ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

AM MW 567 KHz, SW 6130 KHz (AM)

AM MW 567 KHz, SW 6130 KHz (AM)

18 July 2016

ລາຍການອອກອາກາດ ລະບົບ AM:   MW 567 KHz,  SW 6130 KHz  ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ
ລ/ດ ເວລາ ວັນຈັນ ວັນຄານ ວັນພຸດ ວັນພະຫັດ ວັນສຸກ ວັນເສົາ ວັນທິດ
1 5:00-5:30 ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ
2 5:30-6:00 ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ
3 6:00-6:30 ຂ່າວຕາມເຫດການ ຂ່າວຕາມເຫດການ ຂ່າວຕາມເຫດການ ຂ່າວຕາມເຫດການ ຂ່າວຕາມເຫດການ ຂ່າວຕາມເຫດການ ອາຊຽນວັນນີ້
4 6:30-7:00 ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ
5 7:00-7:30 ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ
6 7:30-8:00 ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງພັກ
ທ ສີຈັນ
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງພັກ
ທ ສີຈັນ
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງພັກ
ທ ສີຈັນ
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງພັກ
ທ ສີຈັນ
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງພັກ
ທ ສີຈັນ
ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ຍົກບັນຫາມາສົນທະນາ
8 8:00-8:30 ສິ່ງແວດລ້ອມ(ວສລ) ແມ່ແລະເດັກ( ສາທາ) ເຕັກນິກວະທະຍາສາດ
(ຄົນພິການ)
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ
ວສລ
ເພື່ອສຸຂະພາບ
ວສລ
ວັດທະນາທຳລາວ ເຍົາວະຊົນກ້າວໄປ
9 8:30-9:00 ສຽງເພງກາງທົ່ງນາ ສຽງເພງກາງທົ່ງນາ ສຽງເພງກາງທົ່ງນາ ສຽງເພງກາງທົ່ງນາ ສຽງເພງກາງທົ່ງນາ ສົ່ງເສີມສິນລະປິນ(ວສລ) ສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍ(ວສລ)
10 9:00-9:30 ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ຮອບຮູ້ຄູ່ແມ່ຍິງ
ສພຍ
ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ຮອບຮູ້ຄູ່ແມ່ຍິງ
ສພຍ
ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ເພື່ອກຳມະກອນ
ກຳມະບານ
ເພື່ອກຳມະກອນ
ກຳມະບານ
11 9:30-10:30 ບ້ານນາພາເພີນ ບ້ານນາພາເພີນ ບ້ານນາພາເພີນ ບ້ານນາພາເພີນ ບ້ານນາພາເພີນ ບ້ານນາພາເພີນ ບ້ານນາພາເພີນ
12 10:30-11:30 ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ
13 11:30-12:00 ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ
14 12:00-12:30 ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ
15 12:30-13:00 ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ ພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດ ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ ຍົກບັນຫາມາສົນທະນາ ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ ສຽງຈາກແນວລາວສ້າງຊາດ ສົນທະນາລຸງສ້າງ-ລຸງສາ
16 13:00-14:00 ພາສາມົ້ງ ພາສາມົ້ງ ພາສາມົ້ງ ພາສາມົ້ງ ພາສາມົ້ງ ພາສາມົ້ງ ພາສາມົ້ງ
17 14:00-15:00 ພາສາກຶມມຸ ພາສາກຶມມຸ ພາສາກຶມມຸ ພາສາກຶມມຸ ພາສາກຶມມຸ ພາສາກຶມມຸ ພາສາກຶມມຸ
18 15:00-16:00 ອັດສະຖານີ
19 16:00-16:30 ວັນນະຄະດີຍາມແລງ ວັນນະຄະດີຍາມແລງ ວັນນະຄະດີຍາມແລງ ວັນນະຄະດີຍາມແລງ ວັນນະຄະດີຍາມແລງ ຂັບລຳທ້ອງຖິ່ນ
20 16:30-17:00 ຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ
21 17:00-17:30 ລະຄອນວິທະຍຸ ລະຄອນວິທະຍຸ ລະຄອນວິທະຍຸ ລະຄອນວິທະຍຸ ລຳເລື່ອງ ລຳເລື່ອງ ລຳເລື່ອງ
22 17:30-18:00 ເພື່ອຊາວກະສິກອນ ເພື່ອຊາວກະສິກອນ ເພື່ອຊາວກະສິກອນ ເພື່ອຊາວກະສິກອນ ເພື່ອຊາວກະສິກອນ ເພື່ອຊາວກະສິກອນ ເພື່ອຊາວກະສິກອນ
23 18:00-18:30 ແດນຈຳປາ ແດນຈຳປາ ແດນຈຳປາ ແດນຈຳປາ ແດນຈຳປາ ແດນຈຳປາ ແດນຈຳປາ
24 18:30-19:00 ສິນທຳປະຈຳໃຈ ສິນທຳປະຈຳໃຈ ສິນທຳປະຈຳໃຈ ສິນທຳປະຈຳໃຈ ສິນທຳປະຈຳໃຈ ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ສິນທຳປະຈຳໃຈ
25 19:00-19:30 ຂ່າວພາກຄໍ່າ ຂ່າວພາກຄໍ່າ ຂ່າວພາກຄໍ່າ ຂ່າວພາກຄໍ່າ ຂ່າວພາກຄໍ່າ ຂ່າວພາກຄໍ່າ ຂ່າວພາກຄໍ່າ
26 19:30-20:00 ເມືອງລາວຄົນລາວ ເມືອງລາວຄົນລາວ ເມືອງລາວຄົນລາວ ເມືອງລາວຄົນລາວ ໂຄສະນາອົບຮົມ ຮັກແຜ່ນດິນແມ່ ຮັກແຜ່ນດິນແມ່
27 20:00-20:30 ຖ່າຍທອດຫວຍ ຊອກຮູ້ໂລກ ສຸພາສິດຕານຸສອນ ຖ່ານທອດຫວຍ ສຸພາສິດຕານຸສອນ ເພື່ອນຊາວໜຸ່ມ ເພື່ອນຊາວໜຸ່ມ ໃໝ່
28 20:30-21:00 ພາສາຂະແມ ພາສາຂະແມ ພາສາຂະແມ ພາສາຂະແມ ພາສາຂະແມ ພາສາຂະແມ ພາສາຂະແມ
29 21:00-21:30 ພາສາຈີນ ພາສາຈີນ ພາສາຈີນ ພາສາຈີນ ພາສາຈີນ ພາສາຈີນ ພາສາຈີນ
30 21:30-22:00 ພາສາອັງກິດ ພາສາອັງກິດ ພາສາອັງກິດ ພາສາອັງກິດ ພາສາອັງກິດ ພາສາອັງກິດ ພາສາອັງກິດ
31 22:00-22:30 ພາສາຝຣັງ ພາສາຝຣັງ ພາສາຝຣັງ ພາສາຝຣັງ ພາສາຝຣັງ ພາສາຝຣັງ ພາສາຝຣັງ
32 22:30-23:00 ພາສາໄທ ພາສາໄທ ພາສາໄທ ພາສາໄທ ພາສາໄທ ພາສາໄທ ພາສາໄທ
33 23:00-23:30 ພາສາຫວຽດນາມ ພາສາຫວຽດນາມ ພາສາຫວຽດນາມ ພາສາຫວຽດນາມ ພາສາຫວຽດນາມ ພາສາຫວຽດນາມ ພາສາຫວຽດນາມ