ຂ່າວ

01

ລັດຈະເປີດກວ້າງການພັດທະນາວຽກງານໄອຊີທີ

ຂ່າວ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ລະບຸວ່າ: ລັດຖະບານ ຈະເປີດກວ້າງໃຫ້ເອກະຊົນເຂົ້າມາ ປະກອບສ່ວນພັດທະນາວຽກງານ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫລາຍກວ່າເກົ່າ, ພາຍຫລັງໄດ້ຕັ້ງຄາດໝາຍໄວ້ຄື: ສ້າງປ່ອງບໍລິການໄປສະນີແບບອັດຕະໂນມັດ ໃຫ້ສໍາເລັດໃນທຸກແຂວງທົ່ວປະເທດ, ສ້າງສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ສຳຮອງຢູ່ພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ, ...
ອ່ານຕໍ່

ຂ່າວສຽງ


ຂ່າວພາສາລາວ


ຂ່າວພາສາມົ້ງ

Content for item 2


ຂ່າວພາສາກຶມຫມຸ

Content for item 3


ຂ່າວພາສາຝຣັ່ງ

Content for item 4

ຂ່າວພາສາອັງກິດ

ຂ່າວວິດີໂອ

ຂ່າວພາບ

LNR AD 01
LNR AD2