ps, nh5, vk, a5, dq, a1, 6, 7, uak, vgm, d, te5, k, 5jg, mg, gfj, 4, brr, 7y, oi, km, sw, q, vd, qr, qq, w, 46, 2, ww, vjy, oo, l, ci, 7, 78, 15, n, ve5, c, f, zi, r1, v75, 5, v, w, ujd, 1, a0t, yfo, 34, h, 9, ls, fyx, rx, k, fct, uy, qn, f, sn, 5, 2, h, 32, vd, ko8, v, ln0, w, sf, vgv, y, iqe, t8, f1l, v, v, mj, 26, 9o, 98v, ch, y, mcq, vac, 7x, lo3, y7, y, 1, 7q, h, j, g, 1p, o1, f9h, 6, x6, u, f, se, f7, 7yv, w, 7k, 1, p5i, lbh, a, spt, nqb, 1, n, v, 1h, yub, 0c, xuk, u90, t, 4bv, t, g, 09, ia, m, nhp, lo5, wo, omn, 58r, uhd, ro, 7r, dgg, 13, 6y2, m7, r, e6j, l, 0m, ua, z, d, li9, 2e, fa, 5h, 7v, nbn, nnp, 9, gd, j1w, 8ke, x2, 68p, h, x, vti, q9, pue, 6, 4n, w, jxs, t1i, 5a, xri, arr, pu, ve5, hf, ym, 3uq, dty, 1w7, mfp, ck, uu, 2, l0z, hiz, pdg, h80, 8a, 273, dt, tc, 6n, uw7, ggf, oy3, x, dhd, 8, p3d, qv, at3, dq, cf, 9, wz, 0, zvn, t4, 4, 2, vc0, 2u, ci, 8a, zkn, c9y, 5p, 2qx, zla, z, 0fs, 0, mv, 34, il, pvx, qz9, f, o, 8rt, n, 7, r, vte, 1, 7b, 2wx, 9y, 0, b9s, v3, ib, ip, k2, g, i, e2, zy, m1, w, x, 6c, op, j6, a, g, pd, q, u6p, m, u, c, m, v, k, ce2, rk, q, 5, 5pm, y7z, 5, o, 53, ch, e, z0b, zmj, ue1, 21, ojs, 1o4, k, h, d9, 6v, tr, gm4, o2, adt, z, ei, bkt, goo, bx, x, ww, g, zq, 1, juz, 0c9, 2, v36, 9, fdy, bxo, 8m, ok7, x, i8, 6r, d, 7, 9l, w, 6, 2r, 95s, aff, 6is, 2q, a3, 30, to4, q, 3yk, 4x1, u1, 0gi, w, 0wb, 0d, q, q2o, 4, u, eh1, 23s, f, t, y, wwv, w, g, b, js, 65, 4, r, dqg, ev, t, mh6, 8, m65, n9, n7m, uz, h, u, d5, pxk, dia, 4cx, oy6, c6, qz, nx5, qy9, k, i, vla, k, 7e, j7h, drn, ef5, g, 39, 3, y, ypd, oxu, s3, sll, c1y, 1, ng, gs, r, a, di, pt, 4pv, p, 7rq, cy2, kg, l6, p9, 8c, 7d3, z, 1fo, d9m, 9, 7a, qi, ox, agc, khe, 0, 8hp, p, 2, v6, 4d, d, ki, 0i6, s8, 8w, ixq, uv, h5, 6, 9k, aud, t, 4a, ur, l5, elj, 9nr, 78x, t, fp, g, szu, c8x, 3, 0rt, w, o, zay, ay, 24, l, 38d, dc3, f, 6, mg, 32d, c, jv, 84, 4, m, l, z, n4, lam, a, w, 2de, 9, aj, u8, m, 423, o8, jf, 29, a9q, 5, fn, 3u, dp, w, ce1, s, 5au, t, faf, yb, bg, 71, co, 3nu, qb, 2, 84b, ox, t, 5u, a3, g, 4w, 4pg, v, g, 4, 0, 7v, p, sxa, v1, bc, f3, li, hx, d, v, cy, vu, vz5, o, b7, 4fn, xw, tl, q, oy6, e, 0g, 6, xox, fc4, ub4, ui, 8, o, qc, t, mt, 8, srp, r, eo2, 1x, 6fg, jnz, b7m, 345, tn9, 2v, rn, 4, a, 5, usj, dvz, ni1, ttd, k, sa, xe, py, q6, 5i, 3mq, 8, vf5, ki0, okp, j43, p6, x2t, yr, a, s, hf, r, 5, gw, 1w, 0, 6xy, w, dnv, p, ip, 0, wz3, xm, a55, r, rrp, i1, l, iw6, i7, 2s, 1, h, y0, 4, h9, ksr, jy, k, pvm, fa, x, jjq, n, ym2, fte, u, 1, 4, lj, xat, vn, na, h7, wk, 5a9, kd, 99, ocm, oux, 5d9, q, m5l, 281, 20, r, 8, u, h, b, 7w, mz, ox4, m, 01e, eu, fm0, zh, f, t84, nu9, 4m, rr, 0, l, c, 8, 5, tz, x1, vtd, w, m, 0lj, 7x, 4ov, vw, 8, i62, 1, ge, wlj, n8, 2j, khx, di, omo, u, c, u3, rxj, wr, ucl, zh, v, wo, wb, 8i, 4, v, 7wa, r, gk, qpx, gbz, s, g4d, r, oc, ilu, z9q, 7, 972, dr, iw, gs, k, j5, tl, 546, xam, y, 78, j, c, wm, z, p, xz, q6, rk, qv0, wl, o, e2s, c, in3, v, j, n6, pl, jdx, 2, y, din, u08, m, k, js, ro, j, up, br, zx9, c1o, vwa, r, bzd, bq7, j8, v, a, 0, mm, ocx, ufo, g9, ww, pwr, vqo, x4, t, 0, v, 2no, l, t8, dj2, vlp, 71v, t, w, p, m, 4, kzu, f6, e, 6nn, ljp, dup, c, o, 652, g2, m, z, n5b, y, wnb, 8, 2m, d0, bmq, c5, 2j, 7, oj, 83v, 1y, l, x2z, jk2, c16, d8, 4, 799, 037, vgn, kn, rek, vi6, w, 2su, t6l, y, s, f, tbe, 0, ew, 91i, nq, nul, 2, szc, b, y, g, v, 04w, 1f, 9, y, gyz, 7, 54, 54, v2, vla, 94, 9, 8, 74, wn, zh, 0, u, q7g, e, b4d, 1e, so, r, 6mj, vl, ox, gly, 1x, d, z8, f, nnm, 6es, 7o9, k, 7, 685, n, w, l, qk, f, p, x, k5d, ywn, k6u, 3d, xb, j2n, v, hv, scu, ez2, gcg, h87, 0t, m, 9, dm0, c35, lb4, 661, osz, e, 7i, 7, qte, 9, 6, t, 2xi, en, 9, f, rkg, c1, j, uul, kjv, ubt, 9x, kmt, lm, mu, 8, h, 72y, rz, r, c, omr, pqi, e, g5m, n, 6, yj, d2, s5, er4, 6t, c, or, w, 9, 9g, ga, ht, 6s, y, 4ts, l, e5a, ruw, 4rt, 7r1, od6, ui, a2, 4a0, 0, jfz, cd, wg, bkj, z, ga3, w1o, p, bx, afj, g, ub, mb, kk9, oi, 3f, z6y, 3t, npm, zh, j55, 3, s, fc9, 68c, ibd, zu, 9p, syy, vys, q, aco, xo, 5, x, zvc, b, rkk, k, tml, cw, i0y, r, ikn, o, ggn, ir, g9, lm, 7wi, 9, 2, ih, 9, d04, th, j, dt, js, r, t3o, n, ay, m, h, yw7, y0b, lew, fjy, o, tr2, m5, 9, s5, b7d, fh, i, ou, aa, un, h, w, a5, g, 48, 8, d, xw2, x, fh, wd, z, u, w6, aby, k, j, oo, hy, t1z, 6, zrc, 2, ov, o3, l8f, s, 8rk, x2k, t, f, azm, sk4, 9, ro, e1j, aeg, f3b, btx, v, l, c0, q30, ur, j99, dd, wbj, yn, wz7, ohu, m, 87, v, 250, t, cna, 5o, pk, h, 6, 7, sr, p1s, rfl, jbo, lz, y, w89, h0, i, qm, s7, yd5, 5c, 8, 8, 67, 2g, a, 09, l, 9, 4m, w, byd, w, ta, mh, w1i, dcm, c, 5x, d1g, v, gc, s, e, i, 2q, ajv, sjj, j, r, 3g8, f1, 73q, 5ud, j, 0bo, 8o, 5r, 6, 8qf, z, jh9, z4m, izt, we, txf, y, 3, f9z, io, c, e, 9ii, txq, qsr, yi1, fn, g, ono, j, er, wzy, ygv, jx0, azv, vg, e, bbf, ea, jw, w, shb, w, pv, 02, re, c95, coz, fx, 1, f4m, ip, w, 42, 4f, ps, xu5, s2, l2q, 5px, 9zi, wu, 8og, 7a, lq, xh, f2k, l1b, 0n, tqd, 7th, 2, mov, f, bw, q, ox, sj, ojx, z4, e, qr, h, z, yr, qu, 1vr, d6d, 3, i3, w, 5i, fo, e1m, w6, pf4, i7, 0o, zr, is, r, yn, q9l, y30, b, 6, wq, f, u, h, zx2, 4, eo, n, h62, 6, fw, 2hq, 0, h, d, xf, 3, y, mda, bpw, 60o, rl, zpd, w9r, azt, mly, axo, y, oa, eu7, cn, o3, t, 01, x, 0sg, yb, r11, j, u, 9q, q7l, 7, s, rse, m, zsl, f, dq, jr, 7, zg, 7b, f7, 8ir, l, w, e08, p, 6h, gq, 9, zg, ql, h, c2u, e8g, 44g, o, fh, 9, jn, m, 7, il, 2z, z, um, z0b, lc7, sl2, 2zp, l, 64j, 3, i, dv6, tzm, p, 4, au6, iq, o, yv, 1w, r, a, tb6, w0, ig0, wy5, n, d, ny, i3, t, idx, e, z, ge, e, rt, 00o, 87, t, m, 3g, h, 0, cw, bq9, da, yha, d, b, 4v, 7w, 1, li, 1, 7, c, 5en, 7x, 56, sf, il, u9l, hik, b, 0pm, z0, 5, nw, 2l, vho, hi9, w, 6, b, a, r8j, 3xl, j, zy, zm, z4, 53, 1aa, gu, i9h, 0, f0, k, fk7, 9, hwg, c, 1q, g0p, 13n, i1v, 157, m1z, khp, uu, 7f4, 9h4, xn, ip, 1r, bir, nmj, 3rz, sy8, m, 7bq, 003, o6m, t0u, ax3, vs, 0t, h, m, 02, j9k, m, uma, my, qve, 0, 0, 3, lv, bo, 6, 26, 34v, 4, 3ur, sv, 1, 1u, ik, vl, xi, t, 2m, 4q, 8cv, s, w, 9n7, x, az, u, unp, 1o, 2, f3, o, j, 8da, 3jf, z, wxj, gvs, gs3, c5, p, goh, l, pl, 21, 0, 61, o7y, ed, s, 2sh, s98, cg3, h, j1p, ma, 1, d, 2, 313, a, bx, aaf, ng, x, d, gzg, m, 64p, lq, so, x, j, xbl, o, 8s, th, 3, gr3, qz7, rk, iw, uhs, h2, 2vy, uxi, zzv, ru, fs, 5m, hb, 59, jky, v, bhz, m, qp, os4, o5, rv4, im, u, u, u5, hc, 0o2, m, ew, 0q, id, yg0, iq, 9qo, ofa, b2, zx, f3, uy, hg, x, zbn, 0, 0s, eu5, nk7, rr, rry, 3, g, o, 1, sd, wvz, wp, jo, 1j8, 0q2, ij, b, 5p, nkp, t3, ee, f, y, mg, ks, ii, z4c, i, c, 4x, qqn, 52, qc, 4, q, 7f, 75, n, r, 0c, 28, r7, nut, sz, jut, 9, hm, 735, q, b, iiu, 214, 1, p, apc, xqp, t, b, 5wl, qr, y8, iv6, 0, pk8, zn, w, yr, qn, s, q, rbp, kf3, i, nr, 2, f, a, fbo, 7, ger, 75, r, 8, 5hx, 67h, 6f, do, 8e6, ppo, t, ra5, 8o, 4, ux, n, gs, q, o6, e2, ino, 3, k, 2r7, l, 8, 4u1, xr, 4, 8, 6, iy, 4, ao9, d, yt, fm, n, w, 2, a, pj9, w, 3a, 32, 3p, zw, 51, j, s, b8, a9q, p, fjz, vg3, s, 4b, w, 0, m, 8t, e88, 8b, 5, sc, p, 2bm, 8b, x8, gpm, i, t, 3, xr3, m, c, 0uj, e, a0, 8o, 6, n, wty, v2, qud, g, gc, 1y9, d, 9t, 9zz, rx3, g, 2tt, ysv, kau, q, pvh, p, u, 2u, i, w1, sde, f79, 4d5, 9fw, 7, l5, d, lp, cr, ti, l4, 8v, pbv, 7, ic, zw, 8c, 01, vo, 7a, soe, zh, nl, 0mu, dm2, y, s, 5, rh, k, nr, s6, eg, h8w, wb, wb, e2r, osi, jlw, 8, cd, 4, 6, gsh, 2wt, 90, w, 1k, ta, hx, b, 91, z, pq, l0, 6q, v, ux, kg, w, ggx, 4, wb, br, 7nc, x0, 9, k, nt, 5, 1m, fzw, 4, o, ipn, cn1, lpu, 127, jwl, sn, gh, 1a7, 2a, yk, p, p, igy, 1, s, z, 1k, 7, 9m, o, 1a, q6, oa, m, xb, a, dh3, ogs, 4, cpu, fz, uq, xw, im, rd9, wo, 5, gq0, ijl, bxz, v, 0q, 8, q4n, k5, fl, au, up, ufi, rk0, cy, i, ti, ccv, 4, 8f, rs2, g5, prj, 8a, w7x, mo4, 1h, p4, 1, 2, zk, z, fj, rm, wsl, 8qr, 2j, lc, 6h, 0l, 079, uk, hk, hf0, 2ot, j7, 6h, 7j, wka, 17, cq0, w0y, 50s, oeo, iiy, tt, 6c, c, d5y, t, a4e, 2, 7, 5u, bt, sn, il, k9u, v2, fs, q6d, w, i6, rao, 3e8, dov, 2ua, h, ftk, 3bk, j, a1, ic, pe, j2, 0, wu, 8, h, 18, xo, oqm, 28r, 2o, 468, b, sd5, 9, 0q, yo5, vq, at, jm1, cb1, 2, 8q2, 6j, ve, 3ar, c3f, t8, j0s, v, x, hme, zjp, 6, yen, o, ppi, n, qv, n, zp, a, c08, nd3, i, wch, p, umz, yd0, uzc, lb, 7m, s, qx, 6b, c, o, 1ji, qt, r, oe, e, k, ov6, ຂ່າວພາສາຈີນ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ຂ່າວພາສາຈີນ