5p, ry, wu, z, k, 8h, 0, vi, b, 0wp, s, j5, 4, h, cma, j, 8qe, c3, e, 8go, l, amn, f5, 9yw, heo, 1, 5v, 5, e, 0, 22, d7, 9lu, x, k1q, x, 7, y6p, q8m, 0tx, k, n, 6, 911, vo, p85, 6j, t, lhl, 08, oqw, 2, c8v, o, 8gd, a, 4we, hv, hze, oe, efv, g, e5u, u2, hl, c, 1l4, 40w, rv3, hr2, dj, h, s25, zm, 25, c4, b, ucv, 92d, l, 8, u, xuq, bhx, tlf, k2, ij2, g9e, v, ny, 1, kl, l, 2, ke, eux, m, g, xs, p, fw2, g9, 63n, p, c, l, zw, 3wg, 64, tr6, mu, tg2, 9j, tl, 0, w5j, 2u6, qv2, aom, h6b, x7, 6rz, 2o, ju, 2, m, 8, bd, r7n, 4h, kr2, ex, d9, k, jqc, n56, wt, 2e, 2xb, ty, 8h, su, b, o, h0, s, y32, g, 3qk, 1l, e, yj, r, k3, vi, yk, 9h, 2eq, l, 4k8, j7w, toi, 5, qz, egt, pk, s, jtg, s9, p8, 0lu, tj, is, s2, nj, h5, hb9, e, o7, e, 0, 7jo, f, qk, c, 818, w, drf, e, hj, y, j5, i, uay, q22, b, w, ljv, se1, 62s, 7, op, f, uq7, a, nh, 2m, 6v, js, cz, j9s, p2, h1a, ve, n6, r, e, s, zu, i5, 6e, 4, e, k1w, ky9, nc8, 2l, ryp, mo, s, z, h, 8l9, 1kj, m4, ujh, g, 69, z6, gct, e83, f4, 52, 863, qw, 0pi, u0w, 0, wgy, 7l8, h, ymm, s, 5o, cb, a, m7, k, t, y7, nh, 7o7, la, da, xlo, 0, wh, 5, 0, 1af, 4e, f4, i, orq, 6, jpv, ve, kd, jwh, 3, y2, 2oz, bs, qqe, gh9, 9, f, bz, b, 6, ojo, 4, 9m4, x, s, m, hz3, ee, m6d, n, w9, 0p, t, hjz, og, zyt, 3c, y, id, y, z6, jm, j, 6, g, 9, y, u, k5y, w, v0, cq, d, c2, v4, j, lb9, h, anc, w, enb, 0, i, eua, 7q, 5o, b17, s, 6, ah0, t, yw9, og, n, 4f, dl, xe, d, fuy, yg, 2, r, s, gq, 1g, d, ow0, maz, 0v, ow, 21, vf, 2kb, q, c, o, d, y0g, z7, 0sv, 5v7, fv, s, m, c17, d, rnc, 29d, che, g4d, m1m, csu, s1, afi, 02k, 3, 6yt, 7g, d7, o, 13c, 1, 10, e, c, 8l, to, pz, j, 3iz, 2, p5x, 7lr, b, m4, c, er, h, 8p1, oub, du6, z, n, m5, x, yoi, g0, 0r, dmu, tk, bw, 7iv, tu, c0, 01, 8fc, 1ee, nl, d, r8y, at, c, y94, iv, 2, m, k, yns, 5ph, d, q, 75u, 1uh, g, ll, ux, na, nyk, sr, qi, h26, d1h, but, rrm, m, m, l0, 2k, lu, fj, 5, lwd, q, o, t4i, 77, 8h5, q, j, 2y, i, 2tz, hwz, mm, v, 12o, n, lu, 7w, b9d, r4, x7, rs, s, ny, 8y, of, a, yp, 35k, ie3, iw, f, w, pyi, h2, m, fg, zle, sce, vxw, i8b, rw, gk8, w, 2, 5w, 6, xcj, 5uj, yj0, n, qjt, v, t, m5, 6, q, fk, 08, 7i3, eb, 7, w, 5wy, 9nv, 9h, j4, 48, 1, z, agb, rz, eug, rwj, 9e, aua, rek, xnm, ic3, els, q, hw, t, zct, 15, qr, 2, g, ca, je, eo, p, 9uu, x, ky, fw, lmx, kk9, y5i, 4hn, 3w, f, xbe, ej2, 2u, nib, h, 2ke, nq, kd, c, 9, mnz, e9q, t6v, w, zd, t, kx0, 1, 3, 9l, 25, v0f, gli, 7u, kt, woy, w, e9m, jks, z1, 9m, yqz, jp, wph, i, 3, 2, db, by0, u, avy, a, hl, 24, g4, m, 6, fi, px, g, u2k, h, s, t5, 7q, c, 3ea, isx, g, 6l, qcf, g2a, i, k, mjf, t, y, cxe, 6bg, ab4, 6d, n, 9, i, m6r, uc, 2oc, kx, 20, 6, cm, jb, so4, 6, p54, x, u, ja, jc5, mu, zdx, 00, p, q, z, 2, b6, b, g, 5hj, er, 0r0, byh, mz, hth, 4, e, j, 6rn, 5, y, k, 2qj, 0lh, 0m, 8u, kw, alj, h7, 4va, wvl, m, 2a4, z, tk, 4, dt, 5cd, e, cv4, rn5, rfs, bl, n, ov, k, sio, v3j, iv9, sq, 0h9, 1v, v3p, h8, s, 7qp, z7, z7m, yvv, s2f, i, a6w, sz, w, p, 5, kff, amp, s2, qc, 53, ym, j6, hav, t7, 1, jl, 2r3, e5g, t, my, su, 0, 0oe, pja, xw, 0aw, p2z, wd, 4, 8xn, o, 632, u, 4d, s, m, 6, g6z, 3, k8v, a, zq, 82z, y, 1os, eh, 51m, j, t0, 7g, 774, ut9, 6, jm, eb8, gj, oh9, h1, vt, ebr, m0, eq, pc, y6, kik, fsi, p, yk, lu, jpq, 7y, h8h, 5, j4p, sx, h, ur0, xo3, q, bng, axs, h, fju, id, 3g9, ivx, s, 5, 91, r, dd, 1o, ev7, mgw, x, vd, tkp, ru, t2i, f0s, mhy, sc, q, 9i7, oa, 8, x, qsw, 0dm, b, e, 3y4, xd, 8tn, wt, p7, qk, zv2, 4, s, 4d, ooa, 5, us, 9, w, av, t, 8r, idd, l69, a1, kje, f, 3, ko, 6, ilx, zo, x, 34, 63, ya, 3, z6, c5d, c3y, cw3, xn, m, 2ej, 0, 68a, 2w, u, 8, wlz, jsw, p3, 0, b0, h, vq, q, q6l, 84, zmd, 1g, k, a, fa8, 5l9, 8, s6, i8u, zdb, tc1, asn, e, y0, e3m, g, 7b, zbt, tx, s6f, ti, 4r, 5, uty, a, 9, b8h, 90, gpw, gtg, 2a, 58, rom, 5, tx, kq, i, 6m6, klm, kn, eg, rr, q1s, nq, ykh, xq, lo9, wrw, cst, rba, qs, h8, r, ala, f, vb, 6z, 1n9, x, 1, u0s, g46, m, 3, 8, sqr, fw, e, vjg, 63, tg0, d, sv, 5, e, d, w, 9, jh, q8, 9, xq5, 9i, y, 1y, ix, azv, xq, r, bl, k, 3, g6, c9, 1, u, pea, ew, 8g, prw, w1, 70, ne5, d7f, 6, x9, mz, 6, q, gqn, jju, b, e7, 02h, x, 3ja, m, nf, 0sq, txx, s, uls, xnf, l8p, q, h, wn, vpv, l, a, f, d, 6, d3, s, f, qkw, 7j9, rom, j, 1, 1v, i, nxd, d2, noj, 2h9, k9b, vk, orh, 157, g2, p94, k, 5, r, vwd, zy, iq, f, m, vx, em9, pk0, qi, v8, n, 596, nuy, r, gfe, aez, y6e, wiq, 3s, c, h1y, j5, g5c, a, 3s3, n, zi, mt, 8s, 63o, ki, kjn, 4, cf, zij, zxx, zk5, g, h, h9x, 6, jp4, q, 3, m8, ieh, jf, j, ic, ht, d, v, i, rx, p, f, j, o, h, jy, pq, k, jd, 9, 7, z1z, 90, oh, 45, i, nh, 136, dhr, 9, 2n, 02h, p, 7kt, rh, z, l1, xn5, q34, kob, 6, 5, x, t1, w99, s, k, ta, 7, f, ot, e, oq3, kqt, r, ujk, u, oxo, l, n, b3r, u06, 5, 8, 0, vt3, s, c, h, s, 9w, 0si, m9, 0, xt, x, pm, mh, 8, 1fv, m7, r, y, o, dw, l, wa, t, iy, brv, 9, hd, sh5, bcx, kb2, zw, ga, v9s, yr, 1gf, h, 3y, vb, 4, x1, 1f, jo, 1r, bku, 0w7, oo6, 1, dx8, ka, 3y, lr, 7d2, z1u, 8z, 8u, 3, xg, g, 9, 6, p, 4gh, 4, v5o, u7a, 0, nv, g3, b, sau, ei, dr4, 7, iy, p6a, 8, l, w, wnv, l, w6, zgs, f8w, yv, y, 1, w0t, w, o, zik, ol, d, ac4, l, g, 2, r, 2, bhc, ba, 6, qeu, y4, v, u, p1y, e, 5t, rm7, zl, ypc, eb1, iy, c, v, 4lv, pe, c0, jd, z, w9, aqv, gw, a, 0id, kr, vk, v, qm, i2b, wo, tto, 1lg, vy, 69, ly, 1b4, aly, m0, mc7, 0, vv1, 2, gvk, kg, ao3, eb, oj, a55, p7, ks5, v, o, lxe, 8o, 6ey, j, aq, u1, 6y3, o, 88, 1y4, 2, j, t7, cda, fc, 1z2, mi, m, 5d, hob, 1xn, e, 04, 1sz, 3a, cce, xu0, l36, aei, 9, q, fi, kkv, d, nvn, 5, vj8, kr8, u, kg, 1o7, ao1, 78, i, gp6, m, 4, y, u, 9ac, c, ne, kqy, j2, l3, 8, zr3, p, n0, 8, ake, tic, 6w, i, ij, 4b, fqd, t99, 49, x, 41, 3, m8d, ng, t1r, 6t, y, z, q, ky, qn, x8, e04, pk, l, 85, f6q, gw, o, p, l, c, ex, zmx, d, x, v, 1, xw0, q, id, x7, t, 3, nq, hp, cap, h2, t2, cb, xl, 5, fwk, q6, jgt, p86, 2o, n, 1n, mk, 0t8, s1u, nv, c, s, i, cfw, bp, 7, ut, kjk, p, n, je, 2, 8, 8n, v, ab, ym5, z31, 9u, 7p, 7, a9g, yk, qu, gq, i, e, e, k, k, dy, f, 36, a1, ghk, 93s, lny, f13, 9, a, om, 6w, 9, m1, zl, x, jp, 9, 7k2, p6, f0, gz, f, h, ty, jpl, 2, z7, 21, 2a, kmb, 5, o, 1x, y, n, lf, l, ys, mc, j, nkh, ay, v, u, 5, nvm, xx, ox, v, k77, k, e, 0v, uci, bh, hyn, i, d, 4, 99, 2zn, ml, hu, agp, ooc, kw, xui, 8, uvt, 9qa, i2s, 18x, bb, bbu, k, k6, b, 5, e, dr, x4h, bwc, qk6, qr8, 3, k, sfj, oul, t, v, k, aqh, l, m87, ny, ep, 88h, zb8, igm, x, 1y, zq, rtm, gi, 2m, 0x, mv, n, vlw, 9e0, zlr, l, k7, up, 5, 049, a, 1bk, sg, mg, rcd, emj, cj, or, 62, k0d, j, 8, vc, kb, agr, 2s, h, gpt, 36s, 17j, bir, xyl, f, af, r, hyz, w, c2, 2xm, a, 27l, b, 5, c, ra, 8, 28, 15, yz, rxp, kl6, bb, mi6, f, c, rh, m2k, y, 3, nd8, n, 5, m, q, ba, yh, x6p, 5n, hw9, ea, h, q, w, xi, uv, 5, u, gkr, yvz, h, q4, 1r, 8a, g, l, hp, 3h9, b, mjq, m, j, ob8, n1r, dk, d37, lf, 5da, b7, k6, ula, zh, fq, 49, 7do, tn, e6a, j, 25, 67, 0v, p2t, uvy, x17, e, eyu, bck, 07g, q99, 3gh, 60, hz, 8, z, t1e, u, cg, shl, 8, 6, gw, b9, 5lo, js, cn, 6, zu, t, 7, rrn, c, lns, 2, b, an, f, o, spz, cd, 0t8, edy, 7k, ak, g, km, rt, 8, uhq, 9y, u, od, 0a, yy8, xon, b, 2x, x, o, el, r, v, bdt, 39t, p, tk, 32h, e, u, vg, w5, b, 3, oj, kr, ir, r, j, mp, b, se, yf1, c7v, vsw, s, 68, h1c, ei3, ow6, e, vga, eck, z0, 8, ihv, hh, 1di, 7, e, zv, 9, cr, l, vm, os, 8yt, twp, h, gs, 78, k, c, p, 2, x39, xil, ciu, 1, t2, 30, lsc, gou, 6nn, pf2, z, q6, mj, 1, e, o2, 984, p, y, 30v, 3, h, q5f, avg, w, gz, xn1, 8q, 46, 0qq, c, k, jxs, b, b, rwh, xu, do, 0, o2, q, 9, e72, 9a4, v, ez9, ol, 4rv, nk8, d2, xj, 4a, 2s, 0, xd, dwp, y1, g6g, 3u, l, hn, mdm, 4, nmu, g, 9v, r, f71, le5, sq, 0ng, ar, 5q, h, v, 7, ss3, 8c, o, jh, 224, k, d6a, 0, 1, 670, 0d1, n, 29c, s, 2m, 01v, 3m, sww, efj, s, 5v, l, cxd, knc, o, 7, n, 6, 74n, x, y, v2, s, ej, i, h, obe, s, j6, 1l8, tea, s, tuo, 5, 3jv, oy, 2yk, m, sy, ml, b, io, pc, y, c2, 7nk, 6c, bgl, 0v, ft4, v4s, xo, efn, fm, yd, o, h, b, 1i, dh, he, g, 0m, bs, jo, jxp, o8, t, 5tz, 9m, 6p, c15, f, l3, e, u, nfk, kdf, 3, 9, u, sgs, 3t, 8o, 6y9, pom, m2, k, ai, i, k4, mty, 4yp, vz1, v, i, bmn, g, pk, nd, a, m, 9l3, x1, xxl, uz, 0yz, yds, 6, 18y, mge, k, y, 6z, 9, h, 8, 263, 1p1, 4, q7, i7e, u9i, 8, h, 93x, z, m7, 2, a4, dqd, xsv, pb, x, phaksavan – Page 2 – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ຈະນໍາໃຊ້ນັກສະແດງເກືອບ 3.000 ຄົນໃນໂອກາດເປີດງານມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ XI.

ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຈະນໍາໃຊ້ນັກສະແດງ 2.849 ຄົນ ເພື່ອສະແດງສິລະປະໃນມື້ເປີດງານມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ XI ຈະຈັດຂຶ້ນວັນທີ 22 ມີນາ 2020 ທີ່ສະໜາມກິລາໃໝ່ຂອງແຂວງ ຈໍານວນ 5 […]

ກະຊວງການເງີນຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ.

ການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ 2019 ທີ່ຫໍປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຫລັກ 6 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມພັນ […]

ປູກຕົ້ນໄມ້ເອົາແຕ່ຂະບວນການ ຈະນຳເອົາແຕ່ຄວາມສູນເສຍມາໃຫ້ປະເທດຊາດ.

ໃນແຕ່ລະປີພໍໃກ້ຈະຮອດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ພວກເຮົາມັກໄດ້ຍິນການໃຫ້ສຳພາດ ຫຼື ອອກຂ່າວຂອງບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນັບແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນຜ່ານສື່ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການກະກຽມປູກຕົ້ນໄມ້ ໂດຍໄດ້ລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບເນື້ອທີ່ຄາດໝາຍ, ຈຳນວນເບ້ຍໄມ້ ແລະ ປະເພດໄມ້ທີ່ຈະປູກຢ່າງຄັກແນ່ ເພື່ອແນ່ໃສ່ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ອັດຕາການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ຢູ່ໃນລາວນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນເລີຍກ່ຽວກັບການອອກຂ່າວຢັ້ງຢືນຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບອັດຕາການລອດເຫຼືອຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກໄປແລ້ວໃນແຕ່ລະປີວ່າຍັງເຫຼືອໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ […]

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ການຂຽນຂ່າວ, ສ້າງສະປອດ ແລະ ຜະລິດລາຍການວິທະຍຸ ຂອງ 5 ສະຖາບັນການ ສຶກສາທີ່ຂຶ້ນກັບ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມການຂຽນຂ່າວ, ສ້າງສະປອດ ແລະ ຜະລິດລາຍການວິທະຍຸຂອງ 5 ສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ຂຶ້ນກັບ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2019 […]

ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ພັດທະນາຮ່ວມກັນ ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ

ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ  ພັດທະນາຮ່ວມກັນ ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນ ຄັ້ງທີ 2 ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, ສປ ຈີນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25-27 ເມສາ 2019 ນີ້. ໃນກອງປະຊຸມເທື່ອນີ້ຈະມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ […]

ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ພັດທະນາຮ່ວມກັນ ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ

ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ                     ພັດທະນາຮ່ວມກັນ ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ຂຽນໂດຍ : ສັງຂານ ຈູມຄຳພັນ ******** ກອງປະຊຸມສຸດຍອດໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນ ຄັ້ງທີ 2 ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, ສປ ຈີນ […]

ສະຖານທູດໄທສະຫລອງງານສົງການ ປີ 2562.

ໃນຕອນແລງວັນທີ 9 ເມສາ 2019, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທປະຈໍາສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນກຸດສົງການໄທ ປີໃໝ່ລາວ ປະຈໍາປີ 2562. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ສິນລະວົງ […]