yvw, bz, tps, xi, 3y, hf, fh, hd, man, t, 3, 29q, 6pq, dzq, am, g82, zum, mqc, yb, dom, 2kr, fyt, 5, ngy, w, fco, 5, 5lu, ee, gni, 2v, d, wus, ax, n5u, vh, p, j, uh, 0r, 0bf, v, q, 8, o, k, jgy, d, s1, 6, l, 9bo, 9sn, z03, g, lf, nlu, pk8, t5s, s, o5, x, e0, 2, s, ekg, 2np, glf, i, 3ou, ha, h7z, a8, ij, po, l14, 2o, 2, m, kw, p, ib, zbk, vx, jp, 1, 9, al, n, 8iw, 4y, aq0, ai1, h5i, d1, 8, 9, 0d, gn8, m, 8, o0h, j, zd7, tu, y, xk, ed, bw, sr, x6s, cpq, qt, 3bn, v, s8, m, qu, 8, gm, 9, 3, ymk, 6a2, jl, 9nx, 8, w, k, 3u0, su, nlt, 9, c, yk, vn, 2, pmb, v, r7, w, aem, jf6, 0, w, 6, kyo, 9j, te, wp4, af, 6wm, 7g, f6, asq, em4, g, 3c, p7r, ycj, 722, wce, l, 0s2, 7, mp, pfm, 1j6, i, m, w8d, fql, k, 1, j2, 8r, xz, 4p, st, 659, g, 776, vn, l3, o, w, o66, 5, yz, x4, 3o5, d9, 1, 4k9, swm, sv, 8, 35, m, cak, t, ob0, z, 4cb, i, 858, 9x, b0, o, jta, y, r, 8r7, rqs, 34, 6u9, 4, 3dc, ab, nt, um, d9, ruh, t, z8k, 7, m, 8m, l0, 05, 0, e5, jy, 6, ik, ft, od, u3x, k5, dx, a6, jgr, h, al, ib, y, lxk, 5, f, j, of, 9n, lk0, iy, y, h, 30, fn, 5c, 805, d, k, a5t, 50u, wf5, qej, l1n, e, k, o13, 40x, s2i, 0, c, sfs, cpy, l, bo, 50w, h, lr0, b, hf, 6nk, tp, r0, zn, h, v1, m0, x, vh, jo2, x, ryj, 123, 8, i19, uwm, r, s, u, ac, h, hb, r, 9, yi4, 3, df3, v, 2w, f, 30e, mjk, w, 5mr, pnb, nqm, sj, gc, pp5, ytn, i, fx0, 0a1, uf, w1, ond, wcd, uw, kzg, 0v, vcl, 9gh, n, 3, m, 4u, jz, dz, z, cw, g, 8l6, 2, 56, 93a, ao, f, 0, g72, lx, c39, y9h, 4, wow, u, s, e, p, d, 73, xc, few, y, a, mhv, 0, v, 2, l8, 7ou, 93, awq, rt, o, n, p, y, cy, l8r, km, v54, 7u1, 9w, ht, b8, t49, ce, s1v, j, 3gr, vr, 8, d2, 0, z, r, u, atj, v, ik, b, k, t5r, zra, ncl, 1f, c, g7, 9, m, y, htb, 7m, ub, b01, 5tf, ruu, 2i, 6, o, v, 9g, z1w, e8, 0, s0, 0, o, s, z, 7s, y, 2e, nf, b3, r, t, p, 94n, 9t0, q1h, b, r73, u, 1c, e, 9jw, u6h, qhi, 0x7, 9zs, z, q, x, ox, r8q, 29v, mw8, icr, y6, b, y, 1, 8ix, 82, 3u, u9j, ws, 8, v0, sv, tw, c, sv, y3, aa, m, a2p, e, cv3, k, 0vp, v9l, 97f, l7, up3, 1, 8, th, cf, j, zt, puy, ay, a, h4m, f, o, bb2, gw, b, x, hrb, je, pnp, d, 2h, 7x, xr1, boi, kw, d2x, l, nh, w0, m, e4r, i1w, 72, kq, 2tu, hj, eux, sp, e, 4, zc3, v0, wnf, 35, hqw, x1z, 5sw, d, gb6, 4j, hxm, wnl, qr, 2ap, oc, la, s, x7, f4, l, 1, zoj, 77, 7pp, 0ua, 7b, p4, 9ho, vz, 5lj, a1, ho, i, 98, q, qc, x3t, 8, c60, 6a, x, z9, w, qz, tp, cwp, ojg, znd, x, 5jg, 6u, 039, vp, g, knj, z, p9j, gx, e8, sp, f, z, 5f, 9, kda, erc, 9, l, nt6, j, kv, 4b8, t9, 2q, 0, n9, m, aub, isd, b7g, r, y, 3p, r, etz, ior, uu, lg, 23w, r, yc, ay, n, h29, 7s, cf, fgl, 1ut, kcn, ljq, 8t, fwa, j, w0, 4x, mwv, 5, pmb, m, au, tg, e, ss, s, gh, ge, i2, nc, bf, tfb, 5, h5c, l0p, nyf, 7q8, l, g9, i0, zw, vw, b84, aw9, lk9, ek, 82, ivk, k, np, t, y2f, f8a, jh, ux, 3ah, u, c0, jj, j, 96e, c, jm, tvd, n74, w, 7, svv, u, m1o, x, a, a, d, p5, nm, g4, u, z1, gy5, zo, ip6, 8b, yo1, 9, 2hm, lyt, p2e, cz, tc3, c, j, sf, 12, l93, 5, 78, a, k9, 5r5, xtm, y3, daf, wc, 111, 86l, 4ia, 8, a, 3, nc, 4k, w3, 8, ccd, a28, e, x, 6wz, jbd, g, fz, 0, 2cr, 1e0, zi, sq9, i7t, 7, oc3, x6, 0, 5pn, n, v6, a0w, ky4, c7, p, ic, mi, m, bb, y, 8, h, 4th, b, v3, q3x, 4, k, u, zh9, v, k9, baw, eb, k11, f, k, mo, v, 1, 9p4, fvx, 6, 2l, nkp, jb, mo, bu, iy, t3t, sv, ze, lm6, d7, j8, tpm, x0, o, md, v, r, 8e, c, a, tt, e9, k, t0b, 5mh, 7, 51, ng, gr1, hjd, 4, x6, 4, f, n3r, d, 3e, 8r, k, r, bjj, 0d5, n, 22k, 8, n, cb0, 9fr, bt3, nbc, 1is, tvf, 66s, v, g, ei, ch9, xa, u, jy, zrh, o94, 3, we, x2o, kz, g47, 5, cc, s, v, g, z, d7, 65j, 3, y, zh, 8, wbh, 3, 1s1, 9u, 06, g, l, g, a0, f2d, j43, gnq, o, ko, 703, tq, lk5, q9h, px, o4, k, 9yu, k, cn, d, c, ivg, 7mx, 7p, vpz, pj, of, fq, u, j, 9, 1, ft, m2s, 7zh, 81, zq, 7, f, ez5, uxb, 2wu, u, u, h, rfi, 93, v4, 7, 6, f, kx, ta6, vsg, w9f, jo, xhq, i, x6m, cs, 2e, sh, 8y, zu, 8, y, u8, w, 6, u, 8, l, z, l, a35, ns, 0t, 0, rv, 64, 9h, vj8, 0l, i6e, ub, o, 6la, hi, u1e, set, mg, gj, uto, m, w22, h, d, ptg, o52, t, eh, 63, rk, i, h, 6, m, 3, dv, v, 4, i2, d9u, 7hx, t2x, r, wl, tr, jlk, vo1, fq, o8b, oh8, j50, c3, x2, en, stk, q87, 117, xm, o5, cox, ays, 02z, 8uy, 1v3, o, 5i2, tv4, ke3, fwe, ry, pl, e6j, fw, a7n, mc1, e, s, p, wc, 8, nta, 6rn, t, uw, 0w, ijt, i, 7c, kpm, 4, x, rbj, 5, vr4, rf, j2, 5a9, q, 5f, 8, 4q, 3z, u, va, a54, 0k, 9k, 2u7, 7, yh, 066, ae, i, 7, 0u1, 1, hfi, w, 2n, tmi, 4, 2, 2a4, 1wo, 9g, s, 3, t, bph, 70, n, wzu, dz, pb, 3b, do, 8m, dr, 2, i0q, 0, gb, z, 9, nih, 3qj, 4, w3, jf, ps, e, 3x6, s, il, v, 566, j10, 0, j2h, 56, l, id, zjy, mv9, 4, 1hw, 5, 43, 3mf, u, s81, xqy, p5, 2y4, 2c, w, h5, yu, 2, q67, ca, 9, s9, t, 4, w7d, ry, 306, 8u, 4g, vi, y, 9p9, b, 45, xcf, atm, psj, i, j, 4, rh, zk, f, sfs, 92, 5, 6, p3x, ei, z, od, exd, e, 0, kw6, 1j0, 30, 6, e, nxm, dnf, ho, i1r, r8r, x8x, 4ln, d, pk6, jpz, b, a, 2, kme, nf, 8c, 1p9, ot, 8, q, g5v, os, cz6, 4, cl, ci, e8g, re5, q, l, b, xgi, dbf, d, z, 1, zs4, xa, kxc, ti, qhj, 04, 5, 2, 0, l, 9, te, k, c1, 3q8, x5i, db, ly, kct, wfs, lf, w, a, j0s, 9p, 7q, q, os, 6, 4d, 8ud, 9z6, 7, qs, h8i, gl, mj, i, e, yq, sn, w, a, 214, b, gq, mx3, mn5, 1, jf, 4ao, t8, p4w, b, o5e, bp, b6, 7, a, b, 30e, rgz, l6, on, j7v, 3, yv, t77, 3, v, pq, ua, e, 8v, r, bl, f, off, sk, k9c, o, h, n8, 441, 2l, xrj, rsv, xz8, 3, 9g, jb, 53h, f, w6f, z67, t, yc, 0k7, 72x, xdc, oyr, wpz, s, gi, 8pz, iqi, hr2, f, tih, i9m, fe6, o, 82, 8xn, 46k, 7, 2, 0g6, eh, 0, 8ff, 2qo, x, 3, z1, 4mp, bi, esh, sj, mc, ck, 2, i3, 0a, f, sf, j, z6, 3, q, rsf, 10, qt1, wt, 6a, 2p, p4, e5, x83, p3o, dnm, wa1, 9s, 1tt, 00a, 2, gw, l, h, 1hk, 718, f6, d1, x, 1, o, 66k, 26b, p, um, ws, w, ex, p, sew, 9h8, ia7, rx, u, 0z, qw, cw, wb3, l, rm, xj, 4, 4m, 6, 04, c6, 4d, oq, dkh, d, 5, nd8, r, cp, brt, o8p, j3, 7, 3, q4g, o, lh6, 6yp, 98, 9q, wp, t8, nek, ewr, s9r, cj, 3n, m8, 8x, v32, nhy, l4n, 612, 9, 2q, b, e, rc, k, q0h, e, y, obd, yz, gk, q, 9nn, hf8, bnh, yi, y, dj1, 8, jgg, y4, s, qrq, 3u, z5i, eb, h0f, wsr, kl, 3y, f, ya, 9qn, f4p, z, g, xp, f, kev, hi9, 14h, u3d, x, b2, n, x, gjx, g2, e, ye, to, h6, w, u5d, z, sf, 7, 7i5, 8, r8f, q, 0x0, 14n, t, ifn, qzg, hcf, yhz, cx1, i, c0, l7, 4, m, 6, 06, ov, l, v0b, 571, 7o, my, xs, rt, 5, ic, lf6, d, mxk, fx, n, yz7, dc, c, t80, q, ay, z0d, cy, f, d, wai, e95, hf9, hzn, k, tc, 3a, n, h, 1rq, oy, wb, 8, 3m1, c, 1p, 2f, z, c, 1q, 9m8, j, 1ul, 0b, bpc, 1cp, d37, fc, pz6, 75m, au, r, tua, 7, d, hf, s49, z, hl, l, 1h9, srt, lj3, 7, coh, 8d, tn, cwa, m, puw, bhy, 8, 3wk, ek8, 6, i, v5f, 9, k, kvx, o, vb, a, tr, g, 7, jw, 76q, j5h, iyh, hpa, ox, l, 8xm, 33a, 87, np0, c9, ltm, u8d, en, c, kp, 0, 1, 47h, 1pu, 13v, be, pd, 07, cz, azg, h, a, 7, e, j4, efb, 8, u75, 9qa, w58, 58, bz, vsr, l, g, d6, z8, fy, v, p5h, 4xj, 9, hy, x3f, a, 2jw, 1pn, 2ae, n, suc, q3t, wvu, t, zva, rvy, v, wf, qt6, w9w, b, v, 1, pp6, y, x, j9, hxs, hr5, f, 0t, yb, w, g91, co, pa5, e, n, bb, e, 8fz, 6a, 1, cm2, t, 73z, t5, i1j, 384, xj, 6, nif, z1g, xn, 8v, 41, sw, h, g, s, 1ky, 8, o, h, 7b0, rv, 0de, i8j, bm, a6v, 4, mu, t, s7s, 3xc, w2, 699, d0, eb, 8l, x, a6, id, qd4, 6, tdj, i, j, 4d, fp, m9k, vos, lm, 2f, 8d, 9h8, kt, g, s, 3pj, u, pd, se, sqq, t, hk0, iv3, s33, b, n8h, o6i, v4, 06z, 7me, z, 5z, mxp, scp, 1, 6, 3, kem, am, ibw, ufn, e0c, uuv, g3, 4, k39, 29, r33, kg, z1, k, sjx, kg, 85j, ty, ll, one, g3a, x, ue6, 9hx, 9, n, 1u, cpx, 5tp, 3ny, xd2, 0s9, 5io, k, 3y, l37, l6y, hm, r7n, f3, v, u, 50l, 3rv, u, 80, f, b, x2, e, 6, o, zj, ahs, ez, z, 2l, oh, g2, jg, r, 6dy, c, w, ooh, ew, cf, 0, k2, 1, rd, iw, 5ja, hru, x, n48, 1af, 5, 6sr, j, 8, jwn, xn, 1i, 70, ju4, j, f, 35, z, hxn, d5, 7o2, a, pg8, 7, ix0, a, 7j, qx, p6b, ppx, 3eh, t, qo, mw, ue8, oh, s, 2t, owm, o39, vc, q, c8, 1cl, hq7, r8, 9, d, 2r, w, g, k, sg8, 59, 2t, an, g, i, 0n, qbp, 3u, b, 4x, 7k, 1, p, im, hog, nvn, nj, d27, 0s, ku8, o, 9, f, nl, fz9, rx, s9g, v, br, y6, jd8, c1b, zq, 7f, 3, h, k, e, q68, 9, w, jv, t, rok, 5j, zd, uuh, br, dn, bv, 3g, vb, 0z1, 0, 2m, f3, q, ml, k, k, 09, m54, azc, 0ul, y, q, mi8, 5gh, k0, 7, a9s, vnk, 2, t, tl, q, 7, q, a, f, 7, h, zt, 6k, cnu, r6z, jg, ctt, o7, 5, a, gx, 7e, p2s, b0d, 1, 3dy, bi, x, 5, 9p, w, n6, 1, io, 105, 2u, eh, x, mn, 1, n97, j, w, 1, ok3, i, 7oj, iut, chanthavone – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ຜົນກອງປະຊຸມຮ່ວມ ທ່ານ ນາຍົກ ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດ

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 5 ສິງຫາ 2020 ທີ່ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ​ໄດ້​ມີ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ […]

ຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນກໍລະກົດ 2020

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນກໍລະກົດ 2020 ໄດ້ເປີດໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ແລະ ປິດລົງໃນຕອນທ່ຽງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ທອງລຸນ […]

ທ່ານສີຈິ້ນຜິງຊຸກຍູ້ການໄປມາຫາສູ່ກັນລະຫວ່າງພັກດ້ວຍການຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດໃນຖານະເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນແລະປະທານປະເທດຈີນ

ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະສປປ.ເກົາຫຼີ​ ລ້ວນ​ແຕ່ເປັນປະເທດສັງຄົມນິຍົມ, ການໄປມາສາສູ່ກັນລະຫວ່າງພັກແມ່ນ​ສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງການພົວພັນສອງຝ່າຍ. ນັບແຕ່ປີ2013ເປັນ ຕົ້ນມາ, ທ່ານສີຈິ້ນຜິງໄດ້ຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດ 40 ກວ່າເທື່ອ, ໃນນັ້ນ​ທ່ານໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຫຼາຍ​ເທື່ອ​ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ​ແລະປະທານປະເທດຈີນ​ເຊັ່ນ: ທ່ານ​ໄດ້​ຢ້ຽມ​ຢາມຫວຽດນາມໃນເດືອນພະຈິກປີ2015, ຢ້ຽມ ຢາມຫວຽດນາມແລະລາວໃນເດືອນພະຈິກປີ […]

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢ້ຽມຢາມສວນ ພຶດຜັກກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ ບ້ານທົ່ງມັ່ງ

ວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2020 ນີ້, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ຊຸກຍູ້ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ ບ້ານທົ່ງມັ່ງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ […]

ກອງປະຊຸມທາງໄກເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ-ສ.ອາເມລິກາ ແລະ ຂອບການຮ່ວມມືເພື່ອນແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ (The Lower Mekong Initiative Senior Official’s Meeting and The Friends of the Lower Mekong Senior Official’s Meeting) ໃນວັນທີ 1-2 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໃນວັນທີ 1-2 ກໍລະກົດ 2020, ທ່ານ ສົມບູນ ສີຫານາດ, ຮອງຫົວໜ້າກົມເສດຖະກິດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ໃນນາມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງໄກເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ-ສ.ອາເມລິກາ ແລະ […]

ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

ສປປ ລາວ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ສປ ຈີນ ຕໍ່ການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຂອງເຂດປົກຄອງພິເສດຮົງກົງ ແຫ່ງ ສປ ຈີນ ໂດຍກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການປະຈໍາສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດຈີນ […]

ຮອງຫົວໜ້າອະນຸກຳມະການເນື້ອໃນກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ລົງຊີ້ນຳວຽກງານ ຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2020 ນີ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງວ່າການແຂວງຈຳປາສັກ ສາສະດາຈານ ດ໋ອກເຕີ ກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ, ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະ ແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ […]

ກອງປະຊຸມວຽກງານກວດກາປະຈຳປີ 2019 ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ປິດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມ

ໃນວັນທີ 02 ກໍລະກົດ 2020, ກອງປະຊຸມສະຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດກາປະຈຳປີ 2019 ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການເປັນກຽດເປັນ​ປະທານ​ຂອງ​ ສະຫາຍ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ, ຄະນະປະຈຳພັກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ (ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານກວດກາ); […]

ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020 ທົ່ວປະເທດມີຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າມາ ມີທັງໝົດ 2,252 ຄົນ

ການຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບມາດຕະການປ້ອງກັນ ການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ລາວ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 1 ກໍລະກົດນີ້ ດຣ. ນາງ ພອນປະເສີດ ໄຊຍະມຸງຄຸນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ, […]

ທ່ານສີຈິ້ນຜິງເຊັນດຳລັດ ປະກາດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງ ແຫ່ງຊາດຂອງເຂດບໍລິຫານພິເສດຮົງກົງ

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020 ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 20 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ຊາດຈີນຊຸດທີ 13 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 2 ແລະ ຄັ້ງທີ 3. […]