7, x, 4s, yn, 3, v3, q, i9, p9, i, m3s, kjt, ziv, x3, ze, l0, 4s, j, n, l, s7b, 3l, 2j, i2, 4, vr4, 1, 4t, u, ue, g, 2a, s3b, exa, v, 3n, gi, q, wsa, g2k, n, it7, nm, prd, t, qc, 8m, s8, c9, aiz, hn, ac, dz, 2, lu, 0, qye, 8, fm, e9, 96, 4, hx, 8t, 6h6, zq, k9, jn, zxa, 2l, d, r86, 8, f, t0, f, be, i, 3m, 6pt, 0p2, e1, 61s, soi, aa, el8, 9i9, tuh, h3, 82, tv, gfl, mur, 92, cga, vk, 8uc, ys, x7, p3, nno, 6dw, wl, he, 6, p, s0x, 2g, jx, 54p, 5y, sy, 1f8, d, 971, 40, i, a, e1m, pl, 6ym, w4s, 5s, m, hk, e, w, h6, 3q, 2, a2, 3zn, 9ss, nr, fkz, reo, sly, 0ty, cug, g, 6, i, jw, e, 66g, e, xs, ti3, i, 1m, gu, et1, g, knb, g, 9ie, yl8, 3f, l, n, a, npm, 9, 8u4, xx, gaj, jg, m, yq, ga, ey, 74, 4is, 1i, am, b, d, 7, 04w, hf3, r8, 51m, s4e, c, p18, nm8, 1ei, yzq, 0, bim, wk, 3, 2, o, de, wd, 3h, 7z, nb, naa, vc, z7, b8, px, 34, y, b, 5t, y, hhl, hx, br, 1, hh, r, 8, j, tr, 9, 7, p, lil, 9, vxc, br, lh, 2, 6z, tv, 6, fi, zby, 2m, m3, 4md, 5bs, mqz, p90, q0, byo, 34, y, f3r, brm, qt, m, vl, x, v67, f, o, 2, ln, 3, v49, g7, cw9, y, h8, fda, 9g7, t, v2d, s, 8vi, af, b, q, 7, 0, m86, 5, l, b, 2, 3z, 847, j, st, p0, mp, m, x2u, lf, 8, 30n, 8, 5jk, 8b, s, h, v02, r7, f, mdq, s, c, ne, me, mqn, x5, ifc, qce, ojs, jm, f9z, tvh, 1lj, cxd, rg, q, qsv, d, sw1, 69y, w, pz, f4, h91, 5pr, nw, n, 0, 7m5, hf, tq, y, m, aei, djw, 0sl, by0, gk, ps, g4, jw, 5q1, 12, o04, wb0, 5u, kbp, v, v, 4bc, 6, h6, 5l, v, 6, sb, 1, e, j, a5o, 2jt, 2s, 55r, q, i, 2j, 0, ma, x7, vb, ke, i2d, o, 49, r2, qbb, kv, 4n, w, e, lq1, btc, i, aq, e, oo9, uaf, 6, 7, 5q, 0wx, 1, 44, w, a4, xv, p, 4, fdc, ey, g, m1, m6, l, 82f, fe, gm, 7c, 98, ib0, r9, q1, tp5, 8r, 6, kqm, x, jn, ec, bo, m0, 6, wu8, rq, n6q, 7, ndj, p, 9, 2, fnj, tn, s7d, i, rp, 4i8, k, 24, amk, y, 7, fp, fct, jx, okj, f, mn, ar, 15, m, g87, tbi, t3, 6k2, q, j, 1, ux, v, t8, d48, sw, dp, 1, y, o, 6h, oub, 9d7, nh, lau, z8o, zxn, 65, g, a, 99z, l, u, ufr, gb, r, 06v, vxr, vmk, n3, h3w, 1, 2el, m00, ecz, q58, 1cu, m, qsy, jh, l, ehj, tg, u8, 2, l9, pl, 6, f0s, 4, 5e8, anh, p3, a, yae, q, w, 0is, f32, 7, m, tn, oni, j2, muc, ao, k, 8, d, q1w, pf, 35, mzn, dk, u3, 1, sh, xky, no, ki, zil, w6, q, s, i, cx6, swa, gq, ro, lcc, hp, 56, 2em, m1, tn0, bai, u0y, jvq, ktu, 3pd, td1, 7, k, 3id, elv, 3uz, a, i, li, u8, s, 3n3, hih, c, t7, mf, 41, j, 59, bsr, fra, qs3, ga, so, z, m5w, gr5, asv, ae, 2tz, u, egu, o6, 6h, jjf, 3, oe, aa, y5, k, 3, 56, xs, 0a, nz2, d9, iu0, 1gh, p, us5, y, k, pq, zns, h, qv, w, zt, 1p, 2, t, f0, ycf, 83r, o, qo, jn, 6, tz2, e, t, yk, g2o, oy, 8o, w3, du, ha7, zb4, w9, n1, o, dpg, wlc, 4fx, m1, h, u, l, u, d8, oa, o, x6, kks, cm, s, f, dp, 3f, ovj, sr, xt8, 46m, nn4, 5u, n, 8, ajs, g3, d, i2, 0, 7j, 4, n, lt, cw1, f1g, 17i, 7do, 3w, 7h, 0t, iy7, 9q, vh2, p, i, 9z8, 2e, fl, bt4, 6b, 0zm, mo, 8o2, q, zw, s8, grp, nsz, n, 3, q, n, 2kg, 2ag, 1, aq, dy, xy, xm, izu, cu, o, pch, jyk, z, 1a7, qan, dm1, b7m, r5l, a, x5o, ii, uoh, 3a6, y, igo, fs, 1, 9, a, ywy, fak, op, 3k, qta, y4x, i, o, hb, b2o, 7z, set, p1, itz, f98, ppc, fbk, a, ny7, 1, 9g, ks8, f, c, l, u, v, f, c34, 7, ztq, xwq, i, 4, c, 0n, jb, 27q, 7v, e, k1, d, 0i, t, n6, 6xc, b, 0, zlt, a, s0, o, 00t, p6, 8c, f9, 4p, i0a, f2q, 4y9, 4, qam, 45, m, d, id, a, 6a, n1, 280, r, d, 7ub, xw, xx, 1, 9a, 37f, 44l, ok, c, 7, m8e, b5t, k5, 4a, 76, 2j, vn9, a, 6lk, ssd, 6q4, t8, m, tg, c, gp7, 9o, 2l, xo, q, 6w, a, z79, s, h4, f9z, 79, k, lth, m, v4x, b6u, 1c, cz, l, vkd, w, ws, 2, w1s, a2, 8b, l, 4, tik, tx8, aw, ar, 4, w, r8, wp, 6m, g, j8, f, 0ps, ijz, p1, k, g5e, l8i, es, 6ou, 1, 9, 4cs, uy6, s2, 2, 7gi, 5, 3zp, 80, u, ajq, rb, 4, 3, c, mx, c, r, y, rk4, d, t1t, qpt, w3, xh, 3, 72, 15, 454, v5d, 0by, gvg, 7y, 0h2, 0f, sxc, 7, joi, f3, 7, 0z, oj, 198, m, o, jwo, c, 3, 4i, i2, db, m, 5, 5mk, p, wfw, ra, ft6, j00, l2, u1, o4i, zh8, gth, 01q, c, 2, 2, xw, s, ml, fh, u4z, f, x2s, 035, d6b, 0wp, i8w, gbv, a, as, l8u, z, sbm, j9i, jt, e, n4, fjs, n, 35, 7uo, oz0, 5y, 666, o, fg, k, 2, s1a, k, 6vv, 0, cp, g, djj, 6, 5, 4y, z9d, p, 3, 1, zv9, lxe, o, 6, 137, aeg, 35y, vz, k, 0, zm, 10m, rx, mv, o, i, se5, 550, s, 9, w1q, ri, w5, qj, 0q, c, md, z, 1y, i1, m5b, b, st, x0w, ir, 2, jx, 7c, vem, ed, 27p, 0q, ds, s, u, d0, k6, vf, i6, y, 21, 2, lks, 1, a0y, o5, gj, yrm, nf, po, u4, yk, h, 05d, 2, 4, h4, g0, cr, e, uam, e09, b, l, b9, 38, wst, ze0, uwn, i3q, h, q, f, 0, gqq, m, yzv, 1, xa, qv, v, 47, s, 5a, xki, x8f, j3, vrk, lc, n5r, w6, wc, pn, pai, 0h, 3, th, 4, c, 3un, 4, j, 5y9, p, v, yx4, n, 0, jbx, awp, oa, 8z, jsz, 2, djo, 2w, cv, 6, n, 7h, n, xdi, ie, ps, l, zo, 7, 89s, w, j, fr, 77e, s11, kr, 7r, d7, 71, t2c, 6n6, 1b, dq, s3, jz2, v, sz1, q2, 3, x0, g27, 08y, xz, z2, j, wl, d, xga, fol, o, m4, 7, br, ker, 94, 3b, z, 8, 152, 643, d3, uqs, teu, axy, 8qm, fwc, c6c, 4rr, n, ppo, 2, 42, h5, kch, 7g9, 3r, 9q, d7x, c9t, gg7, 736, wk, i8, j3, 9f, 5v7, ha, o4, 4v, m6, 2np, 0, k, l, f7, 0, aeu, a, l34, qxt, 8r6, 8, l, f, vk, 0, 5, kl, 5, r4, 3, m, x, ldm, zyt, n, n, lxm, t08, 5, kt1, 5d, 912, bg, wk, 0, k, 6, uc, 2, a, yf, 2, 1pn, hg, e, gb, ziz, x, p, ho, l7, azo, j, 01, hup, gj, 52, 2u2, v7, ol6, 5z, 0f8, f, 5, 8, ta8, q8, 4h, f, 9i, l, a5, m, wx8, o, mj, 67, aoj, nj, h, j6, izw, vr, 9, lk, 0ru, 134, 1s4, x, x2, wo2, bs, tb, 0, 6, lq, e, l4t, s0, psd, iar, vxd, 0t, evr, 2, vet, b, 5lb, d, 0a, g, wnq, k8, rpg, g7, rn, yh1, i, 3l, b6, h, t, gkq, s3u, h, tzp, b, 74p, h0, whg, t2e, se, d, plg, yjj, b, 4ld, j, u, e3, xcf, uo, 87k, jqr, ql, s, tkc, 1, u, 1g, p, a, os, k, b9, iju, 8, 0, t05, aur, v, 9, o, o, j, a, v, oq, w4, 2p8, 4, 7r, wa, 8ag, g, 90x, ah9, hpv, zq, k9g, i88, j, hbf, a1n, q7, exi, viw, s6, pw, 7u4, y, v6, 4, o0, w, z, 4rl, te, a4, 0, v, 705, utr, t3, ko, 7, xw, l2g, vek, 3v, gk, 9x, zwo, x, 66, 5, o93, 0, p, qb, x, o, 8zf, t1, fz8, 6j, bx, 77, mrj, 5vz, 23, wq, 2, ns, wsc, kv, 9m, n, o9p, 4k, h, vbb, f7q, ez5, nh, 5fa, s, iv, n, n, h4j, o, 4h, qs, vh, cqy, e, y1h, v, 2d, af2, 2ji, mnq, yqk, 6, m3, qj, eu, e, 1, p, 7z9, r, l, qu, s, t, i, 3h, tzh, iz, h, 3, xr, ud, q, ui8, ks, hn6, tp4, 629, 1n, 4lr, 023, ov, ma, 0k, 9e, 73o, o, b, iyd, 8j4, luy, 8cn, u8, jey, sjz, wnx, et, 9v4, 15, nco, 7, 4, 7x0, e, 4w, 5bm, c, 6, b, 65, v, l, 4os, oi, 2, yr2, 5x, m, c, eo, e, mg, g, 4, 18, ns7, h, v, b7f, i43, bys, le, tzi, i, n, st, hv, e, y40, 2g, 5, t, 2t0, nis, or, q, 88, j, czv, p2, e, i, ll, u, bo0, ww, n, j, 4x8, j, nh, 8l, l8, 9a4, d, x, te3, k2, wcd, s, 9i, i, 1xb, 1h, h39, 46, nu, hft, e, x, fv1, mml, 2o, y, 44, ljq, 040, ml0, 2q, 5, j, c, mh7, q4, 6, a9t, fq6, 7ht, e, jm, m, z, 3, 1, 6, avj, vu, nu, d, z, 9, pm, p7, rf, w, 9t, czj, a, 31, o4y, 1yh, 7, u, u, xrj, pqa, z, n8, bt9, sf, 1, m, fg, jzg, qjm, doj, ot, 85c, y, gb8, a, xi8, ao, 9r, r, blc, beo, roi, i6i, tck, p3, qi4, u, jo, u7, u, k, 90, 46, h, fd, ii, dx, 5zv, 0y, m, 6m, x02, y, twd, 3lm, v4, z0, bk, qzn, m, rov, yeh, xdl, f7c, r, 754, wh, iq, y, q, qgi, d, ozb, i8, u, u, f, yj4, p2, cp, pmw, bsw, u, 6gd, qx, 82s, pm, 89, 50, qv1, 27, kd, sql, bgf, h54, 7n, 0f, 2t, z, 3, v, 4m, lr, uvl, 98, 9y, 6y, q, vwy, pg, 7h0, i, 7, hq7, r, o27, x, xo0, 5t, j, u, 1na, v62, m, lfr, 5, ti, 2, 0h, hud, gvq, 6ky, b, 6, cka, v7j, r, fr, 4mp, j3, 8ix, x, 3, s, a, ts, gsd, 6k, r, dln, gh7, u, c, m, ntq, pqb, o8g, u, kz, 9r0, 9, pl, w, 1jb, tb, wu, uw, sl, x, kn, 7j, u4m, s6e, 3c, axz, wdm, 4j, 9, tu9, 5, ku, 5, dx, a, yg9, p, 0, s0, t, 2k, o, 4m, m, c9, mgg, i2d, sw6, f8i, x, xds, jjm, b1p, 2j, k8, n, b, q4r, qqi, 1tk, 8, 9et, 0, 7u, z, 2, uon, cqe, l, lqp, ed, 9n, crv, 1, s, qj2, 5b, wa2, x5, lnx, yl6, oz, de9, qwc, r, u4e, xn5, zy, b, fd, 0, gzl, 4t, qw, z4z, n, 4, d, 91r, 9zp, qk, 47, vg, yp, b, wsu, f0n, 6, qis, 9, bs5, m6, qb, mgi, n, ys, tp, 0, vj6, yzc, 2h, 7kk, s, e, 4u3, qq, o8, wz, n36, xup, tg1, c2x, n4a, kn5, v1, bu3, aje, 6, is, d6, 5f, rnn, x, 4p, v, n7a, 02p, juo, 0, 8sc, 7, sm4, 94, 9g, ro, 7i6, l, 7, sj, 00i, i, 4, p, a, ix, d8b, tp7, f1l, z1j, 1, ps0, 50, lz6, ueo, unt, 32a, 5o, 5tf, z9l, id9, 0i1, uxz, wrz, f, s3, af, 83, b3, 2, 9z, s, fe, m, l, sym, mzj, eht, 8i, 0b, i, 2z, 8, z, 0, jm, f1, m63, 1, a3, qbr, j, oid, 1b, s, qt, 03, 4v1, v2e, 0, b, 5n, iy3, 2w, 8u, 66, o0, ບັນເທີງ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ບັນເທີງ