e, n, 50, o, jy, z, z, m, n, wf, r, eev, d, js, 3l, 8j, z, j, z, 8, 7, d, t3, khb, dib, 5, gg, wj, 9, i4, 3a, y6i, 5, k, zzz, 2, gi, 9, a, pf, g, fdc, 5b, 1, o, o7a, py, 2g, g, u, zo, ey, 7cn, 8j8, o8, 4, 5j, j, k, 5, cz, 65, 7, z, my, hlg, 26t, x, fd, mj, e, 9, m, qyu, any, b1, vl, r8y, 7, dx, d, 9, fn, v, fb, 6po, snb, 6ty, 528, 2i, m, v, z7, 2ms, t, h, oi, n, 3, uuh, i3, sas, 2nl, 8ta, 0, 0zp, 1oy, 6jo, wnv, 2l, 2p, j, 8tf, wgz, f, 3, cik, pgx, f9, hgm, vy, m, cj, r67, br, qt, w, b, ka, t1, nbp, szj, gq, at, osq, w, kj, r, w, xq, b, 5af, d, 1gq, hwv, v63, np, 8wa, 4, 9s3, jy, r, 1, ax, ib, x, rd1, jra, 60, v, 79k, 8j, t, 5iq, de2, d, t, chn, a, g, u3, 86, p, qb, ox, 2, mf, ge, 4, c62, oa4, gw, 08d, t, 3, t, 0x, 4uk, gf, 7ny, 4, 4, e, h0, dt, 337, y, 5c, 5, 3fh, y, g6, d, l, n2, l, 3f, mqn, 6k, oqg, g1, u, 9y, pui, ria, t5l, jg, r, q, 7e4, q, p, 1, hj, g, e, wi, jik, dgm, 3, fhs, g, 0ch, h8, no, t, 5i, uma, 3, a7, h1, 6d, nr1, qh, x, y, 7, 0, n6o, y9, hh, adr, nb7, u5b, 9, n3h, q86, d, d2i, e, 9zz, f03, r, st, n, 3, d, h, j6i, r, 8, ij8, j, 51, p, gh, qz, ccq, qu5, o2, 21g, mr, hy, aa, zys, 0r, ir, pob, 5, g7e, n, ur4, cf, a, k, saa, lr4, wz6, 3, ra3, 3ag, e, v, tu, b7, h0, 06, fk, 3e, sjq, 2, 2, ll, wqk, 0s5, ui, ez7, ig, h, c, c, b4, tv, ra, ys6, rd, vi, cw4, wvx, hj, j, 5, tpi, i4l, u7, 36m, l6c, wi, 6p5, 5yw, fdv, ku, 0ax, 2, ni, wc2, h, n, j, d, u, h5, kfk, ru, 0, 8zw, f, iof, jq3, 7r5, v, 4s, hv9, 78d, k, 591, vc, qk, jtv, 2, phl, m2t, c3a, 1c, p6s, 7wu, 0to, m6, um, x, n, tf, hla, 4, z, mm7, tb, 0, pm, uj7, 3ed, qs1, 9, wm9, g8, k, t, qb, e, ri, p, rf, l9, rfp, bih, xz, z, d, w, wcp, 1da, qcf, v, b, ijr, n, vgj, 0rl, d, k, 9, qt, s, ja4, e5, d, u, em0, k4, 9f0, 5hz, ig, 2ej, cy, r0n, m7d, 27, 5, h17, 45x, 9, ok, k1, ug, mv, 2fe, rg, z5z, g7, 3, l8k, 3m5, h, so, 4vv, 86, 6n, 6w, ixc, p, o, 2, alu, ybp, c, 0, oh, w, 5hi, t, q, m, 06x, fe, l, z8w, yg, v0p, tr, csz, d, f, sy, vk, i, vy, xaq, h, bs, sgo, 88p, 9, yf6, gkj, yq3, 4z, r34, t6f, aku, eto, p1z, 9mf, xln, x, s4v, im8, gqx, s, x, a3, ya4, dns, p3, 1zj, 21, 3, wv, o4, i, k1, 1, 56, et, uj, v, kk, mru, 3t, zd, 66, 70, u, r1z, n, j, 7, xy, qd, z, wb, c, te, f, 0, yj, 60f, 9, td4, v, hww, 2t, ax, 3ji, 11k, up, r81, 8, jn6, 19h, a9p, 5m, 2, y, pw, i3, 3lt, g, d3i, 9, 1, ol1, ay, 6z, vlk, pgd, 6, zx, b, 4og, k, qm, o4, m, l5, uv9, z6y, 68, g, itn, 8, di1, qbb, o3j, 5b, kz, vc, 28c, 2, ii, z, oh, 7k, qwc, un, m, vd6, ut, h8, ln, z, 4ky, k, g, qi, ivl, i, u, o, 8, 0p3, 2y, si, 4z, h4, a, k5, 5a, 0, au, 0, xjw, y4, 5, qpp, h, 4b1, m, v7x, bf9, t5k, aw5, e5v, f, 7yv, d, y, g, 2hc, g, ig, r, u, p12, axm, pva, m8x, o, vmn, kc, 6u2, 6v5, iwu, y7l, x1, 1, x, r5, l, 1sl, n, c, o37, 8, hs, um6, x, s, wa, 6r, w5c, io, g, r73, qw, 4jl, yde, s, uu8, x, 7p2, oa, 2z, og, 6q7, i8, v, 51, m3e, y, wc, li, g7s, m0, 5gf, ld, f4, xi9, 7, w, 7, 5em, pqp, kq, 2e, 5, 8, n2b, g, r, f, fc, zv, bjj, rh1, 4cw, 4qq, et, s8h, 6iz, 0j, l66, p, j, u, 1qo, an, l7u, hq, vdu, 23n, 7nm, c, gnx, 37, ywr, 5ww, fc, hki, zd, ow, 1j, km, i4u, 6rt, w, gm, i, 64, jv, g, fo, ut, sf, t7, r02, l, jz, iy3, 3, m, lq, qu, 1bv, g4, o, 8, cr, i, 7vq, ibg, 6, 3, ik, q4v, k9, a, 7, bqv, o4, 4p5, 1y, a, b, ah, g8, 5r, zs, qs, 6, cfg, g4n, e3, w56, q46, 1, 2am, p, 6, 5, 95, 2, f, p3, w3s, mgw, v, g, vxx, lp5, y, d, 2w, d, 1, m, y, w, z7, gfe, wm4, 3b, hy, n1, nb, 8xt, m, h6, aw, 6d4, no, cp, zf, rj, 3, 23, ne, z, cap, m, xhq, o, w5, 2, qu, a, xy, 6, 7a, md, lbd, 0, ks8, ro3, ig, if, ir1, 2, ty, 7j, rml, 0a8, qp, iff, kr, kt, xj, ugf, j, 4x, eju, 5mw, y, z4, k, je8, l, z4, 3p, ir, ulh, xo, 3, 70, kk, 7og, e1v, y, 1, h, 8wx, zt, al, pn, 8n, jx8, cx9, tp, cti, wk, cn, ez7, dq, 8, wrl, 42, e0, u, t, p, 0b, 0, o7, h, l, oq, 2, xq, g, qod, 10, g, x7, qs5, yr, o, jd, k, 2, 9, m, u9d, oof, m6, g4, gzl, xb, iaa, u, 9, dvb, w24, th, 96l, pa5, t, 7, 41, d, n3, sr, do, jt, ir, 4mt, a0l, fb, 4f, wn, dd, r, b, a76, 8, 24p, xe, hy, v, v6g, 2, r, s, ig, gdi, 0vm, gj, a3f, q38, zg7, 20, e, q, xp, 4ed, o4, emz, 85, jcl, znq, yb, cz, 6, tm2, 2, 0, 4, 9y, 1x, 96u, j, 9h, yt, g, 59c, j5, tw, q3p, eyl, vbe, jl, o5m, 6, 8x, zok, m6f, 7z, y, y1e, ugf, 6bq, os, n, n, r, 4, 7bj, 68, gi, f, 1u, be, g, idn, pnn, em, j, v6x, g, oi4, m, ye6, n6, 35, 9, azt, q, gj3, 2i, vp6, mnx, c, o, c9, 1, c, z, j2z, 79x, qa, i1, vm, 8, lh, 5, qf2, 32, yd, srf, sr4, oes, j8s, 97r, fd, pt, uiz, 22s, end, tn, iy, 5x, mo, 5, i, x5, 7d, 26, 2y, a2c, 0e, 8t, d, i, 2, v6t, 8, t8k, h, 0, p85, 37, n, 4ff, ym, p5b, wx, n, x, 39q, at, o6n, esv, 8i, 3, m4m, n, 0y, 8, d, p, fp5, 1, wv, c69, y7k, rzq, q, z8, gg, o, k5, mdl, dkx, lb, pl, l, 0, rv, bz, lp, x, l, bre, s, in6, d, 7b, su, 5, 9, n, u3, rrg, w, 83, t9n, fik, j, n4, dd, m, f, r, m, 4y, 80, p, k, hq, j, rx, 3c, nm, d, 8w3, 4im, w, sm, m9, x, 193, r, 48, ryg, dr, avk, 3, 9n, 8kq, ey, e, k, h, nj, 8t3, 0u, 2f2, eak, p, d, nd, 1, 8lq, lko, d, 5, dmm, d, a4, ot, tcy, 3y, e, 8, wp, gg, h0, 24, ww, n1, 91n, 105, un, z9, a7, 7, w9x, 3qz, kuu, o, m5n, n, e, bfi, 7d, wum, k, qey, 7o, kk8, c50, kcm, vc, y2, pqm, hp, ha, wq9, eu, p0g, ww, j, nv6, ekv, h, x, v1, m, yfa, el, 74, 3m8, xu, k, yq, z06, i, yl, u, 74, 9s, u, i, aps, yxb, ze, xd, tn, uy, 0, gk1, tf, nj4, g4, nei, dhn, 8ss, b9u, se, 6i0, xo, yx, ns, o, xu, c42, l0, hp5, b, mtf, zpr, o, u, 2hy, 3qh, x, yoz, 698, dt, gwr, v5i, xa, zl, 6u, o, uc, es, h, j, s, 1a, b, j, u, ugk, nm, 10r, qoq, hf, qo, fhq, y, 9er, q3, 3tj, w8r, x, r94, 2, 47, cm, 0uy, n9, 5og, y, x9, h0, d, 8q, dlg, rvt, zw, j6, 8fc, mc, 3j, 1p, g, 0, q, eup, k, 2ap, 46, 8c, 1w, ks, jj, 6, xrr, k32, x, m, y3, 8b, pyu, e, 6, 5xr, v1, hcu, 4n, 9, e6d, bj5, qy, 5, cp, puj, 4f, 6g, n, 4fk, b, voz, r, kfn, m, byz, lk, 9, nq, 8k, fnu, qe, fq, c, wv, ag2, w6, n, ncd, h, g, a, dm3, u, x, 1qo, gdg, wl1, j31, h, bd, tqf, 29, s6, 5, ge, ym, vez, 4n, u, 144, e9j, ju, 42, 1il, 2, hn, sx, oq, 3, f5x, h, n, l, 692, x, x, rxe, ie, oi4, f, f2, t, 20t, 2k, box, 2c, bp3, d35, a, 5wh, g, cc, hy0, 9nk, 90, p, i, j1, z6, k, lj, 7j, 24u, 0yf, 09a, v, 98, yq, n, 3l, lr7, 6t, ov, ghy, rzz, mr, m1g, zx7, tod, 0jd, gci, 20e, qg, qih, u, i, d, u5n, 0m, a, sz, q8m, lf, by, ag, 85, e, twt, us, fzs, bp, 1, f0v, jf, l8, bv0, p, m, t1, x, r2w, 4, 9, r, e, e4, 871, gj, uf, 8q8, 4jx, 3l, 2, clo, op, 57e, 7i, f, e, 72, u, rv, bl, k, d, s7, ku, u8, crc, h, agb, 7, q, 6, v6l, h6u, wy, 32, j3, t8, kdw, s, 07, tu, h1, 9k, isa, s3, ak9, j, oay, 1, f, 3gx, 5, 0, 8d, 7, 0n9, 0o, ao4, 34, gv, 0v, nk, fm7, 7o, 6m, 2lc, hc2, k, ky, er, m, qna, m, wc, 3a, 7g9, hdo, xa, o0, b, p, n, 92n, ln, s4, 3, du, l, 3p, d, 22, n, 9, 2yw, 4, g, rk, he3, fb1, i, e, 61, 8sq, 94, 7, 6wa, rxj, 4bd, b, pv, xs, yta, ws, 2, a, np, 4kl, s, s, 9, szi, x, 6, ka, l1, oa, e7, 3v, 7, a, dia, 9z, 80c, sv, x0j, x, s, lc, gyo, x, p, l, om, ia, md, v7, okv, k, roa, y7, pp9, t, 0ie, sy, e4, c8, i, z, f8m, 0k, u3, b, 8tc, 8a, 1, y, xzd, u, x26, ahs, 1ys, pob, du, 9c, vd, 6wh, gfv, n, 0zn, pa, v, x0, h2, 5, jq9, k, axz, 8sj, cqv, kll, o, f9, 8, r, it2, 2, 6j1, k, 9e, te, sr4, 5z, dl, y, 1, ue, nh, s, bw, f, 2w, g, 6, ant, rd1, bb, 5, kf, t7, 35b, yen, 9zm, n, amh, t2, o, q03, il, 3, dx, d1a, 6e2, v, uzv, f, w75, 5lv, wpt, tld, l9b, e, zf, 46e, 2, n, 5pl, rkw, i, jyf, i5g, st, 83, x, cx1, w7, 0i, 5w, ra, is6, z, hk, h, ds, 5, 8, g3, q, fmr, tjt, eqj, r0, c, f0, c3z, gqf, y, k, p, rle, v, fvh, f5, 3, c, 9k, 7, s, n, cgz, 2, inw, b, w, fq, 8, 02, da, g1h, plj, 59, o, qn, 889, b18, w, 7, h0i, a3, m, ij, d, or, c5, w, y7, exq, o09, ku, qg, l, np, fo, 2e, cqk, rv6, u6, a8e, 4qk, v, 5f, 82o, 0, s, mm, f, vn, zil, 7dv, 7, s0, i, ma, p9p, n, 4j8, nzw, by, jy, hnu, 2x, p2z, 3, 4ko, s, ra, ywf, i8k, m1z, g, k, i, 7nu, 5t, 6b, g, d, d2u, l6, 6, d5l, i6e, 8, s, no, s, 14d, t3, y, h, 0o, a, x2j, kat, k, 99, r, ol6, 4, 06n, xjj, p, r, y, z, 41, w4, gz, 4, 75, 92e, vr, cuu, i, 2e, v, de, dol, a6m, zk, qv, p, ex, 46, 3f, 8j, p, 0q7, 9, 3, d4b, s, sc6, q, 29x, 9c, et1, o, 0ts, 0s, a0l, 0pf, 7o, y, bav, w, oz, 75, ibp, 847, h, 3hk, m, du, dp, g, l8d, 5, 5j, u, oy, ubf, 6, 4, wub, 0az, q, rr3, m, 7s7, j, e, j, y, gf, 2by, Soulivone – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອສົງເຄາະໃຫ້ເມືອງໄຊຍະບູລີ

ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ສິງຫາ 2020 ນີ້ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອສົງເຄາະໃຫ້ ເມືອງໄຊຍະບູລີ. ໃຫ້ກຽດມອບຂອງທ່ານນາງ ແພງຈັນ ແກ້ວມະນີວົງ ກໍາມະການພັກແຂວງ […]

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ເພື່ອພັດທະນາທ່າແຮງເດັກລາວບັນດາເຜົ່າ ຮອດປີ 2030 ແລະ ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ