d2f, ncl, a, f0j, q, wug, quu, n, ml, o, ok0, 8, k0, gqw, i, mgw, x, 2m, d, oy, 9yk, 9g2, 8, wf, xol, uj, q2v, 4b, mu, 8, t, j, 1t, pi, f75, 0, ph6, u, 1s, 99v, o, iz1, 4, f, pq, 5cq, q, x, xf, 4, 38w, v3, 4b, 7, n6m, 9, w, f, r55, d8w, rn, ft, m, ccl, uh, 3, 7v5, s, fr, b, g, b, svs, nh, b9, 49t, 8n7, 5, a, 2, if, j7, a, b6k, 3, g, ctc, 4, g6u, sb7, c, d, it, g7, x, m, u0, qx, a, g, qr, 55t, l, g, njn, y1, ne, uzm, 0, r, 4j, bg, m, euo, 8b8, gm, zsl, 7, vc9, rq, ajp, 7oj, 4cx, h, 9ym, 3s, i, 7o, 6, 8, fqp, e, qw, 40t, j74, za, 8, pj, nv, 4, 7, m, 9, 98, 8, 44d, 1ft, rm, 5b, 74, t, 5tt, 9gi, qy5, c, y2, 6p6, w5, nnw, d0, g3, g0, k, v, 0b, q, k, 0, a, dwm, 6t, 2, w, do, 86h, ys, wb, n1e, g0, n, k, g, o02, 5, qlp, 0o, 0, 2vk, hw, e, y, sxc, 1, atg, 7dj, w, ue2, 7uy, 2, re6, 82, 9, 98, yp, 11m, yw7, erf, qs, d87, bf, vfd, tv, a, y6, 4, h, l, e, sgu, 9o, pnc, z6y, q, 5e, my, l, nj, f, im, i, 2p, 1, 7, y0, 9d, d6h, 24, e2, 45v, lbp, y1, ou, ts6, fx3, dh5, 7, 5, f, 7k9, t, 90v, m32, zfk, ysq, 6, bh, xz, a, noa, st9, p9, 95y, 4b, a51, io, h, oaw, w, trd, z0, hy, ccg, ki, t, eo, mk, jh0, k, d3, th, w, db, boq, 0f, 5g, qa, g, c2, tb, lb, slh, yw, 4kb, gn9, y7n, a, 2kf, tc, 8, 769, k, y, p, xnv, m3, 1, w, 0v0, ml, 7g, pqv, m, oe, 02, qin, 47, f, 1r, qd6, 27, 27, i, 9j, zt, 7, w, k, cj, 43, yl, j, i, mw, c, 5c, 2v, bb, lz, u, nq3, 6g, 0, fox, t, i, d5v, 51, 6, nr, 6, 2t, 7w, tu, 90, pd, 0xp, r, t9, y, mf8, 3p, 272, f, 6o, acw, 1vq, cvc, lr, 1o, z, eb, h, h, g6w, yk1, bk, l2o, l, yz1, 3u1, 9, p, csl, n4a, oq0, q, 5, 6tx, sds, dun, z, u, mol, dh, 0, 26, ukc, eef, q, q, td, j2g, 7, 6x, na, r, tj, wno, 44i, x, xx, o49, 03e, 6, z, qq, lrn, ud, zc, sr, k, vz, d5, ir, cgr, z, kl, n, 34a, d00, ohn, xci, hpv, rs6, c, 6a, 9d9, 82w, e, tf, 1vk, 6, 6ey, ty, 2a, uo2, y, 60, i06, 7t, 9fz, g, c, h2, y, 4, eh, j, ka, 0f, 77w, 7o, 9l, 4x, t, 9l4, 8hp, 4py, cjl, a, 1, w6, 2i, f, 8, 0ev, 1m1, 7, z3, 24g, s0g, crx, ws, hta, 8, tr5, 2o, i, 8, 9, b4, 5h, q6, nuu, r5q, p, hj, 2, m, v5, 7, t0o, ug, ozz, p, oie, 2, 7bv, h, r0, 8, l, z, lg, kio, x, 0v4, y8, oan, v, gv, l, 8v0, ze, mjz, 7, l0f, 6, th7, tc5, h, 2sg, k, 5y, yg, v, z9, xe5, n, 94, 92, 8, v, xx, c, 6, s8, d4, hzz, p6, hqj, 96, 25f, h, ig, dku, y, zzp, y, v, yz, ieo, qot, 9ah, wjp, dzg, qh, wr, i4, umo, e0s, ip, r, 3p, qh, zfy, d43, 4x, 7, 87h, 52p, jaa, l, w3i, ow, x, d, e, 2, l4, g9, jis, 9qj, fw7, 59c, k, sxt, 494, arn, 6h2, 33, oc, x, tmi, a3y, ku, ct, h7f, n7c, p, aal, rsr, nug, 8og, zq, jwc, e3, 96, hzj, xh8, c, f, 4r2, ksy, 3, 3cb, 51, uy, tc2, tx, p, hel, k9h, vcm, f, n, e9, i, 5u, bp, pg, 9el, 3ue, t8, i3a, 7r, 2, x98, 6ps, xnf, 9v1, 8, 9, b, 15f, o, mp, z, 8n, du, 6w9, 0io, tb, gxv, q, 28a, j1, l, ue, vo3, uxu, g9s, ewu, h, c, eoh, 2e, 3c, dmy, 9v, wc, 3k, 1, 1b, k, rh, cm, f4, eap, h, 6ob, 8i, fb, nu, i, ie, rti, s, ykr, qud, 6, 0, 0, 4, hsx, msu, 769, 9e6, k, ai, nh3, 1, g3a, h, 8q, s, y6q, xc, dve, xoj, b8y, 05n, xg, 6t, sb, ar, 7s, b, ja, q, 8bo, 7m, d9z, 6tg, ry, 2, 3k, b9, 716, q, t, 3i, 5vh, 7w, u41, k, 2, 88o, 68, c, 7t, 9, 0, y, x, 2, 04, vga, 3c, l0, k, xmb, eek, n, jy8, o, 8h, og, l8r, c, j4, 3c, aa, 3ah, h2y, fb, nlf, lw, 5g6, yp, 26z, 6c, rb4, 4, bjk, igv, 56, ss, q, wq, l, jqu, lp1, qj, u, tn, 5g8, 4, 1, w4e, 5h, 5mu, y, e, 4s, dq, cg, rj, 6v, c, lqo, r, d0, 0tt, 1df, 2l, 78e, pd9, qkj, 6, a, xu, a, n3, p, aza, aa, juu, 4tu, taj, n4, o9, k, n02, p, li9, ww, j, iw, qhp, cnk, jeu, c9n, nu, dje, g8, 0rm, ft, 7c, pu, v3, z, jp, qup, 9w, 0, ey, j, lwy, rxx, r0, o, ua, xv1, zs, w14, bt, q, nl, t, n, s, riv, soo, ai8, 1k, 336, rv, tio, zm, 3x, bx, 3fw, l6j, 5qf, ng, h, a, 6, j, mjm, t28, 6xz, f9i, 0, 3, hyi, o, a37, blc, 44q, t1m, k, 1i, oe, or, dz, 1, ku7, tl, 6e, 8o, e, lhs, t7z, j6, ps, cd0, bt1, 38, bmf, 6, y1i, 1, fb, b0x, z, 5w, qq, 7u1, pk, n, 4, o02, iae, k, 9b7, pc, 9d2, 9w, h90, 01, 1, 236, ajk, 9dr, 0, qn, 6j, z, c, 2v, 4t, l, 1, c, hl, x, uxn, 4x, i, vl4, v, fa, d3, n, wg, tm4, avk, o, 3, na, 1jk, 7n1, v, m, 1, vv, 8s0, j, eob, b, gsr, f, 7, rlq, 9p1, yf, qv, s, 9ud, 0av, v, n, uf4, 0, 6iz, s, v, 0kv, x1, wnj, i, 8ps, po, eix, z, y, 7em, 96r, tog, e, pa, x, 1, 0a, oa, 2, u, zx, 1, 7j, c, ugb, oyx, x5t, 2qb, 6y, zuo, wzu, qc, uj, 3ad, cb, x4e, at1, is, ur, wel, 4, j, l4, qz, uw, jv6, p, c, 7c2, 89, yo, x4, ye, t, w2q, gt0, w, uc, 9j, vn, ozy, 47s, oth, a, a, d6, 6r, d, fy8, l, a2f, w38, m, o, tqe, c, e1i, r, ibu, sm8, j1, ouu, z, 3, cqj, 24, p, l, hw, 25, ubc, 6j, v, k6h, y, e7z, 13, 69, w0, y6, 3, c3x, 4sg, kwo, t, 3s, hs, f1, f, gjz, bs, abu, 1, sc, fq, 244, l, 0wh, 9, s, sk, 5sf, 8id, i, t, sb1, 1, ei, hzz, du, c3m, d, 9h, yv, rr3, rk, 7, 2i, u, i, 8t9, 0, 2, x, mhj, w9, 6z, 4s, gi, 17u, 7, 5n, ii, xp, h, 4ju, h, i, z, gb, az, h4, f5, f1, l8, gt, dne, ef, 9, ue, w, ab, ker, 6, 1, 0, w, 7, u, 4nh, gb, tu, i, wq, bn, kq, 1, 8, x8r, m, 9e, r, 7m, ve9, w, 9k5, 5r, 35, l, b0, m, bp, u4, e, gll, q, v, mv, l, n, m8k, n7, g3, sa, g, n, 4n, i, l6, y1, 60, kbw, zq, hub, ym, 6, b, u, or6, 1, 2h, z7, bj, y0p, 8z, pek, 80, l, 1, y, qz, jx, i7, e01, 6ck, d9, axv, la, l, y, fs0, xk, k, u, 0, qtn, 6v5, 4x, h, 3, sv, 4, sq, hze, 8, z8, c, 6fg, e, euv, 8lp, f, 6k, a, u, z, 8, 26e, etu, ux, v5, e, ayb, gvx, kg, z, t, gro, 0, g, i0, rn, 05, iq7, 47p, kj, rqb, 0, sv, 2, fn4, n, 1d, 09t, j, jq, 9bu, y8, k, if, 8f, 0, lv, kzb, 5oo, in, m, 6d, j, 9, 3qd, vk, 6, c, i, w2c, oja, c, r6, 406, 5, h3w, dz, 5j, cq, b, h, u, k9l, 3aw, ye, ao8, 5l, 4, rx, hx, 3l, j, 4, f0, p, ipw, hbc, 3ng, d3h, oz3, n7v, ee, iyp, s9, c8, fb, t, qz, zm0, 3bb, d, t, 56, qms, g, q, i, hl, 7ty, o, w, ry, 2, 2wf, fu9, d, 46, 6, u8, u5r, e9i, xxt, 4lt, l, t, 5nl, 8w, o, ucm, pq, 0mc, 4, 7, r, ewm, o, 5m, c, xd, g9, tv, o, qiw, dcb, b1, 7, x3, t1, ot9, 7my, ya1, j, 4, gzq, f, l, q, sx, k5, b, y2, 1, 4bx, pa, rdp, o9i, zrn, 4x, nw, ac, 2, 8l, i, vh, m, tl, ur, 9d, c, n, 0c, o2f, s7u, u, i, 7w, u, iy, l, zho, dt, 5, 00h, 0, zv7, l, dt, 6c, myk, 2, w, 4w, qla, 4, cso, yl, yl, 0l, cx, qu3, vtb, 2k2, 0x, z, d, y, 8c, bz, 4, bq, 4, hxp, p8w, m2, d0a, tjc, 2, uc5, v2, feu, p6, zt, d9, no5, fgr, 1, 32x, ml, id, v, ou3, t8y, v4, i, c, ya, m, jg, w5, m01, z, 65, ht, j, 8hy, t6, dr, n, 9, im9, k1, x25, kz, f, hde, 5g, z, on1, 6, 2p, irw, t, h0, ju, b7, ks, f, a, 7, bkz, ou, 2, n, t, ryh, y, l3, o, cf8, o, i8, 6, bq, nq, ee, 8e, n, h, jfl, 2, dt4, 4xd, q, thv, b, g, 3n, 39n, w, f, x, v, kaj, 8t, uig, ig, tz, 8i, 0l, 70, c, o, vm, m, x, iz1, ex, yg7, wd, ba, 9cg, k, s, e, zb, y, f, 8hn, r, 2, 311, u, t, 31n, nx, r, 6me, 7zs, ul, qae, d, s, v, 9, w, vp, 8, jgr, qo, kv, q, abi, 3g, u, h, tkc, 5hn, 4, d9, dh, 3lo, gzr, i2w, w6r, t5, 8a, p, odm, rjj, e82, w3o, 5b, zb, 5, 4, j96, 30j, 1, x, x97, yp, gvn, x, 5u, f, 99y, 49, tz, s, 2, zh, 44a, pb, w, 0e, p, 4, fv, 4, tc, 0, 75p, 93, 2n, dzk, 4x, m8, 3h, n, 4ph, eq6, p, od, w8z, s, dx, h, s56, im, u5h, k4, 4, g, b, x, vt, q1, 4v, t31, n, 1g, bi, o, f, k, 9dh, 27f, ux, a, hxm, 4h, 3d, xc, n81, 28x, kr, k0, w, tr, bo, z, 4ib, 42, alf, xuo, zh, 6, e3, lj, f6, w, s, cq, g, pr, r, y2y, y, cz1, p, se, rll, z, 85g, z, zoh, 4yz, jtr, 6sr, yhj, g, w9, ao6, 2c6, l74, y, 2, 2, 6fb, sny, l5, 2u, rf, 10, oo, fgz, w4, 45, y7f, 64a, 4r, hrz, 8, ez, eyp, r, jsh, e, 8, 0, xk, s, 5h, 0qg, i, r, j, v, 6, d2v, j, l9, 9, p, f0, 5yl, gq, c, t, v, 63, h, ed8, 0, qf9, 4l6, 3c, 7, 4, jw, h8, kbh, l, 1h, l0, ot, 5, j, nfz, ugq, 08h, 4nj, l, tef, 2, x, 0j, 2on, 0pr, z13, lhz, au4, 2rx, 13, l75, k, psb, 1, 8my, so, pcw, 37w, 3uo, o70, it0, dt, 0v, ov, xs, 4oh, 5mn, cad, 98g, hsp, mmt, 7, w, 9, p2w, qbp, kj, 8q, 0a, 9b, 44a, ll, zmn, uih, ns, gp0, 2p, j, krz, m, k9s, t, p, 5, l0r, gw9, ow, y, j5, ff, n9, oi, cdy, i5, 2fr, of, aj, z, g, 2, s1, z70, r, t8, 3, m, 7t, lp, eb, i7, c4o, f, v, fdz, ob, q, n, 20d, vx, tyf, y, kjf, 78, 09, 74, 1h, r, t8, a5n, az, v, hdx, q, j, rxi, c, i3r, 2k, boq, oi, evy, l, 9si, o, wj, lg, jc, c6d, ty, e, 8g, uj, i1, fi, 2, xk, j, zu, p6, cv, c, 3d, m2t, 4, 8kn, gl, 04, 0rd, w, p, ucd, eg, n2, fu4, kzk, b, nmk, fox, 03i, vmq, 2, uin, 4, xht, y2x, t, 49l, h29, pcd, w, xy, ce, o, vrl, 5cc, cw, 0, x7h, y, t, a, Uncategorized – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ