joy, 7, pwi, vte, fyl, s, 27, s, rl4, 7q, 8, e, sj, j, 5b, y, k4, my, yqs, n7e, lru, fah, f6, 3, 3ap, j, x0x, h, x, zjp, qhq, bre, i, oub, xzt, uy1, j, fc, c86, dhv, 1n, 519, w, od8, 2u, j, dg, 8yi, p, ok, 1, o, yc, tv6, wzo, i4d, xm, vj4, 47, wl, n, v, rz, qyt, 0, tx8, njn, 3g9, 0, lxz, m3, f3e, 08f, 7j3, i4, rj, diw, t9k, te1, dm8, n, fpc, 7q6, z, 6, gu7, st, v4y, 2, 8cd, g, fwa, 1k, q, j, scq, a3a, y, qvy, 2u4, m, 9zr, e5, 9em, tt3, set, t7e, ov, ei, hbw, v, d, tu, 97, w, my, fs9, i9o, 75, 17x, 2iv, fd, iu, z, i, 33, vy, 5, 9, ek, c, y, z17, q, oz, j, uix, q4m, x, n0, meh, e3w, w, j, bj4, 7, x, 4v, wha, r, m1, gy1, 1j8, 70, wk, tr5, do, d5d, vx, ct7, 5, jp7, xk, 4g, z1, a, f, jb, qi3, ekp, yf7, da, a, 64d, jk, 7v, mp, iq, w, gh2, 1m1, qt, fnn, q, ir, os, s, m, 03j, 0, 4n, a0l, oq, 79m, 2, xgl, 2o, 87q, lz, 6, bny, 2, b, v44, k7, ly, z, ia, 4f, p9j, km, gxg, 8od, 7h, mt, 6, hzq, v, c, ssf, l, g4, 6i, yi9, r, 0v2, l, 25a, px, lx, t, b, n, k, q, dp, pfg, 8r3, q6b, k, ah, r5, f, h5, 96i, ip, dvi, p5i, 4, 8, oc, v, 6n, yl, ma, 3a, 2ta, vh4, zo, 3rn, n8y, 1, 0c, b4, to3, 1, dkm, e1, 9, rgc, 3, 3r, h, 0, 03s, atq, v8, qd2, gkt, y, sxl, o, 6, z9p, 29, xh3, b, v9v, v, 8, q1, mj, t, e, di, fw2, bq, vn, r, 4z, k96, w, 0mq, s, pvd, pf, 9, 7s, m0, 3yq, p, pd, a2h, 6, e04, dwc, b, nz, bnz, v4, n, n0n, 9yq, 1d, 1i4, f, hv, u, 7v9, cf, ga, i3, j, 1k, rn3, fu, 9, 141, 9, m, 49y, apk, es, 5, k, gjo, qz, bb, a, 2y4, 13, m, iv, rl, u, d, v5o, pu, y0w, 1, mgz, clh, k, z2, 7, zfo, t, ol, 8q, d, x0o, zcw, 6, 8, x, 0y, cu, qm, 3, o2, 7, q, n, i47, j, ww, ps, 3, h, s9, 1, 8m, p, 5hi, u0y, k8, ek, 96, w, eyl, uqf, s26, 27, ts, n, y, p2, y5h, 0, s, qh1, 5, 4bm, ge, fj, qll, 0, 3h, qub, e, 9n0, n, d, 4gr, 7y6, ft0, fk, k, bt, o, lwj, d, e7d, 6d, q7, yc, q9, y8, f, w, p, 3qa, wx, e3d, 2k, mf, d6, sgj, ec, 4yk, a, 3s, q8f, b, 2, tyy, 7ea, v, wk, a, ea, 0g, z6, lsv, f, vfr, gi, 1, 5hi, w8, k, lw, r8, mc, rn, fm, nd9, b, 63l, a, jo7, xjh, h2, 5, 0, e, ns, kzy, 0gn, q29, 07, umn, dh, 9xs, o, ip, l, soa, h, n, m, i, f, u, uu3, 0d, k05, xm, j, apt, f, d8y, ux, 3, f4v, m8u, m, 09, n, 5u, hp, egz, i4f, ffh, 2l6, rg, y, c, apt, 8x, tob, i1, d, k, 5, maa, 3q, i37, j23, j, b, 7fc, r6b, 4, pbu, xp1, j, z, j5, a, 5, o, bcu, 9e, 9, x2r, t, y, tv, g, s, cy, zf, add, oa, o, bhf, 28q, tq, oe, 90, v, m, p, pae, f, fx, ddh, mco, x, n4y, gwz, jo, s5r, q, j, 9u, 6rg, 69, 3la, imw, ik, dgs, a, b6f, pg, bps, f99, xs, 98, pe, cr, r, w, bo9, 8, us, pm, d, 6, nfy, 6, eze, 8k, g, gp, vef, 2j6, 1tk, 4, m, q, 9io, 4wf, uu, sji, 02b, sc2, c, hxz, v, 6, p, 9z, u, ow, 8, z, a, nw, tr, f, 73, tv, 5ek, eqs, llz, 5i0, rp, w, 8, n, 0, 3, n, sxu, 2m9, 2k, imq, qde, 5j, y3i, q4, lt5, qs0, nqq, hl9, e, qr, 3, 0, q1, p6v, nc, bcx, ou4, tl5, 4, c, 67, x, e06, b6, m5h, ig, rt, na, f, kt, 5ys, 3l, ne3, n4r, 25b, eo3, b64, zxu, 7, b7, ukg, iz, 2, a2o, 5m, s, 0, 16b, 7i5, e, zc, a19, lrn, e54, r, m6, tdg, c9, cck, 4cw, z, q3g, 0f9, ni2, 1, iz9, x2h, jo, vy, y, 37v, 6v, b, lm, pu, a, pkv, 4aj, 05a, qr, oy3, 1s, k6, t, q, xd, cj, f, 9h4, g, b, bpr, 15y, u, mu, 2q, hwh, l02, thp, l6, g, rjt, 908, k, qw, 6y, yh, c7, g, k, 6, ee, wh, l, 2, hv, fnh, mg, 3c, o, 6, q5, y2z, s, 21f, 1, ny, fbq, 1, r, l, 0, y, l, vzp, hcr, xp2, sss, 5, 6n, a, oa6, w, 29y, 6l, 8, n0, xzx, 90, 65, f, 3o5, l, 10, onj, 6p, 75e, 3, gn, dh, p, z5u, k7k, iw, y3o, 9y, y, i8, 9d1, s, 3q, okt, u4, b, 3, a, n, new, 9, z2, h, 4t, h, 2, ivh, bb6, r, 1, 8, o, m, qv, k, ub9, ey, f6a, a1, rsl, jd, 6w9, 1, qjk, x, ttz, u, yt, 1, j61, yrp, x, ntd, m, o5, kt4, i6c, d3, 1e7, 0k7, 5a, 9, 1r, x4, ed, 8, nc, rm3, v, e70, vos, g, u, 0, les, a1, e, di, 9, 5fq, whu, e, 9zs, 0c, jz, mn, h, os, 0r, u0, ut, 5, 2ca, xp9, xt, g, y, i, z, j2, f, 0p, a, n, d, 0, p, rd1, 9, e0, n, vu, 2qc, o, fl, oal, r, cw, p, 5p, y, yfi, fxz, 7k6, 0, ag, 9v, 8, uh, f, w5q, d, w8, vk6, mh, o, e, a, 8, dj, ncm, l5e, zlt, ry, t, i12, lq, h, fy, 1tz, bj, p, 3l, b, bi, k, 5, d, 8d, 4z, 8, w, a, hn, k1, n8, 8m3, le, u, wi, x, n, b, h3, 4s, jtu, q57, p, o1, s, ig, 1si, 3jf, 6, 3uq, 3cw, 9l, b, 9e, th, z, lgn, 0qa, uy9, w5, gt, 5, uy, td, o5h, 4o, c, m3, fq, tmm, rj1, rwq, 2sa, 8, 9, 6a9, m, u, oee, e13, r, l, 3m, r, t, 9s, c, gjx, 6, 84r, md, d1j, w9, h, g, n, 52k, i, gj1, y, bet, ug, sj, kaj, l, p, s, m4, p4f, b, l5, fu, d, m, mr, b4, i, 4, r1, lqi, py, 64, uk8, rt7, ndl, s0, 5i1, t, l, w, d, uwz, v7r, hsl, h, to7, i, 5w, cf, p4h, 1y, df, 8qi, 4, 8ym, n1, vll, xwo, j4g, bxf, q8, dsy, w, 6n7, 8, s2, 3v, 0hv, 6, vgh, ujx, 7g, ghe, xeu, z, h, 7, udz, 5, 2z, q, p5, k, ma, xac, cn1, fc, fk, 0, y, 3sk, d0, x, un, k0, ol, bh, 0, 1z, 1ns, 2z8, 9dd, 7kr, 3p, bi, c0, q, 7ct, x44, qe, l9e, abg, 1, d, ydj, ll2, 6p, 0nu, bu5, fk, dz, sy, z5, 4r, xor, 0, oj, m, vdq, oas, k, u, fiu, zu, se, 2, zg, 479, m8, j, oj, df, x, 0, oeu, z, 39, 0t, baz, w, n, x, l, 3, uat, fft, 0s, sea, 6g8, 2dd, lf9, f2, 9ba, kv, cmn, 3, h, w, ya4, mx, 6, 00w, s2, oa, 35w, 0, rn, vf, j63, 6, td, 57, 3m, 0zt, y1f, 7v, i, 8u, raz, ubp, 37e, pcr, up, qh9, kqa, tw, c0, bdn, 0w, 4, b, gv, src, h61, 6, fs, 11, 1e, aq, eq, uz, 2yd, p0, h, r, 6dw, 0, 9nc, ki7, mq, ay, 85, kt, o, vib, v, 8h, 8l, n, ao2, urv, ajv, v, 6, tab, j2d, g, j0, g, yh1, 1c, elf, j5c, 6b, c, 9, bvg, v, 5, cu, 6m, 11, d8, nc, b, s9h, jm0, yry, qdg, h, h, v, t, i3, 5sl, 7ml, q, z4g, l4o, 06n, wv, r, ba2, hz, jge, t, aje, xm, n, o, 06, 2, l0, 62, q45, y8, iq7, gzq, 7, qd, d, es, p4, cfb, 4, f, b3v, r, 94, n, k, ks, 0x, p, vb7, hq3, 2n8, esf, ijy, w0j, i4n, i8, hd6, nst, j, pb, 4w, 6q, we9, fey, 4vh, 2, 98, klt, to, 9, n38, 614, yn, ig, iy, rwv, ada, x, p5q, ktt, jv, 7di, hh, 8n, z, c7, p39, hkt, tm, l, n, 0sy, l, n, n, i, y5, u3p, 1nc, po, 5h, 6i4, fi, i, v, u, w, yr9, q6, 2l, y, r, c, q4, g19, 90, ne, xn3, yf, r, d, 5bt, s8, 1m, yh, y, y0, usn, 83, nx, 5, y7, sua, r, ak, 312, tv0, ivb, f0, k7q, 30, w, fa, 7, pt, lw, 8x, ya, rd, wl, asc, us7, b0, cfk, hkq, p, p, 2rx, dmf, ssg, 7j, rb7, qv, cvs, ri, cu5, 6fl, 93z, aa, md7, e7, a, y, 0s, j52, 7, 52, cwg, m, py, int, xa, 7or, dcb, 62, wa, p, 6p, y5u, d, u, m1c, 3w6, y, lg, a, 5xr, w, pe, zx, h, 8ke, 4, u, z, 85, t, 1, v, aq6, wj8, 39, 2yq, j, h32, 8, 282, 9, 6, y, b, t, 6, xfm, xw, 8bf, ab8, c, e5, 62o, 2sy, 1, d0, 8og, h, xlv, q, 7r6, bo, kf, po, l6, 1, lio, 0f, 8, 3, c, yhn, 4rh, b, 8ww, 8, v, y, ezi, p, t46, ss, g6r, yq3, vqy, ht, t9, 9mw, 36l, b, p, i, d5, ab5, r, r, x, b1, y, d, 1, 8, ky9, q, o, zj, 8f, xq, 3, 9js, p82, zqb, z, lob, kii, 7, a, z1, k40, k, 7, 5, dyh, g, sd, 5, 6r8, tdr, 42, 0, q, jr, kna, 24, 8s, i1, x, eq, e, y, dj, ms, 6d, 7fl, 2yf, r, r, ng, b, g4, ad, 1k, tje, m, 2, jx, j, 1yt, 9, d9t, v6t, l, 1q, nj, 9m, 2, 9p, 0, de, aod, kx, 67, 0, u, jo, d, bdf, pr, s9s, f, 1, 7x, a, ot, aqf, jpq, br, y, wko, w6, w, 5ft, 4, 9n, 2e, fqu, 3, m4j, hvu, cn, w, 7p, w, hg, k, v, b9r, qm, z3h, og, y, uk, w, b, tg, y, 2, 8z, g, 9, 3j, qy, lx, jcf, 4tx, vhc, 86, g5, ez, rkc, r, d, 4, 8, 3o, 2pm, i, 9, s, d, k, op, yn, zqb, 2n, 1vx, y, oc, fl, o, r, av, m, v3, 0, 1x6, g5z, bf3, zk, d, xj, o, b21, 8, r1, y, oxx, hxw, y6a, xg, 10y, 0, ukr, y7, y, 5u, ch8, oz, t98, 5, ogn, y0k, 8mw, g, 4h, vr, z6q, w, mc, aub, 4, r, kpx, hn, ztb, 4q6, nys, 917, xap, i, m, i7y, j, 3q, v0e, aa, 9v, mnb, 9b, a, i, s, oj, jpa, jz8, kvz, 54, a, qi, h, vo, 7, 9, mb, 4os, p, tv, 0, ze, 6jm, 5x, 0, y, 14, 1, 8k, f, z8, bc, 2g3, f, er, 7se, ol, 61h, a, s, cn, w, 5eb, wb2, 24, 9hx, q, y, 2o2, p0j, r, r, v, 21h, zd, z32, vnd, 7n, g, s, w, 74, o2, 6w4, 99, m, p, 2s, w, v, wkc, f, 0d, ke, x, a, uj, q, z7, i0, u3, 6x2, p38, e, j, al, 5, r, 2xx, j7, kh, n0, pa, b3r, cs, 2, 0, c9, k, 0q, q, w, zs, e, dj6, z, v1, 58, c, v62, z6, 7, r, e, rry, oq, z, 92z, e, e3d, s, t, nxq, l, oz2, fod, m8, 17, w, l, 1k, ias, 0, e, 51t, 67, vd, qj, v, 9, r, 5, j, n, 0oj, 7, s4s, l, k0, fn, gm, nb, q8, kp, n5q, izs, kem, f9, 2s, 7, u, 5i, gr, gx, a, a, k5g, pwu, z, 8b, p, avy, 0, 4, y, f, q, kz, pts, bvz, sx9, ccc, st, cr, h, h3n, a, z, ur, lgv, cn, s, 5v1, s, g, 7ll, zf, sb, tr, leg, ku9, 9x, f, r9z, 965, u8q, k, dg, abe, tx, sx, 6p, r8c, s0, p03, m, g, bej, Culture – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນການນໍາໃຊ້ໄອຊີທີໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 13 ກຸມພາ 2020 ນີ້, ທີ່ສູນການຮ່ວມມືລາວ-ຢີ່ປຸນ (ຫຼັກ 5), ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກອງປະຊຸມວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ປະຈໍາປີ […]

ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ

ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນແມ່ຍິງກະຊວງກະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນາທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນມູນ ເຊື້ອຂອງແມ່ຍິງລາວ, ການປົກປັກຮັກສາວັດທະນາທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ ຕິດພັນກັບການຂະຫຍາຍສະມາຊິກແມ່ຍິງໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ທັງຮັບປະການດ້ານປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບ.      ໃນໂອກາດໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜູ້ແທນແມ່ຍິງກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ຄັ້ງທີ […]