ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2020 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງປານີ ຢາທໍ່ຕູ້, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ.
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈາກແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງໄດ້ຮັບຟັງ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາປະກອບຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ສະບັບປັບປຸງ ທີ່ສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ,
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ.
ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີສະບັບປັບປຸງ ປະກອບມີ XVII ພາກ, 28 ໝວດ, 180 ມາດຕາ ທີ່ໄດ້ປັບປຸງມາຈາກ XVII ພາກ, 21 ໝວດ, 122 ມາດຕາມ ຕາມກົດໝາຍສະບັບນໍາໃຊ້ປັດຈຸບັນ.
ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນຂອງການປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເພື່ອປັບປຸງບັນຫາທີ່ພາໃຫ້ເກີດສິ່ງອຸດຕັນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານພາສີ
ເປັນຕົ້ນ: 1) ການເຊື່ອມໂຍງ-ເຊື່ອມຈອດກັບສາກົນ, 2) ການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານພາສີ ແລະ ການຄ້າ, 3) ຂັ້ນຂອດການນໍາເຂົ້າສົ່ງອອກ, 4) ການບໍລິການທາງຜ່ານ, 5) ລະບົບສາງ,
ການຄຸ້ມຄອງສາງ ແລະ ເຂດປອດພາສີ, 6) ການແກ້ໄຂການລັກລອບຫລົບຫລີກພາສີ, 7) ການຍົກເວັ້ນ, ການງົດເກັບພາສີ ແລະ ພັນທະອື່ນ ແລະ 8) ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງ
ລັດຖະການພາສີ ແລະ ເນື້ອໃນອື່ນທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານພາສີ.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ສະບັບທໍາອິດ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງປະກາດໃຊ້ໃນປີ 1994 ຫລັງຈາກນັ້ນໃນປີ 2005 ແລະ 2011 ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ຈົນຮອດປີ 2014 ໄດ້ມີການປັບປຸງບາງມາດຕາ ແລະ ຖືກຮັບຮອງ
ເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VII ສະບັບເລກທີ 57/ສະພຊ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2014 ແລະ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈົນມາເຖີງປັດຈຸບັນນີ້.
Loading...