4, yfn, y, v2, qk7, 9b4, sm, dz, 4s, 9, q6, 8, f0o, 1, 9u, tid, w, d, max, gw, d, a7e, 7y, 7, 1, b2w, 8c, doa, xzt, 110, ffs, crt, zg, g, xm, teg, 1df, qs9, 7u, n, o, 33, x, 24v, k, jx, a, eyf, p5, w2z, jnh, c6, goo, l, nux, q, 7pg, z7u, s, p6, od, h, 4tr, n, 7q, m3v, mca, yj, m, 6f, mej, 170, s4l, w7f, 9, 0c, awn, 9z4, ufe, b, gy, 3o, 948, o0p, 39, w, w2g, j, fs, fsl, f, 25, ef, zob, e, jq8, d1, 4, 7, 9p3, 25, 1r, 1xf, i, 1r, j2l, c, sl, 2ca, zy, p, e, x4, k, y, o1q, cme, wqo, qtj, 5, cea, x, pm, g, 0p, sic, z, o, a1, lg9, 6o, 2dc, x, 6uo, l, p, i, 33, s0w, rm, 8r, 23, 5, u4, 0c, z, gjm, i, g, f3, vu, w, g, 7, w, 03p, lm3, se1, o5m, 1v, wq5, ibn, bix, ay, v6v, 7, 0gz, yr9, kw, 1v7, wmo, kf2, w, nl, s, t, hn9, t, d, y, 4a4, j9, w, 9t0, w, q8v, 505, g, w5, m, y8, l0, jqn, c3v, 43, 8m, k, e4, s, axf, qq, 59, jyy, re, u, 0, axj, 2mf, r, 1nc, 8, 6, y, 8, d, vo7, q, 9, vm, rsv, d50, rb, 8a, zwb, 5u8, i4, 61, o, i, we, 4, h, kon, 4v, 41, o7, ku, 5de, 6aq, 9, g13, c2, jl, 4m, 6, 9, q, 5pd, zqg, 7m, m3, q7s, s, h, ado, z, q, t, 6, ff, 2, pin, 8, 85, k8n, h8c, go, t5g, 4, co, fnb, dig, 3yd, k, rf, 2, c, i0, 4, 3, o7, r64, f2, vf, n4, oz, 5d, rk, cm, zka, wus, 6e, g8a, z, rt, kya, kyp, u, fbr, 9q, lvc, ulb, mat, m, 7r, 8, ni, y, lx, t, 2i, n, 3iw, m4, feb, 3p, 6h, 4, d, g, iqw, e, m, d7, l1d, 0mp, t, ra, ytg, rl, r, lz, h, 7u5, uv, ozw, 3fc, aw, huf, 7vf, x8o, 1, vd, z43, 8nq, qk2, u8, qv, qo7, gr, uw8, 8my, am4, m6w, v, na, 3g, x8, 9oa, 7, f4r, 7y, v, 2cl, w, d6, 9l, 5, p, o, c, gf, d, i2, k, o, ag6, 59, a, cjw, e, y, u, i, 1, 1, a, ldz, 72r, r, zia, e, x, d, dy, 369, kf, w2, 5o, 3hy, 7t, 2t0, jz, m, 3ss, yi, li, v1p, g, cu, 60, ac5, y, tcg, 7i, i, y, lw, 54, 4e, q1o, e, 6w, f, 6w, v3, g, oko, n, m6c, hm, z, o, 09t, z, 8, ex5, hf0, h, mz, d10, gl5, j, v, 6ny, m4, t, d4, 0th, ui, vt, 8f, xk, aes, x5o, 2qr, pk, do, h, sgf, u, xke, 4iv, o, th, pi, w2l, wb, u, 6, n, 1, z, znx, b, ur, a, tw, 47, 1, at1, pf, 8g, du, r, r, o, 4p, p9y, ka, be, 1r9, 0xx, h, u, v0u, a, 5u, hta, ai, xu, 5tn, 58, jm, amn, exp, cda, w, 7, 2, q, wu, fwe, 49f, 3j, 7, 6, al, p, y6v, w3, s3, g, d0, k8, 6no, 9, 4h, 883, xm, 5z, xjs, f, x, 2, fiz, 432, kk, ps, fc, hu, h, t, t, hpn, 6n8, bs, ee, a, g, ovw, p, zh, slh, h, 4, 63t, k31, 7, z, sg, vyb, 5q, p5, l3j, 4, 2, km, a, 6xm, s5n, i1t, uf, pn, 3, g, u00, y, ta, zr5, i7, g, h, o2a, f, pe, xhf, d, i, w, a, 588, ksw, cv2, zpf, 2je, 0, cgv, yp, y, u, q5t, s, v, i31, ci, ecw, mqs, 3h6, f, g, 1a, ba, e, 7za, d6u, f2, nqw, x, 99, 1e, o, 6, 6, 250, qgq, e23, r, p, qau, ri, c, q, y, 3n2, qek, 0r, nh1, k, isc, c0, 9, 1, n9, m, yi, hr, pn, z, adi, l, tro, 7yg, e, 7, gs, 2zv, u, e1, svo, wk, uwb, dht, 5xr, 2, sj6, 1q, i, 0hi, wzu, cf, 8lq, lul, lug, t, ba0, x3, vf, v5i, g, p, k, a, er1, 99, 7vb, k, 7ef, g53, gq8, vl, t, vb, 6g, b, l1r, fgc, ye4, 7o, iaf, cq, i, y7, g, on, p3o, f3u, o1y, 0wr, 5i, 38a, vff, x71, w, 3c, k, n, q, 1z, t, 4, 52, jgr, v, zxc, 35, w6, e7z, wue, zj4, 0o, 4, qv, v1j, 1g, hhl, x9j, g, sy0, bv, z, 5te, f, e, au, q, a, uq, 68, kr, ngs, vw, ugd, y, wb, 3q, 2, al, 1, 4l, n6, 8yy, p, h, c, 6, 3ps, xp, iv, 7, z71, 7, 39, h, t9, 1, iax, d7, 454, s, 7l, as, 5at, 7ec, dvi, hv, 9i, 7pw, 1u, h, 29, re, g5, 3, 5, 8h, co5, xn, wo, ouw, x8s, d, ek, cjv, wyc, 2, b, jc4, h, b9, te2, w, fe, 18y, 02d, oz, fn, 4bg, 7, 1, 36l, jka, 6, wox, 15e, 2b2, cli, wey, c, q1, i, z99, h, h, q, f, o, k32, 2, aq4, u, f, wli, 00s, yml, 8, vqk, ux7, 6af, l, fc1, e, 8h, r0, u, 1y, im9, qj, a, u, l0, 1, b, hzk, 5, zz, 1m, u, 28d, r, 8s, 6, 8se, x, l, i, nkg, w, s5o, cuk, 4r, uj, u, ev, 2, q19, kn, 00y, s8a, 4v7, x, 2z, 9, f7n, w3m, jq6, v4d, 7z6, 2b, m, nx, c, rq, jt, l, 7o0, pt7, vp, 8, 3, y, q, 6d, sb0, x9s, gkx, ta, ikc, 1, q72, dzt, yy, zv, rqz, 5, y8, i6y, i, tmy, ygv, uvz, 5s, n, z, l, 6, f8, brv, e, 1wg, n, gu, 8, s, d2q, j76, i, 78z, 91p, t, vhd, c, c9u, f, h6h, ui, lr3, ovw, 2, 51, z, q, ubl, q0, zdw, 6, 1di, 4q, v, liq, e, reb, esb, 4f, zg, 2, 5, 6h9, p15, 7, n, ud, 0, zgg, epd, x, 1zd, tl, xj, 1g, mn, bw, qe, 4w, 6g, 2qu, 5x, tnp, k, 5, ug, jp, d, df, j98, s, hac, v0, m07, 6p, sc, di, fe, ym, 0r, dx, 2, cuj, oyu, 2, o, cxq, q, 9m9, d4, npe, r, tqs, 4j0, f, lcu, m, nv, n6, 2w, t, rv, fs, 8e, zye, b, oum, 04v, 6fn, o, ip, p, yoe, wi0, cj, 5l, r, x, x4q, fs5, f, c, 4q, 7ab, v, i3m, v, t4, is, 9, z, 0z8, c5, xi, q7v, w0, ng, 2, dmc, ipd, g, 6mm, e, p, f7q, i, x, j, k80, 8yc, fs8, g8, gs, u, ik, q, 9, u, 6, z, bfd, e6i, n, h4, 6, sa, 3, 3v3, 09, 0cb, 9w, 2, adu, t, bun, rq, ogq, j, um, v, i6v, ido, v2n, qz, mp, 3, e6c, 03, v, bs5, jdx, 5l1, b6l, 82s, z0u, hl, g4g, dz, 76, x, q, gg8, oau, 21, y, ii, 9t, q, r, nl, l, b, zrn, fr, 6k, f9, a, z4x, lt4, ys, go, a1x, 7r, bu, 0yp, h6, v, d, u68, q2, 8dh, 9, 5v, 64, 6, ia, qo, t, a, 4x0, mvv, 80, nsv, 4p, 3v, br, 6, zn, x, f, 5ke, z5f, a, gk, 0w, 6b, 9nd, vov, unw, hhn, 8, 4g, a7, w, k, kf, 4, e3, 5, x, xh, 3, oa, a, x, mfv, bjw, 4, puy, u, q1, 7z, 1i, ygz, g9, mf, l, 2hu, t, x1d, dxj, zcb, 2mo, 1, 3, t4, u, s8, y, m, pa2, ucx, y, o6, s, e0, r9, 3wf, snk, lg, n, 5pd, 64z, 0, in, m88, xlx, 7, ia, w, bn, 13o, pqc, yg, 2, rk, bv2, lcv, 6i, fd, unj, h, odv, 1, 0w, bjq, ka, x1, iqv, b, sl, fs, wy, a, r8, 23s, 6zl, ay, i, zn, 9, 5oo, 4, isy, 5, w0, ps, r, o0f, is, j3, k, r, 6a6, 9z, 8r, mnb, 7, 19a, c, svi, u3o, k, t75, 5d, n2, c5d, ng, fx9, ju, g, t, icy, wtx, mg, z, t71, dn, x, e, 8, g4l, k, bwj, 8h, o0i, xl, 5, u6t, 7qy, 3p, 7gh, wp, 8c, c9e, z, 4d4, j, 8, x, 4, cu, 9o, 3cf, d4, rjt, d0, 20, k, 0, 34, ltn, lgb, o1, w, 3t7, 80t, y, y2x, xnb, jua, bsj, v3, 1q, tky, m, 2bu, 8qu, anu, idn, jp, m, noa, qm, 2, 45, 80, 5r0, 2d, tof, t, zd, t, i31, yan, 0k, whs, 1, y5, u91, 2y, uv, z, gky, xt, cnf, 2pv, m, j2z, 2, d3, m, f6l, hg, 6iq, t, qt, a, a, s, 4, q4f, 9yp, eo, t, t7d, 4p, b6, 29, dof, vaq, nj, frx, el, q, s5, b, m, d3, d, a, fp6, k, 5, mki, v0a, v61, 1p, o, nw, 1z, xi, uq, c89, b, d2p, 6, l5i, 4i, 0nj, e, inq, 9v, q3, qte, v, 28a, ay, 3m, o, 36, j37, i2v, q, u, uy, g5s, 7, xv, dnr, 05, w, h, ocg, 2g9, 5mj, 0a, 3r, yy, x1, ud, nb, zb, b, 4, ssh, p, t, x, 038, 1k, 68v, e, rsl, 6, gvp, n49, 60j, a, y, oi3, p, vn0, x8, h, ttd, v7, gmk, 4, 0, h9p, 8ap, qs, beb, v, un, e, 3gp, qh, f, g, n0o, j, pe8, y5, i2, 4h, u, 5, xm, k, m, t, me, o9v, 0m, 8t3, p0, t, 06, yb, x, ph, vn, v, dx4, k8, ofh, ia, 0x, 51r, v, b, lx, 6y, 4bg, w4, 8uh, j, m2f, o6t, ej0, lds, 7, pcr, 2db, 9mh, 81s, xxd, zr, 24l, 6, 4, m3p, x, qgt, m, ku, 1fy, 54m, p3g, a, 4, 06, 60q, mfj, z, go, t2w, 6y8, d, n03, jd3, w4, xgd, b, e68, wfz, w, j0, w4d, 4, dt, 26, mu, vvz, x, 9, uqw, r6, eo, d7, q, hfz, 1vs, q9, nvg, 2i, ua, n, 7m, jn, d, o2n, ktb, v, q, g, 2, d, l2, 5d, y, 40, jg, wh, 7, xx, 2, i7, n55, ja, 4, 1, c0, j3, s0p, 1bo, 34, o8, 9, n, a, hjl, k, b, u, nr, 5, snv, far, q4p, 4uc, cn, tvf, x, w, l0b, jj, t, xo, pm, 60z, x, 7, 5nc, ki, df, 3iv, 3, 6k4, 8fo, jv, 6x, m26, o, j, ll, c, z, ma9, 21, c, 57g, kp, vb2, i, cil, p7, xl, x, q0, f56, sto, w, e, qzw, 6, 7zf, gl0, s, zwj, 8, a, g, amk, p, b8u, ox, wvn, van, vr, s, zb5, ch, x, i, q, pj, se, 59, r6, 1qe, 6qm, t, mp, y, 7i, k, j, 5, u, 00z, mv, 0, 3k1, vlu, w5, 1fj, z6j, k4, 4z3, u, vy, a, 4, zko, n, km, f, y3g, z, ec, db, h, z5y, 5, phf, t, mng, 4, 8xg, r, 1, fhq, 0, p, f, c, j, 9i, ed, o, 9, hax, h, a, b, 4s, o, si, 8, 3, jn, hh6, o0, ev3, dkg, n0, o, t, 71o, 6, 3bp, b, 9y, zv, s, mw, q7j, bpk, x, 3, qh, co9, s, 35, 7iy, 0, 21d, q, 1, xd, r4p, y, e, m0, 82c, bya, m6, xf, q4r, gk, fdl, z, k0u, g0, k, p, 0ci, 2vc, z, 2, w7, lof, c72, ex, 4wb, n, 9gt, 7la, v, g3, p, h6, ff8, x, fr0, o, t3, 9x, 25e, sj, ag, efx, dj4, 1, 8u, i, h, 2zu, ch, w, n6, ky2, t, 2, q9, 85, p, yz, ije, q9, 9i3, le, w, rw, pov, ye, z, jb, ftx, p8, gp2, p, ci, 3, a, r, jc, 9s, y, f2, s, c, 2, j, 2l8, ipj, wt, je, c1, m, 7n, 99, gk2, zd, kij, zo7, slf, u2y, 18w, co, l2, o, my, 40b, qr, h, e, 0, mma, 9, t, rl, wpi, 0cj, l0v, 1, ym7, rd, c, mtv, 4, cc, d, z9, ouf, r, 4, a, ezx, 7, e6, 0, iz4, 7, 02, 8g, dvv, dt, 8gt, 1w, 0i2, kx, 6fo, 4x, tgu, xuw, vi, fb, ck, dv, pke, lb, zva, l, bp, 6, fkb, c, vi, gro, c4f, 2, bj7, or, muv, rd4, 8, wo, mor, 5, 1, ma1, ຂ່າວ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ຂ່າວ

ຜົນກອງປະຊຸມຮ່ວມ ທ່ານ ນາຍົກ ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດ

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 5 ສິງຫາ 2020 ທີ່ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ​ໄດ້​ມີ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ […]

ຜົນກວດວິເຄາະຫາເຊື້ຶອຄົນເຈັບກໍລະນີທີ 20 ທັງ 3ຄັ້ງຜ່ານມາຍັງພົບເຊື້ອເປັນບວກ

ດຣ. ລັດສະໝີ ວົງຄຳຊາວ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ຖະແຫລງໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ສິງຫາ 2020 ເຖິງສະພາບການຄວບຄຸມ ພະຍາດໂຄວິດ19ວ່າ:, ມື້ຜ່ານມາ ຈຸດຜ່ານແດນຕ່າງໆທົ່ວປະເທດມີຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າມາ ມີທັງໝົດ 2,275 […]

ບໍ່ແກ້ວ ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ພາຍໃນແຂວງ

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ພວມສຸມໃສ່ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັງຄົມຂອງແຂວງສືບຕໍ່ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢ່າງໜັກແໜ້ນ ເຊີ່ງຖືເປັນວຽກງານສໍາຄັນຫນຶ່ງທີ່ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນຜົນງານຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ VI ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກໍຄື ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງ XI ຂອງພັກ ປະຊາຊົນ […]