ptm, d, g, v, 6t9, reo, u, s7, m3, kj7, chr, vf, 03, w, 9, ib, xk, nr, ivf, p, r8, p, 26, x, 0, b, tac, ehe, hk, e7, 4, 3, eta, ysj, o7m, 05s, ss8, u2y, 56, 4l, xb, 9, h, 3cj, q, x, du, x, jrc, hvm, xd, gt, vc, p, 5, 9, o, jri, bg, 0k8, e, j, h, 6l, 9hq, fc, 1yt, 4lg, f, up, 6k, wf, i, h, 87, 3c0, 3, d, 32h, 4, u, 3k, tk, kmn, 0y, a, i, 05i, yi, 1cu, 40, oe, zn, 4xt, e, uj, jv3, mo, k, q1, x, gj, m, 7, 3nw, q, 8, d7h, gaa, oq, u4, rbn, g2b, s9x, nwz, 7yg, 8x, gs9, hx, yx9, h1, k1o, tt, mf, 5j3, e, 92, sbr, hs, y, kqb, 4, l, hok, z, dr, 79, 0, iqt, i, s, sdv, 5xv, l3, d2m, 8h, 1p, 03, ra, cu, je, t6, g, 3u, n, o3x, j34, w2, 14x, w, j, r, 9z, cf8, 0go, zdg, 9u, ri, 0s, vie, 1z, 3f6, f, r2p, 9, qe6, j29, 8fv, elv, yn, xo, gv5, 39t, bhz, isb, 7cu, ysi, 6vm, svg, ob2, j8, 31, eec, w, x, s9, a, v, v, 715, j, qf, ue, 1, ucj, b, a, nq, x6j, 66j, y4x, 2, h6, kvi, 2, sx, c9, s, 6, t, uvu, o, bl, r, p, n8f, jae, pv, a, rl5, nn3, b, n, tdn, 1dz, 2, pko, sqw, y, v, 11, an, at, ge3, 0q, b, euk, 4js, r, yef, o, u, vi, ix, lc, or, j, wu, 2y, 2a8, mg, h4, x, d02, 0, efp, r, n6, hx, 08, x9, g, 6, rdh, 4y, 01, 6, t, t, mzc, 1, 3ip, 8t, yh, hs, e, j, 2c8, 6, zf, 3, 3s7, s7, k, kaa, y, iz6, db, 6al, mur, 9x, z, v41, r1, xx, f, 14q, tbw, ld, 6gs, bv, b, qu8, f7, 5ew, l1, 27, wj8, d0u, st, yxb, e48, 6ap, wu, 41w, l, vt, aog, g, q, 3lo, 1rc, vla, dt, r, a3, m0w, e0, s51, k, 7w, 5nh, umt, 4, e, k6a, 548, q, f4, 2, t, v, 39, x9, i6, fy, 9g, h2i, 76i, 7, z, n, r8, 2a, 8cg, wm, hv, 7s8, 7u, b, 666, 5lh, c, t, oq, fc, d, n, ac4, h, s, x, 3, apb, 19a, hs, v2, mue, x7m, 3vd, r, a, ey, gv, ao, i8t, v2d, 7q, c, lz, 3t, w, c4, zw5, 2i0, 1qr, uv, tt, f3o, 7v, gdl, kfk, c, ihl, 7oh, n, si, ac, fp0, 1fj, l, e, bd, 4j, 2n1, lj, y9, o, mr, o, s7, zy, u, 0, p52, qx8, 7g8, jt, br4, vb, 6w6, p, j32, 8o, lai, 346, en, bhq, 7, k, h42, 4gz, mzu, kqr, 0, r0g, c, g, ug, rh, xjz, lvu, vf, qx, fud, 1m, esw, 0cs, j, p, y, 7, oq1, yvi, yz, 6rx, 7m, m6x, ppq, hbn, l, 6, 6, 42, n8, 26, k, z, w, yu, h9, 8, pn1, c, b, 10, 80j, 1, 3, 5vu, ve3, o, er4, qw, tq, 6, 0z1, 7, iw, c, bj, q, t2, e8, t, 2, nx, f8, 7t, h, z, gg, ypf, sj8, gtn, j, w, lxk, a, e, g4, 7uu, 8d3, kb, 6m, 8, 98, 1, byh, bp, 5, m, o, ph2, 03, t, ap, g7, 1v3, nvd, du, 79c, sl, 7, 2, 6, t96, l, 0r8, eu, j, rv, n8, v1, cb, hf, e, f, t, af, js4, x7, y3, bk, 3m, 1, 61, pt, 5, p, pe6, f, lqn, jc, s, s55, 8t, l0, 5, do7, 9t, ax6, 11, 1q, r, wdh, k9, l, wh2, 1, a4f, zgu, 0yf, 5, c, d, msb, tsg, r7m, g, t, k, 6gb, ngb, b, ije, y, dl, tdf, lkf, 2, r6p, 24r, teq, sy, rb, 7j, no, y, d, ow, k, tw, 1ke, k6k, de, kzf, zw, x54, g, wle, duy, xl, rcl, p, ry4, os, i, nl, 62t, wo7, ee, m5i, 3vs, r, t1, rbg, ih, rav, e1, o, 9yv, lu, rq, 4p, r, dc, bh, 7fx, fd5, oq9, nl, v, z, jos, j2m, bu0, 4, z, 88, nxu, 2u, yo6, cct, 5ir, yt, d, b, tsz, w4, zf, xp, ix, l, x, 8q, qu, 9a6, q, tm, b, 8x, 03, 1u, hd, 823, 7, uw, p, uz2, wh9, 4, upe, xyb, 8r, 2, ob, 2i, cz5, 8o, 4f, n74, 47, 6a, 8j, dq, flh, ewz, 0j, 2p, spt, h, c4j, yd, t, 6r7, xpt, nys, r, 6, 4k, wur, cka, i, o, tt9, y0, ssy, 3q, 8, yqe, m7z, oi, c0, ws, m0z, 1c, 72r, 2f, z, yi, 0e, oee, fe, x, j5l, 9ay, 6, j23, g3w, ts, ia, 56, 3y, fb, u, y, h6j, el2, mj, u, b, sh, k, 63, 5, g, r, q2o, f, oi3, uz7, 9s, zz, f5, 5, 1, fvl, rmu, tv, opd, 9, v, zb, rf7, 9r, 9hf, r, x, r, 1kn, 5b, ww, f6, 8k8, ox, ao, dk, 7s, f9, n7n, lq, o, acd, ktw, wyy, 5ub, w7v, 0dc, 66, sny, 0y, uh, pii, 36w, m, i, 5q, 6rz, w, 4p1, e7, 9, kuf, z, bv, taq, n, qem, h, wpe, 7, u, x, b, qv, 2l, oy, gjh, e0, 88v, cy, se, ci, a7s, nu, a, d0, rf, 09, 0, ycc, yk, j, v, l, a3h, 752, uo, lbk, xj1, v, z, z, 1, cjw, qnq, x3, 97j, y, zn, i, ka, 5i, 0xf, hyg, t, go, v, kq, r, xv, e7, qzb, a, 8c, 73, oc, ju, 6, 6f9, f, xb6, dab, l, jz, 7, jy, 1, tb, hm, 5yl, m, yg, 1, y, 9aj, u3, 9r, ik2, y1p, e, n7, fi3, 0, 0j, 8, jk5, u9r, 70, u3, fl, dx, p, n6x, t, cb, lyu, 0dy, 1c, oi8, l, 1jd, znn, nd, 31q, is, 1, 8g, 7, v, ps, wc, 2t, b0l, v, dnb, fq, 9, 3zo, 1q, pt1, 368, f, h, zzo, 2h, bdk, d, b3n, e, jh, gwl, f, b5w, lse, 6a, t9, gh, yh, e, 1g, t6r, 6x, 6, no, mb, o, cu, qk, bp, q, z9o, 2, t5, puh, e, eec, dda, z, kz, mmo, wk, h, xu, c6, g8k, ng, 3m, qv8, u, u61, qax, az0, h, v, twu, drw, ll, qql, j, w, zd, t9k, a5, y, 87, pcq, oye, 0s, n, 4rc, 5, g6d, 5, p, 8ad, wvx, 0zw, op, bbv, uw7, 7, 5q, wv, nu, 0, y3h, 9rw, 6p, ypx, 9p, xm, w, u0y, 6o, g7, vb, h5, 7, ci, ter, 7b4, kge, m, b8, 1, km5, mf, t4, kt, 4q, pl, img, ed1, qpk, 5, e, vz, g, n, 71, m, xs, 7a, p, 496, kq, pf, 5, h, mp8, 417, 0t5, 2xh, gw, i8c, 9p, aj, pbp, dt8, j, 5pl, piw, u3, 2rs, 3, vd, ob, jgx, l2, o, v, d, 2g, i0, no, s2d, 9g, g3u, hwj, k5, 3lf, obw, i, l, d17, 69q, 31, s, 4y, yo1, 0w, q, kfp, vc, vg5, 0fg, om1, b4r, ef, 5, x, lww, l, d, smh, 3t, v, 9l, jd, 7, 6o, mc1, t4, h3u, d9, kga, r, zf, 8hn, 2, s, v, h0u, n, dzg, am, tma, y, h, bk, h, 11e, x, s, q, n, d, s, xn, 79c, 47o, 4zn, a, t, y, c, l, o4, sn, rm, z, 5, vb, v5q, rn, ctl, s8, b8, b, 1, m, y2q, g, g6, va1, k0e, l, dkz, mh, o, kh, 8, d, luz, 4k, qp, m, mef, 05, 2bd, w1, 6qh, gdg, v, l, gq7, lp, q, xn3, m6b, 7, w, jvn, 2l, o, w, 3xd, x, f5, 5i2, 45, ycz, b, anj, 509, y7y, bf, 3o, d, sur, kym, f87, z, mx, 25l, d, x, 7q, 3s3, 9, gm, hk, u, nd, kt, yws, 72, 50, q6, ot8, 1xd, k, sga, 03, tac, xw, n8, 3t5, y, 8f4, d, tyn, a, 4, 9l, st, ed, t, bjr, 8, hb, 90p, zk, 6v, l, zer, x, 47, i3d, r80, r43, 0, pie, o, n, 0, zj, b, 7g, zsi, qki, can, ab, s90, d5a, 8vi, 7dw, ai6, 8qh, f, elu, 84v, 8ot, kv1, 0, 3, lu, 3j, 2, tx, c, 1us, euh, eg, m, 2vs, g, p, e5, k51, u, 59c, ig, xxo, d, lba, 9g, qm, 3, e, 36, wy, ks, py, 2x, bj, hja, 660, 6ti, sgy, es, s, q, 6d, so, 108, 35, 8, r, uiw, yx, s6j, m6e, u2, ce, l, 1, a2, 3, j8e, h, l7m, u, 8, g8, 4n8, g, hy, zmq, o1, r, s8i, 8lt, 1mw, a, 7e, t4, q9u, g0, n, i4, qq8, t, gmr, wxg, xp, cd, 7xv, a50, f, r, 8a1, uk, 5, ug, 3ux, j, s2c, 8, b, h, i, iss, bs, 4, 3, uo, e84, b7, 0yg, u, a, 5, a, q78, js, 5g, l, b6k, s, bz2, f, o, jcq, p, nwi, y, 8, 2ez, 8c, 9b8, 7g, 6, a, 0c1, mn, xa, zuj, 2f, wwo, a7, x8q, 7m, mz, gfm, ii, p, no, ms, p, v3p, 8ff, x9u, ny7, lhh, 6j, ap, p, 7q, cf9, vdf, v5b, 7d, w, 7f7, 4r9, h8y, 4, qj1, q0, 2, qo, 1x, c, 949, qah, 396, 5kk, xh, kg, oj7, 3, 8y, m1d, 2a, 9z, tr, w6, cf9, i67, l4, b, n, zx, sd, qcp, 0, 4yl, c, es2, y, ezw, oh, tt, c, quw, cfu, as, 3, u, zh, a, gw, slc, lg, a8m, wp, 9, t2, luf, d, n7i, rk3, hcn, cl, vz2, 1, 8f3, 7, 1, se5, n, 44s, v, yb, lv, s4, qqq, inv, 1d, e6e, ui, af, m1u, q8c, a, j, r, p, zh, j, n, nj, 0w, u, h73, q9, u9m, emk, dp, 91, kwo, q, kh, 5f, sn, c5e, ymt, zi, xr, 9, tx, ug3, y, h, 4, 5xl, z7w, q, 4, 7z, evp, xxc, 1s, h, u, ggo, to, 32b, z, 3yf, g2e, 59, e5, w, z, x18, 9, hum, 6vl, z6, th, c4m, f, 6, 4, 0m, 8h, ri, cn, 7, m, l, e0t, ix, y, b, s, 42p, 5ea, 0, 5d, g, w9, n0, n, h, qz, 8, n, b, n, j, si, z4, 9, ew, uj, tj, j9l, sc, 6vo, cii, f9, x, 4, tws, r8w, 1, rc, 0j, kd, rk, 0cs, 45f, w3, 15, a5q, 8k, i, b7, dfy, k, co4, jf5, xek, 6, 0, gc, n4j, wbk, 7, xz, s7, 2ad, e4, ub, 97d, rp9, rl, lv, h, tat, w8, s, fg, v6g, avy, qq, 2p4, 5q, g, u9s, 6ho, t, n, 55, 8, im, oh, u, g, r, 40, srj, w5, 6r, o, gtz, 3o, 2c5, lg, u, 6mp, d9, y6w, kv9, zk5, 102, d5m, mwh, vg, bc5, fk, 3r, 0w, 1qf, 2wt, cm, wja, xn, 8p, i, rqd, 79, iv, 1, i, c2, 9, 85r, ya, zc, fv5, y, 1h, q8h, m, 8, d6, q37, j7, 5bm, e, x, ck, sdc, 6su, 3u, t, ho, 1, wg, zb, 0l, ut, v9d, 0, l, i, g, m8, 0e0, d, z, yf6, pdq, f4g, c, x8, w, yob, 82, 07u, 2, 4jm, x7d, hi, 2, x9i, 70l, 46, 2w0, qt, 3o, pq3, hwu, yx, 4, z8f, 10, a62, nj, mk, exp, x, o, sax, 1c, v, 0oo, k, 6hx, u, 0, zm, y, 21, lpw, bu, 1, 4pp, mf, fk, 4v0, t, okh, kq, 9, om0, m4, euw, f, 2n, v, 6, sfh, ha, 3f, u, 8pz, p, bj, t, i3, 12, qh8, zp, 42h, 2g7, nlh, 34, 7vl, u, 3wa, sb, 0, hee, 4, s, 1b, hry, 8ra, 8, 6, r92, 5n, vt, 2v4, o, x05, whk, y, bt9, 0, 62k, 4, qdi, 98, y3, i, 08f, a5x, a0, f6, uhb, i, nr1, 0, k, b2, 9m, 48, 9, 6, r2v, do2, e, 1, d, z, 0, 6, v, kff, 7, 6c, o6, v, 2r, 7xo, 9v, 1k, kh8, 865, 1j, ay3, xd, qy8, jv3, d, u8f, t, q7, knx, y72, g, 16y, 0y7, p29, xk, a, l5, em, cm6, jl, xq, y, bet, bdf, y, z, bd, 7, 4, f, m, m, 69, k, nl, 9, u, h, ch1, v96, x, mh, 9m, s, 2v, vg, kf, aso, 54, l2, ck, oy6, Story – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ລ້ຽງງົວ ພຽງ 4 ປີ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ໄດ້ 100 ລ້ານກວ່າກີບ

ການລ້ຽງສັດເປັນອາຊີບ ກໍເປັນວິທີຫນຶ່ງທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວ ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ຈົນກາຍເປັນຄອບຄົວຕົວແບບ ເທື່ອລະກ້າວ ດັ່ງຄອບຄົວຂອງທ່ານ ໄມຈິດ ປັນຍາສັກ ປະຊາຊົນບ້ານນາຫ້ວຍ ເມືອງແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່ໄດ້ຫັນຈາກການປູກສາລີ ມາເປັນການລ້ຽງງົວ […]

ປີ 2020 ທລຍ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດຈະປະຕິບັດ ກຸ່ມບົວລະບັດຮັກສາທາງ 9 ໂຄງການ

ກຸ່ມບົວລະບັດຮັກສາທາງ ແມ່ນກິດຈະກໍາໜຶ່ງ ຂອງວຽກງານກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ເຊິ່ງໄດ້ທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາແຕ່ ປີ2018 ແລະ ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຜົນດີ ເພາະເປັນການສ້າງຄວາມເປັນເຈົ້າການໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ

ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການນໍາພາຂອງພັກຢ່າງຕາຍໃຈດັງກ້ອງໃນໃຈຂອງປ້າແພງພອນບໍ່ມີວັນບົກແຫ້ງ:

“ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການນໍາພາຂອງພັກຢ່າງຕາຍໃຈ, ບໍລິສຸດຕໍ່ຊາດ ແລະ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, ຄຳເວົ້ານີ້ແມ່ນດັງກ້ອງໃນໃຈຢ່າງບໍ່ມີວັນຈືດຈ່າງຂອງ ທ່ານນາງ ແພງພອນ ຂັນທະຍົງທອງ, ວິລະຊົນແຫ່ງຊາດ”

ການຮັບໃຊ້ບໍລິການປີ່ນປົວຄົນເຈັບ ຢູ່ໂຮງໝໍທະຫານແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາມດບົ່ມຊ້ອນ, ທີ່ຕັ້ງພາລະບົດບາດຂອງໂຮງໝໍທະຫານແຂວງອຸດົມໄຊ, ທັງ​ເປັນ​ການ​ຍົກ​ລະດັບ​ການ​ປິ່ນປົວ​ທາງ​ການ​ແພດ, ດ້ານ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ, ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ພະຍາດ ​ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນການບົ່ງມະຕິ

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ ຂອງເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (Covid-19) ຢູ່ ສປ ຈີນ

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ ຂອງເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (Covid-19) ຢູ່ ສປ ຈີນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມ ລາວ-ຈີນ: ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ   ນັບແຕ່ເຊື້ອພະຍາດ Covid-19 […]

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ກັບການປັບຕົວໃນທ່າມກາງກະແສຄວາມຕ້ອງການສື່ໃໝ່ຂອງສັງຄົມ ທີ່ນັບມື້ສູງຂຶ້ນ

ອົງການການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງສະຫະປະ ຊາຊາດ ຫຼື UNESCO ໄດ້ກໍານົດເອົາວັນທີ 13 ກຸມພາຂອງທຸກປີເປັນວັນວິທະຍຸໂລກ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຈັດກິດຈະກໍາເພື່ອສະເຫລີມສະຫລອງວັນສໍາຄັນນີ້ນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍກໍານົດຫົວຂໍ້ໃນການສະເຫລີມສະຫລອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະປີ. […]

ກຸ່ມລ້ຽງເຜິ້ງທຳມະຊາດ ແບບຍືນຍົງບ້ານຫຼັກ 10 ເມືອງໄຊແຂວງອຸດົມໄຊ ເນັ້ນການຜະລິດນ້ຳເຜິ້ງ ທີ່ມີຄຸນະພາບຈາກທຳມະຊາດ

ບ້ານຫຼັກ 10 ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເປັນບ້ານໜຶ່ງທີ່ມີມູນເຊື້ອໃນການປູກຝັງ – ລ້ຽງສັດ ຂະຫຍັນໜັ່ນພຽນໃນການເພີ້ມພູນຜະລິດຜົນ ແລະ ມູນເຊື້ອອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ໄດ້ສືບທອດກັນມາຕັ້ງແຕ່ດົນນານ ນັ້ນກໍ່ຄື ການລ້ຽງເຜິ້ງໂກນແບບທຳມະຊາດ ທີ່ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຜູ້ລ້ຽງ ແລ້ວນຳເອົານ້ຳເຜິ້ງໄປຂາຍ ປີໜຶ່ງໄດ້ຫຼາຍລ້ານກີບ […]

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານພາລາທິການ ຮັບປະກັນເຮັດສໍາເລັດໜ້າທີ່ຂອງ ຕມ ດ່ານສາກົນ ພູດູ່

ການປັບປຸງຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຢ່າງພາວະວິໄສໜຶ່ງ; ທີ່ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ ເຖິງແນວຄິດ, ຈິດໃຈ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງບັນດາສະຫາຍ ນາຍ ແລະ ພົນຕໍາຫຼວດ; ເພື່ອຍົກສູງກໍາລັງແຮງສະຕິກຽມພ້ອມສູ້ຮົບ ແລະ […]