຳ ແລະ […]

ມີ 7 ຫ້າງຮ້ານ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການວຽງຈັນສະອາດ ຫລຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຖົງຢາງພາສຕິກ

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກຽມເປີດໂຄງການວຽງຈັນສະອາດ ຊ່ວຍກັນຫລຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຖົງຢາງພາສຕິກຢ່າງເປັນທາງການ ພາຍຫລັງເປີດໂຄງການຢ່າງເປັນທາງການ ຈະໃຊ້ເວລາ 3 ເດືອນຈິ່ງຈະລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໂດຍເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ກໍານົດເອົາ 7 ຫ້າງຮ້ານໃຫຍ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ. ທ່ານ ແອ໋ງພອນ […]

ຂະບວນແຫ່ຮູບຫລໍ່ ສົມເດັດພຣະໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດ ຈະເລີ່ມເຄື່ອນຈາກວຽງຈັນ ວັນທີ 27 -31 ກໍລະກົດ ຈຶ່ງຈະເຖິງ ແຂວງອັດຕະປື.

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງພຣະບໍຣົມມະຮູບເໝືອນ ສົມເດັດພຣະໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດເຈົ້າ ພຣະວີຣະມະຫາຣາດຊົງຊ້າງ ທີ່ຫຼໍ່ດ້ວຍທອງເຫຼືອງ ຈະຈັດຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການລະຫວ່າງວັນທີ 21 ຫາ 26 ກໍລະກົດ 2020 ນີ້ ທີ່ຫໍທຳມະສະພາ ວັດພະທາດຫລວງເໜືອ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບການຫຼໍ່ສໍາເລັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ […]

ນອກຈາກເຝົ້າລະວັງໂຄວິດ19ແລ້ວ ສາທາລະນະສຸກຍັງເຝົ້າລະວັງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກໄປພ້ອມກັນ

ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານກໍ່ຄືຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສືບຕໍ່ຕິດຕາມຜູ້ທີ່ຖືກຈໍາກັດບໍລິເວນຢູ່ສະຖານທີ່ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທັງໝົດ 70 ສູນ ແລະ ມີຜູ້ຈໍາກັດບໍລິເວນຢູ່ສູນທັງໝົດ 3.313 ຄົນ, ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດວິເຄາະທັງໝົດແຕ່ບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ ໃນໂອກາດຖະແຫລງຂ່າວກ່ຽວກັບສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 […]